Ana sayfa Meclis Tutanakları 2021 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Tutanağı

2021 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Tutanağı

341
0

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS ZABITNAMESİ

Toplantı Tarihi           : 04/03/2021 Toplantı Günü : Perşembe Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Dönemi        : 2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı.

Birleşim                      : 04

Oturum                       : 01

MECLİS ÜYELERİ: TOPLANTIDA BULUNANLAR:              TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
Recai ÇAKIR (Başkan)Recai ÇAKIR (Başkan)
Hasan KALEÇETİNHasan KALEÇETİN 
Ertan CENGİZErtan CENGİZ 
Recep GÜNTERRecep GÜNTER 
Ali Rıza DÖNMEZAli Rıza DÖNMEZ 
Ahmet REİSAhmet REİS 
Zülkar ÖZTÜRKZülkar ÖZTÜRK 
Naci YILDIRIMNaci YILDIRIM 
Şükran KARAHANŞükran KARAHAN 
Meltem ÖZMeltem ÖZ 

BAŞKAN-Değerli Meclis Üyeleri,

Hepiniz hoş geldiniz. Toplantıyı yoklama ile açıyorum. Şimdi gündemi okuyorum.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,  
2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 yılı İtfaiye Hizmetleri Ücret Tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
3-Yönetmelik Komisyonunun, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
4-Zabıta Amirliğinin Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili talebinin görüşülmesi  
5- Başkanlık Makamının; Elektronik Denetleme Sistemi ile ilgili talebinin görüşülmesi,  
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan, S.S. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kiralanan Sabahçı Balıkçı Kahvesi, QNB Finansbank tarafından kiralanan ATM Yeri ve Gürkan ÖZENGİ tarafından kiralanan Otopark Alanının tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili talebinin görüşülmesi,  
7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,  
8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin belediyemiz gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,
9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Askı süresi sona eren 1/1000 ölçekli Revize + İlave Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili talebinin görüşülmesi,  
10- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 Nisan ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,  
11- Dilek ve Temenniler,   
12- Kapanış.

BAŞKAN- Herhangi bir önerisi olan var mı?

1.ÖNERİ- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün SOGEP Projesi yetki belgesi ile ilgili önerisi Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.

BAŞKAN- Bu önerinin gündemin 10.maddesine eklenmesini ve gündem maddelerinin 13 maddeye çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:27)

Gündemin 1. Maddesi, Açılış ve yoklama,

Tüm meclis üyeleri toplantıya katılmıştır.

Gündemin 2. Maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 yılı İtfaiye Hizmetleri Ücret Tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Komisyon raporunu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet komisyon raporumuzu dinledik.Herhangi bir görüş önerisi olan var mı? Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile meclisimize gelen tarifenin aynen uygulanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:28)

Gündemin 3. Maddesi, Yönetmelik Komisyonunun, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Komisyon raporunu okutuyorum.

(Yönetmelik Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, komisyon raporunu dinledik. Yönetmelik Komisyonu raporunun uygunluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.(KARAR NO:29)

Gündemin 4. Maddesi, Zabıta Amirliğinin, Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPBelediyemiz hizmet binası arka tarafında bulunan pazaryerinin yönetim ve denetiminde belirleyici olacak Pazaryeri Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin 1. 4. ve 6. fıkraları ile 15. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre hazırlanan Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili gerekli Meclis Kararının alınması hususu,

BAŞKAN- Evet, daha önce oluşturduğumuz Yönetmelikler Komisyonunca Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin incelenmesi için konunun Yönetmelikler Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 30)

Gündemin 5. Maddesi, Başkanlık Makamının, Elektronik Denetleme Sistemi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16 maddesi “Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak ya da belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, EDS lerin ihale sözleşmesinde Türk Lirası cinsinden belirtilen yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının  % 30’u oranındaki tutar, yatırım maliyetine ulaştıktan sonra ise % 15 oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.” Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak Elektronik Sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve Belediyelerce yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.” hükmü yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 02/05/2012 tarih ve 92503 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek:16. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 5.maddesi gereğince,

(1) EDS, polis trafik sorumluluk bölgesinde; belediye teşkilatı bulunan ve belediyenin hizmet götürdüğü sınırlar içerisindeki yerlere kurulabilir. Bu sistemlerin kurulacağı il, ilçe ve beldelerin belirlenmesinde kayıtlı sürücü ve araç sayıları, trafik kazaları ve sonuçları ile karayollarından geçen yıllık ortalama araç sayıları esas alınır.

