Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Kararları

651
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 68

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Fatih Mahallesi 120 Ada, 11 Parsel Can Apartmanı Sakinlerinin Trampa İle İlgili Hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

KARAR: Başkanlık Makamının 01/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve E.2871 sayılı yazılarında “… Amasra ilçesi, Fatih Mahallesi 120 ada 11 nolu parselde bulunan Can Apartmanının Belediyemiz taşınmazı olan 120 ada 10 nolu parseldeki tecavüzün kalkması için 120 ada 11 nolu parselde bulunan 131.93 m2‘lik yola terk alanının 120 ada 10 nolu Belediyemize ait taşınmazın 131.93 m2‘lik kısmının trampa edilmesi talebi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 03/09/2020 tarih ve 66 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup İmar Komisyonunca hazırlanan 09/09/2020 tarih ve 2020/3 sayılı raporuna istinaden;

            İlçemiz Fatih Mahallesi 120 ada 9-10-11 nolu parseller, 10/01/2019 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planında, meskun konut sahasında bulunup yapılaşma şekilleri incelendiğinde Blok Nizam 4 Kat (BL-4) yapılaşma adasında kaldığı, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu görülmektedir.

            Talep edilen alana bakıldığında, 120 ada 9 nolu parselde bulunan binanın 7.70 m2′lik alanı ile 120 ada 11 nolu parselde bulunan binanın 22.35 m2′lik alanı Belediyemiz taşınmazı olan 120 ada 10 nolu parsele tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. Bu tecavüzlerin kalkması için ilk olarak 120 ada 10 nolu parselin ifraz edilmesi gerekmekte, ifraz sonrasında 120 ada 10 parselin 134.40 m2 ve 218.71 m2 olarak ikiye ayrılacağı görülmektedir. Sonrasında ise 120 ada 9 ve 11 nolu parsel hissedarlarının talebi sonrası satış işleminin yapılması gerekmektedir.

            Haritacılık evrakında Belediyemiz taşınmazı olan 120 ada 10 nolu parseldeki 22.35 m2‘lik tecavüzün kalkması için 120 ada 11 nolu parselin 131.93 m2‘lik imar yolunda kalan alanı ile 131.93 m2‘lik konut kullanımlı alanın 120 ada 10 nolu parselden karşılanması talep edilmiştir. 120 ada 11 nolu parseldeki binaya giriş cephesi Akasya Sokaktan olmasından ötürü, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ilgili hükümlerince bir parselin yapılaşabilmesi için yola cephesinin sağlanması gerekmekte olup haritacılık evrakında bahsedilen 131.93 m2’lik imarlı alanın bu şekilde tevhit edildiği taktirde 120 ada 11 nolu parselin yola cephesi şartı sağlanamayacaktır. Sayısal verilere bakıldığında 218.71 m2‘lik kısmın satış işleminin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı İlçemiz Fatih Mahallesi Can Apartmanı Sakinlerinin trampa talebinin UYGUN OLMADIĞINA, 120 ada 10 nolu parselin doğusunda bulunan 10 m’lik imar yoluna cephe sağlanması açısından 218.71 m2’lik alanın alınması gerektiğine, 131.93 m2’lik imar yolundaki alan ile 218.71 m2’lik yapılaşmaya elverişli olmayan (yapılaşma için minimum parsel/derinlik koşulunu sağlamayan) imarlı alanın Değer Tespit Komisyonunca bedelinin belirlenmesine, aradaki farkın bedeline ilişkin olarak Can Apartmanı sakinlerine bildirilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 69

KARAR ÖZÜ: 2020 Mali Yılında Kullanılmayacağı Anlaşılan Ödenekten İhtiyaç Duyulan Tertiplere Aktarma Yapılması.

