Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

782
2

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 19

KARAR ÖZÜ: Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı içerisinde Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 25/01/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 224 sayılı yazılarında “Belediyemizde görevli Zabıta ve İtfaiye Personeline her ay maktuen ödenen ‘Fazla Çalışma Ücretleri’nin yeniden belirlenmesi talebi” ne istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 19/12/2020 tarih ve 7258 kanun numaralı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun K- cetvelinde yer alan III.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, hakkındaki Belediyeler ile ilgili maddesinde, Belediyemizde  günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Amirliği ve İtfaiye Hizmetlerinde çalışan personele Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000’e kadar olanlar için 321,00 TL’yi geçemez, denmektedir. Buna göre, 15/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

      – Zabıta Amirine aylık maktuen brüt …………………………………………….. 300.00 TL

      – Zabıta Komiserine aylık maktuen brüt ………………………………………… 295.00 TL

      – Zabıta Memurlarına aylık maktuen brüt ………………………………………. 290.00 TL

      – İtfaiye Çavuşu (İtfaiye Hizmetleri Sorumlusu) aylık maktuen brüt …. 295.00 TL

      – İtfaiye Onbaşı ve Erlerine aylık maktuen brüt ………………………………. 285.00 TL

                Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine, ödenecek fazla çalışma ücretleri görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanması, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, tedavi süresince dahi ödenmeye devam edilmesine, diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalıştığı sürece ve süre ile orantılı olarak ödenmesine, aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başka bir ödeme yapılmamasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 20

KARAR ÖZÜ: Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Gelirleri Tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 30/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 4292 sayılı yazılarında “Amasra kentimizin turistlik yönden önem arz eden bir ilçe olması sebebiyle hızlı gelişen ve değişen şartlar göz önünde bulundurulduğunda, Amasra Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ‘2019 yılı Belediye Gelirleri Tarifeleri ‘ günümüz ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’müzün Belediye Gelirleri Tarifelerinin ekte sunulan tarifeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi…” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 07/01/2021 tarih ve 10 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 13/01/2021 tarih ve 2021/1 sayılı raporuna istinaden;

                05/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
 2021 YILI İMAR HİZMETLERİ BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ 
            ( C ) Cetvelindeki Gelirlerin Çeşitleri ve dayanağı 
2021 YILI UYGULANACAK OLAN TARİFE
 
 İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ 
1İmar Plan Tadilatı18,000.00 TL 
*Değer Artışı Oranları Doğrultusunda İdare Kararına göre işlem yapılacaktır. 
**Belediyemize imar plan tadilatı veya İlave İmar Planı veya Mevzii İmar Planı Değişikliği Dosyası İnceleme Ücreti (Başvuru esnasında alınacaktır.) 
2Eski Bina Yıkım Ücreti (Yıkım Masrafları + Maliyetinin)
%20 Fazlası
 
3Belediyemize Fen Adamı Kayıt Ücreti                   
   a) Mimar ve Mühendislerden2,250.00 TL
   b) Tekniker ve Teknisyenlerden1,250.00 TL
*Belediyemize kaydı olan Fen Adamlarından,Belediyemize proje sunduğu her sene yenilenmesi mecburi olup, yenilenirken maktu ücretin yarısı uygulanır.                                                              
4Belediye Şantiye Şefi Kaydı Ücreti (İlk kez Şantiye Şefi kaydı için geçerlidir. )400.00 TL 
5İmar Durum Ücreti  
  a)Konut Bölgelerinde1,650.00 TL
  b)Ticaret + Konut Bölgelerinde2,250.00 TL
  c)Ticaret Bölgelerinde2,500.00 TL
  d)Ticaret + Konut + Turizm Bölgelerinde2,750.00 TL
  e)Turizm Bölgelerinde4,000.00 TL
* Beher Yapı Başına.  
6Yol Kotu Tutanağı Ücreti1,500.00 TL 
* Her ek bina için ayrı ücret alınacaktır. 
7İhdas Dosyası İnceleme ve Onay Ücreti1,000.00 TL 
8İfraz Dosyası İnceleme ve Onay Ücreti400.00 TL 
9Tevhit Dosyası İnceleme ve Onay Ücreti400.00 TL 
10Parselasyon Dosyası İnceleme ve Onay Ücreti1,000.00 TL 
11Mali İnhidam durumunda olup, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile cephe rölevesi çıkarılması istenen yapılar için; Cephe Rölevesi Proje Çizim Ücreti2,500.00 TL 
* Yapı Başına. 
12K.K.V.K.B.K. Müdürlüğüne Hazırlanacak Evraklar ile Proje İnceleme Ücreti;  
  a) K.K.V.K.B.K. Müdürlüğü’ne Dosya Havale Ücreti: (Mimari Proje, Tadilat projesi vb.)1,000.00 TL
*K.K.V.K.B.K. Müdürlüğüne tescilli bina hariç proje gitmiyor.  
13Maktu Evrak Ücreti;  
      a) Sit Pafta Örneği vb.100.00 TL
       b) Kadastro Pafta Örneği vb.100.00 TL
  c) Halihazır Pafta Örneği vb.100.00 TL
  d) İmar Plan Örneği vb.100.00 TL
  e) Sayısal Ortamda CD’ye Çekim (Pafta Başına)600.00 TL
  g) Adres Kodu (UAVT) ve Numarataj Evrakı Ücreti (Her Bağımsız Bölüm için)20.00 TL
  h) Basılı Evrak Ücretleri25.00 TL
*Her belge başına.  
14İmar Planı, Plan Paftası ile Plan Notları (Ciltlenerek verilmesi)4,000.00 TL 
*Her pafta başına. 
15Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatlarda yerinde kontrol ücreti1,000.00 TL 
*Parseldeki Her Ruhsat Başına. 
16Teknik Alt ve Üst Yapılardan Alınan Katılım Ücreti (Yeni Yapı Ruhsatı İçin)  
  a) Parsele göre Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Ücreti 
Bina Cephe Uzunluğu x Yol/2 x Kanalizasyona Tali Hat Bağlama Ücreti  
Kanalizasyona Tali Hat Bağlama Ücreti (Binadan parsel bacasına kadar bağımsız bölüm başına)  
   1) Daire80.00 TL
   2) İşyeri160.00 TL
      
