Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

2021 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

652
0

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 27

KARAR ÖZÜ: Önerge

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün; 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projesi yetki belgesi ile ilgili talebinin gündemin 10. maddesine eklenmesine, gündem maddelerinin 13 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 28

KARAR ÖZÜ: İtfaiye Hizmetleri 2021 Yılı Belediye Gelirleri Ücret Tarifesinin Güncellenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 09/01/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İtfaiye Hizmetlerinin aynı tarih ve 279 sayılı yazılarında “Belediyemiz İtfaiye Hizmetlerinde uygulanan ücret tarifesinin güncellenmesi gerektiğinden konu ile ilgili birimimizin teklifi yazımız ekindeki tarifede belirtilmiş olup ücretlerin Belediye Meclisimizce yeniden değerlendirilerek gerekli kararın alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 05/02/2021 tarih ve 25 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 12/02/2021 tarih ve 03 sayılı raporuna istinaden;

                04/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

İTFAİYE HİZMETLERİ YENİ ÜCRET TARİFESİ

 1. İçme ve kullanma suyu olarak Belediye sınırları dahilinde (her arazöz için): 175 TL
 2. İnşaatta kullanmak üzere verilen (her arazöz için): 195 TL
 3. Limandaki gemilere su verilmesine karşılık (her arazöz için): 175 TL
 4. Dalgıç pompa saat ücreti: 175 TL
 5. Motopompla su tahliyelerinde (afetler hariç) saat ücreti: 170 TL
 6. Kanalizasyona tazyikli su basma (şebeke şahıstan kaynaklanıyorsa her arazöz için): 175 TL
 7. 1 ton su bedeli: 25 TL

Motopompla Fosseptik Çekim Ücreti;

a) Meskenlerden (sefer başına): 100 TL

b) Ticarethanelerden (sefer başına): 120 TL

c) b şıkkındaki ücrete Belediye dışında olması halinde her on kilometre için: 120 TL

Rapor Ücret Tarifesi (Yangın Yönünden Tetkik ve Kontrolleri Yapılan İş Yerleri İçin-Beher Rapor İçin)

 1. Sanayi kuruluşlarından: 115 TL
 2. Birinci sınıf iş yerlerinden: 70 TL
 3. İkinci sınıf iş yerlerinden: 40 TL
 4. Üçüncü sınıf iş yerlerinden: 35 TL
 5. Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler (el emeği ile çalışan küçük sanayi iş yerleri): 30 TL

Bez Afiş Asma ve İndirme, Havai Fişek Atışı, Bina Dışı Tamir Ücret Tarifesi;

 1. İlçemiz dahilinde tüm cadde ve sokaklara asılan bez afişlerin her biri için asma ve indirme ücreti olarak: 70 TL
 2. Düğünlerde, törenlerde vb. havai fişek atışlarında itfaiye hizmet bedeli: 350 TL
 3. Merdivenli itfaiye aracı ile bina dışı tamirlerde,
 4. Meskenlerden saati (büyük sepetli araç için): 400 TL (küçük sepetli araç için): 200 TL
 5. İşyerlerinden saati (büyük sepetli araç için): 400 TL (küçük sepetli araç için): 200 TL

4-  Amasra dışında köylere ve limanlara arazöz ile su verme: 450 TL

      5- Amasra dışında köylere merdivenli itfaiye aracı ile hizmet verme;

      a) Meskenlerde saati: 550 TL

      b) İşyerlerinde saati: 750 TL

Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 29

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Müdürlükleri (Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü) Çalışma Yönetmeliklerinin Güncellenmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 31/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 4318 sayılı yazılarında “Belediyemiz bünyesinde yer alan ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri kapsamında kurulan belediyemiz müdürlüklerinin çalışma yönetmelikleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği Çalışma Yönetmeliklerinin güncelliğini yitirmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu müdürlüklerimize ait yönetmelikler ilgili birimlerce güncellenmiş olup, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği Çalışma Yönetmeliklerinin belediyemiz meclisince incelenerek onaylanması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 07/01/2021 tarih ve 11 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Yönetmelik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Yönetmelik Komisyonunca hazırlanan 10/02/2021 tarih ve 04 sayılı raporu doğrultusunda;

                Yönetmelik Komisyonunca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, güncelliğini yitirmiş olan mevcut yönetmelikler ve ilgili birimlerce hazırlanan güncel yönetmelik taslakları incelenmiş olup onaylanmak üzere Belediye Meclisimize sunulan, Amasra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliklerinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 30

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği,

KARAR: Başkanlık Makamının 25/02/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 603 sayılı yazılarında “Belediyemiz hizmet binası arka tarafında bulunan pazaryerinin yönetim ve denetiminde belirleyici olacak Pazaryeri Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin 1. 4. ve 6. fıkraları ile 15.maddesinin 1.fıkrasının b bendine göre hazırlanan Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Yönetmelik Komisyonuna havalesine, Yönetmelik Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 31

KARAR ÖZÜ: Elektronik Denetleme Sistemi

KARAR: Başkanlık Makamının 25/02/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 601 sayılı yazılarına istinaden, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek:16 maddesinde Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. (Ek cümle: 20/8/2016-6745/30 md.) Elektronik sistemlerin belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla kurdurulması ve işlettirilmesi hâlinde belediyelere ödenecek tutar, elektronik sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar %30, sonrasında %15 olarak uygulanır. (2)Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler,  kurulması  gereken yerler  ve  belediyelerle yapılacak  protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir..” hükmü yer almaktadır.

                İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 02/05/2012 tarih ve 92503 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek:16. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 5.maddesi gereğince,

                (1) EDS, polis trafik sorumluluk bölgesinde; belediye teşkilatı bulunan ve belediyenin hizmet götürdüğü sınırlar içerisindeki yerlere kurulabilir. Bu sistemlerin kurulacağı il, ilçe ve beldelerin belirlenmesinde kayıtlı sürücü ve araç sayıları, trafik kazaları ve sonuçları ile karayollarından geçen yıllık ortalama araç sayıları esas alınır.

                (2) Nüfusu 10.000’in altında bulunan ilçe ve belde belediyelerinin EDS kurmak istemeleri durumunda yukarıda belirtilen trafik değerleri dikkate alınarak, kurulum talepleri EGM EDS komisyonunca değerlendirilir.

                EDS projesi kapsamında “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek:16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve resmi kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için, Belediye  Başkanı Recai ÇAKIR’ın yetkili kılınmasına, bahse konu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, bu konuda tahakkuk edecek EDS sistemi kurulum, işletim vb. diğer giderlerin belediye bütçesinden ödenmesine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16’ıncı maddesi gereğince, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 7 KABUL, 3 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 32

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/03/2021 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 623 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve S.S. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kiralanan (Sabahçı Balıkçı Kahvesi), QNB Finansbank A.Ş. tarafından kiralanan Bankomat (ATM) yerinin ve de Gürkan ÖZENGİ tarafından kiralanan (Otopark Alanı) yerinin kira sözleşmesi süreleri 31.03.2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan bu taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi hususu” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                1- S.S. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi (Sabahçı Balıkçı Kahvesi); Kira süresinin 01.04.2021 tarihinden itibaren 5 yıl uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %12,81 oranında artırılarak 1 yıllık kirasının 886,46 TL olarak belirlenmesine, takip eden yıllarda bir önceki yıl yıllık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre) oranında arttırılmasına,

                2- QNB Finansbank A.Ş. tarafından kiralanan ATM yeri; Kira süresinin 01.04.2021 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılmasına, ilk yıl yıllık kira bedeline Tüketici Fiyat Endeksi Şubat 2021 ayına göre %12,81 oranında artış yapılarak 12.530,92 TL olarak belirlenmesine, ikinci ve üçüncü yıllar kira artışının bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre) oranında arttırılmasına,

                3- Gürkan ÖZENGİ (Otopark Alanı); Kira süresinin uzatılmamasına,

            4- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

                5- Kiracılar ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 33

KARAR ÖZÜ: Otopark Ücret Tarifeleri.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 642 sayılı yazılarında “Belediyemizce ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ve belediyemiz otopark kiracıları Levent ÖZTÜRK vekili Bülent ÖZTÜRK ve Erdem YALÇIN’ın belediyemize vermiş olduğu dilekçe yazımız EK’inde sunulmuştur. Otopark ücret tarifelerinin Belediyemiz Meclisinde yeniden değerlendirilmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                 Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 34

KARAR ÖZÜ: Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesi

KARAR: Başkanlık Makamının 01/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 645 sayılı yazılarında “Belediyemiz Gelir Tarifesine yeni olarak eklenecek olan “Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin” belirlenerek tarifeye eklenmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

    Söz konusu talep ile ilgili gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 04/03/2021 tarihli rapora istinaden;

  04/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

AMASRA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

LİMAN İŞLETMESİ

YOLCU LİMANI

ÜCRET TARİFESİ

GENEL

ESASLAR

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu tarifenin amacı; Kanun Tüzük Yönetmelik ve Talimatlarda belirtilen esaslar dahilinde, Kuruluş tarafından işletilmek üzere Devletçe kendilerine verilen Liman, Rıhtım ve İskeleler ile diğer kıyı tesislerinde yapılacak iş ve hizmetin ücret ve uygulama koşullarını düzenlemektedir. Bu tarife yukarda belirtilen yerlerde verilecek, Kuruluşun Ana Statüsünde ve bu Tarife kitabında yer alan iş ve hizmetleri kapsar.

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu tarife kitabında geçen;

 1. Kuruluş:

Devletçe işletilmek üzere kendisine liman, rıhtım, iskele ve kıyı tesisleri verilen Amasra Belediyesini,

 1. İşletme:

Hizmetin yerine getirildiği kuruluşa bağlı liman işletmesini,

1.2.3     Gemi:

Su üstünde insan ve yük taşımaya veya savaşmaya yarayan kendi hareket etme kabiliyetine sahip deniz araçlarını,

 1. Yolcu ve Feribot Gemileri : Rıhtımlara yanaşan baştan kıçtan veya yandan kapak atmak suretiyle yolcu, yük ve araç taşımaya mahsus gemileri,
 2. Car Carrier Gemiler : Rıhtımlara kıçtan veya kapak atmak suretiyle yanaşan, çok katlı ve binek aracı taşımaya mahsus gemileri,
 3. Ro-Ro Gemiler : Rıhtımlara baştan kıçtan ve yandan kapak atmak suretiyle yanaşan, yolcu yük taşımaya mahsus, kendinden müteharrik olan veya olmayan, tekerlekli araçlar üzerinde her türlü yüklerin yüklenip boşaltıldığı gemileri,
 4. Konteyner Gemileri : Uluslararası Standartlar Örgütünce (ISO) kabuk edilen tip ve ölçülerde uygun şekilde hususi, dayanıklı ve özel tertibatlı yükleri taşımaya mahsus gemileri,
 5. Transit Yük Gemileri : Limana yükleme veya boşaltma amacıyla gelip yükleyeceği veya boşaltacağı yük oranının % 50‟sinden fazlası transit olan gemileri,
 6. Diğer Gemiler: a.b.c.d ve e maddeleri dışında kalan gemileri,
 1. Gemi Tonilatosu:
 1. GT (Gros Tonilato): Geminin güverte altı ve güverte üstü bütün kapalı yerlerin hacmini,
 2. NT (Net Tonilato): Geminin yük ve yolcu taşımaya imkan vermeyen kısımlarının gros tonilatodan çıkarılmasından sonra kalan hacmini,
 3. Deplasman Ton: Harp gemilerinin tonilatosunu,
 1. Deniz Vasıtası :

Liman hizmetlerinde kullanılan her türlü makinalı ve makinasız deniz araçlarını (römorkor, pilotbot,morinbot v.b.

 1. Gemi Şiftingi:

Görülecek lüzum üzerine geminin yerinin değiştirilmesini,

 1. Eşya:

Taşınabilen her türlü maddi kıymetleri,

a) Tehlikeli Eşya: Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı, yakıcı, zehirli ve radyoaktif maddeler ile bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ve ancak kendi tabiatına uygun olarak muhafaza edilen, (Uluslararası Denizcilik Örgütü “IMO” tarafından yayınlanan DANGEROUS GOODS CODE adlı kitapta bulunan ve ilave edilen) eşyayı,

b) Dondurulmuş Eşya: Soğuk hava depolarında olduğu gibi muhafazası özel tertiple tesis gerektiren eşyayı,

c) Dökme Eşya: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme-boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi sıvı katı maddeleri (her cins hurda madenler ve pik, resmi belgelerinde dökme eşya olarak beyan edilse dahi dökme eşya olarak kabul edilmez.)

 • General Kargo: Dökme eşya ile adet esasına tabi eşya dışında kalan eşyayı
 1. Konteyner:

Uluslararası Standartlar Örgütünce (ISO) kabul edilen tip ve ölçülere uygun her türlü deniz, kara ve hava taşıtları ile taşınabilen, devamlı kullanmaya imkan verecek şekilde hususi ve dayanıklı yapılan, bir veya birden fazla nakil vasıtasına aktarma edilmesinde yükleme-boşaltma kolaylığı sağlayan özel tertibatı bulunan yükleri,

 1. Konteyner Stok Sahası:

Her ölçüdeki dolu ve boş konteynerlerin blok, hat ve kat olarak istiflendiği sahalar.

 1. Konteyner Yük İstasyonu:

Konteyner içerisine yükün doldurulması veya içerisinden boşaltılmasının yapıldığı ve burada yükün ambarlandığı yerleri.

 1. Treyler:

Feribot, Roll-on/Roll-of veya benzeri tipte gemilere, çekici veya itici bir araçla hareket ettirilerek yükletilen veya boşaltılan çekici veya iticiden ayrılabilen ve yük taşımaya uygun kapalı veya açık yeri bulunan taşıma araçlarını, (kamyon dahil)

 1. Tekerlekli ve Paletli Araçlar:

 Çeşitli hizmet tarifelerinde adet üzerinden ücrete tabi tutulan eşya taşımaya mahsus treyler de dahil, yük taşımaya mahsus olmasa bile kendi tekerlek ve paletleri üzerinde hareket edebilen (Vinç, Traktör, Greyder, Loder, Silindir, Vagon, Lokomotiv, Otomobil v.b.) araçları,

 1. Mekanik vasıta ve tesisler:

 Özellikle dökme, katı ve sıvı eşyanın elleçlenmesinde kullanılan konveyör, pnomatik ve payplayn,

 1. Araçlar ve Gereçler:

Mekanik vasıta ve tesisler dışındaki eşyanın elleçlenmesinde kullanılan her türlü (vinç, forklift, loder, kavrama, vb.) araç-gereçleri,

 1. Terminal:

 İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan çalışma sahalarını, (rıhtım, iskele, ambarlama yerleri ve açık arazi vb.)

 1. Geçici Depolama (Ambarlama) Yerleri:

 Terminal sahası içerisinde deniz veya kara yoluyla gelen her türlü eşya ve kapların konulup; muhafaza edildiği yerleri,

 1. Antrepo:

 Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri. Gümrük yönetiminde belirlenen yerleri,

 1. Daimi Depozito – İş Avansı ve Teminat:

Daimi Depozito; Belirli bir hizmete değil, belirli bir sürede çıkabilecek bir veya birden fazla hizmete karşılık olmak üzere işletmeye yatırılan global bir parayı,

İş Avansı;  Belirli bir hizmet karşılığı olmak üzere hizmet verilmeye başlanmadan önce işletmeye yatırılan parayı,

Teminat; Belirli bir hizmet karşılığı olmak üzere hizmet verilmeye başlanmadan önce işletmeye yatırılan para, teminat mektubu, hazine bonosu, banka blokeli çek vs.

 1. Gün:

 Bir takvim gününü, (gün kesirleri tam gün sayılır)

 1. Saat:

Altmış dakikalık zaman dilimini, (saat kesirleri tam saate iblağ edilir.) ifade eder.

1.3 GENEL HÜKÜMLER

 1.3.1 GEMİLERİN RIHTIM, İSKELE VE ŞAMANDIRALARA YANAŞMA SIRALARI

Genel kural olarak gemilerin rıhtım, iskele ve şamandıralara yanaşma, bağlanma sıraları,   limana geliş zamanlarına göre düzenlenir.

Geminin veya yükün özelliğinden dolayı gerektiğinde gemilere öncelik tanınmasına kuruluşça karar verilebilir. Bu karar ve değişiklikler devamlılık arz ettiği taktirde durum önceden ilgililere işletmece duyurulur.

İlk beyan esas olmak üzere boşaltacağı ve yükleyeceği yüklerin toplamı 100 tona kadar (100 ton dahil) olan gemiler ile yükünün tamamı konteyner olan ve gümrük belgelerindeki konteyner adedi  50 ve 50‟ den az olan gemilere öncelik tanınarak, sıralarına bakılmaksızın iş altı edilebilirler. Ancak bunların yükleme boşaltma ile ilgili her türlü ek iş istekleri, sırada gemi olduğu taktirde dikkate alınmaz.

Bir geminin geliş sırasına uygun olarak yanaşma sırası alabilmesi için iş isteğinde bulunulması ve Tarife gereği ödenmesi gereken ücretin, gelişini takip eden ilk iş günü içinde İşletmeye ödenmesi zorunludur.

Aksi halde sırada kendisini takip eden gemi (yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmişse) bu geminin sırasını alır. Yukarıda belirtilen işlemleri geciken gemi, işlemlerin tamamlanmasını takiben sıraya girer. Gemilerin geliş sıraları konusunda anlaşmazlık olması halinde, mahalli Liman Başkanlıklarınca yazılı olarak verilen bilgi esas tutulur.

1.3.2 GEMİLERİN DEMİRLEME VE BAĞLAMA YERLERİ:

Yükleme ve boşaltma yapacak gemiler, Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatları ile tespit edilmiş ve işletmece gösterilecek yerlere bağlarlar veya demirlerler. Bu kurala uymayan gemilerin iş istekleri karşılanmaz.

1.3.3 GEMİLERİN MENDİREK İÇİNE GİRME MECBURİYETİ:

Mendirekle çevrilmiş limanlarda yolcu alıp vermeye ve yükleme-boşaltma yapmaya hazır gemilerin: Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarında aksine bir hüküm bulunmadıkça rıhtıma yanaşmaları, rıhtımda yer yoksa mendirek içine girerek şamandıralara bağlanmaları, kıçtan kara olmaları veya demirlemeleri zorunludur.

1.3.4 RIHTIM VE İSKELELERİN YANAŞMA VE BAĞLAMAYA ELVERİŞLİ OLMASI:

 Rıhtım, İskele ve Şamandıraların gemilerin yanaşma ve bağlamasına elverişli olup    olmadığının takdiri İşletmeye aittir.

1.3.5 İŞ İSTEKLERİNİN KARŞILANMASI:

 İş isteğinin hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önceki resmi iş gününde en geç saat 15.00‟e (arife günlerinde saat 10.00‟a) kadar yazılı olarak yapılması zorunludur. Saat 15.00‟den sonra yapılacak istekler ertesi günü yapılmış gibi kabul edilir. İş isteğinin zamanında yapılmamasından doğacak bütün sorumluluklar istek sahiplerine aittir.

Sözle veya telefonla yapılan iş isteğinin iki saat içinde yazı ile teyidi şarttır. Hizmet isteğinde bulunulabilmesi için geminin fiilen limana gelmiş olması zorunlu değildir.

İş isteği yazısında; Geminin geliş gün ve saati, her ambara yüklenecek boşaltılacak veya aktarılacak eşyanın cins ve miktarı, işçi postası isteği ile diğer limanlara mürettep tehlikeli eşyanın cins ve miktarı belirtilir ve bunları gösteren belgelerle 3 nüsha kargo planı iş isteği yazısına eklenir.

Kurvaziyer gemiler için iş isteği yazısında; Geminin geliş gün ve saati, gelen yolcu sayısı ve personel sayısını belirtecek istek sahipleri, İşletmece günlük iş planı ve tertibi kararlaştırılmadan önce iş isteklerinde yazılı bir taleple değişiklik yaptırabilirler.

Bir işe tefrik edilecek işçi postaları, hizmetin çeşidi gemi ve yükün özelliği dikkate alınarak, İşletmece tespit edilir.

İstek sahipleri, İşletmece günlük iş planı ve tertibi kararlaştırılmadan önce iş isteklerinde yazılı bir taleple değişiklik yaptırabilirler. Saat 15.00‟e kadar yapılmış bulunan kılavuzluk ve römorkör hizmeti isteklerinde herhangi bir sebeple değişiklik yapılması halinde hizmetlerin ifasının istendiği saatten en geç iki saat önce telefonla ve telefonu müteakip bir saat içinde de yazı ile teyidi şarttır. Aksi takdirde Tarifelerinde yazılı hükümlere göre ücretleri alınır.

Ancak limanda yükleme veya boşaltma yapan gemilerin işi bittikten sonra limandan kalkış için kılavuz ve römorkör talebinde bulunulmasına rağmen yasal engeller sonucu geminin Liman Başkanlığı ve mahalli merciler tarafından kalkışına izin verilmez ise iki saatlik süre uygulanmaz ve yapılmış olan hizmet talepleri iptal edilir. Bu taleple ilgili olarak ücret alınmaz.

İş sahipleri yükleme ve boşaltma ile ilgili hazırlıklarını ve bu konudaki tedbirlerini limanın günlük iş kapasitesine göre ayarlamaya ve İşletmece tespit edilecek çalışma saatlerine uymaya mecburdurlar. Buna uymayarak yükleme ve boşaltma randımanının düşmesine sebebiyet verenlerin gemilerine, yanaşma sırası itibariyle son olan gemiden başlamak üzere açığa almaya ve bunun yerine sırada olan diğer gemileri yanaştırmaya işletme yetkilidir. Kara yoluyla gelecek veya gidecek eşyaya verilecek hizmetlere ilişkin iş isteklerinin de bir gün önceki resmi iş gününde saat 15.00‟e (arife günleri saat 10.00‟a) kadar yapılması zorunludur. İşletme iş isteklerini, sıra dahilinde ve limanın mevcut imkanlarına göre karşılar.

Ulusal, Resmi ve Dini Bayramlar ile Genel Tatil günlerinde (Haftasonu tatili ile İdari tatiller hariç) verilecek hizmetlere ilişkin ücretler, esas ücrete %50 ilave yapılarak uygulanır.

1.3.6 GÜMRÜK BELGESİ (ÖZET BEYAN) İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

Limana gelen ve giden her çeşit eşya ile yolcu ve turistler için gemi kaptan, acente veya taşıyıcılar tarafından İşletmeye özet beyan verilmesi zorunludur. Özet beyanların verilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

 1. Gemi ile gelen veya giden eşya için:

Yüklemede geminin Limandan hareketinden sonra en geç 48 saat içinde tasdikli 3 nüsha Yükleme Özet Beyanı Acentesince,

Boşaltmada geminin Limana varış saatinden en az 24 saat önce biri orijinal diğer dördü Türkçe olmak üzere tasdik edilmiş 5 nüsha Boşaltma Özet Beyanı Gemi Kaptan ve Acentesince verilir.

Bir gemide hem gümrüklü hem dahili ticaret eşyası bulunursa bu eşyalar için ayrı ayrı özet beyan verilir. Zira gümrüklü eşyalar için verilecek özet beyanların gümrük tasdiki şarttır.

Dahili ticaret eşyası boşaltmaları için geminin Limana varışında ve günlük iş planlaması saatinden önce yükün cins ve miktarı ile hangi ambarlarda olduğu acente tarafından işletmeye yazı ile bildirilir ve geminin limana varışında kaptan veya acente tasdikli 5 nüsha Boşaltma Özet Beyanı ile ambar listesi İşletmeye verilir.

Dahili taşımacılık yapan 600 NT‟ den küçük gemiler için Özet Beyan aranmaz, bunun yerine kaptan, acente veya eşya sahibi tarafından imzalanmış 3 nüsha yük ve yolcu listesi işletmeye verilir.

 • Karayolu, demiryolu ve havayolu taşıtları ile yabancı ülkelerden gelen eşya için:

 Biri orijinal diğer dördü taşıyıcı veya acentesince tasdikli ve Türk diline çevrilmiş 5 nüsha Özet Beyanın iş isteği yazısı ile birlikte veya en geç eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce İşletmeye verilmesi zorunludur.

 • Boşaltma Özet Beyanı:

Kargo planları verilmedikçe işletme boşaltma hizmeti yapmaya zorunlu değildir.

 • Yolcu ve Turist Gemilerinde:

Yolcu özet beyanı veya listesinin limana gelen gemilerde, geminin geliş saatini takip eden 6 saat, limandan giden gemilerde hareket saatinden itibaren en geç 24 saat içinde İşletmeye verilmesi zorunludur. Süresi içinde verilmeyen özet beyan veya yolcu listesi kapsamında tahsili gereken ücret; esas ücretin 1 (bir) misli olarak alınır. Ayrıca, yolcu listelerinin Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü veya Pasaport Polisi Onaylı olması şarttır.

1.3.7 EŞYANIN TESLİM ALINMASI VE TESLİM EDİLMESİ İŞLEMLERİ:

 Eşyanın teslim alınması ve teslim edilmesi işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Gemilere yüklenilecek eşya daha önceden işletmenin ambarlama yerlerine teslim edilmiş ise gemiye teslim işletme tarafından, daha önceden İşletmenin ambarlama yerlerine teslim edilmemiş ise gemiye teslim eşya sahibi tarafından yapılır. İşletmeye ait deniz vasıtası kullanılarak yükletilecek eşya işletmece sahibinden deniz vasıtasında teslim alınır. Deniz vasıtasındaki bu eşya, gemi kaptanınca teslim alınmadığı taktirde; İşletme vasıtanın starya müddetinin bitmesini beklemeksizin eşyayı ambarlama yerlerine boşaltabilir. Doğacak her türlü ücretler eşya sahibinden ayrıca tahsil olunur. Bu durumda eşya sahibi, starya müddeti ile ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.
 2. Gemiden boşaltılacak eşya gemide kaptandan işletmece teslim alınır.

Bu Eşya:

-Geçici depolama yerlerine alınacaksa, geçici depolama yerlerinin çıkışında

-Geçici depolama yerlerine alınmayacaksa deniz kara vasıtasında eşya sahibi veya temsilcisi tarafından teslim alınır.

c) Eşya işletmece dış görünümleri veya ambalajları itibarıyla teslim alınır veya teslim edilir. Bu tür eşyanın muhteviyatından veya ağırlığından dolayı işletme sorumlu değildir. İşletmece teslim alınan eşya hasarlı veya noksan ise rezerve tutanağı düzenlenir ve eşya sahiplerine veya temsilcilerine, bu tutanağa göre teslim edilir.

d) Eşya Ordinoda gösterilen veya ciro edilen kişiye teslim edilir ve eşyanın tesliminden sonra Yük Teslim Ordinosu işletmece alıkonur.

1.3.8 TARİFE ÖLÇÜLERİ VE MİKTARIN TAYİNİ

                Bu Tarifede gösterilen ücret tahakkukuna esas ölçüler, ilgili hizmet tarifelerinde gösterilmiştir.

 1. Gemiye ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Uluslar arası  Sözleşmesi (International Convention Of Tonnage) gereğince Gros Tonilato esaslarına göre düzenlenen Tonaj Sertifikalarındaki değerler, kabotaj hattında çalışan gemilere Milli Tonaj Ölçüm esaslarına göre verilen tonaj sertifika değerleri ve tonaj sertifikalarında değişik GT değeri olan gemilerde ise en büyük GT değeri, esas alınacaktır. “International Convention Of Tonage” anlaşmasına üye olmayan Ülke Gemilerinin Gros Tonilâtolarının tespitinde “Closed Shelter Deck” ölçümüne göre düzenlenen ve daha büyük “GT” değerini veren tonilatosu esas alınır. IMO‟nun üstü açık konteyner gemilerinin dizayn ve imalatını özendirmek amacıyla tasarlanan TM5/GRC4 genelgesine istinaden, bu gemilere münhasır tonaja esas ücretlendirme; 1969 Tonaj Sertifikalarında ki düşürülmüş GT değeri üzerinden yapılır.
 2. Eşya miktarının tayininde; belgelerinde yazılı olan ağırlık, hacim ve adet esas alınır. Ancak, fire vermesi mutat eşyanın miktarı tartılmak suretiyle tesbit edilir. Bu durumda tartı sonucu bulunan miktar esas alınır. Belgelerinde belirtilen miktarı işletme kabul edip etmemekte serbesttir. Ücret tahakkuklarında ağırlık ölçüsü ton (1.000 kilogram) olup, ücrete tabi en az ağırlık 100 kilogramdır.

100 kilogramdan sonraki ağırlık kesirleri üst 100 kilograma yuvarlatılır. Ayrıca çeşitli hizmet tarifelerinde adet esasına tabi olan; treylerin ve konteynerlerin içi içe veya üst üste konulmak suretiyle, elleçlenmesi durumunda resmi belgelerinde yazılı miktarları üzerinden ücrete tabi tutulur.

 •  Konteynerlerle aynı ölçüde olduğu halde; içinde tamir. sağlık ve elektronik gibi ekipmanlar monte edilmiş; özel amaçlı kaplar, konteynır olarak kabul edilmezler. İşletme belgelerinde belirtilen miktarı kabul edip etmemekle serbesttir.

1.3.9 YANLIŞ BEYAN

Bu Tarife kitabındaki hizmetlere ilişkin iş isteklerinde iş sahibinin İşletmeye ibraz ettiği ücret  tahakkukuna esas olan belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu İşletme araştırmak hakkına sahiptir.  İşletmece yapılan araştırmada belgeye göre farklılık tespit edilirse yanlış beyanın ücret tahakkukunda meydana getirdiği ücret farkı %100 ilaveli olarak alınır. (gemilerin GT‟sine ilişkin bildirimler hariç) Ancak miktar bildirimlerinde en çok %10‟a kadar olan farklılıklar için yapılan işlemlerin ücretlerinden ilave ücret alınmaz.

İşletmece yapılan tespitten önce (geçici depolama yerlerine alınmaması gereken eşya hariç) yanlışlığın düzeltilmesi halinde yukarıdaki ilave ücretler uygulanmaz.

1.3.10 SORUMLULUK

Gemi kaptan veya acenteleri ile eşya sahipleri, temsilcileri veya namlarına hareket edenlerin; yürürlükteki mevzuat ve bu Tarifede belirtilen usul ve esaslara uymamalarından veya kusurlu hareketlerinden doğacak her türlü sorumluluk kendilerine ait olup, Tarife gereği tahakkuk eden tüm ücretleri ödeme hususunda birlikte müştereken ve müteselsilden sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

Kuruluşumuzca verilen her türlü römorkör hizmetlerinde ve bu tarifede hüküm bulunmayan hallerde römorkör ile hizmet verilen arasındaki uygulamada; Büyük Britanya Standart Römorkaj Şartları hükümlerinin cari olduğu hizmet talep ve takip edenler tarafından kabul edilir.