(2) Nüfusu 10.000’in altında bulunan ilçe ve belde belediyelerinin EDS kurmak istemeleri durumunda yukarıda belirtilen trafik değerleri dikkate alınarak, kurulum talepleri EGM EDS komisyonunca değerlendirilir.

EDS projesi kapsamında “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek: 16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 ( on ) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu;

BAŞKAN- Bizim gibi nüfusu 10.000’in altında olan Belediyelerin talepleri talebe dönüşmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca karara bağlanıyor. Biz de bu süreci bir araştırmış olacağız. Burada meclis üyelerimizin ve vatandaşlarımızın görüşlerine açığız. Sadece burada talebimizin netleşmesi durumunda ihale ile ilgili yetkinin encümende protokolün imzalanmasında da yetki başkan olmak üzere oluşturulmuş bir taleptir. Herhangi bir görüş öneri soru varsa alalım. Yoksa bu biçimi ile bu talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri, Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ kabul, kabul etmeyenler, Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN red, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 31)

Gündemin 6. Maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan, S.S. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kiralanan Sabahçı Balıkçı Kahvesi, QNB Finansbank tarafından kiralanan ATM Yeri ve Gürkan ÖZENGİ tarafından kiralanan Otopark Alanının tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPMülkiyeti Belediyemiz ait olan ve S.S. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kiralanan (Sabahçı Balıkçı Kahvesi), QNB Finansbank A.Ş. tarafından kiralanan Bankomat (ATM) yerinin ve de Gürkan ÖZENGİ tarafından kiralanan (Otopark Alanı) yerinin kira sözleşmesi süreleri 31.03.2021 tarihi itibari ile sona erecektir.
Kiraya verilmiş bulunan bu taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin,5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi hususu,

BAŞKAN- Evet üç tane müstecirimiz. Bir tanesi sabahçı balıkçı kahvesi. Biliyorsunuz geleneksel olarak balıkçılar tarafından kullanılan alan. Daha önce de örneklerini yaşadığımız üzere bu alanın yine 5 yıl süre ile kira süresinin uzatılmasını öneriyoruz. Finansbank için yine izleyen şekilde 3 yıl tüfe oranları gözetilerek devamına Gürkan ÖZENGİ tarafından kiralanan otopark alanının ise daha önce İlçe Trafik Komisyonunca alınan karar gereği Kaleiçi-Boztepe yönünde trafikte yapılacak olana düzenlemede sınırlama gerekçesi ile bir indirme bindirme alanı oluşturmak amacı ile ihalesinin sonlandırılması gibi bir önerimiz var. Bu konu ile ilgili herhangi bir görüş veya öneri varsa alalım. Yoksa tek tek oylayalım. Öncelikle Sabahçı Balıkçı Kahvesi kira süresinin 5 yıl uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. QNB Finansbank tarafından kiralanan ATM Yerinin 3 yıl boyunca kira süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Gerekçesini az önce açıkladığım sebeplerle Gürkan ÖZENGİ tarafından kiralanan otopark alanının da süresinin uzatılmaması önerisini de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 32)

Gündemin 7. Maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPBelediyemizce ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ve Belediyemiz otopark kiracıları Levent ÖZTÜRK vekili Bülent ÖZTÜRK ve Erdem YALÇIN’ın belediyemize vermiş olduğu dilekçe yazımız EK’inde sunulmuştur. Otopark ücret tarifelerinin Belediyemiz Meclisinde yeniden değerlendirilmesi hususu,

BAŞKAN- Evet, daha önce de meclis üyelerimizin bilgisi var. Özel otoparkların fiyat tarifelerini Belediyemizin de işlettiği otopark alanları ile eşgüdümlü devam ediyor. Bu talebin de Plan ve Bütçe Komisyonunca değerlendirilmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 33)

