Ana sayfa Duyurular / İlanlar 2019m2 Plaj Alanı İhalesi

2019m2 Plaj Alanı İhalesi

624
0

                                                        İHALE İLANI

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- İlçemiz, Kum Mahallesi, Büyük Liman Mevkii, Turgut Işık Caddesinde bulunan 2019M2 Plaj Alanı ve İçerisinde Bulunan Ahşap Büfe,Ahşap Tuvalet ve Ahşap Duş Kabin’in 3 Yıllığına kiraya verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2- İhale 24/03/2021 Çarşamba günü saat 14:00 ‘de Belediye Hizmet Binasının, Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- 1 yıllık tahmin edilen kira bedeli 190.000,00 TL. + KDV olup, geçici teminat miktarı tahmin edilen 3 Yıllık kira bedelinin %3’ü olan 17.100,00 TL.’dır.

4- İhaleye Katılmak için gereken belgeler,

Gerçek Kişiler;

 1. Kanuni İkametgah Belgesi,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,
 5. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair Tahsildar Alındısı veya Banka Dekontu
 8. Amasra Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

Tüzel Kişiler;

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,
 2. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 3. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
 4. Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. Vergi kimlik numarası(Vergi Levhası)fotokopisi
 7. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair Tahsildar Alındısı veya Banka Dekontu
 8. Amasra Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

5-İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 24.03.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez.

6-İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içersinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL.bedel karşılığı satın alınabilir.Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

7- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de istekli Belediye ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

9- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İlan Olunur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here