Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

T.C
AMASRA BELEDİYESİ ZABITA KOMİSERLİĞİ
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
2010

AMAÇ: 

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasra  Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır. 

KAPSAM:

MADDE 2- Bu Yönetmeliğin hükümleri,Amasra Belediyesi sınırları dâhilindeki tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar

HUKUKİ DAYANAK: 

MADDE 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLARI: 

MADDE 4. 
1) 2709 Sayılı T.C. Anayasası. 
2) 26505 Zabıta Yönetmeliği
3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 
4) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu. 
5) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. 
6) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 
7) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu. 
8) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu. 
9) 3194 Sayılı İmar Kanunu. 
10) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu. 
11) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu. 
12) 2872 Sayılı Çevre Kanunu. 
13) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun. 
14) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu. 
15) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun. 
16) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik. 
17) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
18) 831–2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun. 
19) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik. 
20) 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun. 
21) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu. 
22) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu. 
23) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun. 
24) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 
25) 2985 Sayılı Toplu konut Kanunu. 
26) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
27) 3434 Sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun. 
28) 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun. 
29) 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. 
30) 3473 Sayılı Muhafazasına gerek Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 
31) 6831 Sayılı Orman Kanunu. 
32) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu. 
33) 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu. 
34) 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun. 
35) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. 
36) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
37) 3366–3290–2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanunlar. 
38) 4857 Sayılı İş Kanunu. 
39) 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun. 
40) 2893 Sayılı Bayrak Kanunu. 
41) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu. 
42) 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu. 
43) 80 Sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 58. Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun ve 24.06.1995 Tarih ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında K.H.K. 
44) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu. 
45) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu. 
46) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. 
47) 08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik. 
48) 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği. 
49) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun. 
50) 01.05.2001 Tarih ve 24389 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.03.2001 Tarih ve 2001/1 Karar Nolu Mersin Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı. 
51) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 
52) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu. 
53) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu. 
54) 11/1/1974 Tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. 
55) 18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü. 
56) 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
57) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun. Buna göre; 
a) Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.” 
c) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.” (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1,2) 
58) Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında; yukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, İl İdare Kurulu ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır. 
59) Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır. 
60)Amasra  Belediyesi sınırları içinde bulunan herkes Belediye emir ve yasaklarına, bu Yönetmelikte yazılı emir ve yasaklara uymaya mecburdur. 
61)Zabıtaların görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında görevli memura zorluk 
çıkarmak ve mukavemet kullanmak yasaktır. Ceza yazılmakla beraber gerektiğinde adli makamlara tutanaklarla sevk edilir. 

MADDE:5   -5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 15. İNCİ MADDESİNİN (C) FIKRASINA GÖRE BELEDİYE TARAFINDAN VERİLEN İZİN VE RUHSATLARA AİT HÜKÜMLER. 

İŞYERLERİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER

1- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. (2007/11882 Sayılı Karar ile değişik 2005/9207 Sayılı Yönetmelik m. 
2- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birbirini tamamlayan birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Tali faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir. 
3- Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir. 
4- İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir. 
5- Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur. 
6- Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz. 
7- Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. 
8- Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. 
9- Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya işyerinde yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen işyerlerinin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan işyerlerinin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur. 
10- Çalışma ruhsatı verilen her kuruluşun işvereni, iş yerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, , , Sosyal Sigortalar Kurumu’na, Ticaret ve Sanayi Odası ,Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ise İlçe Emniyet Amirliğine bir ay içinde bildirilir. 

MADDE 6- BELEDİYE TARAFINDAN İŞYERLERİNE VERİLEN  İZİN VE RUHSATLARLA İLGİLİ YASAKLAR 

1- İşyerleri  işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılamazlar..
2- Ruhsatın işyerinde görünür yere asılması mecburidir.
3- Pazar ruhsatına tabi olduğu halde Pazar ruhsatı almayanlar
4-İşyeri açma ruhsatı aldığı halde faaliyeti doğrultusunda çalışmayan yada alanı dışında çalışan işyerlerine idari para cezası ile, ruhsat doğrultusunda çalışıncaya kadar ticaret ve sanattan men. 
5- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını görülebilecek yere asmamak, 
6- Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti giymemek, 
7- İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapmamak,  
8-Bakkal, market, süpermarket, şekerci, tatlıcı, pastacı, ekmekçi, aşçı, lokantacı, kebapçı, soğuk yemekçiler, kahveci, ocakçı, kurukahveci, kasap, manav, sebzeci, buz fabrikası çalışanları, yemek fabrikaları vb. gıda imalat ve satışı yapan yerlerin patron ve işçileri ile beraber kalfaları; berber, kuaför, güzellik salonları, otel, pansiyon, bekar evleri, barlar, pavyonlar ve genel evleri çalışanları, müstahdemleri ve garsonları sağlık muayene cüzdanı almaya mecbur oldukları gibi, belirlenen tarihlerde İl Sağlık Müdürlüğü’nde doktor muayenesi (portör muayenesi) yaptırmak zorundadırlar. 
9- Sağlık muayene cüzdanı bulunmayanlara (her işçi için ayrı ayrı) cezai işlem uygulanır. 
10- Bütün işyerlerinde, yapılan teftişlerin sonuçlarını ve tespit edilen noksanları yazmaya mahsus belediyece onaylanmış bir teftiş defteri bulunması mecburidir. Dolan defterler üç yıl müddetle işyeri tarafından muhafaza edilerek teftişlerde görevlilere gösterilecektir. 
11- İşyerleri, Devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanları, yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar. 
12- Bütün işyerleri Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak zorundadır. 
13- Bütün işyerleri yangına karşı gerekli önlemleri almak, yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak ve bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. 
14- Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde belirlenen şartların korunup korunmadığını kontrol ederler. 
15- Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi: Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, numune alma ve mühürlemeye ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek kişinin veya tüzel kişinin sorumlu yetkilisinin veya bunların vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim yapmakla görevli personel tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir. 
16- İşyerinde ikaza rağmen milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde bayrak asmamak veya kirli, yırtık kırışık bayrak asmak, ayrıca bayrak nizamnamesine aykırı olarak asmak yasaktır.
17- İçki ruhsatı almadığı halde içki vermek yasaktır, işyeri içki ruhsatı alınıncaya kadar ticaretten men edilip işyeri kapatılır.
18- İşyerlerinin önleri, çekme mesafeleri,kaldırım ve yolların temizliğinde işyeri sahipleri sorumludur. 
19- İşyerlerinin üst katlarında (Damlarında veya çatılarında) çirkin görünüm verecek her türlü eşya vs. koymak yasaktır.
20- Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen ihtiyaç maddelerini iş yerinde bulunduğu halde satıştan imtina edilmesi satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi yasaktır.
21- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyeri alanının genişletilmesi veya daraltılmasının Belediyeye bildirilmesi ve ruhsata işletilmesi mecburidir.
22- Restaurantlar kafeterya,pastane ve barların dışındaki işyerinin dükkanların dışında mal ve malzeme vs çıkarmaları yasaktır,uyulmadığı taktirde cezası işgal cezası verilir.Ceza tekrarlandığında katlanarak uygulanır. Ayrıca 3.cezadan sonra Belediye Encümenince belirlenen gün sayısınca ticaretten men cezası verilmesine.Restaurant veya benzeri işyerlerinin de dışarıda bulunduracağı masa ve sandalye harici malzemelerinin de aynı şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca; bulundurulacak masa ve sandalyelerin konumu için Belediyeden izin alınacak, izin harici uygulamalarda bu kapsamda değerlendirilerek aynı idari cezalar verilecektir.
23- İşyerlerinde müşteri ile muhatap olan personel ve işyeri sahiplerinin isimlerini ve görevlerini gösteren okunaklı bir yaka kartı takmaları zorunludur.
24- Umuma açık içkili ve canlı müzik yapan disko bar eğlence yerlerinde ve tekneler de, yasal güvenlik görevli belgesi olmayan personelin koruma(güvenlik) görevlisi olarak istihdamı yasaktır. İhlali halinde umum açık istirahat v eğlence yerlerine uygulanan cezalar uygulanır.cezanın tekrarında ceza katlanarak uygulanır.Cezanın 3.tekrarından sonra işyerinin bir hafta süreyle kapatılmasına.
25-Canlı müzik yapan diskolar barlar vb.(Restaurantlar hariç) eğlence yerlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesine ve kayıtlarının en az bir hafta süre ile muhafaza edilmesi, ilgili kurumlarca istenilmesi halinde verilmesi, ayrıca işletmenin girişinde uygun bir yerine kamera ile izlendiğini ve kayıt altına alındığını belirtilmesi mecburidir, aksi taktirde  ceza uygulanmasına ve cezanın 3.tekrarından sonra Belediye encümeninin belirlediği  süreyle işyerinin ticaretten men edilmesine.