Gündemin 8. Maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin Belediyemiz gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPBelediyemiz Gelir Tarifesine yeni olarak eklenecek olan “Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin” belirlenerek tarifeye eklenmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması hususu,

BAŞKAN- Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesi ile ilgili aslında bir ön hazırlığımız var. Plan ve Bütçe Komisyonumuzdan daha önce bu meclis gündeminde geçirilmesi üzerine bir ön hazırlık yapmalarını rica etmiştik. Gereğini yaptılar. Bizim de bu mecliste karar vermeden önce Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edip bir 15 dakika ara verdikten sonra raporlarını oylarınıza sunacağız. Şimdi 15 dakika ara veriyorum.

BAŞKAN- Evet, Plan ve Bütçe Komisyonundan Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesi ile ilgili rapor geldi. Okuyalım.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Pandemi nedeni ile umarım ekstra bir sıkıntı yaşamayalım. Geldiğimizden bu yana en çok önem verdiğimiz projelerden bir tanesi idi. Yine Amasra mendirekte devlet yatırımı Ulaştırma Bakanlığının yaptığı rehabilitasyonun yanı sıra devam eden gönüllü yolcu iskelesi çalışmamız. Bu çalışmada da bu sene rezervasyonlarımız var. Ön hazırlık olarak bu Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin bu mecliste onaylanarak yürürlüğe girmesini umuyoruz. Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile aynen uygulanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.(KARAR NO: 34)

Gündemin 9. Maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Askı süresi sona eren 1/1000 ölçekli Revize + İlave Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPBelediye Meclisimiz tarafından 07/01/2021 tarih ve 7 sayılı  kararı ile Amasra İlçe sınırları dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘ PİN:KUİP :74007788 işlem numaralı 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve PİN:KNİP: 74327824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma amaçlı NazımUygulama İmar Planları ve Ekleri, Plan Hükümleri  Koruma Amaçlıİmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’inPlanların Onaylanmasına ilişkin 8. maddesi gereği, 22/01/2021-22/02/2021tarihleri arası Belediyemiz ilan mahalline asılmış, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla halkımıza duyurulmuştur.
               1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları  ile  1/1000 Ölçekli (Revize+İlave)Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde Belediyemize  toplamda 178 adet parseli kapsayan  208 adet  itiraz dilekçesi sunulmuştur.
                Söz konusu itiraz dilekçelerinin, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 9. Maddesinde belirtildiği üzere “idarece itirazlar en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Alınan karar, koruma amaçlı imar planında değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde (Ek ibare:RG-5/1/2017-29939) itirazlar koruma bölge kurulunun değerlendirmesine sunulur” hükmü gereği  Belediye Meclisince  incelenerek karara bağlanması hususu,

BAŞKAN- Evet, arkadaşlar daha önce de Koruma Amaçlı İmar Planımız ile ilgili defaten komisyonda meclis üyelerimizle plancıyla yada kuruldan gelen taslak üzerinden değerlendirme olanağımız oldu. Bu süreçte aslında insanların kafalarında olan her ne kadar süreç bizden önce başlamış olsa da ana fikrimiz şudur. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Bize yakışan bu plan ile ilgili yaşanan mağduriyetleri tekrar değerlendirmek. İtirazları komisyonumuz aracılığı ile kategorilendirip belediye olarak da doğru bulduklarımızı savunarak planımızın yürürlüğe girmesine imkan yaratmaktır. Bu koruma amaçlı plana dönük yapılan itirazları imar komisyonunda yine bu planı yapan plancının da katılımı ile değerlendirme niyetindeyiz. Bu sürecin meclis olarak da yakından takipçisi olacağız. Çünkü hemşerilerimizin büyük çoğunluğunu ilgilendiren büyük çoğunluğunda beklediği bir planlama süreci idi. Kimseyi mağdur etmeyecek bir plan kabul etmektir. Ancak adı üstünde bu plan Koruma Amaçlı İmar Planıdır ve koruduğu alan da tarihi ve kültürel değerlerimizdir. Bildiğiniz üzere koruma kurulunca onaylanmadıkça bizim taleplerimizin de bir karşılığı yoktur. İmar Komisyonunda değerlendirilerek en az mağduriyet yaratacak mümkünse hiç mağduriyet yaratmayacak şekilde neticelendirmek istiyoruz. İtirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 35)

Gündemin 10. Maddesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün SOGEP Projesi yetki belgesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Amasra Belediyesi adına “Kültürel Değerler Mesleki Eğitim ve Uygulama Merkezi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Amasra Belediyesini temsile, ilzama ve proje belgelerinin imzalamaya Amasra Belediye Başkanı Sayın Recai Çakır’a yetki verilmesi için gerekli meclis kararının alınması hususu,

BAŞKAN- Bu konu ile ilgili kısa bir açıklama yapayım. Amasramızın önemli sorunlarından bir tanesi de arsa arazi ticari ya da sosyal amaçlı üretmekte zorluk çekmemiz. Malum şu an gündem de olan Koruma Amaçlı İmar Planımızın kapsadığı sit alanlarımız, yine hemen geri sahamız bir tarafımız askeriye bir tarafımız maden işletmesi. Dolayısıyla hem arsa anlamında hem de bina anlamında alan üretmekte zorlanıyoruz. Bu proje kapsamında Kaleşah Mahallesinde bir sitemize ait alanda sitenin de onayını alarak bir proje ürettik. Sosyal gelişim projesi. Bu proje kapsamında da yine geleneksel değerlerimiz olan çekicilik mesleğini ya da geleneksel değerlerimizden tel kırmanın modernlikle buluşabileceği tasarımlarında yapılabileceği atölyeler oluşturmak. Teknoloji tasarım atölyesi ile bunların pazarlamasından ambalajlanmasına kadar bir çok konuda yenilik yaratmak. Yine gümrüklü yolcu iskelemiz ile birlikte kentte ihtiyacı arttıracak olan yabancı dil bilgisi mesleki alanda. Bir başka başlığımız da mutfak. Kentimizde üreticilerimizin yaptığı reçelinden belki Amasra salatası sosuna sirkesine kadar standartları belirlenmiş Belediyemizin de kefil olduğu özellikle üreticilerimizin kadınlarımızın da emeklerinin piyasaya sunulabileceği bir hazırlık süreci oluşturduk. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığı ile de bu başvurumuzu gerçekleştirdik. Başvurumuzun başarılı projeler arasında yer alması durumunda ilgili evraklarla protokollerle alakalı olarak Başkanlık Makamına yetki verilmesi talebidir. Herhangi bir görüş öneri varsa alalım. Evet bu gündem maddesini de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 36)

Gündemin 11. Maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- 01 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:37)

Gündemin 12. Maddesi, Dilek ve Temenniler.

BAŞKAN- Öncelikle bu plan kapsamında tartışmaya zaman zaman konu olan bir meseleye açıklık getirmek isterim. Bir sosyo-kültürel tesis tanımımız var Amasra Belediyesine ait olan. Kültür parktan geçici terminal alanına kadar olan bölgeyi kapsayan alanda. Bu sosyo-kültürel tesis alanının amacı nedir. Sergi salonları, kongre salonu, düğün salonu gibi ticari değil daha çok sosyal amaçlarla kullanılabilecek belki siyasi partilerimize derneklerimiz yer tahsisi sağlayabilecek biraz önce ifade ettiğim projede sıkıntı yaşadığımız mekan yaratma konusuna da sosyal amaçlı projeler bazlı mekan yaratma konusunda bize destek sağlayabilecek bir plan notu aslında. Adı geçen alanda belki yanlış anlaşılmış olabilir mevcutta çocuk parkı olarak kullanılan alanlar değil şu an yeri tarif etmek adına söylüyorum Işıkaltın Otelin yanında bildiğiniz üzere eskiden beri kullanılan bir tuvaletimiz görüldüğü üzere ekonomik ömrünü tamamlamış. Onun arkasında çöp toplama merkezimiz hemen yanında da zaten zemini beton olan ve şu an sanat sokağı olarak takı üreticilerimizin değerlendirdiği alanı kapsayan bölgede bir sosyo-kültürel tesis planlaması yapılmış durumda. Projelendirerek yada finansmanına sağlayarak Amasraya kazandırmak biz de heyecan yaratır tabiî ki ama öncelikle dediğimiz gibi mutlaka planda yer alması gerekiyordu. Bu nedenle plana işlenmiş bir bölge.

Bir diğer başlık yıllardır bize de birçok hemşerimizi de turizm esnafımıza da balıkçımızı da emeklimizi de zaman zaman yoran termik santral meselesi ve termik santrali kurma konusunda talebi olan şirketimiz ile ilgili daha öncede yaşandığı üzere görüşmeler yaptığı firmalar kredi kuruluşlarına Bartın platformu aracılığı ile Amasra’ya da Bartın Belediyesinin gönderdiği bilgi notları var. Bizim de gönderdiğimiz bir bilgi notundaki içerik şudur. Termik santrale karşı duruşumuz nettir. Amasra halkının bu konudaki iradesi de nettir. İkinci eleştirimiz üretimin gecikmesidir. Kentimizde insanların göçmesinin temel nedenlerinden bir tanesidir buradaki üretimin gecikmesi. 2005 yılında ihalesi alınan bir bölgede 2008 de üretime geçilmesi gerekirken üstünden 16.yıla geldik henüz bir kaşık kömür çıkmamıştır. Bu eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesidir Belediye olarak da. Bir başkası da bu süreç içerisinde çokça mağdur edilen hemşerimiz oldu. İşten çıkarılmalar. Çift asgari ücret konusunda yaşananlar. İşten çıkarılanların işe iade davalarını kazanmalarına rağmen bekliyor olmaları, tazminat talepleri vs. Bizim de ilettiğimiz görüşler aslında bunlar. Her zaman kamuoyu ile paylaştığımız görüşler. Bununda altını çiziyoruz. Önceliğimiz kamu eli ile bu kömürün yeryüzüne çıkarılması. Bu kentte kömürün ekmeğini yemeyen insan yok. Bu şekli ile üretimi kamu eli ile devam. Mümkün değil ise özel sektör eli ile mutlaka ama mutlaka bize termik santral dayatmadan en kısa sürede hazırlıkların tamamlanıp işin yapılması. Dolayısıyla Bartın Platformu içerisinde de yer aldığımız için oradan doğru da ifade edebiliriz. Söylediğimiz şu. Biz kömür çıkarılmasının yanındayız. Önceliğimiz kamudur. Eğer kamu eli ile de yapılmıyorsa da bu girişimi hangi firma hangi şirket yapacaksa yanındayız. Hatta bu konuda buradan yerel yönetim olarak merkezi idareye çağrıda bulunalım. Elbirliği ile gidelim. Buranın bir an önce üretime geçmesi için gençlerimizin göçmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bizim paylaştığımız görüşlerde hep bu gündemdedir. Bartın Amasra kamuoyu da bunu gayet iyi bilmektedir. Kaldı ki şahsım adına söylüyorum bu bölümde emekçi arkadaşlarımızın duyarlılığı da Amasra halkı gibi aynen onlar gibi bilinmektedir. Bu güne kadar mağdur olan işçilerin her zaman yanlarındaydık.

Bir diğer başlığımız dün itibari ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur YAVAŞ sayesinde Belediyemize kazandırılan yeni hizmet aracımız. Bu konuda kendisine teşekkür ederiz. Amasra halkına ya da Belediye bitçesine yükü olmadan bir hizmet aracı kazanmış olduk.

Son olarak da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Pazartesi günü. Biz de daha önce meclisimizde aldığımız karar gereği kadın çalışanlarımızı o gün izinli sayacağız iş aksatmamak kaydı ile. Şimdiden emekçi kadınlarımızın da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlamış olalım. Meclis üyelerimizden herhangi bir görüş öneri temenni dileği olan var mı?

Gündemin 13. Maddesi, Kapanış.

                                                                                                                                   

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here