KARAR: Başkanlık Makamının 23/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3079 sayılı yazılarında “Başkanlık Makamının 23/09/2020 tarih ve 3073 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamının talimatı doğrultusunda birimimizce hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveli yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun üst yönetici sıfatı ile meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Görülen lüzum üzerine ihtiyaç duyulan tertipler arası aktarma yapılması talebi, Belediye Meclisimizce de uygun görülerek, Belediyemiz kurumsal sınıflandırma kodu olan 32 Fen İşleri Müdürlüğünün 03-05 ekonomik sınıflandırma kodu olan hizmet alımları bölümünden kurumsal sınıflandırma kodu olan 02 Özel Kalem (Başkanlık Makamı)’nın 03-05 ekonomik sınıflandırma kodu olan yine hizmet alımları bölümüne 2.000.000,00 TL ilgili fasıllara Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği AKTARMA yapılması konusunda Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy kullanmış olup Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 70

KARAR ÖZÜ: 2 Personelin İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması

KARAR: Başkanlık Makamının 23/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye meclisimize gelen aynı tarih ve 3076 sayılı yazılarına istinaden;

            2 personelin ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 671.482,54 (Altı yüz yetmiş bir bin dört yüz seksen iki türk lirası elli dört kuruş) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın yetkilendirilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 71

KARAR ÖZÜ: 1 Personelin İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması

KARAR: Başkanlık Makamının 23/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye meclisimize gelen aynı tarih ve 3077 sayılı yazılarına istinaden;

            1 personelin ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 263.298,23 (İki yüz altmış üç bin iki yüz doksan sekiz türk lirası yirmi üç kuruş) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın yetkilendirilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 72

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Sefa Park Aile Çay Bahçesinde Yapılacak Nikah ve Düğün Töreni Ücret Tarifesi

KARAR: Başkanlık Makamının 28/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize 3101 sayılı yazılarında “Belediye Meclisimizin almış olduğu 06/08/2020 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan Sefa Park Aile Çay Bahçesinde yapılacak nikah ve düğün töreni ücret tarifesinde, Sefa Park Aile Çay Bahçesinde nikah veya düğün merasimi yapmak isteyen Belediyemiz personeli ile Belediyemizden emekli olan personellerimizin kendileri ve çocukları için indirim uygulanması ve indirimli ücretlerin ücret tarifesine eklenmesi konusunda gerekli meclis kararının alınmasını” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 73

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Kiraya Verilmiş Taşınmazların Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceğinin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamının 28/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3120 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan  ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazların kira sözleşme süreleri bazılarının 31.12.2020 tarihinde bazılarının  2021 yılının Mart-Nisan ve Haziran aylarında bir kiracımızın da kira sözleşme süresi  2022 yılı Mart ayı sonu itibari ile sona erecektir.
             Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin, T.C. Sayıştay Başkanlığının Bartın Amasra Belediyesi Denetim Raporu, 03.10.2019 tarih ve 135 sayılı Meclis Kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

             Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 74

KARAR ÖZÜ: Deniz Bank Bartın Şubesinin ATM Yerinin Kira Sözleşmesi Süresi Uzatımı

KARAR: Başkanlık Makamının 28/09/2020 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3135 sayılı yazılarında “Bartın Deniz Bankası ATM kira yerinin süresi 31.08.2020 tarihinde dolmuştur. Bartın Deniz Bankası şubesi müdürlüğünün ekteki mail dilekçesine istinaden mevcut yerde 1 yıl daha kiranın devamı istenilmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            1- Kira süresi 1 yıl uzatılan kiracımızın, 01/09/2020 tarihinden itibaren kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Ağustos 2020 Tüketici Fiyat Endeksinde yazılı orana göre bir önceki yılın aynı ayına göre artırılmasına,

            Deniz Bank (ATM Yeri): Kira süresinin 01/09/2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %11,27 oranında artırılarak 12.118,32 TL olarak belirlenmesine,

            2- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

            3- Kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy kullanmış olup oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 75

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Amasra’ya Doğalgaz Getirilmesi İle İlgili Talep

KARAR: Başkanlık Makamının 29/09/2020 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3155 sayılı yazılarında “İlçemiz Amasra Büyük Fatih’in ‘ÇEŞM-İ CİHAN’ı’ yani ‘Dünyanın Gözbebeğidir.’Amasra veya tarihte ilk bilinen adıyla ‘Sesamos’ şehri M.Ö XII. yy’a kadar  uzanan bir tarihe sahiptir ve tam üç bin yıldır varlığını sürdürmektedir. Doğal ve tarihi özellikleri zengin olan  İlçemiz gerek bölge gerekse ülke turizmi bakımından önemli  bir yer teşkil etmektedir. Türkiye’de turizme kapı  açan ilk belde olan Amasra önemini  hala korumaktadır.

