Ana sayfa Meclis Kararları 2019 Ekim Ayı Meclis Kararları

2019 Ekim Ayı Meclis Kararları

1447
0

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 129
KARAR ÖZÜ: 1 ADET ÖNERGE.

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;
1- ÖNERGE: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu’nun; Katı Atık ve Atık Su Ücretleri ile ilgili talebinin gündeme eklenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Meltem ÖZ (Red), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Kabul) 5 RED, 3 KABUL oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile reddedilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 130
KARAR ÖZÜ: BELEDİYEMİZ GELİR TARİFESİNDE BULUNAN İLAÇLAMA ÜCRET TARİFESİ HK.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 29/07/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği’nin aynı tarih ve 357 sayılı yazılarında “Belediyemiz Gelir Tarifesinde bulunan İlaçlama Ücret Tarifesinin çok düşük olması nedeni ile günümüz koşullarına göre yeniden belirlenmesi” talebi ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 01/08/2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 10/09/2019 tarih ve 20 sayılı raporuna istinaden;

İLAÇLAMA ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK TARİFE
a) Konutların İlaçlanmasında (İlacı kendi almak şartıyla )
1- 100 m2’ye kadar olan dairelerden 40.00 TL.
2- 100 m2’den büyük olan dairelerden 45.00 TL.
b) Konutların İlaçlanmasında (İlacı Belediyeden)
1- 100 m2’ye kadar olan dairelerden 55.00 TL.
2- 100 m2’den büyük olan dairelerden 65.00 TL.
c) İşyerlerinin İlaçlanmasında (İlacı Kendinden)
1- 100 m2’ye kadar olan işyerlerinden 45.00 TL.
2- 100 m2’den 250 m2’ye kadar olan işyerlerinden 70.00 TL.
3- 250 m2’den büyük olan işyerlerinden 90.00 TL.
d) İşyerlerinin İlaçlanmasında ( İlacı Belediyeden )
1- 100 m2’ye kadar olan işyerlerinden 70.00 TL.
2- 100 m2’den 250 m2’ye kadar olan işyerlerinden 125.00 TL.
e) Resmi Daireler Ve Hastaneler (İlacı Kendinden )
1- 250 m2’ye kadar olan yerlerden 80.00 TL.
2- 250 m2’den yukarı olanlar her 250 m2’si için 95.00 TL.

Amasra Belediyesi İlaçlama Ücret Tarifesi 03 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 131
KARAR ÖZÜ: AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İŞLETMECİLERİNİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMASI TALEBİ.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 06/09/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği’nin aynı tarih ve 445 sayılı yazısında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 02/09/2019 tarihli dilekçeleri ile “Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılmasını” talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ (03/10/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN)

SİVİL YOLCU TAM ÜCRET : 2,50 TL
ÖĞRENCİ : 1,25 TL
60 YAŞ VE ÜZERİ : 1,25 TL

Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 132
KARAR ÖZÜ: 2019 YILI BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİNDEN EKSPER DOSYA İNCELEME ÜCRETİNİN YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ TALEBİ.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 19/08/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 957 sayılı yazılarında “Başkanlık Makamı’ nın 03/06/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün aynı tarih ve 598 sayılı yazısı ile ‘2018 yılı Belediye Gelirleri Tarifleri’ günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığından Belediye Gelir Tariflerinin yeniden değerlendirilmesi talebimiz, Belediye Meclisimizin 13/06/2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 18/06/2019 tarih ve 07 sayılı raporuna istinaden, 04/07/2019 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararı ile ‘2019 yılı Belediye Gelirleri Tarifesi’ Belediyemiz Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediyemize ekspertizler ve bu iş ile uğraşan Mimarlık ve Mühendislik Büroları tarafından sözlü olarak bildirilen talepler doğrultusunda yine Başkanlık Makamı’ nın sözlü talimatlarına istinaden, 04/07/2019 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Eksper Dosya İnceleme Ücretinin ekte sunulan Bartın, Kurucaşile ve Ulus Belediyelerinden alınan tarifeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 120 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 10/09/2019 tarih ve 19 sayılı raporuna istinaden;

İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK TARİFE

27- Eksper Dosya İnceleme Ücreti 150.00 TL
Not: Ücretlere KDV Dahildir.

Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 133
KARAR ÖZÜ: AMASRA BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİNE FAALİYET EKLENMESİ İLE İLGİLİ TALEBİ.

