Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği

Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA VE SEYRÜSEFER YÖNETMELİĞİ

Madde 1– Amaç

Bu Yönetmelik; Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde gerçek ve tüzel kişilerce toplu taşıma hizmeti veren,  güzergâhları belirlenen ve toplu taşıma ruhsatı verilen Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüslerinin hangi koşullar altında hangi şartlarda çalışacaklarını, bunların işleticileri, verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşların çağdaş, nitelikli taşıma hizmetinden yararlanabilmesi ve aralarındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2- Kapsam

                Bu yönetmelik, Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerinde, Belediyenin yönetim, yürütüm ve denetimi altında, özel ve tüzel kişilerce ticari amaçla toplu taşıma hizmeti vermek üzere çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerinin çalıştırma ilke ve usullerini kapsar

                Herhangi bir kişi ya da kuruluşa bu yönetmelik ile getirilen yükümlülükler, o kişi ya da kuruluşun tabi olduğu herhangi bir mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerinden muafiyet sağlamaz.

Madde 3- Yasal Dayanak

                Bu Yönetmelik yasal dayanağı;

 1. Anayasanın 124’ncü Maddesi,
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 14/a-b ve 15/b-c-f-p maddeleri,
 3. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 4. 6183 sayılı Amme alacakları Kanunu,
 5. 2918 sayılı Kar Yolları Trafik Kanunu,
 6. Karayolları Trafik Yönetmeliği,
 7. Zabıta Yönetmeliği,
 8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

Madde 4- Tanımlar

 1. Belediye: Amasra Belediyesini
 2. Zabıta Amirliği: Amasra Belediyesi Zabıta Amirliği,
 3. Meslek Odası: Amasra Şoförler ve Otomobilciler Odası,
 4. Belediye Özel Halk Otobüsü: Yönetmelikte teknik özellikleri, şekil ve şartları belirlenen, toplu taşıma hizmetini Amasra Belediyesi denetimi altında ve Toplu Taşıma Ruhsatı karşılığında sürdüren özel mülkiyetli otobüsü,
 5. Tüzel Kişilik: Özel Halk Otobüsü işleteni olmak amacındaki kişiler tarafından, bir araya gelerek kurulan her türlü şirket ile Kooperatifleri, Dernekler ve bunların dayanışma amacı ile oluşturdukları mesleki kuruluşları,
 6. Araç Sahibi- İşletici: Araç için adına yetkili idarece toplu taşıma ruhsatı verilmiş veya sahiplik ya da satış belgesi düzenlenmiş kişi ve ya kişileri,
 7. Sürücü: Bu yönetmelik uyarınca; Belediye tarafından istenilen şartlara haiz, kendisine şoför çalışma izni belgesi verilen, işletici tarafından aracı kullanmakla görevlendirilen 65 yaşını geçmemiş otobüs şoförünü,
 8. Yolcu: Bilet, Akıllı kart veya ücretini ödeme karşılığı seyahat etmek isteyen kişiyi,
 9. Biletçi: Belediyenin istemiş olduğu şartlara haiz, kendisine biletçi izin belgesi verilen, bu yönetmelik uyarınca işletici tarafından ücret toplamak ve karşılığında bilet vermekle görevlendirilen personel,
 10. Zaman Tarifesi: Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin günlük hareket programında uyacakları zaman tarifelerini,
 11. Güzergâh: Aracın Yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
 12. Hat: Belirlenen güzergâhların bütününü,
 13. Durak: Kamu Hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, yolcularını indirip bindirmek için durakladıkları işaretlerle Amasra Belediyesince belirlenmiş yeri,
 14. Çalışma Ruhsatı: Belediye kanunu madde 15 fıkra 2 kapsamında düzenlenecek olan imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde düzenlenecek başkanlık makamı tarafından verilen Çalışma Ruhsat hakkını ifade etmektedir,
 15. Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az 15 (on beş) oturma yeri olan ve en fazla 30 (otuz) ayakta yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,
 16. Rotasyon: Özel Halk Otobüslerinin hatlarda değişimli olarak çalıştırılma hali,
 17. İşletme Yılı: İşletmeye başlanılan yılın ocak ayı başından aralık ayının sonuna kadar geçen süreyi,
 18. İşletme Süresi: 2886 sayılı kanun kira hükümlerini ifade eder,
 19. Vize: Çalışma ruhsatının her yılın Ocak ayında onaylanmasını ifade eder.

5393 sayılı Belediye Kanunu Hükümleri saklıdır.

Yönetmeliğin bu maddesinde yer almayan diğer tanımlar için ilişkili yasa, kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

Madde 5- Yönetim, Yürütüm ve Denetim

                Belediye denetimli Özel Halk Otobüsleri, işleticinin ve ona bağlı olarak çalışan personelinin sorumluluğu altında; Belediyenin yönetim, yürütüm ve denetimine bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına ve yönetmeliğe uygun olarak Belediye Meclisince çıkarılabilecek yönerge ve talimatlara göre çalıştırılırlar.

                Özel Halk Otobüsü işleticileri ve çalıştırdıkları personel, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Zabıta Amirliği ile denetim yetkisi verilen Belediye personeli tarafından koordineli olarak her zaman denetlenebilir.

Madde 6- Özel Halk Otobüsü Gereksinme Tutarının Belirlenmesi

                İşletme yılı içinde çalıştırılacak toplam halk otobüsü sayısını Zabıta Amirliği önerisi üzerine Belediye Meclisi saptar.

                Belediye Meclisi gerekli gördüğü takdirde Amasra ilçe merkezinde ve mücavir alanda yeni güzergâh tesis edecek ve bu yeni güzergahlar aynı usulde ihaleye çıkartılacaktır.

