Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Disiplin Amirliği Tip Yönetmeliği

Disiplin Amirliği Tip Yönetmeliği

 AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ TİP YÖNETMELİĞİ

……………………İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

……………………Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

      Amasra      Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

            ……………………Bağlı Kuruluşlar Disiplin Amirleri Yönetmeliği

………………Birliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

……………………İl Özel İdaresinde

……………………Büyükşehir Belediyesinde

       Amasra     Belediyesinde

            ……………………Bağlı Kuruluşlarda

………………Birliğinde

görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik,

……………………İl Özel İdaresinde

……………………Büyükşehir Belediyesinde

       Amasra     Belediyesinde

            ……………………Bağlı Kuruluşlarda

………………Birliğinde

görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3– (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri

MADDE 4– (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5– (1) Bu Yönetmelik,

…………………… İl Genel Meclisi

…………………… Büyükşehir Belediye Meclisi

      Amasra      Belediye Meclisi

            …………………… Birlik Meclisi

kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6– (1) Bu Yönetmeliği,

…………………… Valisi

…………………… Büyükşehir Belediye Başkanı

        Amasra    Belediye Başkanı

            …………………… Birlik Başkanı yürütür.

EK-4

BELEDİYE DİSİPLİN AMİRLERİ

ÜNVANIDİSİPLİN AMİRİBİR ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKAN YARDIMCISIBELEDİYE BAŞKANI  
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI  
İÇ DENETÇİBELEDİYE BAŞKANI  
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI  
BİRİM AMİRLERİBELEDİYE BAŞKANI  
BİRİM MÜDÜRLERİ  (*)BELEDİYE BAŞKANI  
AVUKATBELEDİYE BAŞKANI  
SİVİL SAVUNMA UZMANI (**)BELEDİYE BAŞKANIVALİ 
MÜFETTİŞTEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI 
MÜFETTİŞ YARDIMCISITEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI 
UZMAN
MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI
BİRİM MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI 
BİRİM AMİRLERİ(***)   (****)   (*****)BİRİM MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI 
ŞEFBİRİM MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI 
DİĞER MEMURLARBİRİM AMİRİBELEDİYE BAŞKANI 
DİĞER MEMURLAR(******)BİRİM AMİRİBİRİM MÜDÜRÜBELEDİYE BAŞKANI

(*) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerindeve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri arasında yer alan diğer Müdürler (B,C,D ve F1Grupları) Kadro Unvanları Listesinde unvan olarak öngörülmeyen ancak mevcutta dolu olan müdürlük kadroları için de dolu olarak mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerindeve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde Şube Müdürlüklerine yer verilmemiş olup ancak mevcutta dolu olan şube müdürü kadroları için de dolu halde mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda işlem yapılacaktır.

(**)Belediyelerinde sivil savunma uzmanı olan ilçelerde vali yerine kaymakam bir üst disiplin amiridir.

(***) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerindeve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri arasında yer alan İdari ve Teknik Personel Kadro Unvanları Listelerindeunvan olarak öngörülmeyen ancak mevcutta dolu olan başkatip, sayman, muhasip ve fen memuru kadrolarında görev yapanların da birim amiri olmaları ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerindebirim müdürlerinin de öngörülmüş olması durumunda söz konusu kadrolar dolu halde mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda şayet birim müdürü öngörülmemiş ise bu sütunun bir alt sütununda yazılı olduğu üzere disiplin amiri Belediye Başkanı olarak belirlenmek suretiyle işlem yapılacaktır.

(****) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde