Ana sayfa Meclis Kararları 2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Kararları

1097
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 141

KARAR ÖZÜ: 1 ADET ÖNERGE.

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

 1- ÖNERGE: Özel Kalem (Başkanlık Makamı)’nın; Eşitlik Komisyonu kurulması ile ilgili talebinin gündemin 9. maddesine eklenmesine ve gündemin 11 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 142

KARAR ÖZÜ: Belediyemizden Emekli Olan 5 Adet Personelin İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın (Özel Kalem) 31/10/2019 tarih ve 227/2511 sayılı yazılarına istinaden;

    Belediyemizden emekli olan personellerimizden 62671412582 T.C. Kimlik Nolu Yaşar ERDURAK’a 156.828,80 TL, 64315357778 T.C. Kimlik Nolu Temel TOSUN’a 252.898,37 TL, 64390355386 T.C. Kimlik Nolu Hüsnü Temel DEMİRCİOĞLU’na 120.861,38 TL, 41867106160 T.C. Kimlik Nolu Engin ULUBAY’a 181.989,59 TL, 11271125842 T.C. Kimlik Nolu Hasan İNCİ’ye 279.007,52 TL ve 62671412582 T.C. Kimlik Nolu Yaşar ERDURAK’a 156.828,80 TL olmak üzere İller Bankası A.Ş.den toplamda 991.585,66 (DOKUZ YÜZ DOKSAN BİR BİN BEŞ YÜZ SEKSEN BEŞ TÜRK LİRASI ALTMIŞ ALTI KURUŞ) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın yetkilendirilmesine, Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 105-106-107-108 sayılı kararları ile karar verilmiştir.

     Yukarıda belirtilen kredilerin ilgililere ödenebilmesi için İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün matbu meclis kararı doğrultusunda karar alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 143

KARAR ÖZÜ: Tarihçi ve Yazar Necdet SAKAOĞLU’nun İsminin İlçe Merkezinde Herhangi Bir Sokağa Verilmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 22/10/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği’nin aynı tarih ve 508 sayılı yazılarında “Amasra Kültür ve Turizm Derneği’nin Belediyemize göndermiş olduğu  10.10.2019 tarih ve 10 sayılı yazı ile Tarihçi ve Yazar Necdet SAKAOĞLU’nun isminin ilçe merkezinde bir sokağa verilmesi teklifinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi gereği Belediye Meclisince değerlendirilmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

     Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Sosyal ve Kültürel İşler adı altında bir komisyon kurulmasına ve bu komisyonun üyelerinin Belediye Meclis Üyeleri arasından Recep GÜNTER, Hasan KALEÇETİN ve Şükran KARAHAN olarak belirlenmesine, konu ile ilgili olarak komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 144

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi 2019 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 22/10/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 549 sayılı yazılarında “27/12/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul  ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemizce hazırlanan  Amasra Belediyesi 2019 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu yazımız ekinde sunulmuştur. Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

       Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 145

KARAR ÖZÜ: 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 28/10/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 563/2493 sayılı yazılarında “2020 yılı Bütçesine ilişkin çalışmaların Başkanlık Makamı ve Belediye Encümen tetkiki tamamlanmış olup bütçe tasarısı ekte sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince Belediye Meclisince incelenip kabulü için gerekli çalışmanın yapılması” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi gereğince incelenmek üzere Belediye Meclisine sunulan 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27.maddesi gereği incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun 25/11/2019 Pazartesi günü saat 14:00’da yapacağı Belediye Meclis Toplantısı 2.Oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 146

KARAR ÖZÜ: 2019 Mali Yılında Kullanılmayacağı Anlaşılan Ödenekten İhtiyaç Duyulan Tertiplere Aktarma Yapılması.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 01/11/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 573 sayılı yazılarında “Başkanlık Makamı’nın 01/11/2019 tarih ve 231/2530 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamı’nın talimatı doğrultusunda birimimizce hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveli yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun üst yönetici sıfatı ile meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

  Görülen luzüm üzerine ihtiyaç duyulan tertipler arası aktarma yapılması talebi, Belediye Meclisimizce de uygun görülerek, Belediyemiz kurumsal sınıflandırma kodu olan 32 Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03-05 ekonomik sınıflandırma kodu olan hizmet alımları bölümünden kurumsal sınıflandırma kodu olan 02 Özel Kalem (Başkanlık Makamı)’nın 03-05 ekonomik sınıflandırma kodu olan yine hizmet alımları bölümüne 1.200.000,00 TL ilgili fasıllara Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereği AKTARMA yapılmasına, gereği için karardan bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 147

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Kira Süresi Sona Erecek Olan Kiralık Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 01/11/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 574 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira süreleri 31.12.2019 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

     Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 148

KARAR ÖZÜ: 2019 Yılı Aralık Ayı Belediye Meclisi Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 28/10/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 802 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2019 Kasım ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2019 Aralık ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin belirlenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2019 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/11/2019

KARAR NO: 149

KARAR ÖZÜ: Eşitlik Komisyonu Kurulması.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 04/11/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Özel Kalem (Başkanlık)’ın aynı tarih ve 232/2542 sayılı yazılarında “‘Kadın Dostu Yerel Yönetim’; yerel düzeyde siyasal kararlara cinslerin eşitliğini sağlamak için bir norm, bir stratejik hedef, bir politikalar paketidir. Bu yönetim anlayışı, kadınların şiddetten uzak ve güvenlik içinde yaşadıkları, kentin tüm hizmetlerinden (altyapı, konut, ulaşım, sağlık, eğitim, güvenlik vb.) eşit düzeyde yararlandıkları, kentin karar mekanizmalarında eşit temsil edildikleri ve karar mekanizmalarına katıldıkları bir yerel yaşam yaratmayı hedefler. Yani; “Kadın Dostu Yerel Yönetim” politikaları, kadınların yerel siyasal kararlara yeterince katılamamalarının sonucu olarak; yerel politika ve planlamalarda kadınların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmadığı gerçeğine dikkat çekmektedir. Bu anlamda  “Kadın Dostu Yerel Yönetim” politikaları bu eşitsiz durumu önlemeye ve kadınların gereksinmelerine yerel yönetim düzeyinde yer açmaya olanak sağlayan bir politika araçları paketidir. Konut, güvenlik, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda alınan yerel kararlar, kadınları doğrudan etkileyen kararlar olup planlama, uygulama ve denetleme aşamalarında kadınların gereksinmelerini dikkate alan bir politika modeline dönüştürülmesi gerekir. Bu bağlamda; Türkiye’nin imzalamış olduğu CEDAW (Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi)’nin yerelde uygulanması ve Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planında yerel yönetimlere düşen görevler çerçevesinde; kadın yurttaşların ihtiyaçlarına uygun yerel hizmet sunumunun etkinleştirilmesi için ilçemiz düzeyinde hizmet sunumu ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumlu, “Eşitlik Komisyonu” adı altında bir ihtisas komisyonu kurulması için konunun Belediye Meclisinde görüşülerek kararı alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

 Türkiye’nin imzalamış olduğu CEDAW (Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi)’nin yerelde uygulanması ve Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planında yerel yönetimlere düşen görevler çerçevesinde; kadın yurttaşların ihtiyaçlarına uygun yerel hizmet sunumunun etkinleştirilmesi için ilçemiz düzeyinde hizmet sunumu ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumlu Eşitlik Komisyonunun kurulmasına ve bu komisyonun üyelerinin Belediye Meclis Üyeleri arasından Meltem ÖZ, Zülkar ÖZTÜRK ve Şükran KARAHAN olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here