  b) *Parsele göre Yol Harcamalarına Katılım Ücreti15.435.1005 POZ NO
*Kullanılacak malzemeye göre 2021 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatlarına göre belirlenecektir.  
17TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu + Fen Adamları )  
  a) Mimar – Mühendis600.00 TL
  b) Tekniker500.00 TL
*Beher Ruhsat Başına  
18Otopark Bedeli (Her Mahalle ve Cadde İçin)12,500.00 TL 
*Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdiği takdirde bu madde revize edilecektir. 
19Asansör Ruhsat Ücreti2,000.00 TL 
20Yanan ve Yıkılan yapılar Forumuna İlişkin Ücretler  
   a)0 – 500 m2 arası500.00 TL
   b)500 m2 den büyük ise1,000.00 TL
*Her Yapı Başına  
21Mimari Proje Ön İnceleme Tasdik Ücreti  
  a)Konut Bölgelerinde1.00 TL
  b)Ticaret + Konut Bölgelerinde1.25 TL
  c)Ticaret Bölgelerinde1.50 TL
  d)Ticaret + Konut + Turizm Bölgelerinde1.75 TL
  e)Turizm Bölgelerinde2.00 TL
*Beher m²’si için  
22İstinad Duvarı Ruhsatı Ücreti10.00 TL 
*Yanal Yüzey Beher m²’si için 
23Tadilat Proje Ücretleri                
   a) Konut Tadilat Projesi12.00 TL
   b) İşyeri Tadilat Projesi15.00 TL
   c) Ortak Kullanım Alanı Tadilat Projesi10.00 TL
*Beher m²’si için (Tadilat Yapılan Kısım ve Etkilenen Alan üzerinden hesaplanacaktır.)  
24Ruhsat Yenileme Ücreti  
   a) 0 – 100 m2 arası140.00 TL
   b) 100 m2‘den büyük140.00 TL
   c) İşyerlerinde140.00 TL
*Bağımsız Bölüm Başına  
25Yeniden Ruhsat Ücreti1.00 TL 
*Beher m²’si için 
26İsim Değişikliği Ruhsat Ücreti400.00 TL 
27Parsel Dışında Çalışma Alanı Kullanım Ücreti (1 m2 alan için)5.00 TL 
*Beher m²’si için 
28Bina Kontrol Ücreti (Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin)  
   a) Konut500.00 TL
   b) Ticaret700.00 TL
   c) Otel, Hotel, Motel, Pansiyon (Her Oda İçin)1,250.00 TL
*Her Bağımsız Bölüm veya Oda için.  
**İlk yerinde yapılan incelemede olumsuz olması durumunda ikinci ve daha fazla başvurularda 2 kat ücret uygulanır.  
29İstinad Duvarı Ruhsatı Kontrol Ücreti20.00 TL 
*Yanal Yüzey Beher m²’si için 
30Üst Yapılara Verilen Belediye Hizmet Ücreti (Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin)  
   a) Konut1,100.00 TL
   b) Ticaret1,300.00 TL
   c) Otel, Hotel, Motel, Pansiyon800.00 TL
*Her Bağımsız Bölüm veya Oda için.  
31Fotoğraf Tasdik Ücreti (Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin) (4 cephe x 200 TL)800.00 TL 
32Asansör Kullanma İzin Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin)2,600.00 TL 
33Asansör Tescil Ücreti800.00 TL 
34Tasdik Ücreti  
 a) Kat İrtifakına Geçiş İçin Proje Tasdik Ücreti 
  a) Konut230.00 TL
  b) Ticaret300.00 TL
*Her Bağımsız Bölüm için.  
*Kat İrtifakının Yenilenmesinde de aynı Proje Tasdik Ücreti geçerlidir.  
 b) Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Proje Tasdik Ücreti 
   a) Konut250.00 TL
   b) Ticaret300.00 TL
*Her Bağımsız Bölüm için.  
 c) Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Kayıt Belgesi, İmar Durumu Belgesi, Yol Kotu Tutanağı, vb. (Her Sayfa Başına)100.00 TL
 d) Harita Plan ve Kroki Tasdik Ücreti100.00 TL
 e) Mesafe Krokisi150.00 TL
 f) Proje Tasdik Ücreti (Mimari, Statik, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Peyzaj vb.)600.00 TL
      
