Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları

591
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/09/2020

KARAR NO: 63

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Gelir Tarifesinde Bulunan Çeşitli Araçların Ücretlerinin Güncellenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 20/07/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.2350 sayılı yazılarında “Belediye Gelir Tarifesinde belirtilen Jeneratör, Kaynak Makinesi, Kompresör, Kazıyıcı-Yükleyici İş Makinesi, Traktör (2 Ton), Iveco Kuka (Küçük) Ücret Tarifelerinin güncellenmesi ve Fiat Pratico Kamyonet (0.5 Ton), Iveco Damperli Kamyon (3 Ton), Ford Damperli Kamyon (12-15 Ton), Ford Kuka (Büyük) ve Ford Vidanjör ücretlerinin belirlenerek tarifeye eklenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 06/08/2020 tarih ve 57 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 18/08/2020 tarih ve 08 sayılı raporuna istinaden;

            03.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

İŞ MAKİNELERİ VE FENNİ VASITALARLA YAPILAN HİZMET ÜCRET TARİFESİUYGULANACAK OLAN TARİFE
Jeneratörün Saat Ücreti  70,00 TL
Kaynak Makinesi Saat Ücreti  70,00 TL
Kompresör Saat Ücreti  65,00 TL
Kazıyıcı-Yükleyici İş Makinesi Kırma-Yükleme Saat Ücreti200,00 TL
Fiat Pratico Kamyonet (0.5 Ton) Saat Ücreti100,00 TL
Iveco Damperli Kamyon (3 Ton) Sefer Ücreti125,00 TL
Traktör (2 Ton) Sefer Ücreti120,00 TL
Ford Damperli Kamyon (12-15 Ton) Sefer Ücreti150,00 TL
Iveco Kuka (Küçük) İşbaşı Ücreti 
a) Şehir içi100,00 TL
b) Şehir dışı150,00 TL
Ford Kuka (Büyük) İşbaşı Ücreti 
            a) Şehir içi200,00 TL
b) Şehir dışı350,00 TL
Ford Vidanjör İşbaşı Ücreti 
            a) Şehir içi250,00 TL
b) Şehir dışı400,00 TL
  
İş Makineleri Kiralama Genel Hükümleri 
Bir saatten az süreler bir saat olarak işlem görür.Resmi ve Dini Bayram günleri ile tatil günlerindeki kiralamalardan %50 oranında ilave ücret alınır.Makinelerin çalışma alanında kiracıdan kaynaklanacak her türlü hasar ve zarardan kiracı sorumludur.Belediyemiz iş makinelerini kiralayacak olanların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatı mecburi olup, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerince düzenlenecek kiralamayla ilgili evrakın Belediye Başkanınca onaylanmasından sonra kiralama işi başlayacaktır.Belediyemizin yukarıdaki yazılı vasıtalarından ücreti karşılığında yararlanmak isteyenler Belediye Başkanlığına yazılı olarak başvuracaklardır.Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir. 
YOL VE KALDIRIM TAHRİP NETİCESİ YOL VE KALDIRIM ONARIM HİZMETİ ÜCRETİUYGULANACAK OLAN TARİFE
Belediyeye ait yol ve kaldırımların şahıslar, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar tarafından her ne şekilde olursa olsun tahribinden, 
Önceden Belediyeye müracaatla gerekli izin alınması halinde beher m²’sinden  90,00 TL
Hiçbir müsaade alınmaksızın kaçak olarak yol ve kaldırımların tahribi halinde beher m²’sinden180,00 TL
Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir. 

            Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/09/2020

KARAR NO: 64

KARAR ÖZÜ: Memur Boş Kadro İptal ve İhdası.

KARAR: Başkanlık Makamının 26/08/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve E.2788 sayılı yazılarında “06/08/2009 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan 4 dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün iptal edilerek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak ihdas edilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin l) fıkrası gereği Belediye Meclisince görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddesinin l) fıkrasında “Norm kadro çerçevesinde Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” denildiğinden Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde (Memur) yazılı 4234 unvan kodu ile G.İ.H. sınıfında 4 dereceli 1 adet Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 11115 unvan kodu ile G.İ.H. sınıfında 1 adet 4 dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin l) fıkrası gereği kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/09/2020

KARAR NO: 65

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Bütçesinden Amasra Kent Konseyine Pay Ayrılması.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 31/08/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.2842 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanununun Kent Konseyi başlıklı 76.maddesinde “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.” denilmektedir. 
            Söz konusu maddeye istinaden Amasra Kent Konseyinin 28/08/2020 tarih ve 3244 sayılı ekteki yazısı gereği Amasra Kent Konseyine 20.000-TL (Yirmi Bin TL) Belediyemiz bütçesinden tahsis edilmesi ve Amasra Kent Konseyi adına açılacak olan hesaba aktarılması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   Söz konusu talep ile ilgili gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 03/09/2020 tarihli rapora istinaden;

            5393 sayılı Belediye Kanununun Kent Konseyi başlıklı 76.maddesi ve 08/10/2006 tarih 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğinin “MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” ve Kent Konseyi Mali Yapısı başlıklı “MADDE 16/A (Ek: RG-6/6/2009-27250) (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” denildiğinden bahse konu kanun ve yönetmelik maddesi dayanak alınarak Amasra Kent Konseyi’nin başlangıç bütçesini oluşturmak üzere Belediyemiz bütçesinden talep edilen 20.000,00 TL (YirmiBinTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/09/2020

KARAR NO: 66

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Fatih Mahallesi 120 Ada, 11 Parsel Can Apartmanı Trampa İle İlgili Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 01/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve E.2871 sayılı yazılarında “Can Apartmanı Yöneticisi Akın GAYRET’in 13.07.2020 tarih ve 2578 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere, İlçemiz Fatih Mahallesi, tapuda 120 ada 11 nolu parsel üzerindeki taşınmazın, Belediyemiz taşınmazı olan 120 ada 10 nolu parsele olan tecavüzün kalkması için Özel Harita Mühendisi Şükrü Günhan FIRINCI tarafından hazırlanan ekteki krokisinde 10 nolu parselde (b) ile gösterilen kısım ile 11 nolu parselde krokide (A) ve (B) ile gösterilen kısımların kamuya bedelsiz terki karşılığında uygulama yapılması yönündeki talebi bulunmaktadır. Söz konusu talep Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından incelenmiştir.
            5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Denildiğinden konunun Belediye Meclisi tarafından görüşülüp karar verilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/09/2020

KARAR NO: 67

KARAR ÖZÜ: 2020 Ekim Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 25/08/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve E.2781 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2020 Eylül ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Ekim ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Ekim ayı meclis toplantısının 01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here