1.3.11 BEKLEME VE BEKLEME ÜCRETİ

Bekleme;  yazılı iş isteği üzerine İşletmenin işe tertip ettiği personel ile araç ve gereçlerin, Kuruluşa ait mekanik vasıta ve tesislerin İşletmenin kusuru, yasal engeller, hizmetin görülmesine mani olacak derecede hava muhalefeti ve Limanın elektriğinin kesintisi hariç olmak üzere gemi kaptanı veya acentesi ile eşya sahibi veya temsilcisinin kusurlarından dolayı bekletilmesidir.

Hava muhalefetinden dolayı yapılan beklemelerde, hava muhalefetinin varlığı işin veya eşyanın özelliğine göre İşletmece tespit olunur. Yukarıda belirtilen beklemelerden dolayı tutanak düzenlenir ve düzenlenen tutanağın bir nüshası gemi kaptanı veya acentesi ile eşya sahibi veya yetkili temsilcisine verilir. Ancak, gemi kaptanı veya acentesi ile eşya sahibi veya yetkili temsilcilerinin tutanağın tespiti anında hizmet mahallinde bulunmaları şarttır. Aksi halde İşletmece yapılacak tespite itibar olunur.

Bir şift içerisinde her posta için ve ilgili Hizmet Tarifelerinde bekleme ücreti belirtilen her hizmet için toplam 1 saate kadar olan (Bir saat dahil) beklemelerden ücret alınmaz. Beklemenin 1 saati geçmesi halinde tüm bekleme süresi için ücret alınır.

1.3.12 ÜCRETLER

 Bu Tarife kitabında belirtilen ücretler, vergi harici ücretlerdir. Bu Tarife kitabındaki hizmetlerin ücretlendirilmesi, ilgili Hizmet Tarifelerinde belirtilmiş olup bu ücretlerin tayin, tahakkuk ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

 1. Esas Ücretler:

İşletmece verilen hizmetlerin esas ücretleri tarifelerin ücret tablolarında gösterilmiştir. Hizmetin özelliği veya eşyanın niteliğinden dolayı, ilaveli ücret ve indirimli uygulanması esas ücretler üzerinden yapılır.

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise indirimlerden yalnızca en yüksek olanı, bir hizmet için birden fazla aynı oranda indirim öngörülmüş ise yalnızca birisi uygulanır.

Ancak bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları arasındaki (+, – ) fark esas ücrete uygulanır.

 • Ücret Birimi:

 Bu Tarifedeki hizmetlere ilişkin ücretlerin birimi, ABD Doları ($) ve Türk Lirası (₺) ‟dır. Tarifedeki hizmet kalemlerine, belirtilen hizmetlerde mevzuatına göre %18 KDV uygulanacaktır.

 • İş Avansı, Depozito ve Mahsup:

İstek sahiplerince talep edilen hizmetlerin karşılığı alınacak ücretlerin tamamını, hizmetin ifasına veya en geç hizmete konu teşkil eden eşyanın ambarlama yerlerinden çekilmesine başlamadan önce ödenmesi zorunludur. Ancak, ücretlerin önceden tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayan hizmetler için alınması lazım gelen ücretlere karşılık %10 fazlası ile hesaplanan para miktarının iş avansı (süreli işlerde depozito) olarak yatırılması zorunludur. Depozito ve iş avansının hesaplanmasında varsa Tarifelerindeki indirimli ve ilaveli ücretler ile bekleme ücretleri dikkate alınır.

Depozito ve iş avansının mahsup işlemi; hizmetin bitimini takiben en geç 7 işgünü içerisinde İşletmece yapılır.

 • Hizmete başlanmadan önce:

Hizmet tutarının %10 fazla ile iş avansı alınması esas olmakla birlikte, taahhütlü yüklerin İstek Sahiplerince, % 10 fazlası ile İşletmece hesaplanan en az 1 gemilik hizmet hesap tutarı kadar teminat verilmesi durumunda, İstek sahiplerine her bir gemiye verilen hizmetler, hizmetin bittiği tarihte faturalandırılır, sahadaki firma yetkililerine imza karşılığı teslim edilir. Bu faturaların bedeli fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde fatura tarihinden itibaren ilk 30 (Otuz) gün için aylık %25 (Yirmibeş) oranında gecikme cezası, takip eden her 30 (Otuz) gün için de 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerindeki gecikme zammı oranı uygulanır. Tahakkuk sonrası çıkabilecek farklardan dolayı alacaklarda da bu hükümü uygulanır.

 • Ücretlerin kimden alınacağı:

Bu Tarifede belirtilen hizmetlere ilişkin ücretler; Tarifelerinde kimden tahsil edileceği hususunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde hizmet talebinde bulunan istek sahibinden alınır.

 • Kredili hizmetlerin ücretleri:

Kuruluşça hizmetlerin kredili olarak yapılması uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ile Hükümetler arası ikili anlaşmaları bulunan kuruluşların hizmet talebi, yazılı iş isteği üzerine yerine getirilir ve buna ait ücretler hizmetin bitim tarihinde fatura edilir ve bedeli 1 ay içinde tahsil edilir.

 • Fazla alındığı belirlenen ücretlerin iadesi:

 Tarifelerinden fazla ücret tahsil olunduğu yolunda iddiada bulunan iş sahiplerinin, hizmetin bitimini müteakip kati makbuzun düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde, kati makbuzun aslı ile bir yazı ekinde İşletmeye başvuruda bulunmaları zorunludur.

1.4 ÜCRETLERİN ÖDENMEMESİ VEYA GEÇ ÖDENMESİ

 Hizmetlerin yapılmasından dolayı tahakkuk ettirilen ücretleri ödememiş olanların diğer hizmet talepleri, işletmeye olan borçları tamamen ödenmedikçe yerine getirilmez. Bu faturaların bedeli fatura tarihinden itibaren 15 gün (kredili hizmetlerde 30 gün) içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde fatura tarihinden itibaren ilk 30 (Otuz) gün için aylık %25 (Yirmibeş) oranında gecikme cezası, takip eden her 30 (Otuz) gün için de 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerindeki gecikme zammı oranı uygulanır. Tahakkuk sonrası çıkabilecek farklardan dolayı alacaklarda da bu hüküm uygulanır. Yukarıda belirtilen ödeme sürelerinin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre son günü takip eden iş günü tamamlanır.

1.5 TARİFEYE BAĞLANMAYAN HÜKÜMLER

Bu Tarife kitabında yer almayan bir hizmetin talep edilmesi ve İşletmece bu talebin yerine getirilmesi halinde bu hizmetin ücreti; Şayet bu Tarife kitabında yer alan benzer bir hizmet var ise buna kıyasen, yoksa İşletmece maliyet dikkate alınarak günün ekonomik koşullarına göre tespit edilir.

1.6 LİMAN YÖNETİCİSİNE VERİLECEK YETKİ

        İş hacminin ve ekonomik durumun gerektirdiği hallerde bu tarife ücretlerinde (taahhütlü yükler hariç) azami yüzde 50 oranında indirim yapmaya veya bu indirimi değiştirmeye ve kaldırmaya, bütün uygulama koşullarında değişiklik yapmaya iş sahipleri ile gemiye ve yüke ilişkin özel anlaşmalar yapmaya Liman Yöneticisi yetkilidir.