26- Amasra Belediyesi gerekli gördüğü taktirde Canlı yada elektonik aletlerle müzik yayını yapan tüm işletmeler den akustik raporu yada akustik rapora istinaden gürültü ölçüm raporu isteyebilir.  İşletmeler Bu belgeleri ibraz etmekle sorumludur.Aksine hareket edenlere Çevre Kanunu hükümleri uygulanır.
27-Canlı müzik izni verilen işletmeler Çevresel Gürültünün  Değerlendirilmesi  Ve  Yönetimi  Yönetmeliği, Polis  Ve Selahiyet  Kanunu  14. Maddesine aykırı hareket ettiğinde cezai işlem yapılır ve canlı müzik izin belgeleri iptal edilir.
28- Şehir içi, şehirler arası kargo taşımacılığı ve evden eve taşımacılık yapan işyerlerinin depolama yerlerine 100 m2 şartı getirilmesi, kat maliklerinden muvafakatname istenmesine, şehir içinde irtibat büroları açılmasına, kargo taşımacılığı yapan işletmeler tarafından şehir içinde ağır vasıtalarla (altı teker ve üstü ) yükleme ve boşaltma yapılmamasına, yapılması halinde ceza uygulanmasına   3.ceza tekrarında  belediye encümeninin belirlediği süre içinde  iş yerinin kapatılmasına.
29-Lokanta, restaurant, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek  fırınları, Pideciler,simit fırınları ve diğer yeme içme işletmelerinde bulunan odunlu fırınlarda   baca çıkışlarında sulu filtre takılması,
30-Sulu Filtrenin su saatinin mevcut aboneye bağlı ayrı bir sayaç olması,
31-Apartman dışında konumlanan bacaların bina ile aynı renkte boyanması,
32-Yeni ruhsat alacak işletmelerin kuracakları baca sistemiyle ilgili apartman maliklerinin tamamından muvafakat almaları,
33-İşletmelerin fırınlarında kullanacak oldukları odun yakıtının is ve kurum yapmayacak şekilde kaliteli olması gerekmektedir.
Yukarıda belirlenen kriterlere uymayan işletmelere , ceza uygulanmasına ve cezanın 3.tekrarından sonra  1 hafta süre ile işyerinin kapatılmasına.(Encümen kararı ile)
34- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri(Barlar, internet kafeler ve kahvehane,lokantalar,çay bahçeleri vb türü işyerleri )gece yarısından sonra açık kalabilmek için Belediyeden izin almak mecburiyetindedir. İzinsiz veya alınan izinden fazla açık kalmak yasaktır.(2559 S.Kanun, 6/1-b maddesi gereği.(B.Encümeni)
35- Dükkan ve binalarda cadde ve sokakların şeref ve manzarasını bozacak şeyler asmak yasaktır.
36- Cadde ve sokaklar ile dükkan önleri, pasajlar ve kapalı çarşılardaki antre ve geçişe ait  yollarla, kiracıların gelip geçmesine mahsus olan apartman koridorları hiçbir kimse tarafından hiçbir suretle  işgal edilemez. İşgal eden seyyar ve sabit esnafa ceza  tutanağı tanzim edilmekle beraber ve sahipleri tarafından işgale devam edildiği ve yasak dinlemediği taktirde zabıta tarafından  men edilir .(işgal mevzuu olan maddeler, emanet ambarına alınarak işgal cezası ve nakliye masrafı %10 fazlasıyla ödenmedikçe iade edilmez.).
37- Yolları ve meydanları (pek az bir yerde ve pek az bir zaman için dahi olsa) herhangi bir şeyle tutmak, kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek yasaktır. Yollarda, meydanlarda ve evlerin, dükkanların sokak  kapıları önünde oturmak suretiyle buraları işgal etmek yasaktır.
38- Eski,yırtık ve çirkin şeylerden perde,tente ve siper yapmak yasaktır. 
39-İşyeri olarak iskanı alınan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır. Aksine hareket edilmesi halinde dükkan sahiplerine  ceza uygulanması ve işyerinin mühürlenmesi.
40- İşyerlerinin tamamı 2005/9207 sayılı “İşyeri açma çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te belirlenen asgari sıhhi ve teknik şartlara uygun olarak çalıştırılacaktır. Ayrıca;  İşyeri açma ve çalışma yönetmeliği  tarafından belirlenen hijyenik ve metrekare şartlarına uyulması da mecburidir. Ruhsat alıp ta sonradan ruhsat hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde. idari para cezası ile ruhsat hükümlerine uyuluncaya kadar ticaret ve sanattan men cezası verilir.
41-İnternet Kafelerin içerisi dışarıdan görülebilecek (perde, jaluzi vb. şekilde kapatılmayacak) şekilde dizayn edilecektir. Bodrum katlarda ve bodrum katlara bağlantılı bulunan işyerlerinde internet kafeler açılamaz. Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin internet kafelere girmelerinin yasak olduğunu belirten yazılar işyerinin girişine görülebilecek bir yere asılacaktır. Bu şartlara uymayanlara idari para cezası verilecek Ve belediye encümenin belirlediği süreyle işyeri ticaret ve sanattan men edilecek, 3. tespitte ise işyeri ruhsatı iptal edilecektir. Denetimlerde yasak sitelere girildiği tespit edilen veya filtre programı uygulamayan internet kafelere de bu madde hükümleri uygulanır.
42- Şehir içinde ve mahalle aralarında oduncu ve kömürcü dükkanları açmak yasaktır. Bu işler ancak ayrılan yerlerde yapılır. Odun ve kömür satış yerlerinin  itfaiye amirliğinden  itfaiye raporu almaları zorunludur. 
43-Turisti alışveriş amacı ile rahatsız etmek, pansiyon bulma amacı ile rahatsızlık vermek,yemeye içmeye zorlamak,kolundan çekmek ,bu konularda yanlış bilgi vererek alış veriş için cadde ve sokaklarda turistin önüne durmak yasaktır.(HANUTCULUK)  İdari para cezası hem işyerine, hem de rahatsızlık veren işyeri elemanına uygulanır. İşyeri sahibi elemanının her türlü hareketlerinden mesuldür. Aşağıdaki  idari cezalar ise direk işyerine uygulanır.
1:Tutanaktaki ceza,7 gün ticaretten men
2:Tutanaktaki ceza,15 gün ticaretten men
3:Tutanaktaki ceza ve 1 ay ticaretten men şeklinde uygulanır

