Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Kararları

452
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/07/2021

KARAR NO: 74

KARAR ÖZÜ: 2 Adet Önerge.

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 2 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

               1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemiz tarafından işletilmekte olan Sefa Park Aile Çay Bahçesinde yapılan nikah ve düğün etkinlikleri sürelerinin belirlenmesi ile ilgili talebinin gündemin 5. maddesine eklenmesine,

                2- Özel Kalem (Başkanlık)’ın; Amasra Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili talebinin gündemin 6. maddesine eklenmesine,

Gündem maddelerinin 9 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/07/2021

KARAR NO: 75

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılması Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 25/06/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 2273 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 24/06/2021 tarihli dilekçeleri ile ‘Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılmasını’ talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/07/2021

KARAR NO: 76

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 28/06/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 2277 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 09.08.2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/07/2021

KARAR NO: 77

KARAR ÖZÜ: Memur Dolu Kadro Derecesi Değişikliği

KARAR: Başkanlık Makamının 10/06/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 1853 sayılı yazılarında“Belediyemiz norm kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfında 3 dereceli Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Tekniker Oğuzhan KIRANSOY ve Genel İdari Hizmetler Sınıfı 7 dereceli Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta olan Zabıta Memuru Mesut ŞİMŞEK’in kadro derecesi değişikliğinde tıkanıklığı gidermek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68.maddesinin A fıkrasının “b” bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (L) bendine istinaden, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin (Memur) meclisimizce onaylanması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                  ALINMAK İSTENEN KADRONUN

Unvan Kodu  Sınıfı  Unvanı  Derecesi  Adeti                 Unvan Kodu   Sınıfı  Unvanı  Derecesi  Adeti

       9950        G.İ.H.   Zabıta          7            1                         9950         G.İ.H.    Zabıta           6          1

                                    Memuru                                                                             Memuru

         8750         T.H.   Tekniker    3            1                                8750          T.H.     Tekniker     2          1

Olarak değiştirilmesine, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ahmet REİS, Zülkar ÖZTÜRK, Şükran KARAHAN, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ (Çekimser) 7 KABUL, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/07/2021

KARAR NO: 78

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Tarafından İşletilmekte Olan Sefa Park Aile Çay Bahçesinde Yapılacak Olan Nikah ve Düğün Etkinlikleri Sürelerinin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamının 01/07/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 2363 sayılı yazılarında “Belediyemiz tarafından işletilmekte olan Sefa Park Aile Çay Bahçesinde nikah ve düğün etkinlikleri yapılmaktadır. Ancak bu etkinlikler için süreler belirtilmediğinden konunun Belediye Meclisimizce görüşülmesidenilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Belediyemizce işletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesinde yapılacak olan nikah ve düğün töreni etkinliklerine esas;

           1- Nikah Töreni Süresi: 3 (Üç) Saat,

           2- Düğün Töreni Süresi: 6 (Altı) Saat,

           Olarak belirlenmesine, 05 Temmuz 2021 tarih Pazartesi gününden itibaren geçerli olmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/07/2021

KARAR NO: 79

KARAR ÖZÜ: Amasra Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılması Hk.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/07/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 2360 sayılı yazılarında 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin b bendinde ‘…gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.’ denmektedir. Buna göre Bölgesel Amatör Lig’de ilçemizi temsil eden Amasra Spor Kulübüne destek olmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin b bendine istinaden, Belediyemizce işletilen Büyük Liman Otoparkından elde edilen gelirin, araç başına 1 TL’lik kısmının Amasra Spor Kulübüne nakdi yardım olarak ayrılması için gerekli meclis kararının alınmasını denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

    Söz konusu talep ile ilgili gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 01/07/2021 tarih ve 13 sayılı rapora istinaden;

                5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin b bendi doğrultusunda Belediyemizce işletilen Büyük Liman Otoparkından elde edilen gelirden, araç başına 1,00 TL kısmın, toplamda bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçmemek koşulu ile 05 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Amasra Spor Kulübüne nakdi yardım olarak ayrılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

                5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ertan CENGİZ, Amasra Spor Kulübü Başkanı olması sebebi ile bu maddenin oylanması öncesinde meclis salonu dışına davet edilmiş olup oylamaya katılmamıştır.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/07/2021

KARAR NO: 80

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 11/06/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 1863 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Temmuz ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Ağustos ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği 2021 yılı Ağustos ayı meclis toplantısının 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here