Madde 7- Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Taşımacılığına Başvuru Biçimi ve Gerekli Evraklar

 1. Özel Halk Otobüsü çalıştırabilmek için “İşletici” sıfatını kazanmak gereklidir. Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda Encümence yapılacak olan ihale neticesinde “İşletici” sıfatını kazanan Gerçek veya Tüzel kişiler Özel Halk Otobüsü Çalışma Ruhsatı talep ederler. Özel Halk Otobüsü çalışma ruhsatı talep eden işletici ve araçlarının Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gereklidir. Çalışma ruhsatı talep eden işletici veya işleticilerin başvuru dilekçesine, varsa sahibi bulundu veya kiraladığı araca ait aşağıda belirtilen belgeleri eklemek zorundadır: Kişi işletici vasfını alabilmek için, ihtiyaç olması halinde Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar doğrultusunda
 2. Nüfus Cüzdanı – TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdanı Örneği,
 3. İkametgâh Belgesini
 4. Oda Kaydı
 5. Adli Sicil Kaydı Sorgulaması, (Türk Ceza Kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesine engel suçlar, topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı affa uğrasa bile hüküm giymemiş, asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olduğunu belgeler nitelikte)
 6. Vergi kaydı veya yoklama tutanağı (Vergi Mükellefi olduğuna dair)
 7. İki adet fotoğraf (Son Altı Aylık),
 8. Motorlu araç tescil belgesi (kendine ait araç varsa, araç ruhsatını ya da kiraladığı aracın noter onaylı kiralama sözleşmesi ile birlikte araç ruhsatını tevsik etmek zorundadır),
 9. Sürücü Belgesi fotokopisi
 10. Karayolları Trafik Kanununa göre Yolcu taşımacılığı yeterlilik SRC belgeleri fotokopisi
 11. Karayolları Trafik Kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi (Süresi geçmemiş olacak)
 12. Belediyemizden borcu yoktur belgesi ve Belediye sicil no,
 13. Ruhsat tanzim edilecek kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik hükümlerine uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname,
 14. Bir adet dosya,
 15. Zabıta Amirliği; toplu taşıma ruhsatı talep eden işletmecilerin müracaat dilekçeleri ve ekleri üzerinde bu yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu inceleme sonucunda, çalışması uygun görülen ve Belediye Encümenince toplu taşıma /işletme) hakkı verilen kişi veya kuruluşlara gerekli harç ve ücretleri yatırmış olmaları kaydı ile toplu taşıma ruhsatı tanzim eder.
 16. Çalışma ruhsatına işleticinin adı soyadı, baba adı T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve taşıtın plakası şasi no, modeli, istiap haddi /ayakta ve oturarak), ehliyet cinsi ve tarih vs. yazılarak tasdik edilir.

Madde 8- Hukuki Sorumluluk

        Araçlar, araçların işletilmesi, çalıştırılan personelden kaynaklanan veya işin gereği ile ilgili mevzuattan kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, çalışma izni, vergi kaydı ve benzeri yükümlülükler ile her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar işleticilere aittir. Belediye ile taşımacı arasında bu konuda hiçbir ilişki olmayıp, Belediye işleticilere hiçbir şekilde kefil olmaz, üçüncü kişilere karşı taahhüt altına girmez.

        Araçların işletilmesinden veya meydana gelebilecek her türlü kazadan kaynaklanan ve üçüncü kişiler ile işletmecinin kendi personelinin uğrayacağı her türlü maddi manevi zararlar ile destekten yoksun kalma, sağlık ve tedavi giderleri ve her ne ad altında olursa olsun her türlü tazminattan sorumluluk işletmeciye aittir ve işletmeci tarafından ödenir. Bu konuda Belediye’ye hiçbir sorumluluk ve husumet yöneltilemez.

        Trafik ekiplerince yapılacak denetimler sonucunda veya trafik kurallarına aykırı davranma neticesinde verilecek her türlü cezadan sorumluluk işletmeciye aittir.

        Maliye ve sigorta görevlilerinde yapılacak denetimlerden kaynaklanan her türlü cezadan işletmeci sorumludur.

        İşletmeci bu maddeler uyarınca yapılacak denetimler sonucu verilecek ve ödenmesi gereken cezaları yasal süresi içerisinde ödeyecek, yetkililer tarafından giderilmesi gerektiği bildirilen eksiklikleri belirtilen süre içerisinde giderecektir.

Madde 9- Çalışacak Güzergâhların ve Hatların Tespiti

        Zabıta Amirliğinin teklifi ve Belediye Meclisinin kararıyla Özel Halk Otobüslerinin güzergâhları değiştirilebilir, yeni hat açılabilir, durak yerleri belirlenebilir, araçların çalışma sefer zaman dilimleri ayarlanabilir, hatlarda çalışan araçların sayıları azaltılabilir ya da çoğaltılabilir veya yeni açılan hatlarda taşımacılık şekil ve şartları belirlenebilir.

Madde 10- Mücbir Haller

Savaş durumu, seferberlik hali, Olağanüstü hal uygulaması, sel baskınları, doğal afetler Belediye lehine mücbir sebep kabul edilir. Bu gibi durumlarda Belediyenin işleticiye yapacağı yazılı bildirimi izleyerek yönetmelikte konulan bütün kısıtlamalar kalkar ve işletici araçlarını hat ve güzergâh kısıtlamaları kalkmış olarak Belediyenin emrine tahsis eder.

Araç önemli bir kazaya uğradığında, bu durum işletici için mücbir sebep kabul edilir ve Teknik komisyon tarafından incelenerek işleticinin aracı kaç gün işletmeden çekebileceği, işleticinin başvurusunu izleyen en fazla 2 çalışma günü içerisinde karara bağlanarak işleticiye bildirilir. İşleticinin itirazı durumunda itiraz inceleme komisyonunun vereceği karar kesindir.

Araç kazaya uğramadan hangi türde olursa olsun onarım ihtiyacı mücbir sebep kabul edilmez.

Madde 11- Çalışma Ruhsatı Harcı ve Yenileme Şartları

 1. Çalışma ruhsatının süresi bir yıldır. Verilen Çalışma ruhsatı ait olduğu yıl içinde geçerli olup kanunlara, iş bu yönetmelik hükümleri ile verilen emir ve yasaklara uygun çalışan ve ihaleye girip işletmeci sıfatını kazanan işletmecilerin Çalışma Ruhsatları her yıl yenilenebilir.

Çalışma ruhsatının yenilenmesi için işletmeci tarafından her yılın son haftası içerisinde Belediye Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapılır. Yapılan incelemeler ve gerekli evrakların tamamlanması sonucunda Ocak ayının ilk haftası içerisinde yenilenen Çalışma Ruhsatı işleticiye verilir. Çalışma Ruhsatı Harcı olarak işleticiden 1.000 tam Özel Halk Otobüsü bileti karşılığı ücret alınır.

Çalışma Ruhsatı Harcı her yıl Amasra Belediye Meclisince belirlenen Gelir Tarife Cetveli’ne işlenir.

 • Çalışma Ruhsatının yıpratılması, zayi olması vb. haller ile herhangi bir sebep nedeniyle değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda suret harcı bedeli olarak 100 tam Özel Halk Otobüsü bilet karşılığı ücret alınarak yenisi verilir. Çalışma Ruhsatı Suret Harcı her yıl olarak Amasra Belediye Meclisince belirlenen “Gelir Tarife Cetveline” işlenir.
 • Çalışma Ruhsatı alacak olanların istenilen bilgileri değerlendirildikten sonra uygun görülenlerin dosyaları başkanlık makamına havale edilir. Karar alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifelerindeki ücretin tamamı başvuru sahibince Belediye veznelerine yatırılır.
 • Zabıta Amirliğince ruhsat verilen araçlar hakkında gerekli bilgileri içeren birer dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine göre çalışma ruhsatı Zabıta Amirliğince verilir. Çalışma ruhsatında tahribat yapanlara yıllık ruhsat harcının 4 katı para cezası ile 3 ay taşımacılık men cezası verilir.

Madde 12- Çalışma Ruhsatı Verme

 1. Bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri çalışma ruhsatı talep eden işletmeci 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/p maddesinde belirtildiği gibi toplu taşıma aracı olarak çalıştırılmak üzere Amasra Belediye Meclisinin almış olduğu karar üzerine gerekli şartlara haiz olan işletmeci ve araca Amasra Belediyesince Çalışma Ruhsatı verilir.
 2. Toplu Taşım Ruhsatı talebinde bulunan işletmeci ile ilgili kanunlara, Amasra Belediyesin Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğine emir ve talimatlara harfiyen uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Bunlara aykırı hareket ettikleri tespit edilenler yönetmelik ve ilgili kanunlardaki hükümler uygulanır. Aykırılık tespit edilenlerin Amasra Belediyesince verilen “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Ruhsatı” iptal edilir. Ayrıca işletmeci hiçbir hak talep edemez.

İşletmeci ruhsat olmadan çalışamaya başlayamaz.

Madde 13- Çalışma Ruhsatı Evrakları

 1. İşletmeci Özel Halk Otobüsü olarak çalışmak için bir dilekçeyle müracaat eder. Dilekçede adı soyadı, TC kimlik numarası, ikametgâh adresi, aracın plaka model motor numarası şasi numarası ve kaç kişilik olduğu belirtilecektir,
 2. 13 (On üç) yaşından büyük araçlara çalışma ruhsatı verilemez, (13 Yaş sınırı araçların fabrika imalat tarihlerinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır)
 3. İkametgâh belgesi,
 4. Nüfus cüzdanı örneği,
 5. Vergi karnesi örneği,
 6. Karayolu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçe örneği, Koltuk sigortası ve Araç Sigortası,
 7. Gerçek veya tüzel kişi için ilgili meslek odalarına kayıtlı olduğuna dair belge,
 8. 4 adet vesikalık fotoğraf,
 9. Aracın İl Trafik Sicil Müdürlüğünden kaydının ticari olması,
 10. Çalışma Ruhsatı harcı makbuzu aslı veya noter tasdikli fotokopisi,

Belgeleriyle Zabıta Amirliğine başvurmaları gerekir.

Madde 14- Çalışma Biçimi ve Uyulması Gereken Kurallar

 1. Özel Halk Otobüslerinin Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içerisinde çalışabilmesi için Zabıta Amirliğinden Toplu Taşıma Ruhsatı alması zorunludur. İşletici olma hakkını kazanmış kişi, kendine ait veya kiraladığı araçla (noter onaylı kiralama sözleşmesini ibraz etmek sorundadır) taşıma ruhsatı alabilir
 2. İşletme süresinde, Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde çalışacak halk otobüslerinin hatları ve güzergâhları rotasyon usulüne göre Belediye tarafından düzenlenecektir.
 3. Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içerisinde işletilen Belediye Özel Halk Otobüsleri için Zabıta Amirliğince hazırlanacak güzergâh, duraklarından geçiş saatleri ve zaman çizelgelerinin her ay güzergâhlardaki otobüs duraklarına asılmasından işletici sorumlusudur. İşletici bu hususta her zaman Amasra Belediyesinin talimatlarına uymak zorundadır.
 4. Otobüs sahibi ve işleticiler Amasra Belediyesince hazırlanan fiyat tarifelerine uymak zorundadırlar. Otobüs sahibi ve işletici belirlenen fiyat tariflerini yolcuların görebilecekleri şekilde otobüslerine asmak zorundadır.
 5. Çalışma saatleri her gün Amasra Belediyesi Zabıta Amirliğinin belirlediği saatlerde aksatılmadan sürdürülecektir. İhtiyaç Dahilinde Zabıta Amirliği talimatıyla ek seferler konulabilir.
 6. İşleticiler tüm resmi tatil, Milli ve Dini Bayramlar ve Şehrimizin özel günlerinde (Festival, Spor müsabakaları vs.) çalışması mecburi olup, işletici bu özel günlerde ek önlemler almak veya Amasra Belediyesinin belirleyeceği çalışma programına uymak zorundadır.
 7. Resmi Bayram günlerinde araçlara Bayrak takılması zorunludur.
 8. Gerek görüldüğünde çalışanların yazlık ve kışlık olarak kılık kıyafetlerini, bunların giyilme tarihlerini ve şeklini belirlemeye Belediye Meclisi yetkilidir.
 9.  İşleticiler, trafikte oluşacak zorunluluklar dışında belirlenen hat ve güzergâhları kesinlikle değiştiremez, durak harici yolcu indirme – bindirme yapamaz, duraklarda makul süreler dışında bekleme yapamaz ve çığırtkanlık yaparak yolcu toplayamazlar.
 10. Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcular derhal nakledilecek ve yolculardan ek ücret talep edilmeyecektir.
 11. Araç sürücüleri tüm trafik kural, kaide ve işaretlerine uymak zorundadır.
 12. Araca izin verilen yolcu sayısından fazla yolcu alınmayacaktır. Bu hususta müşterinin kabulü ve binmek için ısrarı mazeret teşkil etmez
 13. Araç içinde sigara içilmesi, meşrubat, kuru yiyecek, tost vs. dahil her türlü yiyecek maddelerinin tüketilmesi yasaktır.
 14. Araçlarda 25 kg. geçmeyen çanta, bavul, paket haricinde yükle binilemez. Ancak iki parçayı geçmeyen diğer yolcuları rahatsız etmeyecek, araç içini kirletmeyecek ve koku yamayacak, rahatlıkla araç içine yerleştirilebilecek hacimde olan yüklere; bu yükün uygun şekilde yerleştirilmesi ve oturma yerinin ücreti ödenmesi şartı ile izin verilebilir.
 15. Yolcular araç içerisinde yüksek sesle konuşmayacaklar, taşkınlık yapmayacaklar ve ahlaka aykırı söz sarfı ve hareketlerde bulunmayacaklardır.

Bu kurallara uymayan yolcular, sürücü tarafından “yaptıkları eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğunu belirterek” kibarca uyaracaklardır. Uyarının yolcu tarafından dikkate alınmaması durumunda, araç durdurularak bir kez daha uyarılır, uyarıya riayet edilmez ise ilgili kolluk birimine haber verilecek ve araç uygun bir yere çekilerek yetkililerin müdahalesi beklenecek hiçbir şekilde yolcu ile muhatap olunmayacak ve kişisel münakaşa veya fiziki güç kullanma yoluna gidilmeyecektir.

 1. Yolculara daima nazik davranılacak, emir verir şekilde hitap edilmeyecektir. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecek, ancak yolcunun aşırı alkollü ya da ruh hastası olması hallerinde;  sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi ve saldırgan davranması halinde araç durdurularak, yetkili kişilere bildirilerek müdahalesi beklenecektir. İşletici bu yönetmelik çerçevesinde herkesi yeterli titizlik azami centilmenlik kuralları içinde her zaman taşımak zorundadır.
 2. Araç içerisinde yüksek sesli radyo ve teyp çalınamaz.
 3. Hatlarda çalışacak Özel Halk Otobüslerinde Kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler ile idare yetkilileri tarafından indirimli ve ücretsiz taşınacak kişiler (60 yaş üstü, engelli, şehit yakınları vs.) verilecek talimat veya kartla seyahat ettirilir, bu durumda Amasra Belediyesinin Meclisinin almış olduğu tam, indirimli, ücretsiz ve öğrenci bilet fiyatları geçerlidir, 6 yaş ve daha küçükler için bilet ücreti aranmaz.
 4. Elde taşınabilir önlemi alınmış, kafeste taşınan hayvanlar harici diğer hayvanlar otobüse bindirilmeyecektir.
 5. Otobüs durmadan kapılar açılmayacak, yolcu binmeden kapılar kapanmadan hareket edilmeyecektir.
 6. Otobüste kalan kayıp ve şüpheli eşyalar şoförler tarafından Zabıta Amirliğine tutanaklı teslim edilecektir.
 7. Çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Özel Halk Otobüsü işleticileri kaza, tamir, yangın, hastalık vb. hallerde mazeretlerini 2 (iki) iş günü içerisinde yazılı olarak Zabıta Amirliğine bildirmek zorundadır. Haklı gerekçeler gösterilmesi halinde Zabıta Amirliğince, işleticinin başka araçla geçici görev yapmasına izin verilir. Aksi durumda cezai işlem uygulanır. Servis esnasında araç arızası olduğunda ilk önce görevli denetim elemanına veya gerekli yerlere bildirilecek, daha sonra arıza yapılan gün, saat ve güzergâhı ile aracın arızalı olduğuna dair belgelerle birlikte Belediye başkanlığına dilekçeyle başvuru yapılacaktır.
 8. İşleticiler araçların çalışmadığı veya çalıştırılmadığı günler için bilet ruhsat, vize vs. ücretleri ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez.
 9. İşleticiler, bu yönetmelik, Meclis kararları ve Zabıta Amirliği talimatları doğrultusunda toplu taşımacılık yapmakla yükümlüdür.
 10. Savaş durumu, seferberlik hali, deprem, sel baskını, yangınlar ve diğer doğal afetler gibi durumlardaki hükümler saklıdır.
 11. Özel Halk Otobüslerinin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, 3. Kişilere verilen zarar ve ziyandan tamamen işletici ve sürücü sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder.
 12. Otobüslerde havalı korna, ıslık korna vb. gibi kornalar bulunmayacak. Trafiğin belirlemiş olduğu korna takılmış olacak, elektrik tesisatı dahilinde iç ve dış aydınlatmalar ile tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.
 13. Sürücü ve biletçi (ücret alan) sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacak ve görünür yerde asılı olacaktır.
 14. Araç içindeki ilk 2 sıra koltuk yaşlı, engelli ve hamilelere ayrılacaktır. Ayrılan koltukların görülecek yerine “yaşlı, engelli ve hamilelere aittir” yazısı asılacaktır.
 15. Tüm araçlarda “sigara içilmez” yazısı bulundurulacaktır.
 16. Özel Halk Otobüslerinde uydu takip sistemi için her araçta GPRS cihazı bulunması ve bu cihazların araca takılması tamamen işleticinin sorumluluğu altındadır. Araç sahibi çalıştığı sürece araç takip sistemini açık tutmak herhangi arızasını da yaptırmakla yükümlüdür.
 17. Özel Halk Otobüsleri Güzergâhları, Durak yerleri tespiti vb durumlar Zabıta Amirliği ve Belediye Meclisi tarafından belirlenir.
 18. İş bu yönetmelik hükümlerinin harfiyen uygulanmasından müteselsilen otobüs sahibi, işletici ve sürücü sorumludur.
 19. Bekleme duraklarının belirlenmesi Zabıta Amirliği teklifi neticesinde Belediye Başkanlığının uygun görüşü ile tespit olunur. Durakların temini, yaptırılması, montajı ve her türlü tamiratı Amasra Belediyesine aittir.
 20. İl dışından alınmış olan öğrenci kartları geçersizdir.
 21. Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri kendilerine verilmiş olan güzergâh haricinde yolcu taşımacılığı yapamazlar.
 22. 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesine istinaden yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan Ticari Araçlarda çalışan şoförlerin Sürücü ve Mesleki Yeterlilik belgesi almadan çalışmaları yasaktır.
 23. Belediye Başkanlığı uygun gördüğü kişilere ücretsiz kart verme yetkisine sahip olup, herhangi bir ücret talep edilemez.
 24. Toplu taşıma esnasında kartlarını göstermeyen ve kartlarını 2. Şahıslara kullandıranlar veya kullandığı tespit olunan kart sahiplerinin kartlarına araç görevlilerince el konularak kart Zabıta Amirliğine teslim edilir. Teslim edilen kart 5 iş günü içerisinde alınmaz ise kartlar iptal edilir.
 25. Toplu taşıma araçlarının iç ve dış kısımlarında Amasra Belediyesinin izni olmadan hiçbir değişiklik yapılamayacağı gibi, reklam, ilan duyuru, afiş resim poster, süsleme ile görsel yada sesli tanıtım ya da propaganda yapılamaz. Bunun istisnası, içeriği ve estetiği Belediyenin kabulüne ve onayına bağlıdır.
 26. İşletenler tarafından herhangi bir nedenle araçlarla vatandaş ulaşımının sağlanamaması veya geciktirilmesi hallerinde, Belediye kamu yararına sunulan bu hizmetin aksamaması için, Belediyenin kendisine veya şirketine ait otobüs veya başka araç koyma, kiralama vb. şekilde tedbirler alarak bu hat üzerinden toplu taşıma işini her zaman gerçekleştirme hakkı vardır.
 27. İşletici kesinlikle hattını rehin veremez, rehin koyduramaz.

Madde 15 – İndirimli Ve Ücretsiz Seyahat Kartları

 1. Engelli Kartları: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen engelli kimlik kartları veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen kişilere ücretsiz seyahat kartı verilir.
 2. Engelli Refakatçi Kartı: Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile %40 ve üstü ağır engelli olduğunu belgeleyen günlük hayatını başkalarının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek kişilere engelli yanında kullanılmak üzere Ücretsiz Refakatçi Kartı verilir.
 3. 60 Yaş Kartı: 60 yaşından gün alanların Amasra Belediye Sınırları içerisinde ikamet ettiklerini belgelemek suretiyle belediyeden alacakları indirim kartı ile ücretin %50 oranında indirimden yaralanabilir.
 4. 2022 Sayılı kanun kapsamında muhtaç, güçsüz, kimsesiz, Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamındaki kişilere ücretsiz kart verilir.
 5. Gazi ve Eşi, Şehit Dul ve Yetimleri: 1005, 2330 ve 3713 sayılı kanunlardan yararlanan kişilere ücretsiz kart verilir.
 6. Basın Mensupları: Basım kimlik kartları ile Çalışmış oldukları kuruluşları Belgelemek kaydıyla ücretsiz kart verilir.
 7. Emniyet Mensupları ve Postacılar: 21.02.2002 tarih ve 26478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararının 3. Maddesine istinaden Emniyet mensupları ve diğerleri ücretsiz faydalandırılır.
 8. Öğrenci Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı tüm eğitim kurumlarından öğrenci kimliğine sahip öğrenciler öğrenci indiriminden yararlanır.
 9. İndirimli öğrenci ve 60 Yaş kartı ile indirimden yararlanmak için araçta bulunan kart okutma cihazına kartına okutmayanlar veya göstermeyenler indirimden yararlanamaz ve tam ücret alınır.
 10. Amasra Belediye personeli olduğunu belgeleyenlerden tam ücretin %50 oranında indirimli ücret alınır.

Madde 16 – Toplu Taşıma Ruhsatı Hakkının Devredilmesi

                Özel Halk Otobüsü işletmecileri, ruhsat ve hat haklarını, Amasra Belediye Encümeninin onayı ile devredilebilirler. Devir işlemlerinin onay tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bitirilmesi gerekmektedir.

                Hat hakkını devretmek isteyen işletmeciler bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Adına devir suretiyle ruhsat düzenlenecek kişinin de bu yönetmelikte aranan şartlara haiz olması gereklidir. Devir işlemlerinde, Amasra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne belediye gelir tarifesinde belirtilen  ‘’Hat Devir Ücreti’’ peşin olarak devir alan kişi tarafından ödenecektir. Belediyeden izinsiz olarak hat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin belirlenmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlemlerini Belediye nezdinde onaylatmak üzere 10 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işlemlerinde ‘’Hat Devir Ücreti’’ %50 arttırılarak ödenecektir. Belirtilen bu 10 günlük süre içinde devir işlemlerinin yapılmaması halinde, yasal devir işlemi yapılıncaya kadar araç bağlanır. Bu takdirde de ‘’Hat Devir Ücreti’’ %100 arttırılarak ödenir. Hat devir işlemleri yapılmadığı takdirde ise ‘’Hat Ruhsat Hakları’’ iptal edilir.

                Hat sahibinin ölümü halinde, Amasra Belediye Encümeninin onayı alınmak sureti ile birinci derece yakınlarına veraset ilamı ile yapılacak hat devrinde, Hat Devir ücreti alınmaz ancak Araç Devir İşlemlerinin yapılmasında gerekli koşullar aranır. İşleticinin isteği durumunda 1. Derece yakınlarına hattını devredebilir. Bu durumda da hat devir ücreti alınmaz. Anne ve baba hayatta iken evlatlarından birine ruhsat devri, kendi rızası ve isteği ile diğer evlatlarından muvafakat (Noter) almak şartı aranmaksızın, istediği evladına ruhsat devri yapabilir. Hat Devir ücreti alınmaz.

                Devir tarihine bakılmaksızın hattın alındığı tarihten itibaren başlamak üzere 2886 Sayılı kanunun kira hükümleri uygulanır. Ancak Belediye Kanun Hükümleri saklıdır.

                İkili ortaklıklarda ortaklardan biri hissesini devretmek isterse diğer ortağına veya bir başkasına devredebilecektir. Devir ücreti hissesi oranında alınır.

                Özel Halk Otobüs işletmecileri, hattında sürekli olarak araç çalıştırmak mecburiyetindedir. Aracın Trafik kazasına karışması halinde Belediye müracaat ederek izin talep edebilir. Nedensiz olarak hattında araç çalıştırmayan işletici cezai işlemlere tabi tutulur. Buna rağmen araç çalıştırmamaya devam etmesi halinde hat ruhsat hakkı iptal edilir.

Madde 17 – Cezayı Gerektiren Suç Sayılacak Fiiller ve Bilet Karşılıkları

 1. Özel Halk Otobüsü işleticilerinin yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerine veya Belediye Encümenince belirlenecek kurallara aykırı hareket etmeleri halinde kendilerine sözlü veya yazılı uyarı yapılabileceği gibi, Belediye Encümen kararı ile bilet miktarı üzerinden para cezası, geçici olarak faaliyetten men cezası, şoför çalışma ve çalıştırma izinleri belgesinin iptali ve toplu taşıma ruhsatının iptali cezaları verilebilir. Belediye Encümeni; bu yönetmelikte hüküm bulunmaması halinde Özel Halk Otobüsü işletenlerine kurallara uymamaları ve hatalı davranışları sonucu uygulanacak olan cezaları vermek, uygulama biçimini belirlemek, yeniden düzenleme yapmak ya da değiştirme yetkisine sahiptir.
 2. Belediye Encümeni ile verilen para cezalarının ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
 3. Sadece İdari para cezasını gerektiren haller:

Belediye Encümeni kararı ile bilet bedeli nazara alınarak aşağıda sayılan fiillerin bir yıl içerisinde ilk defa işlenmesi halinde 250 bilet ikinci defa işlenmesi halinde 500 bilet üçüncü defa işlenmesi halinde 750 bilet dördüncü defa işlenmesi halinde 1000 bilet tutarında para cezası verilir. Bilet başına alınacak para cezalarında, suçun işlendiği tarihteki Belediye Meclisi Kararı ile yürürlükte olan ‘’tam’’ bilet tutarları geçerlidir.

1-Kirli araçla sefere çıkılması,

2-Çığırtkanlık yaparak yolcu toplamaya çalışması, hatlarda kâhya çalıştırılması,

3- Duraklarda gerektiğinden fazla ya da az bekleme yapılması ya da çevre sakinleri, müşteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlığını bozacak davranışlarda bulunması,

4– Belediye Meclis Kararının uygulanmasını öngördüğü tarihten önce bilet fiyatlarında değişikliğe gidilmesi

5– Görevli denetim elemanlarının talimatlarına uyulmaması,

6– Seferlerin haklı bir gerekçeye bağlı olmaksızın erken veya geç olarak tamamlanması,

7-Kurallara, talimatları ve yönetmeliklere uygun olmayan personel çalıştırılması,

8-Belirlenen Günlük Hareket Programı’na ve hat güzergâhlarına kısmen veya tamamen uyulmaması,

9-Araçta görevli personelin Belediye Encümeni tarafından belirlenecek kılık kıyafet hükümlerine aykırı hareket etmesi,

10–  Özel Halk Otobüsü sefer halinde iken sürücünün cep telefonu kullanması, sigara içmesi veya yolcuların sigara içmesine müsaade edilmesi,

11– Otobüste yolcuları rahatsız edecek şekilde sesli veya görüntülü yayın yapılması,

12-Hatlarda sefer esnasında, duraklardaki yolcu indirme bindirme haricinde başka nedenle bekleme yapılması,

13– Yolcular tarafından unutulan eşyaların tutanakla Belediyeye teslim edilmemesi,

14– Araçlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan maddelerin ve kafes içerisinde olmayan canlı hayvanların taşınması,

15– Belediye denetimli Özel Halk otobüsünde bulunması gereken bilgi levhaları, ışıklı pano, yazı vs.nin bulundurulmaması veya kriterlere uygun olmaması,

16– Karayolları Trafik Kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve teçhizatın bulundurulmaması,

17– Belirli Günlerde Bayrak takılmaması veya Belediyenin otobüslere takma talebinde bulunduğu ilan, reklam, pankart vs. takmamak veya takmak ya da asmak istememek,

18– İstiap haddinden fazla yolcu alınması (ayakta ve oturarak toplam yolcu sayısı),

19-Şahsi eşyalardan ücret talep edilmesi,

20-Araçlara usulüne uygun olmayan reklam alınması veya Belediyenin özel günler için belirlenmiş olduğu ilan, reklam, tanıtım vb. şeylerin yapılmaması veya yayınlanmak istenmemesi,

21– İlgili mevzuat gereği, ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı olan yolcuların taşınmaması veya taşınmak istenmemesi, 6 yaş ve daha küçüklerden ücret talep edilmesi,

22– Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması, trafik kurallarının ihlal edilmesi, kazaya sebebiyet verilmesi,

23– Taşımacılık İlkelerine ve yolcuya hizmette uyulması gereken kurallara uyulmaması,

24– Otobüslerde havalı korna, ıslık korna vb. gibi kornalar bulunması yasaktır.

25– Araçlarda bulunan engelli rampasının açılmaması veya açılmak istenmemesi,

26– Araçlarda en az 15 gün kayıt yapabilme özelliğine sahip, iç, ön ve arka kamera bulundurulmaması ve istenildiğinde kamera kaydı verilmemesi,

27– Merkez durak içerisinde veya araç içinde çalışan personelin belirlenen kural ve düzene uymaması, aykırı hareketlerde bulunulması,

Ayrıca işletici bu yönetmeliğin yasal dayanağını teşkil eden kanun ve yönetmelik hükümlerine uymakla birlikte açıklık bulunmayan hallerde Belediye Meclisine kabul edilen hükümlerde geçerlidir.

D – İdari Para Cezası ile birlikte geçici olarak faaliyetten men cezası verilecek haller:

1– Belediye Encümeni kararı ile aşağıda sayılan fiillerin işlenmesi halinde işleticiye 2000 bilet tutarında para cezası ile birlikte geçici olarak toplu taşıma faaliyetten men cezası verilir. Bilet başına alınacak para cezalarında, suçun işlendiği tarihteki Belediye Meclisi Kararı ile yürürlükte olan ‘’tam’’ bilet tutarları geçerlidir.

2– Otobüsün model değişikliği yapıldığı halde motorlu araç tescil belgesinin tescilinden itibaren Otuz (30) gün içerisinde Belediyeye müracaat edilmemesi halinde yeni araç ile ilgili toplu taşıma ruhsatı alınıncaya kadar,

3-Toplu Taşıma Ruhsatı, motorlu araç tescil belgesi, vergi kaydı ve ilgili oda kayıtlarının birbirini tutmadığının tespiti halinde 30 gün içerisinde tutarsızlık düzeltilene kadar,

4-Aracın Trafik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak faaliyette bulunduğunun (aracın fenni muayenesinin yapılmamış olması, şoförün ehliyetinin geçici olarak alınması, trafiğe çıkmasına engel herhangi bir engelinin bulunması, vb. haller) tespiti halinde bu aykırılık giderilinceye kadar,

5– Bu yönetmelik hükümlerine göre Belediyeye bildirilmesi gereken hususların bildirilmediğinin ve teslim edilmesi gereken evrakların teslim edilmediğinin tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

6– Ehliyetsiz ya da yeterli ehliyete haiz olmayan sürücü çalıştırmanın tespiti halinde araç derhal faaliyetten men edilir, ehliyet uygun hale getirildiğinde dahi 7 gün süreyle geçici olarak faaliyetten men edilir.

7-65 yaşını geçmiş şoför çalıştıran işletici 2000 tam bilet tutarında cezaya çarptırılır. Suçun tekrarı halinde işleticinin aracı 7 gün geçici olarak faaliyetten men edilir. Tekrar halinde toplu taşıma ruhsatı iptal edilir.

8– Sadece idari para cezası gerektiren fiillerin bir takvim yılı içerisinde 5. Kez işlenmesi halinde toplu taşıma faaliyeti 30 gün süreyle; 6. Kez işlenmesi halinde ise toplu taşıma faaliyeti 45 gün süreyle geçici olarak men edilir.

E- Toplu taşıma ruhsatının iptalini gerektiren haller:

                               Belediye Meclisinin kararı ile aşağıda sayılan fiillerin işlenmesi halinde işleticinin toplu taşıma ruhsatı iptal edilir. İşleticinin şoför çalıştırma izin belgesi var ise, otomatik olarak ruhsat iptali ile birlikte izin belgesi de iptal olur.

1– İşletici tarafından toplu taşıma faaliyeti esnasında alkol, uyarıcı ve uyuşturucu maddeler alarak araç kullanılması veya çalıştırdığı şoförün bu maddeleri alarak araç kullanması,

2-Toplu taşıma faaliyeti esnasında şehir içi hız limitlerini aşmasından dolayı işletici veya şoförün bir yıl içerisinde 3 kez ehliyetinin alınması,

3– İşletici tarafından zorunlu haller ve Zabıta Amirliği bilgisi dışında toplu taşıma faaliyetine ara verilmesi, faaliyetin aksatılması, geciktirilmesi, yavaşlatılması,

4– Görevli denetim elemanları veya yolculara hakaret veya diğer otobüs personeline fiili saldırıda bulunulması,

5– İşletici veya yanında çalıştırdığı kimselerce toplu taşıma ruhsatı veya Belediyece verilmiş her hangi bir evrak üzerinde tahrifat yapılması,

6-Aracın toplu taşıma esnasında işletici veya şoförün ağır kusuru ile kazaya sebep olması,

7-Karlı ya da kötü havalarda çalışmamak, afet vb. mücbir durumlarda Belediye veya diğer resmi kurumların talimatları doğrultusunda çalışmaması.

8– Bu maddenin (d) bendinde belirtilen toplu taşıma faaliyetinin 45 gün süreyle geçici olarak men edilmesi cezasının 2 takvim yılı içerisinde 2. Kez uygulanması halinde.

9-Belediye Meclisi kararı doğrultusunda Özel Halk otobüsleri sayısında azaltmaya gidildiği durumlarda.

10– Araç trafik ruhsatının iptali veya kontrolünün artık yapılamayacağı durumunun ortaya çıkması veya araç yaşının 13’ü geçmesi halinde.

11– İşleticinin ölümü halinde yasal varisleri en geç 45 gün içinde Zabta Amirliği’ne başvurarak işletmecilikten çekilir veya işletmeciliğe devam eder. 45 gün içinde Zabıta Amirliği’ne başvuru yapılmaması halinde varislerin hiçbir hakkı kalmaz.

                F – Toplu taşıma ruhsatının iptal edilmesi halinde Zabıta Amirliği aracın ve işleticinin toplu taşıma faaliyetinden men edilmesi için gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak gerekli işlemleri yürütür.

                G– İşletici tarafından herhangi bir nedenle toplu taşıma faaliyetine ara verilmesi, faaliyetin aksatılması, geciktirilmesi, yavaşlatılması halinde toplu taşıma ruhsatının iptali ile birlikte işleticiye 1000 bilet idari para cezası verilir. Bu halde Belediye toplu taşıma faaliyetinin aksamaması için gerekli önlemleri alarak gerek kendi gerekse 3.kişilerden temin edeceği araçları hatlarda sefere çıkarmaya yetkilidir. Bu nedenle gerek Belediyenin gerekse 3.kişilerin uğrayacağı zararlar işletici tarafından tazmin edilecektir.

                H– Yönetmelik gereği toplu taşıma ruhsatı, şoför çalışma ve çalıştırma izni iptal edilen kişiler hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.

                I – Kusuru tespit edilen hat sahibi veya araç personeli, görevli yetkililer tarafından her zaman yazılı veya sözlü bir şekilde uyarılır. Hat sahibi veya araç personelinin bu yönetmelikte belirtilen prensiplere, yine bu yönetmelikte çıkarılan talimatlara, uyum sağlamayan tutum ve davranışlarının tespiti halinde, yazılı savunmaları alınır. Düzenlenen rapor ve alınan savunmalar neticesinde kusurlu olduğu anlaşılan taşımacılar hakkında yönetmelikte belirtilen cezalar uygulanır. Belediye Meclisi tarafından kesilen para cezaları tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde tahsil edilir. Tahsili olunmayan cezalar 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Madde 18 – Özel Halk Otobüsü Personelinin Yükümlülüğü

                Özel Halk Otobüsü sürücüleri bilet kesip ücret toplayamazlar. İşletici aracında, bilet kesmek üzere bir adet personel bulunduracaktır. İşleticinin biletçi olarak çalıştıracağı personelin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşından küçük olmaması zorunludur.

                Araç sürücüleri, İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsat almış bir sağlık kuruluşundan psikoteknik testi (kişilik, dikkat, zekâ, refleks) yeterlilik puanı almış olmak zorundadır. Araç sürücüleri psikoteknik testi raporunu her beş (5) yılda bir almak zorundadırlar. Geçerli puanı alamayan sürücüye ‘’Şoför Çalışma İzin Belgesi’’ verilmez.

                Türk Vatandaşlığı Kanunun 403-404-414-415-416-418-429-430-431-432-435-436 ve 572. Maddelerinde belirtilen suçlardan Hüviyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olmaları. Kullandığı aracın niteliğine uygun sınıfta en az 3 yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları.

                Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralı ihlal nedeniyle sürücü belgesinin birden fazla alınmış olması.

                Araç sürücünün Belediye tarafından Çalışma İzin Belgesi alabilmesi için aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak tamamlayıp çalıştığı araç sahibi tarafından Zabıta Amirliğine başvuru yapması gerekmektedir.

                               Sürücüler İçin:

                               1- Kimlik fotokopisi

                               2-İkametgâh Adresi

                               3- Ehliyet fotokopisi

                               4-Sabıka Kaydı

                               5- Ticari taşıt kullanma belgesi

                               6- Sigorta Sicil Kaydı

                               7- 2 Adet fotoğraf

                               8-Kullandığı aracın ruhsat fotokopisi

                               9- Psikoteknik test raporu

                               Araç Sahibi tüzel kişiler için:

                               1. Ticaret odasından alınan oda kayıt belgesi fotokopisi

                               2- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

                               3- İmza Sirküsü (noter onaylı)

                               4- SGK kaydı

                               5- Vergi Levhası fotokopisi

                               Araç sahibi şahıslar için:

                               1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

                               2- İkametgâh

                               3- Vergi Levhası Fotokopisi

                               4- İlgili oda kaydı

                               5- SGK Kaydı

                               6- Ruhsat Fotokopisi

                               7- Borcu yoktur yazısı

                               8- İhaleli Özel Halk Otobüs sürücüsü ve biletçisi Amasra Belediyesi’nin çalışma kurallarına uymak zorundadır. Aksi durum tespit edildiğinde yönetmenlik hükümlerine göre gerekli ceza uygulanır.

Madde 19 – Yolcu Ücretleri

                Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüslerinde uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait tarifler, 5393 sayılı kanun dâhilinde Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanır. Tarifeye ilişkin değişiklik önerileri onaylandığı tarih veya uygun görülen tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 20 – Özel Halk Otobüs Personeline Tebligat

                Taşımacılar kendileri ile istihdam ettikleri personele yapılacak tebligata esas olacak ikametgâh adreslerini ve değişiklikleri olduğu takdirde yeni adreslerini (10) gün içinde bağlı bulundukları müdürlüğün ilgili birimine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

Madde 21 –  Reklam Gelirleri

                Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup Belediye Meclisinin bu hususta vereceği talimata uymak ve asılan reklamın seyrüsefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir. Reklam verecek kişi reklam asacağı Özel Halk Otobüsün plakasını ve asacağı reklamın ebatlarını belirten bir dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvuracaktır. Uygun görülmesi halinde Belediyenin belirlediği m2 fiyatını yatırarak belirtmiş olduğu plakalı araca reklamı asacaktır.

                Belediye Başkanlığı kendi reklamlarını yayınladığı zaman herhangi bir ücret talep edilemez ve muhafazası işletmeciye aittir.

Madde 24 – Yürütme

                Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı yürütür.

Madde 25 – Yürürlük

                Bu Yönetmelik Amasra Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 26 – Hüküm Bulunmaması

                Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Amasra Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

                Geçici Madde 1–  İlk defa ulaşıma açılacak yeni hatlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri uygulanır. İhale edilip süresi biten mevcut hatlar için toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirilmesine ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesi uygulanır.

                İşbu yönetmelik Belediye Meclisinin ………..  Tarih… Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.