MADDE 7: 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR 

1-Perakende satışa arz edilen ürünlerin veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o ürünle ilgili tüm vergiler dâhil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. 
2- Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır. 
3- Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır. 
4-Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması yasaktır. 
5-Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler. 

MADDE 8-  GIDA VE HİJYENLE İLGİLİ YASAKLAR

1-Gıda üretimi yapılan imalathanelerde mesul müdür  bulundurulması mecburidir. Belediye denetimlerinde hijyenik hatalarla ilgili denetmenler mesul müdür ile muhatap olacaklardır. Yeni belirlenecek hijyen sorumlusunun Belediyeye bildirilmesi zorunludur. Belediyece yazılan cezaların mesul müdürün ödemediği durumlardan işletme sahipleri mesuldür.mesul müdür bulundurmayan işyerlerine.
2-Mesul müdür tüm personelin temizlik ve hijyen uygulamalarında uyması gereken kurallara uyup uymadığını kontrol eder. 
3-Mesul müdür Hijyen kuralları hakkında bilgi verir ve eğitimlerini hazırlar. Hijyen kurallarının uygulanmasını sağlar. 
4-Mesul müdür Personelin kılık kıyafetini gıda üretim yerine uygunluğunu kontrol eder. Koruyucu tedbirler almadan üretim yapmasını engeller. Maske, bone, eldiven takılmasını ve bu şekilde çalışılmasını sağlar. 
5-Mesul müdür Personelin gıda üretim yerine  sokakta giydiği kıyafetle girmesi engeller. Gıda üretim yerlerinde giyilen ayakkabı ile tuvalete gidişi yasaklar. 
6-Mesul müdür Çalışma alanında sigara içilmesine mani olur. 
7-Mesul müdür Personelin kirli ellerle çalışmasını engeller, çiğ besinlere ve kirli kaplara ellendikten sonra mutlaka ellerin yıkanmasını sağlar.
8-Mesul müdür Tuvalet temizliğini, tuvalet kağıdı, havlu, sıvı sabun eksikliklerinin giderilmesi için işyeri sahibiyle irtibata geçer.  
9-Mesul müdür Personelinin hasta halinin takibini yapar ve bu gibi durumlarda çalışmasını engeller. Sağlık karnelerinin takibini yapar, yaralı ellerle çalışmasını engeller. 
10-Mesul müdür  gıda üretim yerinde yerler, duvarlar, alet ekipman temizliğini sağlar, depolanan veya depolarda muhafaza edilen gıda maddelerinin veya yan ürünlerinin muhafaza şartlarının uygunluğunu sağlar.  
11-Mesul müdür, işyerinde gıda işiyle uğraşmayan kişilerin mutfak alanına girmelerini engeller. 
12-İşletmede mesul müdürün belirtir fotoğraflı belge görünür bir yerde asılacaktır.  
13-Mesul müdür sadece bir yerde sorumlu olacaktır. Ayrılanın yerine yenisinin belirlenmesi ve Belediyeye bildirilmesi mecburidir. Ayrıldığı halde işletmede kaydı görünen hijyen sorumlusundan işletme sahibi sorumludur. 
14-Otobüs firmaları kanalı ile et ve et ürünlerinin nakli kesinlikle yasaktır. Bunu yapan firmalara .
15-İlçe dışında kesilmiş halde raporsuz ve mühürsüz olarak getirilen etlere Belediyece el konulur. Veteriner hekimliğince verilen rapora göre Encümen kararı ile sağlıklı olan etler halka düşük fiyattan satılır.Bu fiili işleyenlere    
16- İşyerinde hazır kıyma bulunduranlar, sucuk, salam vb. imalat yapan kasap ve marketler mutlaka veteriner hekim nezaretinde bu işlemi yapmaları gerekmektedir. 
17-Seyyar dönercilik yapılması ve gıda maddesi satılması yasaktır.
18-Mezbaha harici her türlü hayvan kesimi yasaktır.Mezbaha harici kaçak damgasız kesilen yakalanan etler Belediye veterinerine muayene ettirilerek raporda sağlığa zararlı olanlar imha edilip sağlığa zararlı olmayanlar encümenin tayin edeceği düşük fiyattan halka satılarak parasının belediyeye irat kaydedilip ayrıca kesim yapan damgasız et satan hakkında kanuni işlem yapılır.   
19-Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek gıda maddeleri(meyva ve sebzeler) satanlar, bunları temiz vasıtalarla alıp ambalaj veya kutulara koyacaklar, elle dokunmayacaklardır. 
20- Gıda imalat ve satış yerlerinde kesinlikle hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir. 
21-Satışa arz edilen malların miadı sürekli kontrol edilecek, işyerinde miadı dolmuş mallar kesinlikle satışa arz edilmeyecektir. Tespiti halinde toplanıp bir tutanakla imha edilir. 
22-Sakatat ve balık satan işyerleri ile kasapların yıkama yapabilmeleri için kanalizasyon bağlantısı gerekir, olmayanlara bağlanıncaya kadar bir hafta müsaade edilir.Yapmadığı halde kapatılır.     
23-Yenilecek ve içilecek şeyleri yapanlarla satanlar müesseselerinden gerek bu maddelerin hazırlanmasında ve yapılmasında ve gerek bunları ait kaplarda işçilerin ve müşterilerin temizlenmelerinde şehir suyu kullanmaları şarttır. Pis veya şüpheli su kullanılması yasaktır. Şehir suyu kesilmiş olan işyerlerinin çalışmasının tespitinde  idari para cezası ile işyeri suyunu bağlattırıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilir.
24- Kasaplar, balıkçılar vs. gibi yağlı, kokulu şeylere temas eden esnafın kirli elleri ile para alıp vermeleri yasaktır.
25-Ekmek fırınları fırıncılar odasının belirlediği tespit edilen numuneye uygun olarak mamul yapacaklar, belirlenen gramaja uyulacaktır. 
26-Ekmekler fırınlardan nakledildikten sonra açıkta bulundurulmayacak, kapalı camekanlarda muhafaza edilecektir. Açıkta ekmek bulundurulduğunun tespitinde ekmeklere el konulur ayrıca 
27- Gıda ile uğraşan işyerleri ile insanlarla direkt teması olan berberler gibi müesseselerde çalışan işçilerin sağlık cüzdanları bulunacak ve işçiler her üç ayda bir sıhhi muayeneden geçeceklerdir
28- Kasap dükkanlarında etler buz dolabında muhafaza edilecektir. Açıkta et bulundurulması yasaktır. 
29- Etlerin üzerinde hayvan nev ine göre mezbaha veya  et kombinası damgası vurulacaktır.  
30-Kasap dükkanları belediye imar ve veteriner şubelerince uygun görülecek büyüklükte olacaktır.  
31- Kasap dükkanlarında bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş etlerin satılması veya dükkanda bulundurulması yasaktır
32-Dükkan her gün yıkanacak, tezgah ve kütükler kıyma makinesi  sık sık sodalı ve deterjanlı sularla temizlenecektir. Yazın haftada bir gün insan sağlığına zararlı olmayan bir haşere  öldürücü ile yıkanacaktır. 
33- Kasap dükkanında çalışanlar uzun ve temiz önlük giyeceklerdir.
34-Kasap dükkanlarında  kanatlı kümes hayvanlarının eti ve sakatatları etten ayrı bir bölümde satış yapılabilir. 
35-Balıkçı dükkanlarında bozulmuş, kokmuş, kokmaya yüz tutmuş, kulakları boyanmış balık satmak yasaktır
36-Balıkçı dükkanlarında soğuk hava cihazı bulundurulacaktır. Balıklar bir dolap içerisinde muhafaza edilecektir. Soğutucular aralıksız çalıştırılacaktır. 
37-Lokanta, restaurant, kafeterya ve bar türü işyerlerinde yağ tutucu(aspiratör)cihazların konulması mecburidir. Bulunmayan işyerlerine  idari para cezası ve cihazı koyuncaya kadar ticaret ve sanattan men edilir.
38-Restaurant türü işyerlerinde mutfak ve personel kısımlarında hijyen ve ile ilgili uyarıcı levhalar bulunmaması  ve personel soyunma, giyinme ve istirahat yerleri mutfak içinde bulunması halinde 
39-Restaurant ve lokantalarda haşerelere ve böceklere karşı düzenli aralıklarla ilaçlama yapılmıyorsa 
40-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde servis masaları, tabak, kaşık, çatal ve masa örtülerinin temizliğine gerekli önem verilmemesi halinde 
41-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde Gıdaların saklanması ve muhafazasında gerekli kurallara uyulmaması halinde 
42-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde Personeller işlerine ve görev yerine uygun kıyafet giymiyorsa,
43-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde Servis personellerinde yakalarında ismini belirten isimlikler yoksa mutfak personellerinde kep ve önlük takılmıyorsa,
44-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde Personelin saç sakal ve tırnakları bakımlı ve temiz değilse,
45-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde personelin periyodik sağlık muayenesi yapılmıyorsa,
46-Kuruyemişçi dükkanlarında soyulmadan pişirilmeden ve yıkanmadan yenilen meyveler üzeri  camla örtülmüş hücrelerde, taze kuruyemişlerde toz ve sinek girmeyecek yerde bulunacaktır. Kiraz, üzüm gibi küfelerle satılan meyveler  cam veya koruyucu örtülerle kapatılacaktır. 
47-Kuruyemişçi dükkanlarında çürümüş ve  bozuk, kurtlu yemişler satmak veya dükkanda bulundurmak yasaktır.

