Ana sayfa Duyurular / İlanlar Amasra Kaymakamlığı İhale İlanı

Amasra Kaymakamlığı İhale İlanı

1523
0

T.C.

AMASRA KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

KAMU TAŞINIR MALLARI ARAÇ SATIŞI

İHALE İLANI

1 Adet Binek Otomobil Satışı Yapılacaktır.

AMASRA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIN’DAN

            Amasra Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adına kayıtlı aşağıda teknik özellikleri yazılı 1 adet Binek Otomobil Satışı, 23/11/2020 Tarihinde Saat:10.00’da Amasra Kaymakamlık Makam Odasında Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Adı                  : Amasra Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 2. Adresi             : Kum Mah. Hamam Sokak Sepetci İş Hanı Kat:2
 3. Telefon No     : 0 (378) 3153969
 4. Faks No          : 0 (378) 3152135
 5. Web Sitesi      : www.amasra.gov.tr
 6. İlgili Personelin Adı-Soyadı/Unvanı : Hüseyin Boran– Birlik Müdürü

İHALE KONUSU TAŞINIR MALIN

Madde-1-

ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİARAÇ
CinsiBinek Otomobil (AA Sedan)
MarkasıRenault
TipiLaguna Priv. 1.6 16 v.
Ticari Adı
Vites TipiManuel
Modeli2009
RengiGri
Yakıt TürüBenzin
Motor NoK4MF8D000579
Şaşe NoVF18T1D0D401944800
Bulunduğu YerAmasra  Kaymakamlığı Makam Aracı
Geç. Tem. Oranı% 3
İhale Tarih/Saat23/11/2020 Saat : 10:00

İHALENİN                            :

Madde-2-

 1. Yapılacağı Yer          : Amasra Kaymakamlığı Makam Odası
 2. Tarihi ve Saati                       : 23/11/2020/  Saat: 10:00

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Madde-3- Açık İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin;

 1. İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir belgeyi,
 2. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
 3. Tebligat adresinin, iş veya ikametgah adresinden farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi,
 4. Teklifte bulunulacak taşınır mal için yatırılacak % 3 tutarındaki geçici teminat miktarını gösterir belgeyi,
 5. İhale dokümanını satın aldığına dair belgeyi,
 6. Şartname (İmzalı) ibraz etmeleri şarttır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Madde-4- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

 1. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c)        İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d)       İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e)     (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f)     (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

4.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

4.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.

4.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE SATIN ALINACAĞI YER

Madde-5- İhaleye katılacak olanlar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nda ihale dokümanını görülebilir ve Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Amasra Şubesi’nde bulunan 11913137-5001 nolu hesabına 250,00-TL (İkiyüzElliTürkLirası) yatırarak satın alabilir.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ YATIRILACAĞI YER

Madde-6- İhaleye katılacak olanlar, teklif ettikleri bedelin % 3’ü tutarındaki geçici teminatlarını Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Amasra Şubesi’nde bulunan 11913137-5001 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.

İHALE KONUSU MALIN GÖRÜLMESİ

Madde-7- İhale konusu araç, ihaleden önce istekliler tarafından görülebilir.

DİĞER HUSUSLAR

Madde-8-

 1. Açık İhale Usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait ve araç satışı ile oluşan tüm noter masrafları ve bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri müşteriye aittir.
 2. Taşınır malla ilgili her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler müşteriye aittir.
 3. Taşıt ihalelerinde (hurda taşıtlar dahil) Taşım Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin ödenmesinin gerektiği hallerde, müşteri tarafından verginin ödendiğini gösterir belgesinin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

(Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen bu ihale,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.)

– İLAN OLUNUR! –

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here