Ana sayfa Meclis Tutanakları 2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Tutanağı

2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Tutanağı

426
0

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS ZABITNAMESİ

Toplantı Tarihi           : 01/04/2021 Toplantı Günü : Perşembe Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Dönemi        : 2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı.

Birleşim                      :  05

Oturum                      :  01

MECLİS ÜYELERİ: TOPLANTIDA BULUNANLAR:              TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
Recai ÇAKIR (Başkan)Recai ÇAKIR (Başkan)Şükran KARAHAN
Hasan KALEÇETİNHasan KALEÇETİN 
Ertan CENGİZErtan CENGİZ 
Recep GÜNTERRecep GÜNTER 
Ali Rıza DÖNMEZAli Rıza DÖNMEZ 
Ahmet REİSAhmet REİS 
Zülkar ÖZTÜRKZülkar ÖZTÜRK 
Naci YILDIRIMNaci YILDIRIM 
Şükran KARAHANMeltem ÖZ 
Meltem ÖZ 

BAŞKAN-Değerli Meclis Üyeleri,

Hepiniz hoş geldiniz. Toplantıyı yoklama ile açıyorum. Şimdi gündemi okutuyorum.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Meclisine 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),

3-Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Meclisine Kâtip Üye Seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),

4-Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Encümenine 2 Üye seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün, İhtisas komisyonlarına (İmar Komisyonu-Plan ve Bütçe Komisyonu) üye seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Açık Oyla),

6-Yönetmelik Komisyonun, Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

7-Plan ve Bütçe Komisyonunun, ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

8- İmar Komisyonunun, Askı süresi sona eren 1/1000 ölçekli Revize + İlave Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

9- Başkanlık Makamının; 04/05/2017 Tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi muhtarlıklarına tahsis edilmiş olan, ilçemiz Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapının tahsisinin kaldırılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının vergi indirim desteği ile ilgili talebinin görüşülmesi,

11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili talebinin görüşülmesi,

12- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

13- Belediye Başkanın 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

14- 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

15-Dilek ve Temenniler,

16-Kapanış.

Gündemin 1. maddesi, Açılış ve yoklama,

BAŞKAN- Meclis üyesi Şükran KARAHAN’ın mazeret dilekçesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündeme dair önerisi olan var mı?

Gündemin 2. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Meclisine 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),

BAŞKAN- Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi, (Gizli oyla)

MELTEM ÖZ- CHP Grubu adına 1.Başkan Vekilliğine Zülkar ÖZTÜRK, 2.Başkan Vekilliğine Recep GÜNTER’i öneriyoruz.

BAŞKAN- Mühürlü oy pusulaları dağıtıldı, isimler yazıldı, oy pusulaları toplandı, sayıldı, açıldı ve okundu. Gelen oylara göre 1.Başkan Vekilliğine 7 oy ile Zülkar ÖZTÜRK, 2.Başkan Vekilliğine 7 oy ile Recep GÜNTER seçilmiştir. (KARAR NO:38)

Gündemin 3. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Meclisine Kâtip Üye Seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),

BAŞKAN- Belediye Meclisine 2 asıl 2 yedek Kâtip Üye Seçimi, (Gizli oyla)

MELTEM ÖZ- CHP Grubu adına 1.asıl kâtip üye Meltem ÖZ, 2.asıl kâtip üye Hasan KALEÇETİN, 1.yedek kâtip üye Ali Rıza DÖNMEZ, 2.yedek kâtip üye Zülkar ÖZTÜRK’ü öneriyoruz.

BAŞKAN- Mühürlü oy pusulaları dağıtıldı, isimler yazıldı, oy pusulaları toplandı, sayıldı, açıldı ve okundu. Gelen oylara göre 7 oy Meltam ÖZ ve 7 oy da Hasan KALEÇETİN alarak Belediye Meclisine Asıl Kâtip Üye, 6 oy Ali Rıza DÖNMEZ ve 5 oy da Zülkar ÖZTÜRK alarak Belediye Meclisine Yedek Kâtip Üye olarak seçilmişlerdir. (KARAR NO:39)

Recai ÇAKIR                                      Recep GÜNTER                      Naci YILDIRIM

Belediye Başkanı                                 Kâtip Üye                                 Kâtip Üye       

Gündemin 4. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; Belediye Encümeni’ne 2 üye seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),

BAŞKAN-Belediye Encümenine 2 Üye seçimi, (Gizli oyla)

MELTEM ÖZ- CHP Grubu adına Zülkar ÖZTÜRK ve Recep GÜNTER’i öneriyoruz.

