Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Kararları

404
0

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 51

KARAR ÖZÜ: Önerge

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; İlçemiz dahilinde işletilen Belediyemize ve özel otoparklara ait ücret tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebinin gündemin 13. maddesine eklenmesine, gündem maddelerinin 16 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 52

KARAR ÖZÜ: Amasra İlçe Sınırları Dahilinde 1.2. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümlerine İtirazların İle İlgili Hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Belediyemiz İmar Komisyonu Başkanlığının ilgili tarih ve 2021/3 sayılı raporlarında İmar Komisyonunca 6-7-8-12-13-15-20-21-22-23-26-28-29/04/2021, 3-4-5-6-11/05/2021 tarihlerinde saat 14.00-16.00 arası Belediyemiz Meclis Salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;

        Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Amasra İlçe sınırları dahilinde  1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘PİN:KUİP :74007788  işlem numaralı 1/1000 ölçekli (Revizyon+İlave )Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı ve PİN:KNİP:7427824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve Ekleri, Plan Hükümleri’ 22/01/2021-22/02/2021 tarihleri arası Belediyemiz ilan mahalline asılmış, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla halkımıza duyurulmuştur. Koruma Amaçlı İmar Planına askı süresi içerisinde 178 adet parseli kapsayan 208 adet itiraz dilekçesi sunulmuştur. İtiraz dilekçeleri mülkiyet vs. durumlarına göre incelenmiştir.

        5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesinde ‘Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.’ hükmü gereği planları incelemek üzere İmar Komisyonuna katılmak üzere Şehir Plancıları Odasından 1 adet Şehir Plancısı hizmetinin satın alınmasına ve Yüklenici Modern Planlama Şehircilik Müh. Dan. A.Ş Şirketinden sunum istenilmesine karar verilmiştir. Yüklenici tarafından plan sunumu 26.03.2021 tarihinde saat:11:30’da  yapılmıştır. Şehir Plancıları Odasından 1 adet Şehir Plancısı hizmetinin satın alınmasından sonra Komisyonca incelemelere başlanılması yönünde komisyon üyelerimizce karar alınmıştır. Bu süre zarfında ülkemizi ve dünyayı sarsan covid-19 salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlamasının olması sebebi ile çalışmalarımız tamamlanamadığından ek süre talep etmekteyiz.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde ‘Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.’ hükmü gereği planları incelemek üzere İmar Komisyonuna katılmak üzere Şehir Plancıları Odasından 1 adet Şehir Plancısı hizmetinin satın alınmasına ve yüklenici Modern Planlama Şehircilik Müh. Dan. A.Ş.’den sunum istenilmesine karar verilmiştir. Yüklenici tarafından plan sunumu 26.03.2021 tarihinde saat 11:30’da  yapılmıştır. Şehir Plancıları Odasından 1 adet Şehir Plancısı hizmetinin satın alınmasından sonra Komisyonca incelemelere başlanılması yönünde komisyon üyelerimizce karar alınmıştır. Bu süre zarfında ülkemizi ve dünyayı sarsan covid-19 salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlamasının olması sebebi ile  İmar Komisyonu çalışmalarını tamamlayamadığından İmar Komisyonu Başkanlığına komisyon çalışmalarını tamamlayabilmesi için 26.05.2021 tarihine kadar ek süre verilmesine, çalışmalar sonucunda komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 26.05.2021 tarihli meclis toplantısı 2.oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 53

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılında İlçemiz Esnaflarından Alınacak Olan Vergilerde İndirim Yapılması Talebi İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 25/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 970 sayılı yazılarında “Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının 08.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı talebinin meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 01/04/2021 tarih ve 46 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 07/04/2021 tarih ve 04 sayılı raporuna istinaden;

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96.maddesinde;

            Vergi ve harç tarifelerinin tespiti: 

(İlan Ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Ve İşyeri Açma İzin Harcı)

            Madde 96 – A) (Değişik: 24/5/2013-6487/16 md.) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder. 

           (Ek paragraf: 26/2/2014-6527/5 md.) Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (2)

         B) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 29/12/2011 tarihli ve E.: 2010/62 K.: 2011/175 sayılı Kararı ile.)

             C) (Ek: 4/12/1985 – 3239/124 md.) Cumhurbaşkanı bu Kanunda yer alan maktu vergi ve harçların en az ve ençok miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde yer alan en az ve en çok hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı hadlerden az ve bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni hadler tespit etmeye ve 21 inci maddede yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı ayrı bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

        1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. Maddesiyle 2464 sayılı Gelirleri Kanununun 96.maddesinin (A) fıkrasına eklenen paragraf ile; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcı olarak Bakanlar Kurulunca yapılacak tarifelerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmiş olup sayılan bu vergi ve harç tarifelerinin Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca (Cumhurbaşkanlığınca) tespit edileceği hükmü getirilmiştir. Ancak belediyelerce hazırlanan öneri tarifeler sunulmasına rağmen, bu zamana kadar Bakanlar Kurulunca veya Cumhurbaşkanlığınca herhangi bir tarife yayınlanmamıştır.

