Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği

İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği

TC.
AMASRA BELEDİYESİ
İLAN,REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM:

Amaç, Kapsam, Dayanak,

Madde 1- Amaç:

Bu yönetmelik Amasra Belediyesi sınır ve mücavir alanlar içersinde ilan,reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano,tanıtıcı levha (Tabela) ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirlililiğini ortadan kaldırmaya,reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi,işyerlerinin önünde çekme mesafelerinde,kaldırım ve kamu kullanım alanlarında oluşturulan her türlü sabit gölgelik ve benzeri yapıları yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.

Madde 2- Kapsam:

Bu yönetmelik Amasra Belediyesi yetki,görev ve sorumluluk alanları ile belediye sınırları ve mücavir alanlarını kapsar.

Madde 3- Hukuki Dayanak:

Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu,2463 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan belediyeler Tip İmar Yönetmeliği,3194 Sayılı İmar Kanunu,775 Sayılı Gecekondu Kanunu,2872 Sayılı Çevre Kanunu,2863 -3386 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,3257 Sayılı Sinema,Video Eserleri Hakkında Kanunu,5236 Sayılı Kabahatler Kanunu,5237-5377 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlar ile ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin belediyelerin yetki,görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM :

Tanımlar ve Esaslar:

BİRİNCİ BÖLÜM :

Tanımlar,Uygulama Elemanları,Alanları ve Yerleri;

Madde 4- Tanımlar:
Bu yönetmelikte geçen terimler;
İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,
İlan Panosu (Levhası) : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiği alanları,
Reklam : İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek,belirli bir düşünceye yöneltmek,dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete,fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak,onunla ilgili bilgi vermek,ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan iletim araçlarından yer yada süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuru.
Reklam Panosu :Reklam elamanlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,
Reklam Tabelası : Işıklı veya ışıksız reklam amaçlı konulan reklam levhalar,
Tanıtım : Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamaların,
Tanıtım Panosu: kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanlarını,
Direkli Tanıtım panosu  (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabelaları,
Tanıtım Tabelası : Bina cephelerine ışıklı veya ışıksız tanıtım amaçlı konulacak uygulamaları,
Mega vizyon : Dev ekran animasyon panolarını,
KİOKS : Bilgi bankalarını,
Pissa pano : kalın boru üzerinde büyük dörtgen panoları,
Raket Pano :tek direk üzerine monteli,içten aydınlatmalı ve çift taraflı kullanılan panoları,
Vinyl : Klasik vinileri (PVC kaplama),
Postermatik : Hareketli reklam sistemlerini,
Cam grafiği : Cam üzerine yapılan,kumlama,taşlama v.b.gibi panoları,
Reklam Veren : Ürettiği yada pazarladığı ürünün,hizmetin tanıtımını yaptırmak,satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı,içinde firmasının veya ürün hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak,dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Reklam kuruluşu : Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi,işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Reklamcı (Reklam Ajansı) : Reklam verenin reklamlarını duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden,yöneten,bu hizmet karşılığında iş başına belli bir ücret yada reklam verenin medya harcamaları ve reklam yapım giderleri üzerinden komisyon alan gerçek veya tüzel kişiyi,
Reklam Alanları :Her türlü reklam unsurunun konulup,asılabildiği hareketli veya hareketsiz alanları,
İlgili Belediye : Amasra Belediyesi’ni,
İfade eder.

UYGULAMA ELAMANLARI :

Madde 5- Reklam,İlan ve Tanıtım Elemanları,
1.Reklam Elemanları 
a) Sabit Reklam Asma Elemanları (Panolar):
Amasra Belediyesinin belirlediği ölçülerde kullanılan,düzenli sabit açık hava reklam panoları,afiş panosu,elektronik panolar,reklam kuleleri,pissa pano,raket pano,afiş değiştirici pano,ışıklı afiş panosu,dıştan aydınlatmalı afiş panosu,hareketli reklam sistemleri,Belediye otobüsü, halk otobüsü ve dolmuş duraklarındaki reklam panoları,bilgi bankaları,bilgisayar destekli reklam ve uygulama sistemleri,çoklu reklam sistemleri,bez-kağıt afiş asma elamanları,cam grafiği,ışık kaynağından yapılan reklamlar,vinil v.b.gibi kapsar.
b) Hareketli reklam asma elemanları :
Toplu taşıma araçları,ticari araçlar,zeplin,uçak,helikopter,balon v.s.üzerindeki reklam elemanlarını kapsar.
2- İlan Elemanları :
İlan panoları,el ilanları,kağıt afiş ve bez afişleri kapsar.
3- Tanıtım Elemanları :
Tanıtım panosu,tanıtım tabelası,cam grafiği,vinil,kutu harf,bez afiş asma elemanları ve benzerlerini kapsar.

KULLANIM ALANLARI VE YERLERİ :

Madde 6-Belediye sınırları ve mücavir alanları içersinde kullanılacak reklam alan ve yerleri şunlardır.
a)Binalara konulan reklam ve tanıtıcı levhalar:
Binanın cepheleri,çatıları ile bahçe ve bahçe duvarlarına konan reklam panoları ve levhaları kapsar.
b)Boş alan ve arsalar:
İnşaat alanı,açık depo veya ardiye,açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan veya tümüyle boş tutulan yerlerdir.
c) Ortak kamu kullanım alanları:
Yollar,Meydanlar,yeşil alanlar,yaya kaldırımları,yaya-taşıt alt ve üst geçitleri,pazaryerleri,açık otoparklar,kavşak düzenlemeleri ve umumun hizmetinde olan elektrik direkleri ile benzeri alanlardır.
d) Araçlara ve duraklara konan reklamlar:
Şehir içinde  ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili,dolmuş otomobili,kiralık otomobil,kiralık minibüs,minibüs,otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçların içi ve dış yüzeyleri ile duraklarındaki reklamları kapsar.
e) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki alanlar ve yerler:
Gar,Stadyum,spor sahaları,eğlence yerleri ve benzeri alanlardaki ilan ve reklamlar ile sesli reklamlar,el ilanları,büfeler,parklar,kent mobilyaları,havadan yapılan reklamlar,inşaat elemanları,karayolu geçimlerindeki tabelalar,altyapı elemanları,ikmal istasyonları,resmi kurumlara ait tabelalar ve tenteleri v.b.alan ve yerleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM :

Reklam Alanları ve Yerlerinde Uygulama Esasları:
Sabit Reklam Alanları:
Madde 7: Sabit Reklam, ve İlan elemanlarının uygulanması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır;
a.    Düzenlenmiş yeşil alanların içine ve önüne; tarihi eser ve Kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapıların, heykel ve sanat eserlerinin, kamu kuruluşlarına ait binaların, kültür-sanat işlevli yapıların önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir.
b.    Kavşaklardaki sabit reklam asma panoları araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, düşey ve yatay trafik işaretlerinin görünümünü engelleyecek şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.
c.     Sabit reklam asma panolarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzleri beyaz kağıtla örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediği takdirde Belediyece yapılarak kiracı veya ilgilisinden yapılan masrafların % 20 fazlası ile tahsil edilecektir.
d.    Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak levhaların, en alt noktası ile yaya yolu kotunun en yüksek noktası arasında en az 2,50 m.lik düşey açıklık bulunacaktır.
e.    Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik işaretlerine; karayollarında en az 100 m.den ve şehir içi yollarda en az 50 m.den; diğer işaretler ile birbirlerine; karayollarında en az 25 m.den ve şehir içi yolarda en az 5.00 m.den daha yakına konulamaz.
f.      Sabit reklam asma panoları Belediye tarafından önemli günlerdeki duyurularını ilan etmek amacıyla kullanılabilir.
g.    Sabit reklam asma panoları, tanıtıcı levhalar ve reklam kuleleri için                (totem) Belediye’den izin alınacaktır.
h.    İzin almada aranacak hususlar; 
i.            Pano veya kulenin; konulmak istenen yerin çevresindeki yapılaşmayı belirten krokisi üzerinde fotoğraf çekme noktaları belirtilerek çevresi ile birlikte değişik açılardan görüntüleri, 
ii.            Pano veya kulenin projesi (plan, görünüş, siluet, perspektif gibi) aydınlatma sistemi ile detay çalışmaları Belediye’ye sunulacaktır.
iii.            Belediye’den onay alındıktan sonra tesis edilecektir.
7.1.        Billboard (Afiş Panosu) v.b.: 
a.    Belediye’ nin belirlediği ölçülerde kullanılan düzenli, sabit, açık hava panolarıdır. Bu panolar boşken beyaz kağıtla örtülmesi Belediyece  sağlanacaktır.
b.    Afiş Panoları en fazla dörtlü guruplar halinde konulacak ve diğer dörtlü pano veya pano gurupları arasında en az 25 m. mesafe şartı aranacaktır.
7.2.        İlan Levhası:
Belediye’ ce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bu panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en az ikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri  Belediyece  tespit edilir. 
7.3.        Bez Afişler:
a.    Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması ancak, bayramlar (Dini ve Milli), festivaller (4 Eylül Şenlikleri, Kış Festivali vb.), seçimler (Mahalli İdareler ve Millet Vekilliği Seçimleri), spor kulüplerinin şampiyonlukları, özel gün ve haftalarda veya kampanyalar gibi kamu amaçlı duyurular için yapılabilir.
b.    Özel kişi ve kuruluşların ticari amaçlı bez afişlerinin, kendi bina cephelerini taşmayacak şekilde asılmasına Belediye tarafından izin verilebilir. 
c.     Bez afişlerin boyutları maksimum (0,90mx6,00m) minimum (0.40mx2,00m) ve yerden yüksekliği H=5.00 m.’ den az olmayacak şekilde ve yola paralel olarak uygun görülen yerlere asılmasına izin verilebilir.
d.    Bez afiş asma süresi (en fazla) 15 gün ile sınırlıdır. Sürenin aşılması durumunda Belediye tarafından kaldırılacaktır.
El İlanlarının Dağıtımında Aşağıdaki Hususlara Uyulacaktır:
El İlanlarının dağıtımına çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde Amasra Belediyesi tarafından izin verilir.
a) Bu tür ilanların elektrik direkleri,trafolar,otobüs durakları ve bunun gibi tüm kamu malı tesislere veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılmasına veya asılmasına izin verilmez.
b) Bu tür ilanlar sadece izin veren işyeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir.
c) Bu ilanlar kontrolsüz olarak ve toptan havadan ve yerden atılarak dağıtılamaz,almak isteyen vatandaşlara elden verilmesi gerekir.
d) Bu ilanlar konut veya işyerlerinin posta kutularına konulabilir.Ancak konutların ve apartman dairelerinin kapılarına ve kapı altlarına atılamaz.
e) Bu tür ilanların dağıtımı Amasra Belediyesinden izin alınmadan yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Uygulamalar