KARAR: Özel Kalem-Başkanlık Makamı’nın 24/07/2019 tarih ve 137/1712 sayılı yazılarında “Bakanlar Kurulunun 21.03.2018 tarih ve 11541 sayılı kararı ile 696 sayılı KHK’nin 126 ıncı maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen ek 20 inci madde gereğince kurulan Belediye Şirketleri kararına istinaden Bartın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.03.2018 tarih ve 0021 sayı tastikli şirket ana sözleşmesi uyarınca Ticaret Sicilinin Amasra-181 sicil numarası, Oda Sicil nosu 006452 ve Amasra Mal Müdürlüğü’nün 069 081 5477 vergi numaralı Amasra Belediyesi Personel Limited Şirketi kurulmuştur. Amasra Belediyesi Personel Limited Şirketi ana sözleşmesinin 3.maddesi tadil edilerek faaliyet eklenmesi için gerekli meclis kararı alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 121 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 10/09/2019 tarih ve 21 sayılı raporuna istinaden;
Amasra Belediyesi Personel Limited Şirketi Ana Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesi tadil edilerek yeni eklenecek olan konular;

 1. Şirketin amacı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektir.
 2. Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, minibüs, yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak ile şehir içi ve şehirler arası taşımacılık, tır gibi deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, şehirlerarası , yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek, Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yolcu, yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. Şirket her türlü ticaret, seyahat ve turizm konularında yurt içi ve yurt dışı deniz, hava, kara taşımacılığını kendi araçları ile yapar veya araç sahibi üçüncü kişilere yaptırır. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir. Taşımacılık ile ilgili her türlü ihaleye girer, Her türlü araç kiralamak, her türlü aracı kiraya vermek.
 3. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm
  hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.
 4. Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul , her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin , tahıl ürünlerinin , hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş , konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların , her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayi ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması , ticareti, gıda sanayi nin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayi ile ilgili olarak her türlü imalathanelerin, fabrikaların , satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması ,açılması, işletilmesi, kiraya alınması , kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi,
 5. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. İnşaatla ilgili her türlü gayri menkul alım satımını yapmak, Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek yapmak/yaptırmak, İnşaat sanayiinde kullanılan en son teknolojik gelişmeleri takip etmek, gerek yurt içinde gerekse yurt dışından teminini sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü hafriyat, kazı, kırım işleri yapmak/yaptırmak, Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
 6. Her türlü eğitim-öğretim, kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar açmak, işletmek, Üniversiteye hazırlık kursları , lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, ana okulu liselerine ve kolejlere hazırlık kursları açmak, işletmek,Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kursları açmak, işletmek, Her türlü özel eğitim kurumu ve dershane açmak, işletmek, Kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile öğrenci yurtları açmak, işletmek, Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, işletmek. Özel eğitim gereken kişilere özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermek üzere özel öğretim ve rehabilitasyon merkezi ve mesleki eğitim merkezleri açmak ve işletmek. Her türlü işitme, konuşma, zihinsel, bedensel sosyal ve duygusal problemlere yönelik eğitim, danışmanlık ve tedavi işlerini yapmak ve bu konularda birimler şubeler merkezler açmak, işletmek. Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, işletmek, Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve yayın işleri yapmak,
 7. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını  yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, beton, argon, helyum ve diğer asal  gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG’ ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek,
 8. Özel kurum ve kuruluşlarda hizmet verecek, özel güvenlik elemanı yetiştirmek üzere, ilgili resmi makamlardan izin almak koşuluyla kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun temel eğitimi vermek üzere özel güvenlik eğitim ve öğretim için özel kurslar, okul ve dershaneler açmak.
  Özel güvenlik elemanı temel eğitimi ve güvenlik hizmetleri için gerekli tesisler kurmak, kurulmuş bulunan tesisleri kiralamak, satın almak, işletmek, koruma ve güvenliğini sağlamak. Temel eğitim için gerekli araç, gereç, makine ve cihaz iktisap etmek. Özel kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerin korunma ve güvenlikle ilgili teknik donanım, görüntü, ses ve bant kaydı, alarm tertibatı, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemi kurmak, gerektiğinde bu görevleri üstlenmek. Resmi, özel ve tüzel sektör ve kişilere ait olmak üzere tüm işletme ve şahısların özel koruma ve özel güvenlik ve kontrollerini sağlayıcı hizmetler sunmak. Bu işlerin yapılması ile ilgili özel ve tüzel kişilerin açacağı ihalelere katılmak,
  Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak, Temizlik işleri ile ilgili ihalelere katılmak, Özel ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara, güvenlik görevlisi, temizlik işçisi, inşaat işçileri, şoför, idari personel vb. personel kiralamak, bu tür konularla ilgili açılan ihalelere katılmak.
 9. Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak. Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek. Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti. Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak. Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
 10. -Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü oyuncaklar, alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak. Her türlü el ve makine ile yapılmış metal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm taşlardan; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takıların alımını, satımını, ithalatın, ihracatını ve üretimini yapmak. Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bujiteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, imalatını, toptan alım satımını yapmak. Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesi, dekorasyonu alım ve satımını yapmak. Fiberglas, ahşap, cam, metal malzemeleri ve her türlü doğal taşlar, döküm malzemesi kullanarak heykeltıraşlık işleri yapmak. Olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 5 KABUL, 3 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 134
KARAR ÖZÜ: BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE İLGİLİ TALEP.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 01/07/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 365 sayılı yazılarında “5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 40.maddesi Bağış ve Yardımlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclis ve Yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin g) bendinde şartlı bağışları kabul etmek, yine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 17.maddesinde Bağış ve Yardımlar hükmü bulunmaktadır. Kanun ve yönetmelik maddelerine istinaden bağış ve yardımların Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 122 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 10/09/2019 tarih ve 22 sayılı raporuna istinaden;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
yetkisi bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre şartsız bağış ve yardımları kabul etmek Belediye Başkanının yetkisinde olduğundan,