          6527 sayılı Kanunla 2464 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. Maddede; ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri izni harcına ilişkin Bakanlar Kurulunca (Cumhurbaşkanlığınca) düzenlenecek yeni tarife yürürlüğe girinceye kadar, 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifelerin uygulanacağı, hükmü getirildiğinden; Cumhurbaşkanlığınca yeni düzenlemeye uygun tarife düzenleninceye kadar, Belediye Gelirler Kanununda yer alan ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcı ile ilgili olarak, 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan tarifelerin uygulanması gerekmektedir.

         Belediyemizce de 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre hazırlanan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tariflerine İlişkin Tablo”lar ile ilgili alınan 04/09/2014 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararımız 17.09.2014 tarih 58537939-301.05-2313 sayılı yazımız ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

            Buna göre; ilçemiz genelindeki işletmelere ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izin harcı ile ilgili Belediyemizce herhangi bir indirim uygulaması yapılamayacağına, bu sebeple Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanmış olan 07.04.2021 tarih ve 04 sayılı raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 54

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 29/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1003 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş Taşocağı Mevkii ve Mendirek Mevkiinde bulunan umumi tuvaletlerin kira sözleşme süreleri 03.06.2021-18.06.2021 tarihlerinde sona erecektir. Umumi tuvaletlerin tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 01/04/2021 tarih ve 47 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 08/04/2021 tarih ve 05 sayılı raporuna istinaden;

            Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi“ olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiş olup kiracımızın mağdur olmaması için ve de pandemi koşullarının halen devam etmesi sebebiyle 18.06.2021 tarihi itibari ile kira sözleşme süresi bitecek kiracımızın kira süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı, kira artışının da Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021 Haber Bültenindeki on iki aylık ortalamalara göre %13,70 oranında artış yapılması,

            Buna göre;

            1- İlçemiz Taşocağı Mevkiinde bulunan ve Sezgin GÜNEŞ tarafından işletilen umumi tuvaletin kira süresi bitim tarihi olan 03.06.2021 tarihinden sonra kira süresinin uzatılmamasına, söz konusu umumi tuvaletin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilerek kiraya verilmesine,

            2- Hatice ÖZCAN: Faaliyet Türü:Bay-Bayan Umumi Tuvalet, Duş, Bebek Bakım Odası

Kira Başlangıç Tarihi: 18.06.2019-Kira Süresi Bitim Tarihi: 18.06.2021, 1 Yıllık Kirası: 13.518,81 TL’sı olarak belirlenmesine, (Katma Değer Vergisi Dahildir.)

            3- Kira bedellerinin vadelerinde ödenmesine,

            4- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

            5- Kiracı ile imzalanacak kira sözleşmesine imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 55

KARAR ÖZÜ: 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR: Başkanlık Makamının 30/04/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1400 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Belediyemizin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Meclisince incelenmek ve karara bağlanmak üzere ekte gönderilmiştir. Belediyemizin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının Belediye Meclisince müzakere edilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 26/05/2021 Çarşamba günü saat 14.00’da yapacağı meclis toplantısı 2.oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 56

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Sefa Park Aile Çay Bahçesinde Satılması Düşünülen Ürünlerin Ücret Tarifesinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1480 sayılı yazılarında “Belediyemizce işletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesi’nde satılması düşünülen tost, hamburger, köfte ekmek ve patates cipsi gibi yiyecek ürünlerinin satış bedellerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 26/05/2021 Çarşamba günü saat 14.00’da yapacağı meclis toplantısı 2.oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 57

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kiracılarının Kira Ücretlerinde İndirim Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1478 sayılı yazılarında “Belediyemiz kiracılarından altı (6) kiracımızın Belediyemize vermiş olduğu dilekçe yazımız ekinde sunulmuştur. Altı (6) kiracımızın kira ücretlerinde indirim yapılması ve kapalı oldukları sürece kira ücreti alınmaması taleplerinin Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 58

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1479 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 18.06.2021 ve 30.06.2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 59

KARAR ÖZÜ: Covid-19 Salgını Nedeni İle Kısmi ve Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında Faaliyetlerine Geçici Olarak Ara Verilen Belediyemiz Kiracıları Hk.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1482 sayılı yazılarında “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/04/2021 tarih 6638 ve 27.04.2021 tarih 7576 sayılı genelgeleri, Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 14.04.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile ülke genelinde kısmi ve tam kapanma tedbirleri getirilmiştir. Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Kararında;

           ‘Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar geçici olarak ara verilecektir.

