Ana sayfa Komisyon Raporları 2020 Yılı Aralık Ayı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu / Meclis Tutanağı

2020 Yılı Aralık Ayı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu / Meclis Tutanağı

421
0

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS ZABITNAMESİ

Toplantı Tarihi           : 03/12/2020 Toplantı Günü : Perşembe Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Dönemi        : 2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı.

Birleşim                      :  14

Oturum                      :  01

MECLİS ÜYELERİ: TOPLANTIDA BULUNANLAR:              TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
Recai ÇAKIR (Başkan)Recai ÇAKIR (Başkan)Ahmet REİS
Hasan KALEÇETİNHasan KALEÇETİNMeltem ÖZ
Ertan CENGİZErtan CENGİZ 
Recep GÜNTERRecep GÜNTER 
Ali Rıza DÖNMEZAli Rıza DÖNMEZ 
Ahmet REİSZülkar ÖZTÜRK 
Zülkar ÖZTÜRKNaci YILDIRIM 
Naci YILDIRIMŞükran KARAHAN 
Şükran KARAHAN 
Meltem ÖZ 

BAŞKAN-Değerli Meclis Üyeleri,

Hepiniz hoş geldiniz. Toplantıyı yoklama ile açıyorum. Şimdi gündemi okutuyorum.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Plan ve Bütçe Komisyonunun; 2021 Yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave) ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Revize+İlave) ve ekleri ile Plan Hükümleri ile ilgili talebinin görüşülmesi,
  4. Yazı İşleri Müdürlüğünün; Sözleşmeli Personel (Mühendis) ücret tespiti ile ilgili talebinin görüşülmesi,
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazlar ile ilgili talebinin görüşülmesi,
  6. Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 Ocak ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,
  7. Dilek ve Temenniler,
  8. Kapanış.

Gündemin 1. maddesi, Açılış ve yoklama,

BAŞKAN- Meclis üyeleri Ahmet REİS ve Meltem ÖZ’ün mazeret dilekçesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündeme eklenmek üzere herhangi bir önerisi olan var mı?

BAŞKAN- Herhangi bir önerisi olan var mı?

1.ÖNERİ- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemiz kiracıları hakkında koronavirüs önlemleri ile ilgili önerisi Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.

BAŞKAN- Bu önerinin de gündemin 7.maddesine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:94)

2. ÖNERİ- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kaleşah Mahallesi 105 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bitişiğinde bulunan kısımların yoldan ihdası ile ilgili önerisi Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.

BAŞKAN- Bu önerinin de gündemin 8.maddesine eklenmesini ve gündem maddelerinin 10 maddeye çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:95)

Gündemin 2. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 Yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN-  Evet daha önce meclis üyelerimize komisyon aracılığı ile gruplara ulaştırmış olduğumuz hazırlığı tamamlanmış 2021 yılı evsel katı atık, atık su tarifesi ile ilgili raporumuz. Herhangi bir görüşü önerisi olan varsa alabiliriz.

ŞÜKRAN KARAHAN- Bizler atık suda ki indirimi bu dönem için uygun buluyoruz ama evsel atıkta ki zammı Ak Parti Grubu olarak kabul etmiyoruz. Oylamaya geçmeden belirtmek istedim.

BAŞKAN- Daha önce de ifade ettiğimiz üzere bu evsel katı atık ve atıksu tarifeleri belirlenirken mevcut yönetmelik gereği esas olan tam maliyet. Yani masrafların karşılanması. Daha önce söylediğimiz gibi Belediyemizin malzeme, yakıt, personel giderlerinde sağladığı tasarruf sayesinde düşüş yaşattığımızı burada yansıtıyoruz. Objektif olarak hesaplanmış maliyetlerin yansıması düşüş yada artış. Dolayısıyla ikisi de birbirinden bağımsız değil. Su ile ilgili yaşanan düşüş de tam maliyet esası gereği katı atık tarifesinde yaşanan artış da tam maliyet esası gereğidir.

BAŞKAN- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ekinde yer alan 2021 Evsel Katı Atık, Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Raporu hazırlandığı şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM (Kabul), kabul etmeyenler Meclis Üyesi Şükran KARAHAN (Red) ve Ertan CENGİZ (Çekimser) 6 KABUL, 1 RED, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:96)

ERTAN CENGİZ- Bunu kabul edersek zammı kabul etmiş olacağız. Hem de düşüşü kabul etmiş olacağız. Aynı anda oyluyoruz. Ayrı ayrı oylamamız gerekmiyor mu? Biz şu anda zammı reddediyoruz.

BAŞKAN- Biz tarifeyi oyluyoruz. Bu konuya ilişkin şerhinizi sözlü yazılı olarak bildirmeniz mümkündür. Oyladığımız tarifedir. Zam ya da düşüş değil. Tarifede söylediğimiz gibi maliyet esaslı hesaplanmıştır.

ZÜLKAR ÖZTÜRK- Biz burada atıksuya Belediye olarak zam yapmıyoruz. Devletin belirlemiş olduğu oranları en alt seviyede indirim yapılaraktan yansıtıyoruz. Yani biz Amasra Belediyesi olarak katı atığa veya evsel atığa zam yapmıyoruz. Bu sürekli yanlış anlaşılıyor. Biz burada en alt limiti indirim yaparaktan vatandaşa en az yansıyacak şekilde giderlerimizi de kısaraktan aşağı çektik.

BAŞKAN- Oylamayı tamamladık zaten meclis üyemizin aklına takılan yeri de açıklamış olduk.

Gündemin 3. maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave) ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Revize+İlave) ve ekleri ile Plan Hükümleri ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPAmasra ilçe sınırları dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan bölgelerde Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 47 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı İmar Planı (Revizyon+İlave) yapılmasına karar verilmiştir. Belediyemizce 24.10.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 03.11.2017 tarihinde işe başlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesinde belirtilen 1.aşaması olan Plan Araştırma Raporu ve ekleri (Analiz ve Sentez Paftaları, Fotoğraf Albümü) yüklenici firma tarafından tamamlanarak Belediyemize teslim edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 09.04.2018 tarih ve 596 sayılı yazısı ile incelenerek kurul gündemine alınması için Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne havale edilmiştir. Koruma Kurulunun 20.06.2018 tarih ve 4461 sayılı kurul kararı  ile; Plan Araştırma Raporu ve Eklerinde belirtilen eksik ve yanlışlıkların tamamlanarak, değiştirilmesi gereken analiz paftaları ve eki belgelerin değerlendirilmek üzere Koruma Amaçlı İmar Planı ile birlikte iletilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 2018/5 sayılı İmar Komisyon Raporları doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Plan ve Ekleri ile ilgili 12.12.2018 tarih ve 03.01.2019 tarih ve 02 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış olup, Koruma Amaçlı İmar Planı (İlave+Revizyon) Analiz ve Sentez ve Koruma Planı ve Plan Açıklama Raporlarının incelenmek ve karar alınmak suretiyle Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna havale edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Plan ve Eklerinin, Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 02 sayılı kararı doğrultusunda 01.02.2019 tarih ve 255 sayılı yazımız ile incelenerek gerekli kararın alınması için Karabük Kültür Varlıklarını Koruma  Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.

            Koruma Amaçlı İmar Planı incelemeleri toplam  6 adet kurul gündemine alınarak gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde belirtilen eksiklikler  Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 09.05.2019 tarih ve 5191 sayılı, 31.05.2019 tarih ve 5251 sayılı, 28.12.2019 tarih ve 5781 sayılı, 31.01.2020 tarih ve 5850 sayılı, 26.06.2020 tarih ve 6073 sayılı, 25.11.2020 tarih ve 6380 sayılı kurul kararları ile Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu eksikliklerin tamamlanması için Koruma Amaçlı İmar Plan müellifine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bildirilen eksiklikler tamamlanarak Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na havale edilmiştir.

Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 02 sayılı kararı  ile incelenmek ve karar alınmak suretiyle gönderilen ‘1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave ) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri’ Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452  sayılı kararı ile  uygun bulunmuştur.

            Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı İlkeleri başlıklı 21.maddesinin 4. fıkrasında; ‘İmar planlarının, yeterliliği haiz müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre  gerekli teknik araştırmalar yapılarak hazırlanması zorunludur. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan  planlar ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklik  teklifleri yetkili idarelere karar  alınması için sunulur. Yine aynı yönetmeliğin Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili 27.maddesinin d) bendinde ‘ Koruma Amaçlı İmar Planlarında ilgili mevzuatı gereği oluşturulan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygunluk kararları alınmadan plan onaylanamaz.’ denildiğinden ‘(TEKLİF NO:74657253 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave ) ve TEKLİF NO :74887342 /5000 ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri’nin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 8.maddesi gereği Belediye Meclisince incelenerek gerekli kararın alınması,

BAŞKAN- Öncelikle ilçemize hayırlı olsun diyelim. 1988 yılında en son tam anlamı ile geçerli olan plandan sonra uzunca süre sonra kentimiz tekrar bir koruma amaçlı imar planı arifesinde. Bu konuda askıya çıkmadan önce İmar Komisyonu aracılığı ile tekrar bir inceleyelim. Bu sebeple konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:97)

Gündemin 4. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; Sözleşmeli Personel (Mühendis) ücret tespiti ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPBelediyemizde çalışmak üzere 1 adet jeoloji mühendisine ihtiyaç duyulmaktadır. 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak güncellenen Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan 5 dereceli mühendis kadrosuna karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan Mühendis’ e 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08/07/2020 tarih ve 7 sayılı genelge doğrultusunda ödenecek ücretin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi,

BAŞKAN- Daha önce de mevcutta çalışan personelimiz yada yeni istihdam ettiğimiz sözleşmeli personellerimiz ile ilgili bir ilke kararı almıştık meclisimiz ile birlikte. Devletin yayınladığı tavan ve taban rakamlar var bu hususta. Biz de tüm personelimizin aynı gayrette çalıştığını var sayarak hepsi için Belediyemizin de mali imkanlarını gözeterek tavan yada tabandan değil tam ortadan verilmesi hususunda karar almıştık. Mühendisin aylık net ücretinin 4.974,69 Tl olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Şükran KARAHAN çekimser Ertan CENGİZ 7 KABUL, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(KARAR NO:98)

Gündemin 5. maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazlar ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP- Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan  ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 31.12.2020 tarihi itibari ile sona erecektir.
Kiraya verilmiş bulunan taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin, T.C. Sayıştay Başkanlığının Bartın Amasra Belediyesi Denetim Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi,

BAŞKAN- Konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini ve konu ile ilgili hazırlanacak raporun 07 Aralık 2020 Pazartesi günü yapılacak olan meclisin 2.oturumunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:99)

Gündemin 6. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 Ocak ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:100)

Gündemin 7. maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemiz kiracıları hakkında koronavirüs önlemleri ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih 14399437/91944 sayılı Koronavirüs Önlemleri konulu yazılarında;

             “… (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların,19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.” hükmü bulunmaktadır.

             Bu kapsamda; öncelikle mezkur Kanun hükmünün uygulanması gerekmekte olup İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamadığı Belediyenizce tespit edilen işyerlerinden faaliyette bulunulamayan süreler kadar kira tahsilatı yapılmaması Kanunun amir hükmü olduğundan bu kapsamda kalan işyerlerinden kira bedellerinin tahakkuk ettirilmemesi, tahakkuk edenlerin tahsil edilmemesi için ayrıca encümen veya meclis kararı almaya gerek bulunmadığı,

             Sözleşme sürelerinin faaliyette bulunulamayan süreler kadar uzatılması için asıl sözleşme süresi 3 yıla kadar olan sözleşmeler için encümen kararı, 3 yıldan fazla olan sözleşmeler için meclis kararı alınmasının uygun olacağı, mütalaa edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 28/04/2020 tarih 14399437/91944 sayılı “Koronavirüs Önlemleri” konulu yazısına istinaden ekli listede sunulan ve faaliyetleri durdurulan Belediyemiz kiracılarının sözleşme sürelerinin faaliyette bulunulamayan süreler kadar uzatılması,

BAŞKAN- Pandemi nedeni ile faaliyeti durdurulan kiracılarımız ile ilgili faaliyette bulunamadığı süre kadar sözleşme süresine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:101)

Gündemin 8. maddesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kaleşah Mahallesi 105 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bitişiğinde bulunan kısımların yoldan ihdası ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP- 01.12.2020 tarih ve 4555 sayılı dilekçe ile ilçemiz Kaleşah Mahallesi tapuda E28C03B2C pafta, 105 ada 44 no’lu taşınmazın bitişiğinde bulunan ve ekli folyede (a ve b) ile gösterilen kısımların yoldan ihdası talep edilmektedir.

            Ekli folyede hazırlanan ihdas kısımlarının, İmar Planımızın E28C03B2C paftasına göre tetkikinde; folyede (a ve b) ile gösterilen kısımların “Yurt Alanında” kaldığı ve müstakil yapılaşmaya müsait olmadığı anlaşılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun, Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar: “Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder.

            Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye veya valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir.

            Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.” denilmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek, konuyla ilgili gerekli kararın alınması,

BAŞKAN- Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:102)

Gündemin 9. maddesi, Dilek ve Temenniler.

Şükran KARAHAN, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili söz almıştır.

Gündemin 10. maddesi, Kapanış.

BLD. MECLİS BAŞKANI                       Kâtip                       Kâtip

Recai ÇAKIR                    Recep GÜNTER                        Naci YILDIRIM

Belediye Başkanı                                                                                                                                    

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here