BAŞKAN- Mühürlü oy pusulaları dağıtıldı, isimler yazıldı, oy pusulaları toplandı, sayıldı, açıldı ve okundu. Gelen oylara göre 7 oy Zülkar ÖZTÜRK ve 7 oy da Recep GÜNTER alarak Belediye Encümenine üye olarak seçilmişlerdir. (KARAR NO:40)

Gündemin 5. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; İhtisas komisyonlarının oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Açık Oyla),

BAŞKAN- Açık oylama ile belirleyeceğiz. Öncelikle Başkanlık Makamı olarak bir önerimiz var. Bilindiği üzere Koruma Amaçlı İmar Planı sürecindeyiz. Şu an itirazları değerlendiriyor İmar Komisyonumuz. Bu süreci olabildiğince baştan beri katılımcı ve şeffaf bir şekilde götürmeye gayret ettik. Bu nedenle İmar Komisyonumuzun 3 yerine maksimum sayı olan 5 kişiden oluşmasını öneriyoruz. Öncelikle bu talebi bir oylarınıza sunuyorum. İmar Komisyonunun 5 kişiden oluşmasını kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Mevzuat gereği parti gruplarına göre 4 üye CHP’den, 1 üye ise AKP’den olarak şekillenecektir. Bununla ilgili grup sözcülerimizden isim önerilerini alalım.

MELTEM ÖZ- CHP Grubu adına Meltem ÖZ, Naci YILDIRIM, Ali Rıza DÖNMEZ ve Hasan KALEÇETİN’i öneriyoruz.

AHMET REİS- AK Parti Grubu adına Ertan CENGİZ’i öneriyoruz.

BAŞKAN- CHP Grubu adına Meltem ÖZ, Naci YILDIRIM, Ali Rıza DÖNMEZ ve Hasan KALEÇETİN’in, AK Parti Grubu adına Ertan CENGİZ’in İmar Komisyonu üyeliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:41)

BAŞKAN- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi, (Açık oyla)

MELTEM ÖZ- CHP Grubu adına Hasan KALEÇETİN ve Naci YILDIRIM’ı öneriyoruz.

AHMET REİS- AK Parti Grubu adına Ahmet REİS’i öneriyoruz.

BAŞKAN- CHP Grubu adına Hasan KALEÇETİN ve Naci YILDIRIM ve AK Parti Grubu adına Ahmet REİS’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:41)

Gündemin 6. maddesi, Yönetmelik Komisyonun, Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(Yönetmelik Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet komisyonumuzdan oy birliği ile gelen pazaryeri yönetmeliğinin aynen uygulanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri, Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ kabul etmeyenler (yok), çekimser Ertan CENGİZ, Ahmet REİS oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:42)

Gündemin 7. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun, ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, raporu dinledik. Herhangi bir görüş veya önerisi olan var mı? İlçemiz dahilinde işletilen tüm otoparklara ait ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun aynen uygulanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri, Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ kabul etmeyenler Ertan CENGİZ, Ahmet REİS oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:43)

Gündemin 8. maddesi, İmar Komisyonunun, Askı süresi sona eren 1/1000 ölçekli Revize + İlave Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(İmar Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet İmar Komisyonumuz Koruma Amaçlı İmar Planımız ile ilgili çalışmaya devam edecek. Hizmet alımı yolu ile profesyonel destek ile birlikte incelemelere devam edecektir. Bu nedenle daha sonraki meclis toplantılarımızda komisyon raporu tamamlanıncaya kadar komisyonun çalışmalarına devam etmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir.  (KARAR NO: 44)

Gündemin 9. maddesi, Başkanlık Makamının; 04/05/2017 Tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi muhtarlıklarına tahsis edilmiş olan, ilçemiz Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapının tahsisinin kaldırılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP- Mülkiyeti belediyemize ait olan, Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapı 04/05/2017 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi muhtarlıklarının kullanımına tahsis edilmiştir. Söz konusu prefabrik yapının bulunduğu alan Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Küçük Liman Çevre Düzenleme ve Peyzaj Projesi kapsamında bulunduğundan, prefabrik yapının kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi muhtarlıklarının,  ilçemiz Kum Mahallesi, Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesi No:15 adresinde, tapuda 287 ada 16 parsel üzerinde bulunan, mülkiyeti belediyemiz ait olan ve Boztepe, Kaleiçi ve Fatih Mahallesi Muhtarlıkları tarafından kullanılmakta olan mevcut muhtarlık binasında irtibat bürosu olarak faaliyetlerine devam etmeleri, 04/05/2017 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi muhtarlıklarının kullanımına tahsis edilen Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapı ile ilgili tahsisin kaldırılması için gerekli meclis kararının alınması,

BAŞKAN- Herhangi bir görüş veya önerisi olan var mı?

AHMET REİS- Çankaya Belediye ile peyzaj düzenlemesi yapmak için 10 metrekarelik bir prefabrik binanın yerine ihtiyaç mı var? O kadar büyük bir alanda oranın çalışması için yeterli büyük bir alan olmasına rağmen. İkincisi orada daha evvel Belediyemizin kiracıları olan yerler var. Onların sözleşmeleri devam ediyor. Böyle bir şey yapılacaksa onlarla beraber aynı anda yapılması daha uygun olmaz mı? Üçüncü olarak da 5 tane mahallenin muhtarını ufacık bir odaya nasıl sığdıracaksınız? Muhtarın seçmeninin özel bir derdi olacak diğer muhtara siz bir dışarı çıkın mı diyecek?

BAŞKAN- O son bölüme muhtarlarımız kendileri cevap verirler, kendileri ile de defaten bir araya geldik sayın meclis üyemiz. Adı geçen alan aslında 10 metrekare ile ifade ettiniz ama ancak daha önce konuşsaydık belki ifade etmiş olabilirdik. İmar planları gereği %5 çatılı alanın kullanılabileceği bir bölge. Bahsedilen alanlarda aslında mesela emniyet güvenlik kontrol noktası ile ilgili de böyle bir durum var. Çatılı alanın %5’i geçmemesi gereken alanlar. Zaten Belediyemizde daha önce bu alanları fiilen yapmış. Yani muhtarlarımızın, emniyetin kamusal hizmetlerin bu iki yapının yanı sıra taksi durağının kullanımına fiilen tahsis etmiş. Bizim de şimdi kurul gündemine sunduğumuzda o bahsettiğimiz çatılı alanlarda %5 asgari şartı sağlamak gibi bir durumumuz var. Bunu sözle de görüştük kendileri ile. Yazı ile de ifade ettik. Bunu tekrar yapmamızın nedeni bu projeyi kuruldan geçirebilmek için bu bahsettiğimi asgari yasal şartı yerine getirmemiz gerekiyor. Tabi bu noktada baktığımızda en güzeli aynı belediye meclisi gibi seçimle gelen muhtarlarımızın da her birine bahsettiğiniz alan kadar en az yer tahsis edebilmektir. Yine onunla ilgili biliyorsunuz bir hazırlığımız var. Bu bahsettiğimiz Koruma Amaçlı İmar Planında sosyo kültürel tesis alanı projemiz var. Mevcutta sizin de ifade ettiğiniz tuvaletin satış ünitelerinin ya da çöp toplama merkezinin olduğu alan umarım burayı hayata geçirdiğimizde her bir muhtarımıza da belki en az 10 metrekare olacak şekilde bir alandan bahsetme imkânımız olur. Ancak madem ki biz burayı yasal şartları yerine getirmek amacı ile kaldıracağız, Emniyet noktasını bir süre veya muhtarlıklarımızı. Yine bir irtibat noktaları olsun amacı ile yer belirliyoruz. Yine meclis toplantısı öncesi muhtarlarımız ile görüştük. Bu süreci de en azından yapım süreci devam ederken de onlarında ihtiyaçlarına yönelik Belediyemizin de imkanlarına yönelik asgari kolaylığı nasıl sağlarız görüşmelerimiz devam ediyor.