MADDE 9- NİZAM VE İNTİZAMLA İLGİLİ HÜKÜMLER

1- Belediyece konulmuş olan sokak levhaları ile bina numaralarını elektrik ve su abone numaralarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, düşürmek ve bunların yerini değiştirmek yasaktır. Bina, apartman ve işyeri sahiplerinin binalarına numarataj plakası taktırmaları (Numarataj Yönetmeliği gereğince) ve plakalarını muhafazaya mecburdurlar. 
2-Çimenlere ve çiçek tarlalarına basmak.
3-Fidanları çiçekleri koparmak kesmek,çıkartmak varsa meyvesini koparmak 
4-Girmesine müsaade edilen hayvanlara zarar yaptırmak 
5-Bu yerlerde  bulunan eşyaları bozmak,kirletmek,yerinden oynatmak üzerine çizgi vs. yapmak   
6-Bahçe ve parklara kağıt parçası,yemek artığı,şu veya bu atarak kirletmek.
7-Havuzlara girmek veya hayvan sokmak,bir şey atmak veya buradaki balıkları tutmak
8-Belediyece konulmuş olan kanepelerden başka yerlere oturmak.
9-İçki içmek 
10-Parklarda yüksek sesle şarkı söylemek, teyp, radyo, pikap çalmak  
11-Çamaşır yıkamak, sermek, öteberi temizlemek ve silmek 
12- Beyanname ve ilan yapıştırmak. (beher ilan için)  
13-Yaş veya kuru odun  veya çalı toplamak
14-Sergi kurmak veya her ne suretle olursa olsun yiyecek ve içecek satmak
15-Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçlar veya hayvan ile yollarda gezmek, buralardan hayvan geçirmek.
16-Çocuk arabalarını ve bisikletler ile motorlu taşıtları, belediyece bunlara ayrılmış olan yerlerin dışında dolaştırmak
17-Seyyar fotoğrafçı ve kundura boyacılarının bu gibi yerlerde faaliyette   bulunması
18-Umumi yerlerde yatak kıyafeti ve kılığı ile dolaşmak.
19- Şehrin yeni, eski abideleri ile heykellerini en  hafif derecede kirletmek, çizmek ve bozmak  ve bunlara karşı her suretle olursa olsun saygısızlık göstermek yasaktır.
20- Umumi çeşmeleri ve havuzları bozmak, kırmak ve etraflarını kirletmek ve bunlara öte beri atmak, buralarda yıkanmak ve eşya yıkamak, hayvan sulamak veya araç yıkamak yasaktır.Abidelerin, yer altı   yer üstü geçitlerinin yollarının , camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin, trafo binalarının yüzlerini duvarlarını cadde sokaklarla tretuvarları, tebeşir, yağlı boya vesaire ile karalamak, yazmak, şekil çizmek, izinsiz ilan ve afiş asmak ve kirletmek yasaktır.
21-Kanalizasyon olmayan mahallelerde sokağa pis su akıtmak yasaktır. Kanalizasyon geçen mahallelerde bina sakinleri fosseptik ve pis sularını Belediyeden izin alarak kanalizasyona bağlayacaklardır. Atık suları kanalizasyona bağlantı yapmayıp açığa ve kapalı kanallara bırakmak, Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisinin teşekkülüne sebebiyet vermek yasaktır. Ayrıca; yağmur sularını kanalizasyon hattına bağlamak yasaktır. 
22-Kanalizasyon ve su yollarını tahrip etmek yasaktır, cezasından ayrı olarak masrafı belirlenip alınır.
23- Elektrik nakleden hava tellerine  çapraz olarak üzerine radyo ve televizyon anteni geçirmek yasaktır. Caddenin  ve sokağın bir tarafından diğer tarafına anten çekmek veya kablo geçirmek yasaktır.
24- Apartmanlarda veya ikamet edilen sitelerde, evlerde yapılacak kontrollerde yönetici veya bina sorumlusu seçmeyen veya Belediyeye bildirmeyenlere . (Her bağımsız bölüm başına bağımsız bölüm boş ise mal sahibine, dolu ise kiracısına)
25-Şehir içerisinde kağıt benzin ot çöp vs. kabilinden olan  şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.
26-Her ne suretle olursa olsun, Belediyece dikilmiş ağaçların budanması, kesilmesi, kaldırılması yasaktır. Fen işleri Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda zarar gören veya kesilen her ağaç için  idari ceza uygulanır.
27-Apartman ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında bulunan ağaçların kesilmesi veya kaldırılması izne tabidir. Yönetici karar defterine işlenen karar ile Belediyeye müracaat edilir. İzinsiz kesilen veya kaldırılan her ağaç için Fen İşleri Müdürlüğünün raporu doğrultusunda idari ceza uygulanır.
28-İşyerlerinde, ev ve ikamet alanlarında, parklar ve yollarda, deniz araçlarında, taksi vb. yerlerde canlı veya cansız müzik yayını ile hangi saatte olursa olsun etrafı rahatsız edenlere, gürültü yapanlara (Kabahatler Kanunu.-36).
29- Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya vb. koymak veya asmak. 
30- Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa olsun kullanmak veya işgal etmek. 
31 Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente, güneşlik yapmak, 
32-Belediye İlan ve Reklâm Yönetmeliğine uymamak, 
33-Cadde, sokak ve yürüyüş yollarında halkın gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırımları, işyerleri veya vatandaşlar tarafından her ne sebeple olursa olsun işgal edilemez. 
34-Bina altlarındaki ticarethanelerin ön ve yan çekme mesafeleri (müşterek kullanım alanları) kat maliklerinden muvafakatname alarak ve Belediye Başkanlığından izin alınıp geçici olarak işgal edilebilir. 

