Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak

MADDE 3 – (1) Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte söz konusu olan

a) Belediye: AMASRA Belediyesi

b) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü

c) Müdür : Fen İşleri Müdür Vekili

d) Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memurlar

c) İşçiler

d) Sözleşmeli Memur

e) Diğer personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) İnşaat işleri

c) Su ve Kanalizasyon

d) Atölye-Garaj ve Tamirhane

e) Park ve Bahçeler

(3)Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu İşçiler, Sözleşmeli Teknik kadrolar olmak üzere yaptıkları işlerine göre görev yetki ve sorumlulukları ilgili birim amiri teklifi ve Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 6 – (1) Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7-

(1) Yatırım programına alınan her türlü yatırım işlerinden,Yol açılması,yapılması, tretuvar kavşak ve çevre düzenlemesi, her türlü alt yapı hizmetleri ve yatırım işleri ile mevcut bakım onarım tadilat işleri

(2)Yukarıda genel olarak belirtilen işler ihale usulü ve Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen işçi personel eliyle yapılır.

(3) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi,taş kaplaması yapımı, tretuvar yapımı.

(4) Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: kanal yapımı, taş kaplaması,tretuvar yapımı, yeni yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

(5)İlçenin ihtiyacı olan içme suyunu temin etmek.

(6)İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yaptırmak.

(7) İçme suyu şebekesinin bakım onarım ve  işletilmesini sağlamak.

(8)Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

(9)Su ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili resmi kurumlarda gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.

(10)İlçemizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yaptırmak

(11)Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi olmayan yerleşim alanları ile planlanan yerleşim alanlarının şebeke projelerini hazırlar.

(12)Kanalizasyon ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili kurumlardan gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.

(13)Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesi dahil edilmesi için izin vermek.

(14)Arıtma tesislerini yaptırmak.

(15)Arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yaptırmak.

(16)Terfi binaları ve şebeke hatlarının bakım ve onarımını yaptırmak.

(17)Kanalizasyon şebekesinin bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

(18)Vatandaşın kanalizasyon şebekesine bağlantısını sağlamak ve kontrol etmek.

(19)Fen İşleri müdürlüğüne bağlı tüm işçilerin puantajını yaptırmak ve günlük devam cetvelinden takibinden sorumlu olmak.

(20)Teknik personelin yetersiz kaldığı durumlarda, hizmet satın alarak hizmeti tamamlattırmak.

(21) Park ve bahçe düzenleme çalışmalarını bahçıvanlar eliyle yaptırmak.

(22) Günlük işlerin programını yapmak, sevk ve idareden sorumlu olmak.

(23) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre düzenleme gibi projelerin uygulama çalışmalarını yerine getirmek.

(24) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak

(25) Müdürlüğün çalışma  programına  ait motorlu araçları  iş makinelerini ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.

(26) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek.

(27) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makina ve araçların muhafazasını sağlamak.

(28) Müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.

Müdürlük yetkisi

MADDE 8 – (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 

(1)Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3)Fen İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4)Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev, yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır. Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim ve kademeler için ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir. Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

Planlama-Programlama :

 • Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planlarını ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
 • Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
 • Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşullarının sınırları içinde kalmayı gözetmek

B- Yukarıdaki Görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

 • İnisiyatif :
  Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.
 • Seçme ve Karar Verme :
  Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak ta bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerini üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.
 • Kolaylaştırma :
  Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.
 • Değiştirme :
  Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.
 • Eldeki Kaynaklardan İyi Yararlanma :
  Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli, ancak; bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.
 • Geliştirme :
  Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.
 • Devamlılık :
  Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.
 • Liderlik :
  Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.
 • Moral :
  Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.
 • Takdir ve Ceza :
  Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.
 • Disiplin :
  Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.
 • Ortam :
  Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarında sağlamalıdır.

Fen İşleri teknik personelin görev,yetki ve sorumluluğu

MADDE 11 –

(1)Amasra Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazi mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.

(2)Amasra Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt, beton, parke ( kaplama, yama vb.) yapılacak yolların ve kullanılacak  malzeme miktarlarının belirlenmesini sağlamak.

(3)Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

(4)Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

(5)Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.

(6)Kış mevsimin de yağışla mücadelede gerekli olan tüm önlemleri almak