Belediyemize bağış ve yardımda bulunmak isteyenlerin, Belediyemize mutlaka bir yazı ile başvurmalarına, bağış ve yardımın şartlı olması halinde Belediye Meclisinde görüşülmesine, şartlı yapılacak nakdi bağışlar için Belediyemizin çalıştığı bankalarda ayrı bir hesap açılmasına Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 135
KARAR ÖZÜ: BELEDİYEMİZİN KİRAYA VERMİŞ OLDUĞU TAŞINMAZLARIN KİRA SÜRE VE DURUMLARI HK.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 10/06/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 307 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yazı ekinde listede belirtilen belediyemizin kiraya vermiş olduğu taşınmazları yazımız ekinde sunulmuştur. Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan taşınmazlarımızın kira süre ve durumlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 123 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 10/09/2019 tarih ve 24 sayılı raporuna istinaden;
 • İhale yolu ile kiraya verilen mülklerimizden sözleşme süresi 31 Aralık 2020 tarihi sonrasına sarkan yerlerin süre uzatımı yapılmaması, tekrar ihaleye çıkılması,
 • Sözleşme süresi 31 Aralık 2020 tarihinden önce biten mülklerimizin işletmenin talebi halinde kira sürelerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması,
 • Kiralık durumda olan mülklerimizin kira artış oranlarının Plan ve Bütçe Komisyonunca değer tespiti yapılarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi oranına göre belirlenip Belediye Meclisine sunulması,
 • Tüm kiracılarımızın kira sözleşmelerinde yazılı olan ticari faaliyetlerinde bulunmaları, kira sözleşmelerinde yazılı ticari faaliyetlerin dışında ticari faaliyette bulunmalarının tespiti halinde haklarında gerekli olan yasal işlemlerin Belediyemizce yapılması,
 • İhale süresi bitecek olan mülklerimizin üç ay öncesinden ihaleye çıkılmasına, ihaleyi alan kişinin kira bitiş tarihinden işletmeyi devir alması, Olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 5 KABUL, 3 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 136
KARAR ÖZÜ: ULAŞIM HİZMETLERİ (ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HİZMETİ) HK.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 28/08/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 440 sayılı yazılarında “Bartın Amasra Belediyesinin 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun 7.maddesinde: DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1: Ulaşım Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin Uygulamanın Mevzuatta Öngörülen Yöntemlerle Uyumlu Olmaması,
5393 sayılı Belediye Kanunu “Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15.maddesinde;
“Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.” Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmaktadır. Aynı madde de; Belediyelerin (f) bendinin de dahil olduğu bazı hizmetleri;

 • Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devretmek;
 • Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek.
 • Toplu taşıma hatlarını kiraya vermek veya
 • 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın almak yoluyla yerine getirebileceği belirtilmektedir.
  Amasra Belediyesinde söz konusu ulaşım hizmetinin özel kişilere gördürülmesinde; Belediye Kanunu’nun 15.maddesinde sayılan yöntem ve koşullar ile yukarıda belirtilen ilkelere uygunluğun sağlanması gerekmektedir, denilmektedir.
  Belediyemizce Özel Halk Otobüsü hizmetinin Denetim Raporunda belirtilen yöntem, koşullar ile belirtilen ilkelere uygun bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan meclis kararının alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 124 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 10/09/2019 tarih ve 23 sayılı raporuna istinaden;
  Ulaşım Hizmetlerinin (Özel Halk Otobüsü Hizmetinin) özel kişilere gördürülmesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinde sayılan yöntem ve koşullar ile yukarıda belirtilen ilkelere uygunluğun sağlanması için Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği’nin revize edilerek yeniden düzenlenmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 137
KARAR ÖZÜ: GEÇİŞ HAKKI ÜCRETLERİ HK.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 28/09/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 442 sayılı yazılarında “Bartın Amasra Belediyesinin 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun 7.maddesinde: DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
BULGU 2: Belediyeye ait taşınmazları kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunan firmalarla kurum arasında geçiş hakkına ilişkin herhangi bir anlaşma bulunmadığı, bu yerler ile ilgili geçiş hakkı ücretine ilişkin takip ve tahsil işlemlerinin yapılmadığı, denilmektedir. İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve alt yapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlar ile kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için tanınan hak anlamına gelen geçiş haklarına ilişkin hükümler 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Ayrıca bu yönetmeliğin 20’nci maddesinde, hüküm bulunmayan hallerde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmiştir.

İlçemiz mücavir alanları ve belediye sınırları içerisinde kalan sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerde kullanılan her türlü kablo vb. gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin ödenmesi ile ilgili tarifelerin belirlenmesi için gerekli olan meclis kararının alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 125 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 10/09/2019 tarih ve 25 sayılı raporuna istinaden; Amasra Belediyesi Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve Bu Tesislerin Ortak Kullandırılması İçin Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti İle Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik, Alt Yapı Tesisleri Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı şekilde Belediyemizce aynen uygulanmasına, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 138
KARAR ÖZÜ: AMASRA LİMANINA BAĞLI OLMAYAN BALIKÇI TEKNELERİNİN PALAMAR ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 30/09/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 496 sayılı yazısında “Balıkçılık sezonunun başlamasından dolayı limanımıza bağlayacak olan balıkçı teknelerinin palamar ve ürün boşaltma ücretlerinin belirlenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
AMASRA LİMANINA BAĞLI OLMAYAN BALIKÇI TEKNELERİNİN PALAMAR ÜCRETİ TARİFESİ (03/10/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE)

Ürün Boşaltma Ücreti (TL)
a) 0- 5,99 m ………….. 3,75 TL
b) 6- 8,99 m …………. 10,00 TL
c) 9-11,99 m ………… 16,00 TL
d) 12-15,99 m ……….. 31,00 TL
e) 16-20,99 m ……….. 39,00 TL
f) 21-25,99 m ……….. 63,00 TL
g) 26-31,99 m ……….. 94,00 TL
h) 32-37,99 m ………. 115,00 TL
ı) 38-44,99 m ………. 140,00 TL
i) 45> m ……………… 156,00 TL

Olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Meltem ÖZ, Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (Kabul), Meclis Üyesi; Şükran KARAHAN (Çekimser) 7 KABUL, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 139
KARAR ÖZÜ: BALIKÇI TEKNELERİNİN BOYUTLARINA GÖRE ATIK FİYATLARININ BELİRLENMESİ HK.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 30/09/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 495 sayılı yazısında “Amasra Limanına bağlı olan, olmayan 1,00 metre ve 15,00 metre arası fiber ve ahşap balıkçı teknelerinin atık transfer ücretlerinin belirlenmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
BALIKÇI TEKNELERİNİN BOYUTLARINA GÖRE ATIK FİYATLARI ÜCRET TARİFESİ:
(03/10/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE)

a) 0,5-9,99 m arası Amasra Limanına Bağlı Balıkçı Teknelerinden ….. 50,00 TL
b) 0,5-9,99 m arası Diğer Limanlara Bağlı Balıkçı Teknelerinden ….. 100,00 TL

Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/10/2019
KARAR NO: 140
KARAR ÖZÜ: 2019 YILI KASIM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 26/09/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 722 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2019 Ekim ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2019 Kasım ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2019 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 07 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here