MADDE 10-HUZUR, SÜKÛN, SAĞLIK, EMNİYET VE SELAMETLE İLGİLİ YASAKLAR 

1-Başkalarının huzurunu bozacak davranışlarda bulunmak    
2-Mal ve hizmet satmak için yüksek sesle etrafa rahatsızlık vermek
3- Dükkân ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine, bina sakinlerini rahatsız edecek şekilde dikey olarak ilan ve reklâm amaçlı tabela asmak, tabelaları dükkân ve işyerlerinin kapı üstlerine belirlenen standartlarda yatay olarak monte etmemek, .
4-Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente, güneşlik vb. yapmak,  
5-tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklâm panoları dikmek-bırakmak ve 
bahçelerden sarkan ağaç dallarının 3 m. den aşağı sarkmasına meydan vermek. 
6- Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile işhanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış, koridorlar, merdiven ve merdiven sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını dükkân ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek, 
7-Büyük tonajlı kamyon ve tırların sokak aralarına park etmeleri, 
8- Sokakta gezdirilen ev hayvanlarını tasmasız gezdirmek, tehlike arz eden hayvanları (Pitbull, Bull-terrier, Kangal v.b) tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek, böyle hayvanları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park, sinema, konferans salonları, tiyatro, toplu taşıma araçları, okul gibi yerlere sokmak, aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak, sahipli köpekleri kısırlaştırmamak, üretimi ve satışı yasak olan hayvanların (Pitbull, Bull-terrier) üretim pazarlamasını yapmak, hayvanları dövüştürmek, sokaklara terk etmek, 
9- Her türlü tamirat yapma, nakliye, taşıma ve boşaltma işlerinde saat 07.00’den (Pazar günleri saat 10.00 ) evvel ve gece saat 21.00 den sonra gürültü çıkarmak. 
10- Boş arsaların cadde veya sokaklara bakan yüzeylerini duvar veya paravanla çevirmemek. 
11- Halkımızın vicdani ve dini duygularını suiistimal ederek (dilencilik yapmak, ışık ve kavşaklarda mendil, çiçek, çiklet vb. ürün satmak, cam silmek) haksız kazanç elde etmek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır) 
12-Otobüs duraklarının önlerine araç park etmek, 
13- Tıbbi atıkları evsel atıklarla birlikte toplamak, 
14- Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
15- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları üzerindeki baca ve ızgaralara katı ve kokulu sulu madde ve atıklar atmak, dökmek, 
16- Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü açık bulundurmak, tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almamak, 
17- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve yollarda bulunan trafik levhalarına riayet etmemek, 
18- Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğini sağlamamak, 
19- Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almamak. 
20- Her türlü taşıt araçlarıyla seyir halinde iken bilerek veya kasten vatandaşlar üzerine su, çamur vb. sıçratmak

MADDE 11-UMUMİ VE UMUMA AÇIK YERLERDE UYULACAK EMİR VE YASAKLAR 

1- Belediyemiz sınırlarının umumi ve umuma açık yerlerinde halkın huzur, güven, rahat, emniyet ve selameti ile ilgili aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 
2- Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürmek, sümkürmek, buralara izmarit, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak, halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak, bu gibi yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek. 
3- Bina, abide, anıt, okul, sağlık ocakları, trafolar, cami, otobüs durakları, kamu ve özel işyerleri vb. yerlerin yüzeylerini; tebeşir, yağlı boya, vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek, 
4- Şehir içerisinde ağıl, ahır, barınak, kulübe, kümes vb. yerler yaparak hayvan beslemek, bu hayvanları sokağa bırakmak, tek olarak veya sürüler halinde cadde ve/veya sokaklarda gezdirmek, park, bahçe, arsa, meydan, yeşil alan, abide avlusu, çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlamak. (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır.) 
5- Gezginci arıcılık ve/veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde konaklatması, 
6- Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye eşya ve mallarına (yönlendirme tabela ve afişleri, kapı ve sokak numaraları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi çeşmeler, sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak. 
7- Yollar, meydanlar, sinemalar, gazinolar, nakil vasıtaları gibi umuma mahsus olan yerleri ne şekilde olursa olsun kirletmek ve burada halkı tiksindirecek utandıracak, incitecek söz ve harekette bulunmak, 
8- Yollar, meydanlar, nakil vasıtaları ve halka açık yerlerde halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak, 
9- Belediyemiz sınırları içerisinde, el arabası, at arabası, çekçek vb. araçlarla hurda ve değişik malzeme (Geri dönüşüm malzemeleri) toplamak, çöp konteynırlarından malzeme seçme fiilinde bulunmak ve bu amaçla konteynıra ve çevreye zarar vermek, 
10- Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm anayol ve tali yollar üzerinde belediyeden izin lmadan manav vb. gibi sergi, stant, teşhir yeri açmak.  
11- Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarda veya hayrat çeşmelerinde araç yıkamak, 
12- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konutların balkon ve damlarında, cadde, sokak, meydan (park-bahçe, yeşil alan, boş alanlar) ve kaldırımlarda ateş, mangal, lastik vb. yakmak, 
13- Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul etmek, 
14- Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine belirlenen saatler arasında toptancı araçlarıyla mal getirerek trafiği aksatmak,) 
15- Belediyemiz sınırları içerisinde yasak edilen yerlere ve semt pazarlarının kurulduğu bölgeye araçlarını park ederek sergi açılmasına engel olmak,  
16- Umuma açık işyerleri yönetmeliğine göre işletilen işyerlerinin 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu’na aykırı olarak faaliyette bulunması, 
17- Belediyemiz sınırları içerisindeki umuma açık yerleri işletenlerin, İlimiz dâhilinde işletmelerin uyması gereken kurallar hakkında alınan Valilik kararlarına riayet etmemesi, 

MADDE 12- PARK BAHÇELERDE UYGULANACAK KURALLAR 

1- Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması yasaktır. 
2- Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıların koparılması, budanması, kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. madde verilmesi, ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip edilmesi yasaktır. 
3- Parklarda her türlü motorlu taşıt ve bisiklet ile gezmek yasaktır. 
4- Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır. 
5- Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır. 
6- Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacak, komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dalları budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir. 
7- Cadde, sokak, park ve kamuya ait taşınmazlar üzerinde bulunan ağaçların üzerindeki ürünleri toplamak yasaktır. 