T.C AMASRA BELEDİYESİ

YOLCU LİMANI HİZMET TARİFESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GEMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

 1. BARINMA HİZMETLERİ ( İŞGAL-FUZULİ İŞGAL) ESAS ÜCRETLER TARİFESİ (Tarife No: 1)
LİMAN FAALİYETLERİAÇIKLAMAÜCRET : $
  GEMİLERKurvaziyer Yolcu Gemileri İçin (Gemi GT × 0,025 $ × Gün)  0,025 $
  FUZULİ İŞGALLiman Başkanlığı’nın Kalkış Ordinosu verdiği saatten itibaren 1 saat sonrası uygulanacak. (Gemi GT 0,025 $ × Saat )  0,025 $
 1. Tarifenin Kapsamı:

Bu tarife, Kuruluşa ait Ruhtum, İskele ve Mendireklere rampa (aborda) veya kıçtan kara eden veya Şamandıralara bağlayan ve yahut mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait Rıhtım ve İskelelere yanaşan şamandıralara bağlayan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 1. Hizmetlerin Tanımı:
 2. İşgal: Gemilerin Tarifenin kapsamında belirtilen yerlerde hizmetin devamı süresince barınmalarını,
 3. Fuzuli İşgal: Gemilerin, Tarifenin kapsamında belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya İşletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.
 4. Taahhüt: 3 aydan uzun süreli barınma hizmeti alan gemilere taahhüt vermesi durumunda %25 indirim yapılır.
 1.       Tatbik Şartları:
 2. İşgal Hizmetlerine İlişkin Esaslar:
 1. Esas Ücretlerin Kapsamı:

Gemilerin, Kuruluşa veya mendirek içindeki başkalarına ait Rıhtım, İskele Şamandıra veya Demirleme yerlerinde İşleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

 • Ücretler; gemilerin kapsamında belirtilen barınma yerlerinde kaldıkları beher gün / GT ve kesri başına alınır.
 • Geminin bağlandığı veya demirlediği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.
 • Barınma Yeri Sayılan Diğer Tesisler:

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyette sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır

 • Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar:
 1. Esas Ücretlerin Kapsamı :

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

 • İşleri bittiği veya işletmece kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmeleri veya yer değiştirimleri bildirildiği ve Liman Başkanlığı tarafından kalkış ordinosu verildiği halde, ordinonun verilişinden itibaren 1 saat içinde terk etmemeleri, (ancak İşletme yetkililerince gemi kalkış saatinden önce gemi acentesinden yazılı teyit alınmak suretiyle, eğer aynı rıhtıma Liman Başkanlığı tarafından tertip edilmiş gemi yok ise, barınma hizmeti işgal olarak değerlendirilir.)
 • İşletmenin izni olmadan işgal etmeleri
 • İşgal ettikleri halde posta talep etmemeleri(ancak, şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, şift çalışmalarının İşletmece yapılmadığı devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz.)
 • İş sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin rıhtım ve iskelelere yanaşmalarını müteakip iki saat içerisinde çalışmaya başlamamaları durumunda beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.
 • Hava Muhalefeti Nedeniyle Geminin Barınma Yerlerinden Ayrılmaması:

Gemiye Liman Başkanlığı’nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 1. Muafiyet:

Türk Bayraklı Okul ve Harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla kamu hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarının kendilerine gösterilen yerlerde barınmaları halinde işgal ve fuzuli işgal ücreti alınmaz.

2.1 GEMİLERİN TATLI SU VERİLMESİ HİZMET TARİFESİ:

TATLI SU HİZMETİ (VANADAN)   ( TON × 8 $ )

2.1.1 Tarifenin ve Hizmetin Kapsamı:

Bu Tarife liman hudutları dahilinde İşletmece gemilere verilen tatlı su hizmetlerini kapsar.

2.2.1 Tatbik Şartları:

1)   Esas Ücretlerin Kapsamı:

Esas Ücretlere, tatlı suyun yerel belediyeden alınma ücreti, gemiye verilmesinde kullanılan hizmetlerle ilgili her türlü tesis, araç-gereç ve personeli ile kullanıldığı takdirde deniz vasıtası ücretleri dahildir.

Ancak İşletmece kabul edilmesi halinde, Liman dahilindeki herhangi bir tesise su verilmesi ve hizmetin gerektireceği tesisat ücretleri bu tarifedeki esas ücretlere dahil olmayıp ayrıca İşletmece tespit edilir.

 • Ücretlerin Tespiti:

Her Limana ait tatlı su ücreti, Limanın bulunduğu yerel belediyenin su fiyatına yapacağı indirim ve ilaveler dikkate alınarak Kuruluşça tarifeye aksettirilebilir.

3)Su Miktarının Tayini :

Gemiye  verilen suyun miktarı İşletme tespit olunur. Ancak su verilmesi hizmeti esnasında gemi ilgililerin verilen su miktarı ile ilgili denetim yetkileri bulunmakla birlikte bu hakkını kullanmayanların sonradan yapacakları itiraz kabul edilmez.

4)Taleplerin Karşılanması:

İşletme, tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin talepleri, sıra dahilinde ve Limanın kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasitesi yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesine İşletme yetkilidir.

5)En Az Ücret:

Tatlı Su verilmesi hizmetine ilişkin kati makbuzdaki ücret.

6)Alınmayan Suyun Ücreti:

Deniz vasıtası ile tatlı su verilmesi hizmetinde herhangi bir nedenle talep edilen suyun tamamının veya bir kısmının alınmaması halinde:

 • Talep edilipte hiç alınmayan su ücretinin %25’i
 • Talep edilip de bir kısmı alınan suyun ise asgari ücrete tabi su miktarından az olmamak üzere talep edilen miktar ile alınan su arasındaki farka ait su ücretinin %25’i ayrıca alınır.

7)Tamamı Verilmeyen Su:

Talep edilen suyun işletmece tamamının gönderilebilmesi halinde asgari tonaja bakılmaksızın fiilen verilen miktar üzerinden ücret alınır.

8)Kara Tankeri İle Hizmetin Yapılması:

Rıhtım veya İskeleye yanaşmış gemiye, İşletmece kara tankeri ile tatlı su verilmesi halinde bu hizmetin ücreti işletmece tespit edilir.

9) Su Hizmet Taleplerinin Karşılanmaması:

Su hizmet taleplerinin İşletmece karşılanmaması ve bu hizmetin üçüncü şahıslarca karşılanmasına İşletmece müsaade edilmesi halinde, fiilen verilen miktar üzerinden esas ücretlerin %25’i tahsil edilir.

3.1 LİMAN TESİSLERİNDEN FAYDALANMA HİZMETLERİ TARİFESİ

Liman faaliyet sahası içinde İşletmenin izni çerçevesinde gerek gelen veya gidecek eşyanın konulabilmesi amacıyla gerekse de herhangi bir sosyal etkinlik kapsamında kiraya verilebilir.

4.1 YOLCU VE TURİST HİZMETLERİ TARİFESİ:

4.1.1 Esas Ücretler Tablosu :                                              Kişi Başına / $

Tüm Yolculardan 8 $ (KDV DAHİL)

Bu Tarife, kuruluşça işletilen limanlara gelimlerle gelip giden yolcu ve turistlere Liman tesisinden sağlanan kolaylıklar ve verilen hizmetleri kapsar.

4.2.1 Tatbik Şartları:

4.2.1 Bu ücretler, geminin özet beyanında yazılı yolcu ve turist adedine göre gemi kaptanı veya acentesinden alınır.

4.2.2 7 Yaşına kadar (7 Yaş Dahil) çocuklardan, tatbikat ve memleketimizi ziyaret maksadıyla gelen münhasıran deniz seyir eğitimi yapan okul gemilerinin öğretmen ve öğrencilerden ve deniz kazazedelerinden bu ücretler alınmaz.

4.2.3 Yolcu ve turistlerin beraberindeki eşya için ayrıca ücret alınmaz.

4.2.4 İç hat yolcularına bu tarife uygulanmaz.

4.2.5 Liman hudutları dahilinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere gelip giden yolcu ve turistler içinde bu tarife hükümleri aynen uygulanır.

5.1 İŞLETMEYE AİT RIHTIM VE İSKELELERDE GEMİLERE ELEKTRİK BAĞLANMASI HİZMETİ

5.1.1 Esas Ücretler Tablosu:                                           (KDV DAHİL)

                           Hizmetin Çeşidi                              TL
Elektrik KW/Saat Başına 3,60 TL
İşçilik ve Diğer Maliyetler100 TL

5.2 Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, İşletmeye ait rıhtım ve iskelelerden gemilere elektrik bağlanması hizmetini kapsar.

5.3 Elektrik Ücreti:

Elektrik alışı fatura fiyatı + işçilik ve diğer maliyetler

6.1 LİMAN SAHALARI OTOPARK TARİFESİ:

6.1.1 Esas Ücretler Tablosu:                                          (KDV DAHİL)

HİZMETİN ŞEKLİOTO BAŞINA (TL)
Giriş ve Çıkış Ücreti (Otomobil, Minibüs,Otobüs)70 TL
Otopark Ücreti (Otomobil, Minibüs,Otobüs)90 TL

6.2.1 Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, İşletmeye ait Liman sahalarında otolar için tahsis edilmiş park yerlerindeki otopark hizmetlerini kapsar.

6.3 Tatbik Şartları:

6.3.1 Yolcu ve turist almak/bırakmak için kendilerine ayrılan liman sahalarına giren tüm araçlardan ücreti makbuz karşılığı tahsil edilir. Ancak İşletme personeline ait araçlardan, resmi araçlardan ve acente veya iş sahibine ait liman sahasında koordinasyon ve ilgili İdarelerin personelini taşımak amacıyla servis olarak kullanılacak 1 adet araçtan ve yolcu bırakmak için gelen ticari taksilerden ücret alınmaz.

6.3.2 Otopark ücreti bir takvim günü için alınır.

6.3.3 Otoparklara, Tır, Kamyon, Otobüs, Minibüs (Yolcu ve Turist almak üzere giriş yapacaklar hariç) gibi araçlar alınmaz.

6.3.4 Ancak bu ücretler Belediye otopark ücretinin altında kalması halinde, Belediye Otopark Tarifesi ücreti uygulanır.

6.3.5 Yolcu ve turist almak için kendilerine ayrılan liman sahalarına veya otoparklara giren otobüslerden günün ekonomik koşullarına göre İşletmece tespit edilecek ücretler alınır.

7.1 LİMANLARDA FİLM ÇEKME TARİFESİ:

7.1.1 Esas Ücretler                                                                                        (KDV DAHİL)

FİLM ÇEKİM SÜRELERİTL (YERLİ)TL (YABANCI)
1 saate kadar3.000 TL4.000 TL
İlave her saat içinİlk saat ücretinin %75i alınır.İlk saat ücretinin %75i alınır.

7.2 Tarifenin Tanımı ve Kapsamı:

Bu Tarife, limanlarda kişi ve kurumlarca çekilerek her türlü filmlerden çekim sürelerine göre alınacak ücretleri ve uygulama esaslarını kapsar.

7.3 Tatbik Şartları:

7.3.1 Limanlardaki bina ve tesislerde film çekmek isteyenler 24 saat öncesinden İşletmeden yazılı müsaade almak zorundadır.

7.3.2 Çekimler sırasında elektrik,su,telefon,otopark v.b diğer liman hizmetlerinden istifade edildiği taktirde bu hizmetlerin ücretleri tarifelerine göre ayrıca tahsil edilir.

7.3.3 Çekim sırasında meydana gelecek yangın,hasar v.b nedenlerle İşletmenin uğrayacağı zarar ve ziyanlar İşletmece tespit edilir ve film çekenlerden tanzim edilir.

7.3.4 Resmi, askeri ve hükümet adına özel kuruluşlarca çekilecek filmler ücrete tabi değildir.

8.1 ISPS ve İSTEĞE BAĞLI İŞLETME PERSONELİNDEN KARŞILANAN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TARİFESİ

8.1.1 Esas Ücretler Tablosu:                                                                                              

ISPSGRT × 0,05 ($)0,05 $
İSTEĞE BAĞLI ÖZEL GÜVENLİKAcente veya Gemi Donatanlarınca talep edilmesi halinde 1 personel için Beher Saat  27 $

8.2.1 Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, kuruluşça işletilen limanlara gelen gemilere olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunun (ISPS) öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin hizmetleri kapsar.

8.2.2 Tatbik Şartları:

–  Uluslar arası sefer yapan; yüksek hızlı yolcu teknelerinde dahil tüm yolcu gemileri, yük gemileri, yatlar ve seyyar açık deniz sondaj ünitelerine uygulanır.

                – Kabotaj seferiyle iştigal eden bir gemi, ISPS kod kapsamındaki limanımıza yanaşması halinde (söz konusu geminin ISPS Kodun gemilerle ilgili hükümlerine uymak zorunluluğu bulunmamasına rağmen) asgari güvenlik kriterlerine uymak zorunda olduğundan, bu gemilerede uygulanacaktır.

                – Ücret; Gemi Grostonunun tarifede belirtilen ücreti ile çarpımı ile hesaplanır.

              – Ücret hesabında geminin kalış süresine bakılmaz.

              – Gemi Kaptanı, Acente veya Gemi Donatanlarınca geminin etrafında ek güvenlik tedbiri olarak isteğe bağlı ek güvenlik görevlisi talep edilmesi halinde, tarifede yer alan ücret beher güvenlik görevlisi için bir saatlik ücrettir. İsteğe bağlı görev süresine göre hesaplanır. Bir saatten az olamaz. Küsüratlar tam saate iblağ edilir. Bu ücret günün koşullarında (personel ücret artışı ve diğer maliyetler göz önüne alınarak) göre İşletmece yeniden tespit edilebilir.

9.1 İŞLETME PERSONELİ DIŞINDA EK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

9.1.1 Esas Ücretler Tablosu:                                                                     (KDV DAHİL)

Dışardan Sağlanacak Güvenlik Görevlisi Hizmetleri20 $ /adam/gün

9.2.1 Tarifenin Kapsamı:

Bu tarife, Acente, İş sahibi veya Gemi donatanları tarafından talep edillipte personel yetersizliği nedeniyle İşletmece karşılanmaması durumunda ve İşletmenin iznine bağlı olarak, acente, iş sahibi veya gemi donatanları tarafından dışarıdan getirilecek güvenlik görevlileri için 1 kişiye uygulacak 1 takvim günü ücretidir. Hizmet 1 günden az olsa bile 1 günlük hizmet tahsil edilir.

9.2.2 Tatbik Şartları:

Bu güvenlik görevlileri Gümrüklü alan ve yolcu salonlarında görev yapamaz.

Arama amaçlı getirilecek köpek ve köpek idarecisinden ayrı ayrı olmak üzere ücret tahsil edilir.

10.1 İHRAKİYE:

10.1.1 Esas Ücretler Tablosu                                        (KDV DAHİL)

İHRAKİYETON × 3,81 (TL)

10.2.2 Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, Liman Hudutları içinde Kuruşa ait olan veya ait olmayan rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, mendireğe kıçtan kara olan veya açıkta demirleyen gemilere dökme sıvı (akaryakıt v.b) verilmesi hizmetini kapsar.

10.2.3 Tatbik Şartları:

İş sahiplerince, ilgili Kuruluşlardan gerekli izinler alınarak, onaylı belgelerle birlikte, gemilere verilecek dökme sıvının tahmini miktarı hizmetine başlamadan önce kati miktarınında hizmetin yapılmasını müteakip yazılı olarak İşletmeye bildirmesi zorunludur.

– Bu yüklemenin işletmeye ihbar edilmeden yapıldığının tespiti halinde tahsili gereken ücret esas ücretin 3 misli olarak alınır ve ilgili kuruluşlara da suç duyrusunda bulunulur.

– Çevre ve deniz kirliliği ile muhtemelen kazalara karşı her türlü tedbiri almak ve bunlara ilişkin doğabilecek yasal sorumluluklardan ve maddi tazminatlardan iş sahipleri sorumludur. İş sahibi yapılacak işe ilişkin İşletmeye müracaat ettiğinde bütün bunları kabul etmiş olur.

– Hizmet ücreti, yükleme yapılacak dökme sıvının ton olarak miktarı ile tarifedeki ücretin çarpımı ile hesaplanır. (Vergi mevzuatnına göre ayrıca tahsil edilir.)

