Ana sayfa Duyurular / İlanlar İLAVE+REVİZE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

İLAVE+REVİZE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

467
0

Belediye Meclisimiz tarafından 07/01/2021 tarih ve 7 sayılı  kararı ile Amasra İlçe sınırları dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘ PİN:KUİP :74007788 işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave) ve PİN:KNİP: 74327824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 8. maddesi gereği, 22/01/2021 tarihinden başlamak üzere Belediyemiz İnternet Sitesinde ve Belediyemiz ilan panosunda 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı sürecince plana yapılan itiraz dilekçeleri İmar Komisyon Üyelerince incelenmiş, hazırlanan 2021/4 sayılı imar komisyon raporu doğrultusunda, Belediye Meclisince 26/05/2021 tarih ve 69 sayılı karar alınmıştır. 69 sayılı karara istinaden yukarıda bahsedilen yönetmeliğin Koruma amaçlı imar planına itiraz başlıklı 9. Maddesinde: “Askı süresi içinde koruma amaçlı imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar idarelere yapılır. İdarece itirazlar en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Alınan karar, koruma amaçlı imar planında değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde (Ek ibare: RG-5/1/2017-29939) itirazlar koruma bölge kurulunun değerlendirmesine sunulur.” hükmü doğrultusunda kısmen olumlu veya olumlu karar alınan itiraz dilekçeleri Bölge kuruluna havale edilecek olup Bölge Kurulunca olumlu olarak yapılan değerlendirmeler Belediyemize gönderildikten sonra bir (1) aylık süre ile askıya çıkarılacak, Belediyemiz tarafından halkımıza ilanen duyurulacaktır.

Belediye Meclisimizce alınan 26/05/2021 tarih ve 69 sayılı karar yazımız ekinde sunulmakta olup Belediyemiz internet sitesinde (15) gün süre ile yayımlanmıştır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here