MADDE 13-TEMİZLİK İLE İLGİLİ YASAKLAR 

1- Çöp kabı bulundurmamak, çöp konteynırlarını ateşlemek, ateşli çöp atmak, yanan madde (kül vb.) atarak hasara neden olmak, 
2- Çöp konteynırlarına taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi inşaat malzemesi koymak, 
3- Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda malzeme, çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak, 
4-evsel atıkları poşetsiz çıkartmak
5-umuma açık yerlere çöp kabuklu yemiş  vb  şeyler atmak yasaktır.
6-konteynır içine moloz dökmek
7-kullanılmaz hale gelen kara ve deniz araçların ısokağa ve kamuya ait yerlere bırakmak
8- Binalardaki, yağmur oluğu, balkon gideri, klima, Lavabo, WC, banyo vb. su akıntı ve sızıntıları ile sokağı kirletmek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip-geçenlere zarar vermek, bu zararları önleyici tedbir almamak (Altyapı bağlantılarını yapmamak), 
9- Halı, kilim, sofra, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri paspas vs. silkeleyerek etrafı rahatsız etmek, (Kat maliklerince belirlenmiş bir gün veya saat yoksa; haftanın Cumartesi günleri 09.00-12.00 saatleri arasında halı ve kilim silkelenebilir). 
10- Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya kaldırımı veya yollara akıtmak. 
11- Ev veya bahçesinde kedi, köpek vb. evcil hayvan beslerken gerekli tedbirleri almayarak çevresini rahatsız etmek. 
12- Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek, 
13- Geri dönüşüm; Poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak, 
14- Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına, boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek yasaktır. Dükkân, ev, apartman sahipleri ve içinde oturanlar binalarının önündeki yaya kaldırımlarını temizlemeye mecburdur. 
15- Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakil yapanlar bunun için gerekli olan tedbirleri almaya mecburdurlar. 
16- İşyerlerinin genel temizliğine riayet etmemek, 
17- Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak. 
18- Apartman, çok katlı iş merkezleri vb. yerlerde mal sahibi ve yöneticileri tarafından, döner merdiven ve asansörleri devamlı surette çalışır vaziyette bulundurmamak, kontrol ve bakımlarını zamanında yaptırmamak. 
19-Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek, tükürmek, çevreye çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiş kabukları veya kutu, teneke, şişe vs. atmak, dökmek yasaktır. 
20-Belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı, çöp konteynırı bulundurulması mecburidir. Belirlenen yerlerde ayrıştırılabilir ayrıca çöp kabı, bidonu da bulundurulacaktır. 
21-Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen (inşaat artıkları, taş, tuğla, moloz, kereste, demir gibi malzemeler, imalathane ve fabrika artıkları, yol artık ve molozları, çamur, tıbbi atıklar, kül ve cüruflar ve geri kazanımlı her türlü atık malzeme ve imalat artıklarını çevreye ve çöp konteynırlarına atmak yasaktır. 
22-Her işyeri ön kısımdaki alanlarını temizlemek mecburiyetindedir. Ayrıca, ön kısımlarındaki menfezlere süprüntü ve çöp atılması yasaktır
23-Çöp kaplarını ve çöp torbalarını çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak yasaktır.
24-Binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. silkelenmesi, dökülmesi, cadde ve sokaklara suyu taşacak şekilde yıkanması, bir başkasının bu şekilde rahatsız edilmesi yasaktır.
25-Binalardan dışarıya her türlü atıksu ve pis suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek veya tamiratını yapmamak, binalardan dışarıya etrafı rahatsız edici şekilde soba borusu çıkarmak, duman is vb. şekilde etrafı kirletmek, binalarda her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzumlu koruyucu tedbirlerin alınması mecburidir.  
26-Sahil büfeleri, eğitim tesisleri, otel, motel, apart otel, Restaurantlar  dahil her türlü işyeri ve binalarda değerlendirilebilir atıklarının (kağıt, cam, lastik ve teneke gibi) ayrıştırılmasına uymayanlara ve ayrı konteynıra atmayanlara
27-Balıkhaneler ve balık satan işyerleri ile, lokanta vs. gibi işyerleri ve kasapların kokulu ve sıvı muhteviyatlı atıklarını poşetlemeden konteynırlara koymaları yasaktır.

MADDE 14- İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ İLE İLGİLİ  HÜKÜMLER

