Ana sayfa AMASRA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AMASRA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Görevleri, Dayanak, Kapsam

Tanım

Madde 1- Amasra Kent Konseyi, insan hakları ve sağlıklı çevre ilkeleri ışığında, yaşanabilirliği sürdürmeyi ve geliştirmeyi, kentsel hakların geliştirilmesi için kent sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını sağlamayı amaçlayan, bu konuda denetimi sağlayacak mekanizmalar geliştirmeyi hedefleyen ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluştur.

Amaç ve Görevleri

Madde 2- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, Amasra’ lı olma  bilincinin geliştirilmesi ve çok ortaklı yönetim tarzının yerleşmesini sağlamak, kentin, doğası, tarihi, kültürel mirası ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşmesi konusunda stratejiler belirlemek,  sürdürülebilir gelişmenin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak, Amasra halkı ile birlikte eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek, Konseyce alınan kararların Amasra Belediye Meclisi gündemine alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, konulara göre gerektiğinde diğer belediyelerle de işbirliğinde bulunmak, yaşamı ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmaktır.

               Kent konseyinin görevleri;

               a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

               b) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

               c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

               ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

               d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

               e)  Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

               f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

               g)   Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

               ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

               h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

               ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi ve 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 4-  Bu yönerge, Amasra Kent Konseyi’nin amaçlarını,  çalışma ilkelerini ve görevlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Oluşumu ve Organları

Madde 5- Kent konseyi, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

 • Amasra Kaymakamı veya temsilcisi,
 • Belediye Başkanı veya temsilcisi,
 • Sayısı onu geçmemek üzere Kaymakam tarafından belirlenen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
 • Üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından seçtiği temsilciler,
 • Tüm mahalle muhtarları katılır,
 • Beldede teşkilatı olan siyasi partilerin temsilcileri, 
 • Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,
 • Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi katılır.

Konsey Organları

Madde 6- Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur

A- Genel Kurul

B- Yürütme Kurulu

C- Meclisler ve çalışma grupları

Kent Konseyinin tüm organları, önceden belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yapılan açık oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamada ise eşitlik çıkması durumunda kur’a çekilir. Toplantılar aksine alınmış bir karar olmadıkça herkese açıktır.

 1. GENEL KURUL

Madde 7- Konseyin en yetkili organıdır ve 5. maddede yazılı üyelerden oluşur. Genel Kurul, Konsey Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündem ile toplanır. Gündem maddelerine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü ile gündeme madde eklenebilir.

Görevi, Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve değerlendirmek, yönerge değişikliğinde bulunmak, Meclis ve Çalışma Gruplarını belirlemek ve gerekli kararları almaktır.

Amasra Kent Konseyi Divan Heyeti tarafından yönetilir.

Divan, bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşur. Amasra Belediyesi Meclis I. Başkan Vekili Konseyin doğal başkanıdır. Genel Kurul Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanır.

Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

 • KONSEY YÜRÜTME KURULU

Madde 8- Genel Kurulca yapılacak seçimlerde en fazla oyu alan 8 asil, 8 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Amasra Belediye Meclisi I. Başkan Vekili kurulun doğal üyesi ve Yürütme Kurulunun Başkanıdır. Konsey sekretaryası Amasra Belediye Başkanlığınca önerilen ve Yürütme Kurulunca kabul edilen görevlilerden oluşur. Yürütme Kuruluna Belediye Meclis I. Başkan Vekili, bulunmaması halinde ise Meclis II. Başkan Vekili Başkanlık eder.

Konsey Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve toplantılarını Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirir. Yürütme Kurulu, çalışma guruplarından gelecek konuları da değerlendirerek Genel Kurulun gündemini tespit eder ve Genel Kurulca oluşturulan görüşleri Belediye Başkanlığına sunar ve uygulamayı izler.

Tekrar seçilme hakları vardır. Yürütme Kurulu üyelerinden üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yürütme Kurulu Üyelikleri kendiliğinden düşer. Üyeliğin düşmesi halinde yerine yedek üye çağırılır.

Yürütme Kurulu Başkanı

Madde 9- Yürütme Kurulu Başkanının görevi:

 • Yürütme Kurulu’na başkanlık etmek,
 • MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 10- Amasra Kent Konseyi Genel Kurulu kararı ile çeşitli konu ve sorunların araştırılmasına dönük olarak çalışma komiteleri oluşturulabilir. Bunlar Meclisler ve Çalışma Gruplarıdır.

Meclisler:

Üyeleri Aktif ve Pasif olmak üzere 2 gruptan oluşan Kadınlar Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi ve gerek görüldüğünde Genel Kurulca oluşturulacak diğer meclislerdir. Meclisler en az 11 aktif üyeden oluşur. Mazeretsiz olarak birbirini izleyen iki toplantıya katılmayan üye pasif üye konumuna düşer. Toplantılara pasif üyeler de katılabilir, söz alabilir ancak oy kullanamazlar.

Çalışma Grupları:

Gerek görüldüğünde Genel Kurulca oluşturulacak gruplardır.

Meclisler ve Çalışma Grupları;

A- Meclis ve Çalışma Gruplarının ilk toplantısına, ilgili meclisin kurulmasına ilişkin Konsey Genel Kurulunca görevlendirilen üye Başkanlık eder. İlk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman’ı kendi aralarından seçer ve sekretaryasını yürütür. Yürütmenin görevi iki yıl ile sınırlıdır. Süre sonunda yapılacak ilk toplantıda gruplar kendiliğinden yeni yürütmelerini belirler ve sekreterliğe iletirler.

B-  Meclis ve Çalışma Grubu Başkanı grubunun temsilcisidir, toplantıları yönetir. Başkanın olmadığı toplantılarda Başkan yardımcısı, Başkan ve Başkan Yardımcısının olmadığı toplantılarda başkanın görevlerini Yazman üstlenir. Yazman toplantının tutanağını tutmakla görevlidir. Meclis ve Çalışma Grupları düzenledikleri toplantı tutanaklarını Sekreterliğe göndermek zorundadır.

C-  Meclis ve Çalışma Grupları toplantı takvimlerini, Haziran ve Aralık ayları dışında yılda en az iki kez olmak üzere kendileri belirler.

D- Yıl içerisinde zorunlu oldukları iki toplantıyı yapmayan veya toplantı tutanaklarını sunmayan Meclis ve Çalışma Gruplarının feshi veya yeniden oluşturulmasına Konsey Genel Kurulu karar verir. Genel Kurulun aldığı karar kesindir.

E- Meclis ve Çalışma Gruplarına katılan herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkın kısıtlanması için çalışma yapamaz. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.

F-  Katılımcılar, Meclis ve Grup Başkanlarından izin almak suretiyle öneride bulunabilir. Ancak oy kullanamazlar.

G-  Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

      Madde 11-

Yürütme Kurulunun çalışmalarını engelleyen üyeler Yürütme Kurulunun kararı ile Yürütme Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarı halinde Konsey Genel Kuruluna durum bildirilir, üyelik Genel Kurul kararı ile düşürülür.

Madde 12- Divana yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye söz hakkı verilir.

Madde 13- Konseyde alınan kararlar basın, internet vb. araçlarla halka duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlülük

Yürütme

Madde 14- Yönerge hükümlerini Konsey Yürütme Kurulu uygular.

Yürürlük

Madde 15- Bu yönerge, Amasra Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile yürürlük kazanır.