Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Kararları

500
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 38

KARAR ÖZÜ: Belediye Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekili Seçimi

KARAR: Belediye Başkanlığının 10/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 790 sayılı yazılarına istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Belediye Meclisine Birinci ve İkinci Başkan Vekili Seçilmesi için ayrı ayrı yapılan gizli oylama neticesinde;

           1- Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama;

* Zülkar ÖZTÜRK 7 oy,

* Meltem ÖZ 2 oy alarak Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekilliğine en çok oyu alan meclis üyemiz Zülkar ÖZTÜRK seçilmiştir.

             2- Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama;

* Recep GÜNTER 7 oy,

* Hasan KALEÇETİN 1 oy

* Ali Rıza DÖNMEZ 1 oy alarak Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekilliğine en çok oyu alan meclis üyemiz Recep GÜNTER seçilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 39

KARAR ÖZÜ: Belediye Meclisine İki Asıl İki Yedek Katip Üye Seçimi

KARAR: Belediye Başkanlığının 10/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 789 sayılı yazılarına istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunun 19 uncu maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından gizli oylama yöntemi ile 4 üye (2 asıl ve 2 yedek) olmak üzere Belediye Meclisi Kâtip Üyesi Seçilmesi için yapılan gizli oylama neticesinde; 1.Asıl Katip Üyelik için Meltem ÖZ 7 oy, Ali Rıza DÖNMEZ 1 oy, Hasan KALEÇETİN 1 oy, 2.Asıl Katip Üyelik için Hasan KALEÇETİN 7 oy, Zülkar ÖZTÜRK 1 oy, Meltem ÖZ 1 oy, 1.Yedek Katip Üyelik için Ali Rıza DÖNMEZ 6 oy, Recep GÜNTER 1 oy, Zülkar ÖZTÜRK 1 oy, Hasan KALEÇETİN 1 oy, 2.Yedek Katip Üyelik için Zülkar ÖZTÜRK 5 oy, Ali Rıza DÖNMEZ 2 oy, Meltem ÖZ 1 oy, Hasan KALEÇETİN 1 oy almışlardır.

    Belediye Meclisi Asıl Katip Üyeliklerine;

    1.Asil– 7 oyla Meltem ÖZ ile

    2.Asil– 7 oy alan Hasan KALEÇETİN,

    Belediye Meclisi Yedek Katip Üyeliklerine;

    1.Yedek– 6 oyla Ali Rıza DÖNMEZ ile

    2.Yedek– 5 oy alan Zülkar ÖZTÜRK seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 40

KARAR ÖZÜ: Belediye Encümenine Üye Seçimi

KARAR: Belediye Başkanlığının 10/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 787 sayılı yazılarına istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin b bendi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20.maddesine göre Belediye Encümenine iki üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Zülkar ÖZTÜRK 7 oy, Recep GÜNTER 7 oy, Ali Rıza DÖNMEZ 2 oy, Meltem ÖZ 1 oy, Naci YILDIRIM 1 oy almışlardır.

               Belediye Encümenine;

1- 7 oyla Zülkar ÖZTÜRK,

2- 7 oy alan Recep GÜNTER seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 41

KARAR ÖZÜ: İhtisas Komisyonlarına (İmar Komisyonu-Plan ve Bütçe Komisyonu) Üye Seçimi

KARAR: Belediye Başkanlığının 10/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 788 sayılı yazılarında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21inci maddesinde ‘Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.’ denmektedir. Buna göre Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve bu komisyonlara üye seçilmesi gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi”  denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Buna göre İmar Komisyonunun 5 üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 üyeden oluşturulması, Belediye Meclisimizde yer alan siyasi parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize yazılı olarak bildirmeleri sonucu yapılan açık oylama neticesinde;

İMAR KOMİSYONU:

1- Meltem ÖZ (CHP)

2- Naci YILDIRIM (CHP)

3- Ali Rıza DÖNMEZ (CHP)

4- Hasan KALEÇETİN (CHP)

5- Ertan CENGİZ (AKP)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

1- Hasan KALEÇETİN (CHP)

2- Naci YILDIRIM (CHP)

3- Ahmet REİS (AKP)

1 yıl süre ile İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 42

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği İle İlgili Hazırlanmış Olan Yönetmelik Komisyonu Raporu.

KARAR: Başkanlık Makamının 25/02/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 603 sayılı yazılarında “Belediyemiz hizmet binası arka tarafında bulunan pazaryerinin yönetim ve denetiminde belirleyici olacak Pazaryeri Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin 1. 4. ve 6. fıkraları ile 15.maddesinin 1.fıkrasının b bendine göre hazırlanan Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               Belediye Meclisimizin 04/03/2021 tarih ve 30 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Yönetmelik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Yönetmelik Komisyonunca hazırlanan 16/03/2021 tarih ve 5 sayılı raporu doğrultusunda;

                Zabıta Amirliğince hazırlanmış Amasra Belediyesi Pazar Yeri Yönetmeliğinin uygun olduğuna, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (Çekimser) 7 KABUL, 2 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 43

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Dahilinde İşletilen Otoparklara Ait Ücret Tarifeleri İle İlgili Hazırlanmış Olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 642 sayılı yazılarında “Belediyemizce ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ve belediyemiz otopark kiracıları Levent ÖZTÜRK vekili Bülent ÖZTÜRK ve Erdem YALÇIN’ın belediyemize vermiş olduğu dilekçe yazımız EK’inde sunulmuştur. Otopark ücret tarifelerinin Belediyemiz Meclisinde yeniden değerlendirilmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               Belediye Meclisimizin 04/03/2021 tarih ve 33 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11/03/2021 tarih ve 03 sayılı raporuna istinaden;

BELEDİYEMİZCE İŞLETİLEN OTOPARKLAR VE TAŞOCAĞI MEVKİİNDE TESİS EDİLEN GEÇİCİ TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ

OTOPARK ÜCRET TARİFESİ:

(Araç Tanıma Sistemli)

 a) Otomobil ve Taksilerden

     1- 0-3 saat ……………………… 10,00 TL

     2- 3-6 saat ……………………… 12,00 TL

     3- 6-12 saat ……………………. 14,00 TL

     4- 12-24 saat ………………….. 24,00 TL

 b) Minibüs ve Pikaplardan

     1- 0-3 saat ………………………. 20,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………. 22,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  24,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  44,00 TL

c) Otobüs ve Kamyonlardan

     1- 0-3 saat ………………………. 30,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  35,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  40,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  75,00 TL

d) Belediye Otoparkları Otopark Abonman Kartı Bedeli (Yıllık) ……. 220,00 TL

    (İlçemiz Amasra’da ikamet eden vatandaşlardan)

e) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

İLÇEMİZ KUM MAHALLESİ, TAŞOCAĞI MEVKİİNDE TESİS EDİLEN GEÇİCİ TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ

 a) Otobüs başına ………………….. 45,00 TL

 b) Minibüs başına ………………… 25,00 TL

 c) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

TERMİNAL ALANI, TAŞOCAĞI MEVKİİ OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

(Belediyemizce de bu alanda araç plaka tanıma sistemine geçinceye kadar)

Günlük olarak;

a) Otomobil ve Taksilerden ……  14, 00 TL

b) Minibüs ve Pikaplardan ……… 18,00 TL

c) Otobüs ve Kamyonlardan …… 25,00 TL

d) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

BELEDİYEMİZCE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLMİŞ VE VERİLECEK OLAN OTOPARK ALANLARINDA UYGULANACAK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

a) Otomobil ve Taksilerden

     1- 0-3 saat ……………………… 10,00 TL

     2- 3-6 saat ……………………… 12,00 TL

     3- 6-12 saat ……………………. 14,00 TL

     4- 12-24 saat ………………….. 24,00 TL

 b) Minibüs ve Pikaplardan

     1- 0-3 saat ………………………. 20,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………. 22,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  24,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  44,00 TL

c) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

               Yukarıda belirlenen yeni ücret tarifelerinin 09/04/2021 Cuma gününden itibaren uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin p) ve 18.maddesinin (f) bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 2 RED oyu ile oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 44

KARAR ÖZÜ: Amasra İlçe Sınırları Dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümlerine İtirazların Görüşülmesi Konusunda Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 639 sayılı yazılarında “Belediye Meclisimiz tarafından 07/01/2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Amasra ilçe sınırları dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘PİN:KUİP :74007788 işlem numaralı 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve PİN:KNİP: 74327824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma amaçlı Nazım Uygulama İmar Planları ve Ekleri, Plan Hükümleri Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 8. maddesi gereği, 22/01/2021-22/02/2021tarihleri arası Belediyemiz ilan mahalline asılmış, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla halkımıza duyurulmuştur. 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave)Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde Belediyemize toplamda 178 adet parseli kapsayan 208 adetitiraz dilekçesi sunulmuştur. Söz konusu itiraz dilekçelerinin, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 9. Maddesinde belirtildiği üzere “idarece itirazlar en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Alınan karar, koruma amaçlı imar planında değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde (Ek ibare:RG-5/1/2017-29939) itirazlar koruma bölge kurulunun değerlendirmesine sunulur” hükmü gereği Belediye Meclisince incelenerek karara bağlanması hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 04/03/2021 tarih ve 35 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup İmar Komisyonunca hazırlanan 09-26/03/2021 tarih ve 2021/2 sayılı raporunda; “Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Amasra ilçe sınırları dahilinde  1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘PİN:KUİP :74007788  işlem numaralı 1/1000 ölçekli (Revizyon+İlave )Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve PİN:KNİP:7427824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve Ekleri, Plan Hükümleri’ 22/01/2021-22/02/2021 tarihleri arası Belediyemiz ilan mahalline asılmış, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla  halkımıza duyurulmuştur. Koruma Amaçlı İmar Planına askı süresi içerisinde 178 adet parseli kapsayan 208 adet itiraz dilekçesi sunulmuştur. İtiraz dilekçeleri mülkiyet vs. durumlarına göre incelenmiştir.

                Plan Müellifi Modern Planlama Şehircilik Müh. Dan. A.Ş Şirketi tarafından hazırlanan ve Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan, Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile onaylanan plan paftaları, plan hükümleri, plan açıklama raporları Komisyon üyelerine sunulmuş ve okunmuştur.             5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde ‘Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.’ hükmü gereği planları incelemek üzere İmar Komisyonuna katılmak üzere Şehir Plancıları Odasından 1 adet Şehir Plancısı hizmetinin satın alınmasına ve Yüklenici Modern Planlama Şehircilik Müh. Dan. A.Ş Şirketinden sunum istenilmesine karar verilmiştir. Yüklenici tarafından plan sunumu 26.03.2021 tarihinde saat 11:30’da  yapılmıştır. Şehir Plancıları Odasından 1 adet Şehir Plancısı hizmetinin satın alınmasından sonra Komisyonca incelemelere başlanacaktır.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesinde ‘Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.’ hükmü gereği planları incelemek üzere İmar Komisyonu Toplantılarına katılmak üzere Şehir Plancıları Odasından 1 adet Şehir Plancısı hizmetinin satın alınmasına, gereği için ilgili birim tarafından iş ve işlemlerin başlatılmasına, komisyonun çalışmalarına devam etmesine, çalışmalar sonucunda komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 45

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/A Adresinde Bulunan Prefabrik Yapının Tahsis Kararı Hakkında.

KARAR: Başkanlık Makamının 23/03/2021 tarihli ve 953 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapı 04/05/2017 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi Muhtarlıklarının kullanımına tahsis edilmiştir. Söz konusu prefabrik yapının bulunduğu alan Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Küçük Liman Çevre Düzenleme ve Peyzaj Projesi kapsamında bulunduğundan, prefabrik yapının kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi Muhtarlıklarının, ilçemiz Kum Mahallesi, Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesi No:15 adresinde, tapuda 287 ada 16 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemiz ait olan ve Boztepe, Kaleiçi ve Fatih Mahallesi Muhtarlıkları tarafından kullanılmakta olan mevcut muhtarlık binasında irtibat bürosu olarak faaliyetlerine devam etmeleri, 04/05/2017 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi Muhtarlıklarının kullanımına tahsis edilen Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapı ile ilgili tahsisin kaldırılması için gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapı 04/05/2017 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi Muhtarlıklarının kullanımına tahsis edilmiştir. Ancak söz konusu alan Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Küçük Liman Çevre Düzenleme ve Peyzaj Projesi kapsamında kaldığından 04/05/2017 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararı ile yapılmış olan tahsisin kaldırılmasına, Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi Muhtarlıklarının, ilçemiz Kum Mahallesi, Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesi No:15 adresinde, tapuda 287 ada 16 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Boztepe, Kaleiçi ve Fatih Mahallesi Muhtarlıkları tarafından kullanılmakta olan mevcut muhtarlık binasında irtibat bürosu olarak faaliyetlerine devam etmelerine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 2 RED oyu ile oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 46

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılında İlçemiz Esnaflarından Alınacak Olan Vergilerde İndirim Yapılması Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 25/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 970 sayılı yazılarında “Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının 08.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı talebinin meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 47

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 29/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1003 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş Taşocağı Mevkii ve Mendirek Mevkiinde bulunan umumi tuvaletlerin kira sözleşme süreleri 03.06.2021-18.06.2021 tarihlerinde sona erecektir. Umumi tuvaletlerin tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 48

KARAR ÖZÜ: 2021 Mayıs Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 792 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Nisan ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Mayıs ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 06 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 49

KARAR ÖZÜ: Belediye Başkanın 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/03/2021 tarih ve 791 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize gelen yazı ekinde dergi olarak hazırlanan Belediye Başkanın 2020 yılı Faaliyet Raporuna istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

               5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği, Belediye Başkanımız Sayın Recai ÇAKIR’ın Belediye Meclisine sunmuş olduğu dergi halindeki 2020 yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 2 RED oyu ile 2020 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 26.maddesinin 4.bendine göre meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu sağlandığından YETERLİ görülmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/04/2021

KARAR NO: 50

KARAR ÖZÜ: 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu

KARAR: Denetim Komisyonunun 15/03/2021 tarihli raporu Belediye Meclis Toplantısında okunarak yapılan bilgilendirme sonucunda;

               5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddelerinde “Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.” denmektedir. Denetim Komisyonunun dosya halinde hazırlamış olduğu 3 sayfalık 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddeleri gereği Nisan ayı Meclis Toplantısında okunarak, meclise bilgi verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here