AHMET REİS- O zaman biz şöyle mi anlayalım. Meclisten karar çıktığında yarından itibaren oradaki prefabrik binalar sökülecek mi?

BAŞKAN- Bir biçimi ile bizim bu başvuru öncesi buranın tahsis kararını kaldırıyoruz aslında. Yapıyı kaldırmıyoruz. Örnek veriyorum. Biz bu tahsis kararını kaldırdık, muhtarlarımızın irtibat bürosunu belirledik. O süre içerisinde burayı Amasra Belediyesinin sosyal hizmeti için kullanabiliriz. Bir muhtarlığımızın kısa süreli bir ihtiyacı için olabilir, bir derneğimiz için olabilir. Ama en geç bu sonbaharda bu uygulama hayata geçeceği için Belediye meclis kararı ile daha önce verilmiş yeri fiilen kaldıramayacağız. O yüzden biz gereğini yapıyoruz. Şu an tahsisli ya tahsisi kaldırıyoruz devamı yine Belediye Başkanlık Makamının muhtarlıklarımızın ya da meclisimizin görüşlerine açıktır.

AHMET REİS- Bana hiç samimi gelmedi.

BAŞKAN- Sayın meclis üyem, samimiyet çok sübjektif bir ifade. Sizin sorularınızı aldık, cevap verdik. Ama kentin yönetimi için birlikte seçildiğimiz bir meclis üyesinin böyle bir ifade kullanmasını da yakışıksız buluyorum onu söyleyeyim. Tabi ki itirazınız olabilir. Ama böyle bir ifade çok hoş değil. Evet bu maddeyi açıkladım. Başka bir görüş veya önerisi olan var mı? O zaman bu hali ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri, Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ kabul etmeyenler Ertan CENGİZ, Ahmet REİS oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:45)

BAŞKAN- Planlanmasının yapılabilmesi adına ve daha önce tasarlanmış bir alan ile ilgili yine meclis kararı ile alınmış bir şeyi düzeltmek adına yapılmış bir oylama. Yerinden kaldırmak etmek değil. Aslında bir biçimi ile de bu bahsettiğimiz proje olmazsa olmasın yerinde kalsın demiş oldunuz teşekkür ederiz.

Gündemin 10. maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının vergi indirim desteği ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP- Amasra Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının 08.03.2021 tarih 2021/10 sayılı talebinin Belediye Meclisimizde görüşülmesi,

BAŞKAN- Evet, talebe dayanak olan odamızdan gelen dilekçeyi dinlemiş olduk. Bu konu ile ilgili öncelikle birkaç şey söylemek isterim. Belediyemiz de aynen esnafımız gibi bu zorlukları yaşıyor. Esnafımızı da çok iyi anlıyoruz aslında. Belediyemizde bu dönemde faaliyet gelirlerinin yanı sıra merkezden gelen gelirlerde de kesinti oranlarının bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile artmasından muzdarip. Esnaf gibi Belediyemiz de hizmetlerini ya da imkanlarını arttırabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Bu süreçte Belediye olarak da çok da destek gördüğümüzü söyleyemeyiz. Tüm Belediyeler gibi bunu siyasal ayrımdan azade söylüyorum. Bu ana kadar da komisyonlarımızın çalışmaları ile ya da meclisimizin oy birliği ile aldığı kararlarla esnafımız ya da hemşerilerimiz için alacaklarını erteleme, yapılandırma, taksitlendirme ya da su ücretlerindeki zam ihtiyacını öteleme, su indirimi gibi şeyler yaptık. Yine bu başlığında Belediye imkanları ve esnafımızın talebinin değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonunda etraflıca incelenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 46)

Gündemin 11. maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP- Belediyemizce kiraya verilmiş Taşocağı Mevkii ve Mendirek Mevkiinde bulunan Umumi Tuvaletlerin Kira Sözleşme süreleri 03.06.2021-18.06.2021 tarihlerinde sona erecektir. Umumi Tuvaletlerin tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi,

BAŞKAN- Altıncı ay olduğu için süremiz var. Yine bu başlığında Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 47)

Gündemin 12. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı mayıs ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- 06 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:48)

Gündemin 13. maddesi, Belediye Başkanın 2020 yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,

BAŞKAN- Yazılı olarak Faaliyet Raporunun birer örneğini sunduk. Bunu birde ben belli bölümleri ile sizlere okumak istiyorum. Kanun gereği oturumu yönetmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zülkar ÖZTÜRK’ü buraya davet ediyorum.

Recai ÇAKIR                                      Meltem ÖZ                            Hasan KALEÇETİN

Belediye Başkanı                                 Kâtip Üye                              Kâtip Üye       

1. BAŞKAN VEKİLİ ZÜLKAR ÖZTÜRK- 2020 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunu Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın okuması gerekiyor. Buyurun başkanım.

(2020 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu belli başlıkları ile Belediye Başkanı tarafından okunmuştur.)

1. BAŞKAN VEKİLİ ZÜLKAR ÖZTÜRK- 2020 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu Belediye Başkanı Recai ÇAKIR tarafından okundu. Söz almak isteyen arkadaşlar buyursun lütfen.

AHMET REİS- 31.12.2019 tarihi itibari ile sözleşmesi bitmiş olan Büyük Liman plajının ihalesinin yapılmasında geç kalındı, mevsim kaçırılarak önündeki 6 aylık süreyi değerlendiremeyip ihale süresi yaz mevsiminin ortasında başlanılmıştır. Yapılan ihale başarısız olarak yürütülmüş Amasra Belediyesine buradan gelecek olan gelirlerden zarar edilmiştir. Sefa Park da yanlış bir şekilde işletilerek zarara uğratılmış burada kamu zararı oluşturuldu. Bir diğeri de Amasra Belediyesi tarihinin en büyük açığını bu faaliyet raporu ile vermiştir.

BAŞKAN- Evet, meclis üyemiz üç başlık halinde eleştiri ve görüşünü paylaştı. Birincisi plaj ihalesinin yaz ortasında yapılması yönünde idi. Plaj ihalemizin tarihine ulaşabildik mi sayın meclis üyesi?

AHMET REİS- Altıncı ayın ortasında yapıldı.

BAŞKAN- Peki şunu hatırlıyor muyuz? Pandemiden çıkış tarihimiz altıncı ayın sonlarına doğrudur. Yani bu eleştiriniz aslında biraz pandemiye dönük herhalde. Bunu üstümüze almayalım. Hatırlarsanız pandemiden dolayı meclis toplantılarımızı bile yapamadık. Bu süreçte aslında daha önce kararını aldığımız üzere ihale hazırlıklarını yapmış olmamıza rağmen haklısınız pandemi nedeni ile geç kaldık. Yani aslında biz bu sene olduğu gibi mart ayı itibari ile ihaleye çıkabilseydik her şey Amasra’mız için daha güzel olurdu ama mart ayının zaten on altısında pandemi başladı. Bu dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıyla Belediyemize yansıyan bizim irademiz dışında bir olay. Diğeri Sefa Park ile ilgili bir eleştiriniz oldu. Yanlış yönetildi dediniz. Bu konudaki görüşlerinize her zaman açığız. Bu konuda belki sadece şunu söyleyebiliriz. Faaliyet Raporunun içeriğinde de defaten ifade ettim. Belediyemizin personel alımı bakanlık onayına tabi. Gider oranları nedeni ile. Dikkat ettiyseniz ben de personel giderlerimiz dahil genel giderlerimizin düşüşüne ilişkin verileri sizinle paylaştım. Ancak bakanlıktan %40’ın altında olan personel gideri oluşması durumunda inisiyatif Belediye yönetiminde, başkanında personel alabilir. %40’ın üstüne çıktığında bakanlık iznine tabi. Bizim 2021 yılındaki kalemimize ilişkin veriyi paylaşmak isterim. Hem kamu hem sizin açınızdan öğretici olacaktır. 40,67 oranı ile personel talebinde bulunduk. Zaten %40’ın altında top bizde. 40,67 olduğu için çok önemli olan memur eliyle yürütülmesi zorunlu olan zabıta alımına bile onay alamadık. Dolayısıyla bunun Sefa Park ile bağı nedir? Bildiğiniz üzere biz Amasra halkına bir söz verdik. Göreve geldiğimizde Sefa Parkı eski geleneğine göre işleteceğiz ve gereğini de yaptık. Ancak bulduğumuz belediye 3-4 yıl boyunca Sefa Park ekibi işletmeyi yürütmediği için doğal olarak da eleman alımı imkânı olmadığı için sözünün arkasında durmaya çalışan bu süreçte de bazı aksaklıklar yaşamış bir belediye olabilir. Bu konuda da her zaman görüş ve önerilerinize açığız. Son ifade de çok muğlak oldu. En büyük açık. Burada ifade ettiğimiz verilerde çakışan bir durum var sayın meclis üyem. Aslında baktığınızda gelirlerimizde kendimizi korumuşuz. Giderlerimizde ise yerinde durmayı başarmışız aşağı yukarı. Şuna bakmak lazım bu biraz yatırımlarla ilgili. Biz bu süreç içerisinde ne yaptık. Kadrolu işçi dediğimiz elemanlarımızdan ciddi sayıda emekli verdik ve bunların kıdem tazminatlarını bildiğiniz üzere ve birikmiş alacaklarını ancak ve ancak kredi kullanarak giderebiliyoruz. En temel gider artışlarından biri budur. Diğer bir tanesi belki çok kamuoyu ile paylaşma fırsatımız olmadı. Sayenizde paylaşmış olalım. Küçük Liman Kefaser Mevkiinde bir vahşi çöp depolama alanımız var. Bu da aslında Amasra’ya gelen misafirlerimiz ya da burada yaşayan insanlarımızca da eleştirilen bir başlık. Bu bahsettiğiniz rakamsal ifadelerin içerisinde iki milyonluk bölüm mahalli idareler birliği ile birlikte Türkiye’de örnek bir proje yapımına başlandı şu an. Katı atık geri dönüşüm enerji üretim tesisi. Burası için kullandığımız kredidir. Bu kalemleri dikkate alarak incelediğimizde aslında Amasra Belediyesi pandemiye rağmen son yılların en başarılı mali performansını göstermiş diyebiliriz. Ben bu kadar açıklama ile yetinmiş olayım. Bunun dışında da her türlü görüş ve önerinize açığız.

1. BAŞKAN VEKİLİ ZÜLKAR ÖZTÜRK- Başka söz almak isteyen meclis üyesi arkadaşımız var mı? 2020 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun YETERLİLİĞİNİ oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 2 RED oyu ile 2020 yılı Faaliyet Raporu meclis üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğuyla YETERLİ görülmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. (KARAR NO:49)

1. BAŞKAN VEKİLİ ZÜLKAR ÖZTÜRK- Hayırlı olsun Başkanım. Gündemin diğer maddelerinin müzakeresine geçmeden önce Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ı Başkanlık Divanına Başkanlık yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Başkanım.

MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ                  KATİP                                         KATİP

Zülkar ÖZTÜRK                                    Meltem ÖZ                           Hasan KALEÇETİN

Gündemin 14. maddesi, 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.) (KARAR NO:50)

BAŞKAN- Bu konu ile ilgili herhangi bir görüş veya önerisi olan var mı?

Gündemin 15. maddesi, Dilek ve Temenniler,

Gündemin 16. maddesi, Kapanış.

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                             KATİP

Recai ÇAKIR                                                Meltem ÖZ                                  Hasan KALEÇETİN

Belediye Başkanı                                                                                                                                    

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here