  1. Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklar,
  2. Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  3. İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.’denilmektedir.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 05.05.2021 tarih E-65755795-165.99-1447 sayılı yazılarında da pandemi nedeni ile faaliyetlerine geçici olarak ara verilen Belediyemiz kiracılarının listesi müdürlüğümüze verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 28/04/2020 tarih 14399437/91944 sayılı Koranavirüs Önlemleri konulu ve de 15/12/2020 tarih 71188446/010.06.02-268495 sayılı 2020/27 sayılı genelgelerine istinaden faaliyetlerine geçici olarak ara verilen Belediyemiz kiracılarını durumlarının Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 60

KARAR ÖZÜ: 2 Adet Golf Tipi Araç Alımı Hk.

KARAR: Başkanlık Makamının 04/05/2021 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize aynı tarih ve 1426 sayılı yazılarında “Altı bin civarında kış nüfusuna sahip ilçemizde yaz nüfusumuz 5-6 kat artarak otuz binleri bulmaktadır. Yaz nüfusumuzun bu denli artması trafik ve otopark sorununu beraberinde getirmektedir. Özellikle ilçemize gelen misafirlerin uğrak noktalarından olan Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerimize giriş sağlayan kale kapılarının ve sokaklarının darlığı nedeniyle trafikte sıkışıklıklar yaşanmaktadır. Araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu bu mahallelerimiz, İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar gereği 2021 yılı yaz sezonunda araç trafiğine kapatılacaktır. İlçemize gelen misafirlerimizin, ilçe girişinde bulunan alanlara araçlarının park edilmesinin sağlanarak ilçe merkezine ve Kaleiçi-Boztepe Mahallelerine golf tipi araçlar ile ring sistemi kurulması trafik sorununu bir nebze olsun rahatlatacaktır. Bu nedenle söz konusu ring sistemini hayata geçirebilmemiz için İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden 2 adet golf tipi araç talebinde bulunulmuştur. Talebimize istinaden İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığının 08.04.2021 tarih ve 775 sayılı yazısı ile JW8-300805 ve JW8-100330 plakalı Yamaha-G29A marka 2 adet Golf Aracının 3.000,00 TL. bedelle Belediyemize satışının yapılabileceği bildirilmiş olup söz konusu araçların 3.000 TL. bedelle satın alınması için gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

         İlçemizde yaz aylarında yoğun olarak trafik ve otopark sorunu yaşandığından ilçemize gelen misafirlerimizin, ilçe girişinde bulunan alanlara araçlarının park edilmesinin sağlanarak ilçe merkezine ve Kaleiçi-Boztepe Mahallelerine golf tipi araçlar ile ring sistemi kurulması planlandığından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından JW8-300805 ve JW8-100330 plakalı Yamaha-G29A marka 2 adet golf aracının 3.000 TL bedel karşılığında satın alınmasının uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 61

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesinde Bulunan Gölleryanı Parkının Adının Değiştirilmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 04/05/2021 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize aynı tarih ve 1444 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (n) bendinde ‘Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.’ denmektedir. 19/11/2019 tarihinde ilçemiz Amasra’da dalış eğitimi sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan KARATAŞ’ın anısının yaşatılması amacıyla ilçemiz Kum Mahallesi Göller Yanı Mevkiinde bulunan ‘Göller Yanı Parkının’ adının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendine istinaden ‘Şehit Hakan KARATAŞ Parkı’ olarak değiştirilmesi hususunun meclisimizce müzakere edilerek gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        19/11/2019 tarihinde ilçemiz Amasra’da dalış eğitimi sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan KARATAŞ’ın anısının yaşatılması amacıyla ilçemiz Kum Mahallesi Göller Yanı Mevkiinde bulunan ‘Göller Yanı Parkının’ adının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendine istinaden ‘Şehit Hakan KARATAŞ Parkı’ olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 62

KARAR ÖZÜ: Belediyemizce İşletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesi Ücret Tarifesinde Yer Alan Çay Ücretinde İndirim Yapılması Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 05/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize aynı tarih ve 1452 sayılı yazılarında “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de halen devam etmekte olan Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımızın 2021 yılı yaz döneminde Belediyemize ait Sefa Park Aile Çay Bahçesinden daha uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlamak amacıyla, Sefa Park Aile Çay Bahçesinde satışa sunulan ve Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 19/11/2020 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararı ile 2,50 TL. olarak belirlenmiş olan Çay, Oralet, Kuşburnu fiyatında indirim yapılması konusunun meclisimizce müzakere edilerek gerekli kararın alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 26/05/2021 Çarşamba günü saat 14.00’da yapacağı meclis toplantısı 2.oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 63

KARAR ÖZÜ: İlçemizde Bulunan Otopark Ücret Tarifelerinin Değerlendirilmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 17/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1492 sayılı yazılarında “Belediyemizce, ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ve özel otoparklara ait ücret tarifelerinin Belediyemiz Meclisinde yeniden değerlendirilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 26/05/2021 Çarşamba günü saat 14.00’da yapacağı meclis toplantısı 2.oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 17/05/2021

KARAR NO: 64

KARAR ÖZÜ: 2021 Haziran Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 1481 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Mayıs ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Haziran ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2021 yılı Haziran ayı meclis toplantısının 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here