1-Turizm sezonu boyunca Valilik Makamınca belirlenen inşaat yasağı tarihlerine uyulacaktır.
2-Belediyemizce tayin edilen saatler dahilinde çalışma yapılacaktır.( Fazla gürültü patırtı yaparak çevreyi rahatsız etmemek şartıyla ). belirtilen saatler haricinde çalışılması yasaktır. 
2- Her türlü inşaat, tamirat atıklarını ve molozlarını Belediyece tarif edilen yerlerin dışında yollara, tretuvarlara ve arsalara dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak yasaktır. Uymayanlara idari para  cezası uygulanır. Dökülen malzemenin döken tarafından tekrar kaldırılması sağlanır. Ayrıca bir defa malzeme dökerek ceza alan aracın tekrar yasağa uymaması halinde ceza ikiye katlanarak uygulanır.
3-Hafriyat dökeceklerin bundan böyle Belediyemizin Fen işleri Müdürlüğünden hafriyat döküm izin belgesi almaları gerekmektedir. İzin belgesi alınmadan hafriyat döken ve taşıma esnasında yapılacak denetimlerde hafriyat döküm izin belgesinin araç şoförü tarafından Belediyemizin yetkililerine gösterilmesi mecburidir. Kontrolde hafriyat döküm izin belgesinin gösterilememesi halinde idari para cezası uygulanır.
4-İnşaatlara gri zemin üzerine siyah yazı ile en az 50-70 ebadında levha asılır. Bu levhada mal sahibi sorumlu kişinin kim olduğu, inşaattın fenni ve teknik vasfı, ruhsat tarihi belirtilir. 
5- Belediye kanunu ve imar kanununda bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirler belediyeden ruhsat alınmadan  veya alınan ruhsatnameyi aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır. Tespit tutanağı tanzim edilir, ayrıca teknik olarak tekrar incelenmek üzere İmar Müdürlüğüne tevdi edilir.
6-Yeni yaptırılan yapıları kanunların emrettiği veçhile yapı kullanma izin belgesi almadan kullanmak yasaktır
7- Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerendeki yeni inşaat tadilat ve tamirleri  ile yıkım ve  hafriyat esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak etrafına tahta perde çevirmeleri ve gereken emniyet tertibatının alınması mecburidir. Etrafa duman ve toz saçılması ve yol üzerine yapı malzemesi ve moloz atılması yasaktır. 
8- Kum ve kireç gibi şeyler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların müsaadesiz dışarıya dökülmeleri veya yol üzerine yığılmaları yasaktır
9- Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere ve yollara zarar verecek çöküntü, yıkıntı  veya bunların olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek  için yapı sahipleri veya içinde oturanlar gerekli tedbirleri almaya  ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret koymaya mecburdurlar. 
10-Yanan yapıların enkazını kaldırmak yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek ve kuyu mahzen, sarnıç kabilinden çukurların üstlerini kapatmak, arsalarını temizletmek çevirmek gibi zaruri şeyleri en kısa zamanda yaptırmaya sahipleri mecburdurlar. Zelzele vs. gibi olaylardan yıkılmış olan yerler hakkında da bu maddenin hükmü geçerlidir. 
11-Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan çukur açmak ve her ne maksatla olursa olsun yeri kazmak yasaktır. Bu gibi işler yolların en tenha  zamanlarında yapılacak ve gündüzleri münasip bir işaret konulacak, geceleri de ışık yakılacaktır. Ayrıca Belediyeden izin alınıp, harcıda yatırılmış olacaktır. Aksine hareket edenlere  idari para cezası ile işçilik dahil masrafları hesaplanıp cezaya dahil edilir.
12-Yapılarda geceleyin iş kanununa uymak ve belediyeden izin almak şartıyla çalışabilir. 
13-Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirlerin alınması mecburidir. 
14-Ağır tonajlı araçlarla yolları tahrip etmek

MADDE 15- İMAR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- 3194 Sayılı İmar Kanunundaki Zabıta ile ilgili iş ve yetkilerin kullanılması, 
2- 3194 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile ilgili işlemlerin yapılması, 
3- Ruhsatlı binalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması. 
4- Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların, cephelerinin inşaat sundurmalarının, yola, caddeye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılmasının sağlanması. 
5- İmar Kanunu ile ilgili tebligatların ve yaptırımların sağlanması, 
6- Su kaynaklarının korunması ve halk sağlığı için şehir içinde habersiz sondaj yapılmasının önlenmesi, yapanlar hakkında cezai işlem uygulanması. 
7- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesinin sağlanması. 

MADDE 16- GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ YASAKLAR 

1- Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu, görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunmaları, 
2- Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması, 
3- Sağlık merkezlerinde kontemine (mikrop bulaşmış nesne) iğne kutusuna atılması gereken cam pastör pipeti, lamel ve kırılmış diğer cam atıkları, bistüri, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör iğnelerini, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları kontemine kutusuna atmayarak gelişigüzel yere bırakmak, 
4- Tıbbi atık kapları, taşıma araçları ve tıbbi atık konteynırları üzerine, gelişigüzel yazı yazmak, afiş yapıştırmak, 
5- Belediyenin belirlediği ilan-reklâm panoları, bilboardları vb. harici yerlere, izinsiz ASMAK her türlü yazı yazmak, afiş, ilan yapıştırmak, tabela asmak, 
6- Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçların park edilmesi veya doldurma boşaltma yapması,
7- İşyeri ön ve yan cephelerine satışa arz edilen ürünleri asmak, teşhir etmek. 
8. izin alınmadan bez afiş pankart afiş ilan duyuru reklam kağıdı asılması ilan dağıtımı yapılması

MADDE 17- HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ YASAKLAR 

1- Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymamak, (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla), 
2- Bina ısıtma sistemlerinde (kalorifer) kullanmak üzere açık kömür ve düşük kaliteli kömür yakmak, bu tür kömürleri depolamak ve satmak, 
3- Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması, (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.) 
4- Kullanılan yakıtların menşei belgesinin, analiz raporunun, irsaliye ve faturasının kontrol için istendiğinde ibraz edilmemesi, 
5- Özel ve tüzel kişilere ait binalarda, kaloriferlerin belirlenen yakma saatlerinin dışında yakılması, 
6- Kaloriferlerin ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce yakılması, 
7- Kömürlü  kalorifer kazanı olan binaların baca filtresi yaptırmaması, 
8- Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve yöneticilerinin kalorifer kazan kontrollerini ve bakımlarını sürekli yapmamaları ve bacalarını her yıl temizletmemeleri, 
9- Kalorifer kazanlarının alev ve duman borularının haftada en az iki kez temizlenmemesi, 
10- Bacalarından kötü koku (Emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan bina, site, iş hanı yönetimleri, işyeri ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uymaması, 
11- Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak.

MADDE 18-GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ YASAKLAR

1- Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak,  fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması, 
2- Belediyemiz sınırları içinde, klakson çalmak ,hopörlör  kullanmak,ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılarak gürültü çıkarmak ( Bu durumlarda ses cihazları müsadere edilir) 
3- Motorlu araç ve motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların çıkarılması, çalışmaz hale getirilmesi, 
4- Motorlu araç, motosiklet, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden olacak şekilde açılarak çevreye rahatsızlık verilmesi, 
5- Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması, 
6- Bina içi ve dışı dâhil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı vb. araçların 19:00 – 07:00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi, 
7- Parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması,