Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

1182
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 09/01/2020

KARAR NO: 01

KARAR ÖZÜ: Denetim Komisyonu Oluşturulması

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 34 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinde ‘İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.’ denmektedir. Buna göre Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Denetim Komisyonu oluşturulması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesine istinaden; Denetim Komisyonunun daha önceden olduğu gibi 3 üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir. Buna göre; Belediyemiz meclisinde 7 adet Meclis Üyesi (CHP), 3 adet Meclis Üyesi (AKP) bulunmaktadır. Belediye Meclisimizde yer alan siyasi parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize bildirmiş olup yapılan gizli oylama neticesinde;

1- Şükran KARAHAN (AKP) 9 oy

2- Zülkar ÖZTÜRK (CHP) 6 oy

3- Meltem ÖZ (CHP) 6 oy

alarak 1 yıllığına Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 09/01/2020

KARAR NO: 2

KARAR ÖZÜ: Huzur Hakkı

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 33 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinde ‘Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.’ denmektedir. Buna göre 2020 yılında Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 2020 yılında Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine, meclis toplantıları ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için 2019 yılında uygulanan ücret gibi brüt 87,18 TL huzur hakkı ödenmesine, kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 09/01/2020

KARAR NO: 3

KARAR ÖZÜ: Belediyemizde 2020 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştırılmaya Devam Edilecek Olan Kişilere Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 31 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereği Belediyemizde norm kadro karşılığı olarak 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Avukat, 1 adet Peyzaj Mimarı, 1 adet Veteriner Hekim, 3 adet Tekniker, 1 adet Sağlık Teknikeri ve 1 adet Teknisyen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı yazılarının 13. maddesinde ‘Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibariyle hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin meclis kararı mutlaka ocak ayı içinde alınacak ve sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır’ denmektedir. Buna göre Belediyemizde 2020 yılında da Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmaya devam edecek olan1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Avukat, 1 adet Peyzaj Mimarı, 1 adet Veteriner Hekim, 3 adet Tekniker, 1 adet Sağlık Teknikeri ve 1 adet Teknisyene ödenecek ücretlerin Belediye Meclisince belirlenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 09/01/2020 tarih ve 8449 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili 3 nolu genelgesi doğrultusunda Belediyemizde;

     -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Mühendise aylık net 4.704,19 TL,

     -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Avukata aylık net 4.348,40 TL,

     -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Veteriner Hekim’e aylık net 4.408,94 TL,

     -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Tekniker’e aylık net 3.732,96 TL,

     -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Sağlık Teknikeri’ne aylık net 3.565,38 TL

     -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Teknisyene aylık net 3.007,01 TL,

    ücret ödenmesi, sözleşmeli personellerle yapılacak olan sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 6 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 09/01/2020

KARAR NO: 4

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Meclisinin 2020 Yılı Tatil Ayının Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 32 sayılı yazılarında “13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesinde ‘Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.’ denmektedir. Buna göre, Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı tatil ayının belirlenmesi için gerekli Meclis Kararının alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

    Belediye meclisi çalışma dönemi içinde 2020 yılında Belediye Meclisimizce tatil yapılmamasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 09/01/2020

KARAR NO: 5

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Eşitlik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 03/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 53 sayılı yazılarında “07/11/2019 tarih ve 149 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan Amasra Belediyesi Eşitlik Komisyonu tarafından hazırlanan Amasra Belediyesi Eşitlik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   Amasra Belediyesi Eşitlik Komisyonu tarafından hazırlanan Amasra Belediyesi Eşitlik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi hazırlandığı şekilde aynen uygulanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 09/01/2020

KARAR NO: 6

KARAR ÖZÜ: 2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 35 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2020 Ocak ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Şubat ayı meclis toplantısının 06 Şubat 2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here