             İlçemiz sınırları içerisinde 1973 yılında Ereğli Kömür İşletmeleri (E.K.İ)’ne bağlı  olarak Amasra Bölge Müdürlüğü (A.T.İ) kurulmuştur. Bu gelişme ile Amasra  dışarıdan göç almaya, sosyal ve  ekonomik  yapısında yeni  gelişmeler yaşamaya  başlamıştır.19 Haziran 1987’de T.B.M.M’ nin aldığı  kararla İlçemiz Amasra İlçe statüsüne  geçmiş bulunmaktadır. 28.08.1991 tarihinde Bartın’ın İl olmasından sonra Zonguldak’tan ayrılıp Bartın İline bağlanmıştır. İlçemiz topoğrafik yapısı itibarı ile deniz seviyesinde yer almakta ve etrafı dağlarla çevrili bir yarımada olmasından ötürü, hava sirkülasyonu sağlanamamakta ve kış aylarında hava kirliliği fazlaca oluşmaktadır. Hava kalitesindeki oranlara bakıldığında bu değerlerin oldukça yüksek olduğu görülmekte olup, yerli halkımız ve kış aylarında da İlçemize gelen misafirlerimiz hava kirliliği konusunda aşırı şekilde rahatsız olmaktadır.  Amasra İlçe sınırlarımız içerisinde yaklaşık 5.000 civarında konut bulunmakta olup, çoğunluğunun yakıt sistemi de maden kömürüdür. Bu yakıt sistemi  hava kalitesini oldukça düşürmekte olduğundan, Doğalgaz altyapı ve elemanlarının ivedilikle İlçemize getirilmesi elzem bir hal almıştır. Bartın ilimizde faaliyet gösteren Akmercan Batıkar Şirketler Grubuna konu ile ilgili şifai görüşmeler yapılmıştır.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4.maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70inci maddesi uyarınca;

            1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,
            2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için Belediyemiz ile müşterek hareket edilmesine,
            3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

                 a- Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarakBelediyemiz sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğine,
                  b- Belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşecek doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında dağıtım şirketinden yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli gibi (asfalt, parke, beton vb.) her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğine ve kaplamaların herhangi bir bedel talep edilmeksizin Belediyemiz tarafından yapılacağına,
                    c- Amasra şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanılmasına izin verileceğine,
                d- Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyeti esnasında gerekli işbirliğinin sağlanılacağına,

            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 76

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Oluşturulması

KARAR: Başkanlık Makamının 29/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen 3166 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanununun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Amasra Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma ve Esaslarını düzenleyen yönetmeliğin yapılması ile ilgili örnek yönetmelik yazı ekinde sunulmuştur. Yönetmeliğin Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi suretiyle ‘Amasra Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapmak üzere Yönetmelik Komisyonu adı altında bir komisyon kurulmasına ve bu komisyonun üyelerinin Belediye Meclis Üyeleri arasından Meltem ÖZ, Zülkar ÖZTÜRK ve Şükran KARAHAN olarak belirlenmesine, konu ile ilgili komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 77

KARAR ÖZÜ: Mersin Yenişehir Belediyesi İle Amasra Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisinin Kurulması

KARAR: Başkanlık Makamının 28/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3133 sayılı yazısında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkilerini belirleyen 18. maddesinin (p) bendinde; “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izni ile yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler geliştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” denilmektedir. Bu kapsamda Belediye Başkanımızın yapmış olduğu sözlü görüşmeler doğrultusunda Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi ayrıca sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında işbirliği geliştirmek ve yerel yönetim uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması  konusunda imzalanacak protokol çerçevesinde Kardeş Kent anlaşmasının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince ‘Mersin Yenişehir Belediyesi’ ile  yapılması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında işbirliği geliştirmek ve yerel yönetim uygulamaları konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak amacı ile Belediyemiz ile Mersin Yenişehir Belediyesi arasında “Kardeş Kent” ilişkisinin kurulmasına Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/10/2020

KARAR NO: 78

KARAR ÖZÜ: 2020 Kasım Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 22/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3055 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin Ekim ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Kasım ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 05 Kasım 2020 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here