Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği

Temsil, Tören Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği

AMASRA BELEDİYESİ BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL,TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar Tarihi ve No.su : 07/06/2012 – 2012/61

Amaç :

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, belediye bütçesinde yer alan temsil,tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin sarf esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam :

Madde 2- Bu yönetmelik, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak belediye sınırları içinde yapacağı temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar.

Dayanak:

Madde 3 –Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18 (m), 38 (o) ve 60 (k) madde ve bentlerinedayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Kural :

Madde 4– Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının yetki ve takdirine tabidir.

Bu giderlerin yapılmasını gerektiren temsil, tören, ağırlama ve tanıtım veya toplantıya belediye başkanının katılması şartı aranmaz.

Temsil Giderleri :

Madde 5– Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla:

a) İlçe’de başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlenmek,

b) Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,

c) Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hatıra vermek, çiçek göndermek,

d) İlçe’de göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlenmek ve hemşehrilik beratı vermek, için yapılır.

Ağırlama Giderleri :

Madde 6– Ağırlama, İlçenin misafiri durumunda olan:

a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri,

b) Merkezi Hükümet veya İllerin protokole dahil kişileri,

c) Yabancı Ülke Temsilcileri veya Konukları,

d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında kariyer sahibi kişileri,

e) Yazılı ve Görsel Basın mensuplarını,

f) Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar , ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin kapsamına göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderler ile bu kapsamda yapılacak ziyafet, kokteyl, hemşehrilik beratı, çiçek ve taşıma giderlerini kapsar şeklinde yapılır.

İlçe Protokolüne Dahil Kişiler :

Madde 7– 5 ve 6 ıncı maddelerde belirtilen toplantı ve ağırlamalara belde protokolüne dahil mülki ve askeri erkan ve eşleri davet edilebilir.

Davetli Listesi :

Madde 8– Ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu değildir.

Konut Giderleri :

Madde 9- Belediyeye ait olup münhasıran konuklara ayrılmış bir binanın bulunması halinde bu binanın kira, onarım, döşeme ve demirbaş giderleri ile diğer giderler için aynı tertipten ödeme yapılabilir.

Tören Giderleri :

Madde 10– Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı doğrultusunda bu ödenekten karşılanır.

a) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,

b) İlçenin kurtuluş günleri,

c) Festival ve fuarlar,

d) İlçenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma, tanıtım ve açılış günleri,

e) Milli mücadeleye ait önemli günler,

Diğer Tören Giderleri :

Madde 11– Yukarıdaki maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması ilçe için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan ve belde sınırları içerisinde gerçekleştirilen etkinlik ve törenler için (nişan,şölen nikah,ödül, cenaze töreni,takı takma ,şilt, berat verme ve yöresel kıyafet gibi) harcama yapılabilir.

Müşterek Giderlere Katılma :

Madde 12– İli ve Beldeyi müştereken ilgilendiren konularda yapılacak temsil, tanıtım, ağırlama ve tören giderlerine İl Özel İdaresi ve Belediyenin hangi ölçülerde katılacakları İl Valisi tarafından tesbit edilir.

Kanıtlayıcı Belgeler:

Madde:13 :Bu Yönetmelik kapsamındaki giderlerin ödenmesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun 22/d maddesine ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Yürürlük :

Madde 14– Bu yönetmelik meclis kararının kesinleştiği tarihi müteakip yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 15 –Bu Yönetmelik hükümlerini Amasra Belediye Başkanı yürütür.