BİNA DIŞ CEPHELERİ :

Madde 8- Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
a.    Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panoları takılamaz.
b.    Pano ve tanıtıcı levha binanın cephe boyunu geçemez.
c.     Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanları çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi zorunludur.
d.    Bina dış cephelerinde ki müteahhit firma adı veya amblemleri, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği kapsamındadır. Aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılmasına izin verilebilir.
i.            Bina sahiplerinin muvafakati
ii.            Bina projelerinde bina cephesinde reklam asma yeri olarak gösterilenlerin dışında reklama izin verilemez. 
iii.    Boyutları maksimum (0,30mx1,00m) ve yerden yüksekliği H=5.00 m.’ den az olmayacak şekilde ve yola paralel olarak uygun görülen yerlere yapılmasına izin verilebilir.

BİNA SAĞIR DUVARLARI VE BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ :

Madde 9:

A-BİNA SAĞIR DUVARLARI :Yapıların mimari biçimlenişleri, yıkılan yapılar veya yeni açılan yollar nedeniyle, bina pencerelerinin yer almadığı veya az bulunduğu cephelerdir.

a.    Bina sahipleri; meydan, bulvar, cadde ve anayollara bakan bina sağır duvarlarını, reklam alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermek için belediyeye müracaatta bulunur, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, uygun ise izin verilebilir.
b.    Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvar, tanıtılacak ürün ve bu ürün ile ilgili mesaj, reklamı yapılan firmanın ad ve amblemi ile grafik ve sanatsal değeri olan resimleri içerir. Tanıtılacak firmanın ad ve amblemi duvar alanının % 20’sini kapsayabilir.
c.     Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır. (Bitkilerle de düzenleme yapılabilir.)
d.    Bina sahipleri sağır duvarlarını reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde, Belediye’nin öngördüğü görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde düzenlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise, düzenleme 3194 Sayılı İmar Kanunu doğrultusunda Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılır ve masrafları bina sahiplerinden % 20 fazlasıyla tahsil edilir. 
e.    Tarihi eser, dini yapılar, Kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır cepheleri de reklam alanı olarak düzenlenemez.
f.      Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan yapıların sağır cephelerine konulacak reklamlar ve elemanlar için;
i.     Bina sahiplerinin muvafakati
ii.            Yapının çevresini belirleyen kroki üzerinde fotoğraf çekme noktası belirtilerek, çevresi ile birlikte değişik açılardan görüntülerini içeren fotoğrafları,
iii.            Yapılacak reklamın çizimi, 
iv.            Kullanılacak malzeme ve renk,
v.            Aydınlatma sistemi projesi ile birlikte sunulacaktır.
B- BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ :

Bina Sağır Yüzeyleri; Bina Cephesinde pencerelerin ve boşlukların dışında kalan yüzeyleridir. Bina Cephe alanının %70’inden fazla sağır yüzey alanı varsa Amasra Belediyesi’nce uygun görülmesi halinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Pencere düşey akslarında yer alan parapet alanları, boşluklu yüzey alanı gibi hesaplanır.
Bina sağır duvarları ve bina sağır yüzeylerinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında aşağıdaki kriterlere uyulması esastır.

Meydan, bulvar cadde ve ana yollar ile ara arter ve sokaklarda cephesi bulunan bina sağır duvar ve yüzeylerinin, Reklam ve Tanıtım alanı olarak kullanılması ile ilgili olarak Amasra Belediyesi’nden izin alınır.
Sağır yüzeylerin tamamı sıvanmış olacaktır. Sıvanmamış yüzeylere reklam uygulaması yapılamaz.
Sağır yüzeyin tamamı gerdirme yöntemi ile kapatılmalıdır. Sağır alanın bir kısmına reklam veya tanıtım uygulaması yapılması durumunda reklam alanı sınırlandırılacak ve belirginleştirilecektir. Kalan yüzeyler reklam alanından koparılarak, binanın dış cephe renginde boyanacaktır.
Kullanılacak olan sağır duvar veya bina sağır yüzeylerine bir firmadan fazla Reklam ve Tanıtım uygulaması konulamaz.
Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar, görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır.
Amasra Belediyesinin uygun gördüğü hallerde, üç boyutlu resim veya fotoğraf v.b. uygulamalarda yapılabilir.
Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde, bu yüzeyleri Amasra Belediyesinin ön gördüğü, görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde( sıvanması ve boyanması v.b.) düzenlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise, haklarında 3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır. 
Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır duvar ve yüzeyleri, reklam alanı olarak düzenlenemez.
Yapıların mimarisinde, duvar yüzeylerinden çıkıntılı olarak tasarlanan yapı (konstrüksiyon) elemanları üzerine, reklam uygulaması yapılamaz. Reklam- Tanıtım alanı olarak kullanılacak yüzeyin uygunluğu; uygulama yapılacak binanın yer aldığı güzergahtaki, reklam yoğunluğu, siluete etkisi v.b kriterler göz önünde bulundurularak Amasra Belediyesi tarafından değerlendirilir.

BİNA SON KAT ALIN YÜZEYİ VE ÇATILARI

MADDE 10: Bina çatılarına reklam veya tanıtım panosu konulamaz. Ancak Sanayi ve Ticaret alanlarında bina son kat alın yüzeyi, çatılarına ve asansör kuleleri duvar yüzeylerine, metal aksamları yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak emniyet tedbirleri alınmış statik hesabı yapılmış kutu harf şeklinde ışıklı veya ışıksız  azami 1 metre yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması çatı mahya yüksekliğini geçemez. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması konulamaz. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına konulacak tabelaların uzunluğu bina cephesinin %50’sini geçemez. Konut alanlarının üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım ve reklam uygulamaları konulamaz. 

Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların çatı ve asansör kulesi duvar yüzeylerine reklam uygulaması konulamaz.
Bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır. 
Madde 11-  Sundurmalar, Tenteneler, Saçaklar, Güneşlikler ve Eklentiler:

İşyerlerine; doğrudan kaldırımların üzerinde veya çekme mesafelerinde bulunacak şekilde her türlü sundurma, tente, saçak, güneşlik veya bitkilerle çardak türü sabit yapı yapılamaz
Sadece kafe, restoran, çay bahçesi olan işyerlerinde çekme mesafelerinde oturma amacıyla belediyece izin verilen alanların üzeri; projesi belediyece onaylanmak kaydıyla yalnızca güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla, yanlarında hiçbir sarkma, saçak veya kapatma olmaksızın izin verilebilir. 

Açılır kapanır, katlanabilir, rulo yapılabilir, ön ve yan cephelerinde sarkma ve saçakları olmayan, bina hizasından yola doğru çıkan ve yerden yüksekliği minimum 2.50 mt olan güneşlik ve kepenklerin yapımı; proje, numune veya fotoğrafları Belediyeden   izin alınarak yapılabilir. Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alamaz, tente renkleri cadde bazında Amasra Belediyesi’nce belirlenecek renk, ebat ve malzeme cinsinde olacaktır
İşyerlerinin vitrin ve diğer eklentileri, bina dış duvarı sınırından taşma yapamaz.

Madde 12- TABELALAR ve TOTEMLER

Kaldırıma sıfır veya çekme mesafeleri içindeki tüm işyeri, katlı bina ve konutlarda, zemin katları hariç tanıtım veya reklam amaçlı tabela konulamaz , Zemin katlarda  ise tabelalar  binaya dikey veya açılı olarak  konulamaz.
Ancak binanın veya katın tamamının kullanımı tek bir kişiye ait ise kendi alanlarında Belediyece uygun görülen tabelalar konulabilir. 
Zemin katlara konulacak ışıksız tabelalar en fazla 10 cm. kalınlığında, ışıklı tabelalar da en fazla 20 cm. kalınlığında,  binaya paralel ve yapışık olarak monte edilir. Zemin katlara konulacak tabelalar yerden en az 2.50 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir.  Zemin katlarda bulunan iş yerlerindeki cam yüzeylere 0.50. m2 geçmeyecek şekilde tanıtım amaçlı yazı yazılabilir
İşyeri tabelaları, tabelanın tanıttığı işyerine ait olacaktır. Başka firma veya ürünlerin tanıtımı amacı ile işyerlerine tabela asılamaz. Sadece işyerinin bayisi veya acentesi olduğu firmalara ait tabelalar işyerinin adini ve ihtiva eden asılabilir. Bu durumda ayrıca başka işyeri tabelası asılamaz. Gazete, dergi, meşrubat, bayiliklerinde, işyeri tabelası üzerinde bu ürünlerin reklamı toplam tabela alanını %25’ini geçemez.
Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda, birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır. 

Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişine ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığı tanıtım panosu konulabilir. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığı, Amasra Belediyesinin uygun gördüğü tasarıma göre hazırlanan toplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara konulabilir.

Sinema, tiyatro, gazino gibi eğlence yerleri, Amasra Belediyesinin uygun gördüğü tasarımda bina cephesine ışıklı tanıtıcı tabela koyabilirler.

Üst katlardaki işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında ve binaya bitişik uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım panosu koyabilirler.

Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, Amasra Belediyesi’nin uygun gördüğü ebatlarda tanıtım panosu koyabilirler.

Belediyece izin verilen kamu kullanım alanları dışında (kaldırımlar ve kamu alanları başta olmak üzere) her türlü dikey tabela veya totem konulamaz

Dikey tabela veya totemlerin ayağı ve tabelanın iz düşümü sadece işyerinin kendi mülkiyeti içinde veya çekme alanları dahilinde kalmak üzere yerleşim ve yapım projesi ekine konularak belediyece uygun görülmesi halinde izin verilir.

MADDE 13 : İNŞAAT ve TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR ve ARSALAR

İnşaat ve Tamirat Ruhsatlı yapı ve arsaların ;
1- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde Yapı Ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle bahse konu taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla, inşaat halindeki binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için konulan paravan sisteminin tamamı üzerine germe yöntemi uygulanmak suretiyle;
A. Paravan yüksekliği, 3.00 m.’yi aşamaz,
B. Paravan yüzeyinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında ürün mesajı, paravan yüzeyinin %50’sini geçemez.
C. Paravan yüzeyinde birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz.
D. Kullanılacak reklam için uygulama yapılmadan önce Denizli Belediyesinin onayı alınacaktır.
2- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde devam eden Yapı Ruhsatı mevcut yapılarda inşaat faaliyetleri tadilat veya iskele ruhsatlı binalarda devam eden boya badana tadilat işlemeri nedeniyle bahse konu taşınmaz üzerindeki, inşaat halindeki binanın üzerine görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için kurulan iskele sistemine  germe yöntemi uygulanmak suretiyle;
A. İskele sistemin yüksekliği, bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını aşmayacaktır.
B. İskele sistemi yüzeyinin tamamı germe tekniği ile yüzeyinin % 50 si reklam amaçlı kullanılabilecektir. 
C. Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyinde birden fazla firmanın ürün reklamı yapılamayacaktır. 
D. Kullanılacak reklam için uygulama yapılmadan önce Denizli Belediyesinin onayı alınacaktır.
E. Reklam uygulaması izni iskele belgesi süresince verilir. İzin süresi en fazla 1 defa uzatılabilir.
3- İnşaat alanlarında, inşaat tanıtım reklam panoları en fazla 6 m2 ebadında, Amasra Belediyesinin belirleyeceği kriterlere uygun olarak, inşaat süresince konulabilir.

BOŞ  ALAN  VE  ARSALAR

MADDE 14 : Ana arter ve meydanlara cephesi veya görüntüsü olan arsalara reklam ve tanıtım panosu konulamaz.
Şehir içinde; üzerinde, inşaat faaliyeti devam eden boş alan ve arsaların yol cepheleri paravana sistemiyle kapatılarak, paravana yüzeyinin %50’sini geçmemek şartıyla reklam alanı olarak kullanılabilir.

KAMU ORTAK KULLANIM ALANLARI

MADDE 15: Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde, sabit reklâm asma panoları tesis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.
Kamu ortak kullanım alanlarında Amasra Belediyesi’nin uygun gördüğü meydanların, parkların ve bahçelerin, yeşil alanların, kaldırımların, şehir içi cadde ve sokakların, kara ve demir yolları kenarlarının ve benzeri alanların reklam alanı olarak kullanılmasına; ihale yöntemi ile Belediyece izin verilebilir.

YAYA ve TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİTLERİ

MADDE 16 : Yaya ve Taşıt alt ve üst geçitleri; Amasra Belediyesi’nin icraatları ve Amasra Belediyesi’nin etkinliklerinin kamuya duyurulması amaçlı kullanılabilir.
Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş şahıs veya ticari firmaların sadece ad ve amblemleri Amasra Belediyesinin uygun göreceği yere konulabilir.
Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.

MADDE 17 : ELEKTRİK DİREKLERİ VE AĞAÇLAR ÜZERİNE, DİREĞİN VE AĞACIN HER SEVİYESİNDE İLAN, REKLAM VE TANITIM LEVHASI  ASILAMAZ.

ARAÇLARA VE DURAKLARA KONULAN REKLAMLAR

MADDE 18.    Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçları üzerine konan reklamlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker) veya “one way vision ” şartı aranacaktır. Bu elemanların tip ve nitelikleri Belediyece belirlenir. 
b.    Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçları üzerine konan stciker türü reklamlarda, arka cam haricinde sticker yan cam yüzeyine taşamaz.
c.     Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına ticari amaçlı afiş, bez, pankart asılması yasaktır.
d.    Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda telefon, teleks, telefaks numaraları ile adres yer alamaz.
e.    Duraklara (otobüs durağı, tren istasyonları v.b.) konulacak reklamlar için, Belediye’den izin alınır.
f.      Otobüs duraklarının sadece dar yüzeylerinin iç ve dış taraflarına reklam konulmasına izin verilecektir.
g.    Toplu taşıma araçları ve ticari taşıtlar üzerindeki ilan ve reklam için Belediyeden izin alınacaktır.
h.    Ticari araçlarda reklam bulundurulması ve takılması “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine tabidir.
i.       Araç reklamı yapan firmanın, belediye sınırları içerisinde merkez, temsilcililik, fabrika vb. şekillerde ticari faaliyet göstermesi ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine tabii olması için yeterlidir.
j.      Hususi araçlarda ticari reklam elemanı bulunamaz.
Madde 19- Sesli Reklamlar:
Her türlü sabit veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya megafonlarla, ya da bağırarak reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilmez. Bu tür duyurular sadece, Belediyeye ait ses yayın aracı vasıtasıyla yaptırılır. Kamuya açık alanlarda yapılacak, miting, tören, vb. toplantılarda yapılan yayınlar bu hükmün dışındadır.

Madde 20- Havadan Yapılan Reklamlar:
Hava araçlarıyla yapılacak reklamlar için Belediyeden izin alınacaktır.
Havadan el ilanı, poster veya herhangi bir madde atılarak reklam yapılmasına izin verilmez. Sadece, özel kutlama günlerinde bu amaçla yapılacak etkinliklere Belediyece uygun görülmesi halinde izin verilebilir.

KALDIRIM ve YOL ÜSTÜ TİCARİ TANITIM TABELALARI

MADDE 21: Kaldırım ve yol üstüne ticari reklam-tanıtım tabelası konulamaz. P.T.T., sağlık kurumları, turizm danışma büroları, emniyet kurumları ile resmi daireler ve benzerlerine ait tabelalar kaldırım ve yol üstlerine, Amasra Belediye Başkanlığı ilgili birimince izin verildiği takdirde uygun yerlere konulabilir.

YÖN VE YER GÖSTERİCİ TABELALAR

MADDE 22: Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alabilir. Şahıslar ve özel kuruluşlar için yön ve yer gösterici tabela uygulaması yapılamaz.
a.    Yön ve yer gösterici tabelalar kaldırım üzerine yerleştirilerek cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte yer alabilir. 
b.    Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olduğu gibi yaya trafiğini aksatmayacak şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilinir. Bir aradaki düzenlemelerde en üstten başlamak üzere:
i.            Cadde, sokak isimleri
ii.            Resmi nitelikli tabelalar (hastane, postane, okul v.b.)
iii.            Özel nitelikli tabelalar (tarihi yerler, otel, tescilli yerler, lokanta v.b.) olarak yazılacaktır.
§         Cadde, sokak isimleri mavi renkte
§         Tarihi, turistik yerleri gösteren yerler sarı renkte
§         Sağlık kurumları beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle
§         Özel yerleri gösteren tabelalar ise kendi özel renginde 
§         Sokak isim tabelalarının boyutları: 30 cm./85 cm.
§         Cadde isim tabelalarının boyutları: 35 cm./100 cm.
iv.            Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği toprak altına gömülen kısım dahil 3.50 m.dir. Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik 2,25 m.den başlamalıdır.
v.            Yön ve yer gösterici levhalar; ağaçlar ve diğer elemanlarla engellenmeyecek şekilde konumlandırılacak, aydınlatmada yansıtıcı yüzey malzeme kullanılacaktır. 
vi.            Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri özürlü insanların dolaşımını engellenmeyecek şekilde konumlandırılacaktır.
Sokak, cadde ve bulvarlar ile meydan ve parkların isim tabelaları, Belediyece tespit edilen yerlere asılır. Belediye bu tabelaların cinsini, rengini ve ölçülerini tespit eder. Bu tabelalar üzerinde Belediyece ilan ve reklama ayrılan bir bölüm oluşturulabilir. 
İş ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda, konulacak yerin uygun olması halinde, iki dikme arasına 1.5 mt. uzunluğunda, 25 cm eninde levhaların sıralanması ile (plakalar arasında 5 cm açıklık olacaktır) oluşan tasarım Amasra Belediyesinin onayı ile toplu yönlendirme tabelası olarak kullanılabilir.  

YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ REKLAM ve TANITIM ELEMANLARI

MADDE 23: Hava alanı, istasyon, otogar, stad, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklam panoları için Amasra Belediyesinden izin alır.
Lokanta, kafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı Amasra Belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.
Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta, gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için Amasra Belediyesi’nden izin alınır.
Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Amasra Belediyesinin iznine tabidir.
Lazer tekniği ve ışık kaynağından yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları Amasra Belediyesinin iznine tabidir.
Çöp bidonu ve kutularının üzerleri Amasra Belediyesinden izin almak şartıyla reklam bölümü olarak kullanılabilir. 
Bu yönetmelikte belirtilmeyen yerlerdeki reklam panoları ve levhaları için Amasra Belediyesinden izin alınacaktır.
Bu yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar Amasra Belediyesi tarafından verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel İlkeler

UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER

MADDE 24: Reklamlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.
24.1. Bu yönetmelikte belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı, reklamı kanunla yasaklanmış maddeler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. Bina cephelerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levha ve ilanlar; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında, telefon, faks numaraları ile internet adreslerini yazabilir, fakat açık yazışma adreslerini yazamazlar
24.2. Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre, getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve Genel Ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.
24.3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
24.4 Tescilli markalar ile oda ve resmi kurumlarca bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar kayıt ve tescil edilmiş ticaret unvanları saklı kalmak üzere, bu yönetmelik kapsamına giren her türlü ilan, reklâm ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha, tabela, afiş ve benzerleri ile diğer uygulamalarda Türk Dilinin ve Türkçe sözcüklerin kullanılması zorunludur. Türk alfabesindeki 29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk dilinin temel kurallarına aykırı yabancı kaynaklı sözcükler kullanılamaz. Aksine hareket edenler hakkında yönetmeliğin ve ilgili yasaların cezai hükümleri tatbik edilir. Bu hükme aykırı tabela, ilan vb. kullanan işyerlerine açma ruhsatı verilemez. 
24.5. Reklam panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
24.6. Reklam panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma veya kiraya veren tarafından yapılacaktır. 
24.7. Her bir tabela için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Amasra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Amasra Belediyesi adına resen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Amasra Belediyesi tarafından kaldırılır; sökme, taşıma ve depolama ücreti reklam sahibinden veya kiraya verenden tahsil edilir.
24.8. İzinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Amasra Belediyesi tarafından reklam firması yazı ile uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar Amasra Belediyesince kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.
24.9. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.
24.10. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve benzeri kamuya ait bina cephelerinde, çatılarında, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz.
24.11. Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım ve reklam uygulamaları konulamaz.
24.12. Tarihi eser ve tescilli yapılara ve bunları etkileyecek alanlara, binalara reklam uygulaması konulamaz.  Ancak Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına konulacak reklam panoları ve tanıtıcı levhaların ebat ve niteliğinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda görüş alınarak izin verilebilecektir.
24.13. Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
24.14. Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
24.15. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası Belediyenin izini ile konulabilir, reklam tabelası konulamaz.
24.16. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım panosu ve benzeri elemanların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben Amasra Belediyesi’nce izin verilecektir.
24.17. Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar dışında, yabancı dilde reklam ve tanıtım uygulaması konamaz.
24.18. Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5 den fazla olamaz ve her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konamaz. 
24.19. Tanıtım uygulamaları hiçbir şekilde reklam unsuru içeremez.
24.20. Reklam ve tanıtım uygulamaları yatay ve dikeyde çıkıntı oluşturacak şekilde konulamaz.
24.21. Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Amasra Belediyesi Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.
24.22. Reklam, İlan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür ve üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur.
24.23. Reklam-tanıtım elemanları için izin verilen yerlerde, Amasra Belediyesince Kentsel Tasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulanmaya başlanıldığında, öncesinde izin verilenler de yeni  proje doğrultusunda uygulama yapacaklardır.
24.24. Amasra Belediyesi kent estetiğine katkı sağlayacak her türlü projeyi yapabilir veya yaptırabilir.
24.25. Amasra Belediyesi gerekli gördüğü hallerde Başkanlık Onayını almak kaydı ile yeni uygulamalar ihdas edebilir. 
24.26. Uygunluk görüşü verilmesine rağmen, haklı gerekçeler göz önünde bulundurularak daha önce verilmiş olan onayın iptaline uyarıya gerek kalmaksızın Amasra Belediyesi yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Görevli Mercii ve Denetim Yetkisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevli Mercii ve İzin Verme Yetkisi
MADDE 25: Bu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda;
Amasra Belediye Başkanlığı
a) Amasra Belediyesi ve mücavir alanları sınırları dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve anayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerleri, büfeler, tercihli yollar, kavşaklara konulan ilan, reklamlarla toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtım elemanlarına,
b) Amasra Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cepheli kamu ve özel mülkiyete konu binalara, bahçe ve bahçe duvarlarına konulacak her türlü reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI VE GÖREVLİ MERCİİ

MADDE 26: Bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki görevli birim Amasra Belediye Başkanlığı tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi halinde diğer birimler ve meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarından katılım ve/veya görüş talep edilebilir

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

MADDE 27:  kent içinde, bu yönetmelik kapsamında olan reklam, ilan ve duyurularla ilgili olarak;

a) Bu unsurlardan yararlanmak isteyenlerin tamamı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde İLAN ve Reklam Vergisi mükellefidirler. Bu amaçla Belediyeye başvurarak İlan ve Reklam Vergisi tahakkuk ve Tahsilat işlemi yapıldıktan sonra işlem yapabilirler.
b) Sabit ve kalıcı olan İşyeri levhaları, araç üzerindeki yazılar, Billboardlar, çoklu reklam panoları, otobüs durak reklam panoları, ağaç dibi panoları, vb. levhalar üzerindeki reklamlar için mükellefiyet tesisi edilir ve İLAN ve Reklam vergisi yıllık olarak tahsis edilir. geçici olan, İLAN Panosu, afiş, pankart, el ilanı, vb. uygulamalar için İLAN ve Reklam Vergisi uygulama bazında tahakkuk ve tahsil edilir.
c) İLAN ve Reklam vergisi dışında; Belediyece yaptırılan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen tüm reklam unsurları için Kiralayan ile Belediye arasında sözleşme yapılır ve kira bedelleri sözleşme çerçevesinde ayrıca tahsil edilir. Kira bedelleri sözleşme çerçevesinde ayrıca tahsil edilir. Kira bedellerinin tamamı, kira suresi ne olursa olsun, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla üç ay içinde tamamen tahsil edilir.
İhale Yolu ile yapılacak Reklam unsurları
aşağıda belirtilen İLAN, duyuru ve reklam unsurları Belediye tarafından 
yaptırılarak kiraya verilir.
a) kapalı ve açık otobüs duraklarında yer alan reklam panoları,
b) Kentin ticari bölgelerine konulacak “coklu Reklam panoları”,
c) Billboardlar ve İLAN panoları,
d) Sokak/cadde/bulvar/meydan isimlerine ait tabelalarda bulunan reklam bölümleri,
e) Park isim tabelalarında bulunan reklam bölümleri,
f) Elektrik direklerinde TEDAŞ ile Belediye arasında protokol yapılması halinde konulacak reklam tabelaları,
g) Karayolu geçişi üzerinde TCK Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması halinde yapılacak reklam panoları,
h) Ağaç diplerinde yapılacak koruma kafesleri üzerinde yer alan reklam levhaları
Bu reklam unsurlarının her biri için Belediyede sicil numarası verilerek takip dosyası açılır. Ve diğer Belediye gayrimenkullarına benzer biçimde kira işlem gelirleri takip edilir.

Tabelalarda Belediye Bandrolü Uygulaması
Kentin içinde yer alan sabit her turlu reklam levhaları üzerinde, mükellefin sicil numarası gerektiğinde kiralama suresini gösterir yapıştırma yolu ile levhaya eklenen Bandrol yer alacaktır. Bandrol bulunmayan tüm reklam tabelaları hakkında Zabıta Müdürlüğünce yasal işlem yapılır.
ilan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için ilgili Belediyelere aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur. 
-Dilekçe, 
-Adresi belirten kroki, 
-Ölçülü tasarım 
-Çatı reklamları, totem, direkli tabela ve benzeri kuleler ile 10 m2 aşan sabit reklam asma panoları uygulamaları için sigorta poliçesi (asılacak veya konulacak Ievha veya panonun düşmesi, kopması sonucu doğabilecek zararlar için üçüncü şahısların ve eşyaların sigortalandığını belirten belgedir) ve taşıyıcı sistem projesi. 
-Arsa, bina sahibinden ve bina yönetiminden izin alındığına dair belge, 
-Reklam konulacak yerin değişik açılardan fotoğrafları, 
-İlgili maddesinde Yönetmelikle istenen diğer belgeler.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Gözetim Yetkisi

DENETİM YETKİSİ

MADDE 28 : Denetim :
Amasra   Belediye Başkanlığınca;
Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bulunan, bu yerlere cepheli yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü nakil vasıtaları, metropolün görünüşünü etkileyen her türlü yerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla, çizilerek, yapıştırılarak yapılan resimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri, boyalı reklamlar, elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar vb.) her türlü ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları denetlenir.
Reklam ve Tanıtım elemanları için izin Amasra Belediye Başkanlığı’nca  verilir. Reklam ve tanıtım elemanlarının, izinli olup olmadıkları, izinli olanların verilen karara uygun konulup konulmadığı; görevli birim tarafından veya oluşturulan denetim birimi tarafından denetlenir.
Vergi Denetimi de 2464 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda görevli birim tarafından yürütülür.
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya görevli birimden izin alınmadan konulan İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları tebligata gerek kalmaksızın Denetim birimleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılır.

İZİNSİZ KONAN İLAN, REKLAM VE TANITIM ELEMANLARI

MADDE 29 : Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;
1- Amasra Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde, ara arter ve sokaklarda bulunan her türlü yapılara konulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, Amasra Belediyesi tarafından kaldırılır.
2- Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 5236 sayılı kabahatler kanununa göre para cezası ve/veya 1608 sayılı yasaya göre ticaret faaliyetlerinden men cezası verilebilir.
3- Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için,Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.
4- Kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa, 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddesi, 775 Sayılı Kanunun 18.nci maddesi uygulanır.
5- Her türlü yapılara izinsiz konulan ilan ve reklam uygulamaları, 3194 Sayılı Kanun Hükümleri veya yönetmelik doğrultusunda işlem yapılarak, Amasra Belediyesince kaldırılır.
Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar hakkında 1608 sayılı kanuna,151 Sayılı kanuna, 3194 sayılı İmar Kanununa, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa ve 5236 sayılı kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır.
6- Türk Ceza Kanunu’nun 91. ve 226. Maddeleri doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

YÜRÜRLÜK

MADDE 30: Bu Yönetmelik Amasra Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuyla ilgi tüm onay ve yönetmelikler yürürlükten kalkar.

YÜRÜTME

MADDE 31:  Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda uygulama şekli Belediye Başkanınca belirlenir. Bu yönetmeliği Amasra Belediye Başkanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce ruhsat alınmış tanıtım amaçlı pano veya tabelalar ve tenteler ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela, tente ve reklam kuleleri vb. en geç 2006 YILI SONUNA KADAR (31.12.2006) yönetmeliğe uygun hale getirilir. 

Yönetmeliğe uygun hale getirilemeyen pano, levha, tabela, reklam kuleleri ve tente vb.Amasra Belediyesince kaldırılır ve haklarında 3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanununu hükümleri uygulanır ve gerekli işlem yapılır.