Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları

667
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 94

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kiracıları İle İlgili Koronavirüs Önlemleri Hakkında

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemiz kiracıları ile ilgili koronavirüs önlemleri talebinin gündemin 7. maddesine eklenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 95

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kaleşah Mahallesi 105 Ada, 44 Parsel Bitişiğinde Bulunan Kısımların Yoldan İhdas Talebi

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlçemiz Kaleşah Mahallesi 105 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bitişiğinde bulunan kısımların yoldan ihdası ile ilgili talebinin gündemin 8. maddesine eklenmesine, gündem maddelerinin 10 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 96

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi 2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu

KARAR: Başkanlık Makamının 30/10/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3555 sayılı yazılarında “27/12/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemizce hazırlattırılan 2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu yazımız ekinde sunulmuştur. 2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisinin 05/11/2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili olarak hazırlanan 12-13/11/2020 tarih ve 10 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

            2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Rapor;

            Belediyemizce hazırlanmış ve yukarıda dökümü yapılmış bulunan 2021 yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun kabulü ve cetvellerde yazılı rakamlara göre aynen uygulanması, 2021 yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun 2021 yılı ücret tarifelerine eklenmesi ile ilgili yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM (Kabul) Meclis Üyesi Şükran KARAHAN (Red) ve Ertan CENGİZ (Çekimser) 6 KABUL, 1 RED, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 97

KARAR ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave) ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 3929 sayılı yazılarında “Amasra ilçe sınırları dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan bölgelerde Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 47 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı İmar Planı (Revizyon+İlave) yapılmasına karar verilmiştir. Belediyemizce 24.10.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 03.11.2017 tarihinde işe başlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesinde belirtilen 1.aşaması olan Plan Araştırma Raporu ve ekleri (Analiz ve Sentez Paftaları, Fotoğraf Albümü) yüklenici firma tarafından tamamlanarak Belediyemize teslim edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 09.04.2018 tarih ve 596 sayılı yazısı ile incelenerek kurul gündemine alınması için Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne havale edilmiştir. Koruma Kurulunun 20.06.2018 tarih ve 4461 sayılı kurul kararı  ile; Plan Araştırma Raporu ve Eklerinde belirtilen eksik ve yanlışlıkların tamamlanarak, değiştirilmesi gereken analiz paftaları ve eki belgelerin değerlendirilmek üzere Koruma Amaçlı İmar Planı ile birlikte iletilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 2018/5 sayılı İmar Komisyon Raporları doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Plan ve Ekleri ile ilgili 12.12.2018 tarih ve 03.01.2019 tarih ve 02 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış olup, Koruma Amaçlı İmar Planı (İlave+Revizyon) Analiz ve Sentez ve Koruma Planı ve Plan Açıklama Raporlarının incelenmek ve karar alınmak suretiyle Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna havale edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Plan ve Eklerinin, Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 02 sayılı kararı doğrultusunda 01.02.2019 tarih ve 255 sayılı yazımız ile incelenerek gerekli kararın alınması için Karabük Kültür Varlıklarını Koruma  Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.

            Koruma Amaçlı İmar Planı incelemeleri toplam  6 adet kurul gündemine alınarak gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde belirtilen eksiklikler  Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 09.05.2019 tarih ve 5191 sayılı, 31.05.2019 tarih ve 5251 sayılı, 28.12.2019 tarih ve 5781 sayılı, 31.01.2020 tarih ve 5850 sayılı, 26.06.2020 tarih ve 6073 sayılı, 25.11.2020 tarih ve 6380 sayılı kurul kararları ile Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu eksikliklerin tamamlanması için Koruma Amaçlı İmar Plan müellifine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bildirilen eksiklikler tamamlanarak Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na havale edilmiştir.

Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 02 sayılı kararı  ile incelenmek ve karar alınmak suretiyle gönderilen ‘1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave ) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri’ Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452  sayılı kararı ile  uygun bulunmuştur.

            Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı İlkeleri başlıklı 21.maddesinin 4. fıkrasında; ‘İmar planlarının, yeterliliği haiz müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre  gerekli teknik araştırmalar yapılarak hazırlanması zorunludur. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan  planlar ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklik  teklifleri yetkili idarelere karar  alınması için sunulur. Yine aynı yönetmeliğin Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili 27.maddesinin d) bendinde ‘ Koruma Amaçlı İmar Planlarında ilgili mevzuatı gereği oluşturulan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygunluk kararları alınmadan plan onaylanamaz.’ denildiğinden ‘(TEKLİF NO:74657253 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave ) ve TEKLİF NO :74887342 /5000 ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri’nin Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin 8.maddesi gereği Belediye Meclisince incelenerek gerekli kararın alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 98

KARAR ÖZÜ: Belediyemizde Çalıştırılacak Olan Sözleşmeli Personel (Mühendis) Ücret Tespiti.