YAT VE BENZERİ DENİZ VASITALARI0 – 50 GT  130 TL × Gün + KDV 51 – 100 GT 175 TL × Gün +KDV 101 – 500 GT 260 TL  × Gün + KDV 501 – 999 GT 480 TL × Gün + KDV 1000 ve üzeri GT  700 TL × Gün + Beher  100 GT + 200 TL + KDV 

NOT: YAT VE BENZERİ DENİZ VASITALARI İÇİN;

Not 1: 15 günden uzun süreli barınma hizmeti alan gemilere %25 indirim uygulanır.

Not 2: Tüm tarifelerde, günlük hesaplama saat olarak değil, gün olarak hesaplanır.

Not 3: Tarifedeki hizmet kalemlerine, mevzuatına göre KDV uygulanacaktır.

A) Katı Atık (evsel çöp) : 1-3 gün arası 100 TL(Resmi Tatillerde %50 zamlı uygulanır.) Yatlardan yat başına (1-3 gün arası) 20 TLkatı atık ücreti tahsil edilir.

B) Palamar : Her gelişinde 100 TL (Resmi Tatillerde %50 zamlı uygulanır.)

C) Elektrik : 1 KWH = 3,60 TL

Elektrik İşçilik ve Diğer Hizmetler : 100 TL

D) Su: 1 ton : 30 TL

E) İhrakiye Ücreti: 15 TONA kadar : 100 TL

15 TON üzeri her TON başına ilave : 10 TL

F) Otopark Ücreti : Amasra Belediyesi otopark ücret tarifesi uygulanır.

NOT: 

AMASRA YOLCU LİMANINDA KILAVUZLUK-RÖMORKAJ-PİLOTAJ-PALAMAR HİZMETLERİ:

Bu Hizmetler Amasra Belediyesi tarafından yürütülmekte olup, bu konudaki ücret tarifesi de kurum tarafından belirlenmektedir. Listede yer alan fiyatın %10 fazlası uygulanır.

GEMİLERİN ATIKLARININ ALINMASI HİZMETLERİ:                                                                                             Amasra Yolcu Limanında atık alım hizmetleri Amasra Belediyesi (İşletmeci Kuruluş) tarafından verilmektedir.

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANACAK ÜCRETLER VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/3)

Kapsam, Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesini ve tarifenin uygulama esaslarını kapsar.

Ücret tarifesi

MADDE 2 – (1) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ilgililerden talep edilecek ücretler, tarafların katılımı ile hazırlanarak Ek–1 nolu tabloda gösterilmiştir.

Tarife uygulama esasları

MADDE 3 – (1) Ücret tarifesinin uygulanması Ek–2’de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı müştereken yürütür.

EK–1

GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ (2009)

           GRT1. Kısım2. Kısım
      Sabit Ücret (€ )Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3)Atık Ücreti (€/m3)
  MARPOL EK-I   (sintine suyu, atık yağ, slaç )  MARPOL EK-IV (pis su)  MARPOL EK-V (çöp)MARPOL EK-I  MARPOL EK-IV (pis su)  MARPOL EK-V (çöp)
slop, kirli balastSintine suyu slaç, atık yağ
0-1000  80121                1,5                35                                  15                    25  
1001-5000  140321
5001-10000  210432
10001-15000  250542
15001-20000  300652
20001-25000  350753
25001-35000  400863
35001-60000  54010104
60000-üstü  72013155


EK–2

ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1 – Ülkemiz limanlarına gelecek olan gemiler ile karasularında atık vermek isteyen uğraksız gemiler, Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi’ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

2 – Tüm gemiler, liman atık alım tesislerince verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli katkıyı sağlarlar. Bunun için Ek-1’in birinci kısmında belirtilen oranlarda sabit ücret ödenmesi zorunludur.

3 – Sabit ücret ödeyen gemiler Ek-1’in birinci kısmında belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret alınır.

4 – Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemiler ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler. Uğraksız geçen gemilerin talepleri halinde atık tür ve miktarına bakılmaksızın Sabit Ücrete Tabi Ücret alındıktan sonra ilave vereceği atığın tür ve miktarına göre m3 başına ücret tarifesi uygulanır.

5 – Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 ücretinden %50 indirim uygulanır.

6 – Ülkemiz limanlarına gelen bir gemi sabit ücreti ödedikten sonra başka bir limana giderek atık vermek istemesi durumunda Ek-1’in birinci kısmında belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

7 – Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Ülkemiz limanlarına gelen gemilerden sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret öderler.

8 – Atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır. Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3’tür.

9 – Limana veya platforma yanaşmış gemilerden ve limana veya platforma teknik nedenlerden dolayı yanaşamayan gemilerden atık alma gemisi ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

10 – Mesai saatleri Pazartesi – Cumartesi 08:00 – 17:00 arasıdır.

11 – Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

12 – Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. Açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

Atık alımına başladıktan sonra;

– slop  10 saat,  – atık yağ2 saat,  
– kirli balast  10 saat,– zehirli sıvı atık4 saat,
– sintine suyu  4 saat,– pis su4 saat,
– slaç4 saat,– çöp1 saattir.

13 – Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapabilir.

14 – Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca belirlenir. Anlaşmazlık durumunda ilgili Valiliğin belirleyeceği ücret uygulanır.

15 – Atık alım hizmet ücreti banka aracılığı ile yatırılır/tahsil edilir.

16 – Muafiyet belgesi verilen ve atık alımı yapmayan limanlar sabit ücreti alır ve anlaşma yaptığı limana verirler.

17 – Limanlar, atık alım hizmetlerini veren gemi veya diğer araçlardan herhangi bir isim altında ücret alamazlar.

KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN GEMİLERİ VE YABANCI YÜK GEMİLERİNİ KAPSAR (DİĞER YÜK GEMİLERİ) İÇİN

(CRUISE GEMİLER HARİÇTİR)

% 10 FAZLASI UYGULANIR (KDV DAHİLDİR)

KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN GEMİLER, YABANCI YÜK GEMİLERİ (DİĞER YÜK GEMİLERİ) VE CRUİSE GEMİLERİNE (DİĞER YÜK GEMİLERİ) UYGULANACAK FİYAT TARİFESİ

% 10 FAZLASI UYGULANIR (KDV DAHİLDİR)

SON ÜÇ LİSTEDE YER ALAN FİYAT TABLOSUNUN % 10 FAZLASI UYGULANIR (KDV DAHİLDİR)

TATİL GÜNLERİ : PAZAR

Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 35

KARAR ÖZÜ: Amasra İlçe Sınırları Dahilinde 1.2. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Lanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümlerine İtirazların Görüşülmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 639 sayılı yazılarında “Belediye Meclisimiz tarafından 07/01/2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Amasra İlçe sınırları dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘PİN:KUİP :74007788 işlem numaralı 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve PİN:KNİP: 74327824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma amaçlı Nazım Uygulama İmar Planları ve Ekleri, Plan Hükümleri Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 8. maddesi gereği, 22/01/2021-22/02/2021tarihleri arası Belediyemiz ilan mahalline asılmış, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla halkımıza duyurulmuştur. 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave)Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde Belediyemize toplamda 178 adet parseli kapsayan 208 adetitiraz dilekçesi sunulmuştur. Söz konusu itiraz dilekçelerinin, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 9. Maddesinde belirtildiği üzere “idarece itirazlar en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Alınan karar, koruma amaçlı imar planında değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde (Ek ibare:RG-5/1/2017-29939) itirazlar koruma bölge kurulunun değerlendirmesine sunulur” hükmü gereği Belediye Meclisince incelenerek karara bağlanması hususu” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 36

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı SOGEP Projesi Yetki Belgesi

KARAR: Başkanlık Makamının 03/03/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün aynı tarih ve 676 sayılı yazılarına istinaden, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Amasra Belediyesi adına “Kültürel Değerler Mesleki Eğitim ve Uygulama Merkezi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Amasra Belediyesini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Amasra Belediye Başkanı Sayın Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/03/2021

KARAR NO: 37

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 18/02/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 533 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Mart ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Nisan ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısının 01 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here