Ana sayfa Meclis Kararları 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları

716
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/12/2019

KARAR NO: 153

KARAR ÖZÜ: Tarihçi ve Yazar Necdet SAKAOĞLU’nun İsminin Amasra İlçe Merkezinde Herhangi Bir Sokağa Verilmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 22/10/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği’nin aynı tarih ve 508 sayılı yazılarında “Amasra Kültür ve Turizm Derneği’nin Belediyemize göndermiş olduğu 10.10.2019 tarih ve 10 sayılı yazı ile Tarihçi ve Yazar Necdet SAKAOĞLU’nun isminin ilçe merkezinde bir sokağa verilmesi teklifinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi gereği Belediye Meclisince değerlendirilmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarih ve 143 sayılı kararı ile oluşturulan Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu’na havale edilen Amasra Kültür ve Turizm Derneği’nin Belediyemize göndermiş olduğu 10.10.2019 tarih ve 10 sayılı yazı ile Tarihçi ve Yazar Necdet SAKAOĞLU’nun isminin ilçe merkezinde bir sokağa verilmesitalebi ile ilgili olarak hazırlanan 11/11/2019 tarih ve 01 sayılı Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu Raporunda;

       “Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; İlçemiz Kaleiçi Mahallesinde Kuledibi Sokak ile Topyanı Sokağın kesiştiği noktadan Sayın Necdet SAKAOĞLU’nun konutuna ulaşımı sağlayan ve halihazırda Topyanı 1 Sokak olarak adlandırılmış olan sokağın isminin Necdet SAKAOĞLU sokak olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmekte olup, Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde;

         Konu ile ilgili olarak hazırlanan Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu Raporunun uygun olduğuna, İlçemiz Kaleiçi Mahallesinde Kuledibi Sokak ile Topyanı Sokağın kesiştiği noktadan Sayın Necdet SAKAOĞLU’nun konutuna ulaşımı sağlayan ve halihazırda Topyanı 1 Sokak olarak adlandırılan sokağın isminin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (n) bendi  gereği ‘Necdet SAKAOĞLU Sokak ‘olarak değiştirilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/12/2019

KARAR NO: 154

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi 2019 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 22/10/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 549 sayılı yazılarında “27/12/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyularak Usul  ve Esasların İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Belediyemizce hazırlanan  Amasra Belediyesi 2019 Evsel Katı Atık ,Atık Su Tarife Raporu  yazımız ekinde sunulmuştur.Evsel Katı Atık ,Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

         Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarih ve 144 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Amasra Belediyesi 2019 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili olarak hazırlanan 11-18-25/11/2019 tarih ve 27 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

 2019 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Rapor;

       Belediyemizce hazırlanmış ve yukarıda dökümü yapılmış bulunan 2019 yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun kabulü ve cetvellerde yazılı rakamlara göre aynen uygulanması, 2019 Yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun 2020 yılı ücret tarifelerine eklenmesi ile ilgili yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 6 KABUL, 3 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/12/2019

KARAR NO: 155

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Kira Süresi Sona Erecek Olan Kiralık Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 01/11/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 574 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira süreleri 31.12.2019 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

    Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarih ve 147 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 27-28-29/11/2019 tarih ve 26 sayılı raporuna istinaden;

       31.12.2019 tarihi itibari ile kira süresi bitecek kiralık taşınmazlarımızın kira süreleri ve aylık kiralarının;

  1. Aysel EPLİ-Esin GÜNAYDIN (Balıkhane); Kira süresinin 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bir yıl uzatılmasına, 1.366,70 TL’sı olan aylık kira bedeline  Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2018 On iki aylık ortalamalara gore % 16,33 oranında artış yapılarak 2020 yılı  aylık kira bedelinin 1.589,90 TL’sı olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile,

2-   Nevzat HAKBİLİR (Büfe Yeri); Kira süresinin 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bir yıl uzatılmasına, 392,30 TL’sı olan aylık kira bedeline Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2018 On iki aylık ortalamalara gore % 16,33 oranında artış yapılarak 2020 yılı  aylık kira bedelinin 456,40 TL’sı olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile,

3-  Mustafa SİRKE (Tuvalet ); Kira süresinin 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bir yıl uzatılmasına, 291,80 TL’sı olan aylık kira bedelinin kiracı ve komisyonumuzca yapılan anlaşma neticesinde 2020 yılı  aylık kira bedelinin 500,00 TL’sı olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile,

4-  Deniz Taksi (Durak); Kira süresinin 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bir yıl uzatılmasına, 229,80 TL’sı olan aylık kira bedeline Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2018 On iki aylık ortalamalara gore % 16,33 oranında artış yapılarak 2020 yılı  aylık kira bedelinin 267,40 TL’sı olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile,

5-  Metin LERMİOĞLU (Aile Çay Bahçesi) Kira süresinin 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bir yıl uzatılmasına, 3.557,00 TL’sı olan aylık kira bedeline  Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2018 On iki aylık ortalamalara gore % 16,33 oranında artış yapılarak 2020 yılı  aylık kira bedelinin 4.137,90 TL’sı olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile,

6-   Kayhan ŞEKER ( Çay Bahçesi) Kira süresinin 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bir yıl uzatılmasına, 1.234,00 TL’sı olan aylık kira bedeline  Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2018 On iki aylık ortalamalara gore  % 16,33  oranında  artış  yapılarak  2020  yılı  aylık kira bedelinin 1.435,60 TL’sı olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile,

7-  Amasra Spor Kulübü ( Kulüp Lokali); Kira süresinin 01.01.2020 tarihinden 31.03.2020 tarihine kadar üç ay uzatılmasına, 1.406,19 TL’sı olan aylık kira bedeline  Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2018 On iki aylık ortalamalara gore % 16,33 oranında artış yapılarak 2020 yılı  aylık kira bedelinin 1.635,90 TL’sı olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM (Kabul), Meclis Üyeleri; Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 6 KABUL, 2 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile, (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ertan CENGİZ bu maddenin oylanmasından önce dışarıya davet edilmiştir.)

       2- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

        3- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/12/2019

KARAR NO: 156

KARAR ÖZÜ: Bartın İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı İşi İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 27/11/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 102 sayılı yazılarına istinaden;

    Bartın İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin 348.781.- (üçyüzkırksekizbinyediyüzseksenbir) TL’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Katı Atık Programı (KAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan 1.974.902.- (birmilyondokuzyüzyetmişdörtbindokuzyüziki) TL’si için İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın yetkilendirilmesi konusunda Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/12/2019

KARAR NO: 157

KARAR ÖZÜ: Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın Yurt Dışı Gezisi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın (Özel Kalem) 02/12/2019 tarih ve 248/2737 sayılı yazısında “Almanya’da Yaşayan Amasralılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin daveti üzerine 25 Aralık 2019 tarihinde, Almanya’da yaşayan hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek ilçemiz Amasra ile ilgili yapılabilecekler konusunda  fikir alış verişinde bulunulması amacıyla yapılacak olan toplantıya katılmam için konunun meclisimizce müzakeresi” denilmekte olup bu talebe istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

      Bielefelder Str. 58 44652 Herne/ALMANYA adresinde 25 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan dernek toplantısına Amasra ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Belediye Başkanımız davet edilmiş olup 25 Aralık 2019 tarihinde bu toplantıya gurbetteki Amasralılarla tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak için Belediyemiz adına Belediye Başkanımız Sayın Recai ÇAKIR’ın katılmasına, bu geziye gidip gelmesi sırasında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kanuni harcırahların (yol+yevmiye) Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gider Bütçemizin Yolluklar harcama kaleminden ödenmesine, gezi için gerekli iznin Valilik Makamından alınması konusunda Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/12/2019

KARAR NO: 158

KARAR ÖZÜ: 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 28/11/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 893 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2019 Aralık ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin belirlenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.