KARAR: Başkanlık Makamının 30/11/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3896 sayılı yazılarında “Belediyemizde çalışmak üzere 1 adet jeoloji mühendisine ihtiyaç duyulmaktadır. 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak güncellenen Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan 5 dereceli mühendis kadrosuna karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan Mühendis’ e 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08/07/2020 tarih ve 7 sayılı genelge doğrultusunda ödenecek ücretin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan;

1-  Mühendis’in aylık ücretinin net 4.974,69 TL olarak belirlenmesi ve sözleşmeli personel ile yapılacak olan sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Şükran KARAHAN (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ (Çekimser) 7 KABUL, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 99

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Kiraya Verilmiş Taşınmazların Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceğinin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamının 30/11/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3894 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan  ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 31.12.2020 tarihi itibari ile sona erecektir.
            Kiraya verilmiş bulunan taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin, T.C. Sayıştay Başkanlığının Bartın Amasra Belediyesi Denetim Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

             Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun 07 Aralık 2020 tarih Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacak olan meclis toplantısı 2.oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 100

KARAR ÖZÜ: 2021 Ocak Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 30/11/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3900 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Aralık ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 101

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kiracılarının Sözleşme Sürelerinin Faaliyette Bulunulmayan Süreler Kadar Uzatılması

KARAR: Başkanlık Makamının 01/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3928 sayılı yazılarında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih 14399437/91944 sayılı Koronavirüs Önlemleri konulu yazılarında;

             “… (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların,19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.” hükmü bulunmaktadır.

             Bu kapsamda; öncelikle mezkur Kanun hükmünün uygulanması gerekmekte olup İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamadığı Belediyenizce tespit edilen işyerlerinden faaliyette bulunulamayan süreler kadar kira tahsilatı yapılmaması Kanunun amir hükmü olduğundan bu kapsamda kalan işyerlerinden kira bedellerinin tahakkuk ettirilmemesi, tahakkuk edenlerin tahsil edilmemesi için ayrıca encümen veya meclis kararı almaya gerek bulunmadığı,

             Sözleşme sürelerinin faaliyette bulunulamayan süreler kadar uzatılması için asıl sözleşme süresi 3 yıla kadar olan sözleşmeler için encümen kararı, 3 yıldan fazla olan sözleşmeler için meclis kararı alınmasının uygun olacağı, mütalaa edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 28/04/2020 tarih 14399437/91944 sayılı “Koronavirüs Önlemleri” konulu yazısına istinaden ekli listede sunulan ve faaliyetleri durdurulan Belediyemiz kiracılarının sözleşme sürelerinin faaliyette bulunulamayan süreler kadar uzatılması hususu” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Tüm dünyada ve ülkemizde de görülen yeni koronavirüs salgını sebebi ile 2020/7 sayılı Bakanlık genelgesi doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiraya verilmiş taşınmazlarımızın kiracıları;

1- Şükrü DANABAŞ (Kafe Kumsal)

2- Metin LERMİOĞLU (Aile Çay Bahçesi)

3- Amasra Spor Kulübü (Kulüp Lokali)

4- Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN (Satış Büfesi)

5- Kayhan ŞEKER (Çay Bahçesi-İçkili)

6- Ramazan ÖZSOY (Bakkaliye-Tekel Bayii-Kahvehane)

             Faaliyetleri durdurulan işyerleri kapsamında olduğundan, sözleşme sürelerinin faaliyette bulunulamayan süreler kadar uzatılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 102

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kaleşah Mahallesi 105 Ada, 44 Parsel Bitişiğinde Bulunan Kısımların Yoldan İhdas Talebi

KARAR: Başkanlık Makamının 02/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 3941 sayılı yazılarında “01.12.2020 tarih ve 4555 sayılı dilekçe ile ilçemiz Kaleşah Mahallesi tapuda E28C03B2C pafta, 105 ada 44 no’lu taşınmazın bitişiğinde bulunan ve ekli folyede (a ve b) ile gösterilen kısımların yoldan ihdası talep edilmektedir.

            Ekli folyede hazırlanan ihdas kısımlarının, İmar Planımızın E28C03B2C paftasına göre tetkikinde; folyede (a ve b) ile gösterilen kısımların “Yurt Alanında” kaldığı ve müstakil yapılaşmaya müsait olmadığı anlaşılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun, Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar: “Madde 17 – Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hâsıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder.

            Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye veya valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir.

            Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.

Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.” denilmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek, konuyla ilgili gerekli kararın alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/12/2020

KARAR NO: 103

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Kira Süresi Sona Erecek Olan Taşınmazlarımız İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 30/11/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3894 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen  kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 31.12.2020 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin T.C. Sayıştay Başkanlığının Bartın Amasra Belediyesi Denetim Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 03/12/2020 tarih ve 99 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 04/12/2020 tarih ve 11 sayılı raporuna istinaden;

            Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi“ olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiş olup esnaflarımızın mağdur olmaması için ve de pandemi koşullarının halen devam etmesi sebebiyle 31.12.2020 tarihi itibari ile kira sözleşme süresi bitecek kiracılarımızın kira sürelerinin (01.01.2021-31.03.2021) (01.01.2021-31.12.2021) bir kiracımızın üç ay, diğerlerinin bir yıl uzatılmasının uygun olacağı, kira artışının da Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2020 Haber Bültenindeki on iki aylık ortalamalara gore %12,04 oranında artış yapılması,

                Buna göre ;

 1. Aysel EPLİ-Esin GÜNAYDIN : Faaliyet Türü: Balıkhane – Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Aylık: 1.589,90 TL’sı x % 12,04 =1.781,32 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Aylık Kirası)
 • Güzin Tuş YILDIZ: Faaliyet Türü: Balıkhane-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021 Mevcut Kirası Aylık: 1.177,05 TL’sı Güzin Tuş YILDIZ’ın aylık kirası 01.07.2020 tarihi itibari ile artırıldığından aylık kira artışının 2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeski, Haziran 2021 Haber Bültenindeki on iki aylık ortalamalara göre belirlenecek oranında artışın 01.07.2021 tarihinden itibaren yapılmasına,
 • Nevzat HAKBİLİR: Faaliyet Türü: Büfe Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Aylık: 456,40 TL’sı x % 12,04 =511,35 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Aylık Kirası)
 • Nevzat GÜN: Faaliyet Türü: Tekel Bayi-Bakkal-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Aylık: 561,80 TL’sı x % 12,04 = 629,44 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Aylık Kirası)
 • Bora Ömer IŞIKAL: Faaliyet Türü: Beyaz Eşya Satış-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Aylık: 1.733,60 TL’sı x % 12,04 = 1.942,33 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Aylık Kirası )
 • Mustafa SİRKE: Faaliyet Türü: Tuvalet (Cami Altı)-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Aylık: 500,00 TL’sı, kiracı ile yapılan görüşme neticesinde aylık kirasının 750,00 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Aylık Kirası )
 • Halil YILDIZ: Faaliyet Türü: Tuvalet (Belediye Yanı)-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 7.875,89 TL’sı x % 12,04 = 8.824,15 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Yıllık Kirası )
 • Deniz Taksi: Faaliyet Türü: Durak-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021,Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Aylık: 267,40 TL’sı x % 12,04 = 299,59 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Aylık Kirası )
 • Amasra Seyahat: Faaliyet Türü: Durak Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Aylık: 2.378,20 TL’sı x % 12,04 = 2.664,54 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Aylık Kirası )
 1. Sevinç GÜLBEZER: Faaliyet Türü: Mısır Tezgah Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 12.741,84 TL’sı x % 12,04 = 14.275,96 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Yıllık Kirası )
 1. Gürkan ÖZENGİ: Faaliyet Türü: Otopark Alanı-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.03.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 22.235,70 TL’sı x % 12,04 = 24.912,88 TL’sı olarak belirlenmesine, ancak bu alanda Amasra Kaymakamlığı ve Belediyemizle ile ortak proje faaliyetine geçilecek olup kiracı ile yapılan görüşme neticesinde Otopark Alanının Kira Süresinin üç ay uzatılmasına, üç aylık kira bedelinin 24.912,88 TL’sı: 365×90=6142,90 TL olarak belirlenmesine (2021 Yılı Üç Aylık Kirası)
 1. İbrahim DEMİR: Faaliyet Türü: Mısır Tezgah Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 39.601,20 TL’sı x % 12,04 = 44.369,18 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Yıllık Kirası )
 1. Metin YILMAZ: Faaliyet Türü: Mısır Tezgah Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 13.723,06 TL’sı x % 12,04 = 15.375,32 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Yıllık Kirası )
 1. Yeliz AYVAZ: Faaliyet Türü: Satiş Büfesi Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 23.333,24 TL’sı x % 12,04 = 26.142,56 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Yıllık Kirası )
 1. Vural ÇAMCI: Faaliyet Türü: Satiş Büfesi Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 157.777,12 TL’sı x % 12,04 = 176.773,49 TL’sı olarak belirlenmesine (2021 Yılı Yıllık Kirası )
 1. Serdar DERELİ: Faaliyet Türü: Büfe Yeri-Kira Başlangıç Tarihi: 01.01.2021, Kira Süresi Bitim Tarihi: 31.12.2021, Mevcut Kirası Yıllık: 57.300,00 TL’sı x % 12,04 = 64.198,92 TL’sı olarak belirlenmesine, (2021 Yılı Yıllık Kirası )
 1. Kira bedellerinin vadelerinde ödenmesine,
 1. Vadesinde ödenmeyen kira  bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,
 1. Kira borcu olan kiracılarımızın kira borçlarını 31.12.2020 tarihine kadar ödemeleri veya 7256 sayılı Kanun’dan yararlanarak kira borçlarını yapılandırmaları, kiracılarımızın borçlarını ödemedikleri veya yapılandırma yapmadıkları taktirde kira sözleşme sürelerinin uzatılmamasına ve haklarında tahliye talepli icra takibi başlatılmasına,
 • Kiracılar ile imzalanacak kira sözleşmelerine imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here