35Eksper Dosya İnceleme Ücreti200.00 TL 
36Özel Hususlar  
1. Tahsilatlar  
 1.1.Ücretler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 78. 84. 97. Maddesine dayanmaktadır. 
 1.2.Ücretlere KDV dahildir. 
2. Hesap Şekli  
 2.1.Ücret Kalemlerinde verilen m2 değerlerinde; örneğin 0 – 100 m2 arasına 100 m2 dahil değildir. 
 2.2. Gerekli durumlarda muafiyetler hesaplanacaktır. 

                Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 21

KARAR ÖZÜ: Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kiracılar ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 29/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 4285 sayılı yazılarında “T.C. Bartın Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.12.2020 tarih E-89809999-520-9500 sayılı yazısı ve 15.12.2020 tarih 7118846/010.06.02-268495 sayılı 2020/27 sayılı Genelgeye istinaden;

“Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle;yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sahip oldukları şirketlerin mülkeyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı,kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

                a)Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliylerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği;

                b)a bendinde belirtilen sebepler sonucunda faaliyeleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyettte bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi ,ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

                c)Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler a ve b bentleri uyarınca gerekli indirim,erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği,

                ç)Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden /yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerledirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği,hususları uygun görülmüştür.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 07/01/2021 tarih ve 15 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 14/01/2021 tarih ve 02 sayılı raporuna istinaden;

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarih 7118846/010.06.02-268495 sayılı Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Konulu 2020/27 sayılı Genelgesinde;7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar Kanununa tabi parklar, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idarleri ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin birtakım tedbirler alınarak bu taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımız hastalığın yayılımını önlemek için görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda tedbirler almaktadır. Bu çerçevede, bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamara gidilmiştir. Dolayısıyla, pandeminin ve bu süreçte alınan tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılmaktır.

                 Belediyemiz kiracılar listesi ve Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 23.12.2020 tarih E-65755795-165.99-4230 sayılı pandemi nedeni ile kapatılan Belediyemiz kiracıları konulu yazısına istinaden;

  1. S.S. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi (Lokal – Kahvehane)

Metin LERMİOĞLU (Çay Bahçesi – İçkili)

Amasra Spor Kulübü Derneği (Spor Kulübü Lokali)

Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN  (Çay Bahçesi)

Kayhan ŞEKER (İçkili Çay Bahçesi Ve Büfe)

Amasra Yelken Kulübü Derneği (Spor Kulübü)

Şükrü DANABAŞ (İçkili Çay Bahçesi)

            Ramazan ÖZSOY (Kahvehane)

            Faaliyetleri durdurulan işyerleri olduğundan, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına,

  • Aysel EPLİ- Esin GÜNAYDIN (Balıkhane)

Hasan GÜLBEZER (Balıkhane)

Güzin TUŞ YILDIZ (Balıkhane)

Rafet KOCAMAN (Balıkhane)

Metin YILMAZ (Balıkhane)

Kenan KAYA (Balıkhane)

Güzin TUŞ YILDIZ (Balıkhane)

Nevzat HAKBİLİR (Büfe Yeri )

Nevzat GÜN (Tekel Bayi-Bakkal)

Bora Ömer IŞIKAL (Beyaz Eşya Satış)

Mustafa SİRKE (Tuvalet)

Deniz Taksi (Durak)

Amasra Seyahat (Durak Yeri)

Ali Tuncer PEKİN (İçkili Restaurant)

IŞIKALTINLAR İnşaat (Dükkan)

Nesrin DEMİRCİ (Bakkaliye-Tekel Bayii)

Erhan KOCABIYIK (Taksi Durağı)

       2020/27 sayılı Genelgenin a) bendine göre bu kiracılarımızın Ocak-Şubat-Mart 2021 aylarına ait ödenmesi gereken kira bedellerinin Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 aylarında tahsil edilmesine,

  • Halil YILDIZ (Tuvalet)

Sevinç GÜLBEZER (Mısır Tezgah Yeri)

Gürkan ÖZENGİ (Otopark Alanı)

Metin YILMAZ (Mısır Tezgah Yeri)

Yeliz AYVAZ (Satış Büfesi Yeri)

Vural ÇAMCI (Satış Büfesi Yeri)

Levent ÖZTÜRK (Yol Otopark Alanı)

Serdar DERELİ (Büfe Yeri)

2020/27 sayılı Genelgenin a) bendine göre bu kiracılarımızın ödeyecekleri kira bedellerinin üç eşit taksitte Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 aylarında tahsil edilmesine,

  • Ferhat GÜNGÖR (Reklam Üniteleri)

Buğra Berk BEKTAŞ (Plaj Alanı)

Erdem YALÇIN (Tek Taraflı Otopark Alanı)

Pelenkoğlu Demir Çelik (Tek Taraflı Otopark Alanı)

Mustafa OKUL (Otopark Alanı)

Hasan UĞUR (Unlu Mamül Satış Büfesi)

                Bu kiracılarımızın ödeyecekleri kira bedellerinin pandemi koşullarının seyrine göre ileriki meclis toplantılarında değerlendirilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 22

KARAR ÖZÜ: Yönetmelik Komisyonunun, Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 30/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 4295 sayılı yazılarında “11.12.2020 tarih ve 4073 sayılı Başkanlık Oluru alınarak ve 3194 sayılı İmar Kanunun 1.maddesi, 8.madde (j) bendi, 21. ve 40. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (b) bendi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 28.madde (7) bendi, 42.madde (1) bendi ve 66.maddelerindeki esaslara dayanılarak;
             Amasra Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren parseller dışında kalan alanlarda, karayoluna cephesi bulunan parsellerde ve bu parseller içerisinde yapılacak yeni veya mevcut yapılar için, cephe tasarımları, cephe ve çatı kaplamaları, malzeme ve renk gibi estetiğe dayalı unsurların değerlendirilmesi, binanın çevresiyle ve diğer binalarla arasında uyum sağlanması, görüntü kirliliğinin önlenebilmesi, cephe, meydan, cadde, sokak, kaldırım, kent mobilyaları, peyzaj vb. düzenlemelerdeki usullere ilişkin öneriler getirilmesi ve sonuç olarak kentsel mimarinin özgünleştirilerek,  yerel kimliklerin ön plana çıkarılması, kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilerek sürdürülebilir kentsel estetik bütünlüğe ulaşılması ve tarihi, doğal değerlere uygun ilke kararları alabilmek amacıyla Başkanlık Makamının 11.12.2020 tarih ve 4073 sayılı ‘OLUR’ları ile kurulan Mimari Estetik Komisyonun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin Belediye Meclisi tarafından  görüşülüp karar verilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 07/01/2021 tarih ve 9 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Yönetmelik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Yönetmelik Komisyonunca hazırlanan 08/01/2021 tarih ve 01 sayılı raporu doğrultusunda;

                İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan ve onaylanmak üzere Belediye Meclisimize sunulan Mimari Estetik Komisyonun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 23

KARAR ÖZÜ: Yönetmelik Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 31/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 4318 sayılı yazılarında “Belediyemiz bünyesinde yer alan ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri kapsamında kurulan belediyemiz müdürlüklerinin çalışma yönetmelikleri incelenmiş olup Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği Çalışma Yönetmeliklerinin güncelliğini yitirmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu müdürlüklerimize ait yönetmelikler ilgili birimlerce güncellenmiş olup, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği Çalışma Yönetmeliklerinin belediyemiz meclisince incelenerek onaylanması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 07/01/2021 tarih ve 11 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Yönetmelik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Yönetmelik Komisyonunca hazırlanan 08/01/2021 tarih ve 02 sayılı raporu doğrultusunda;

                Yönetmelik Komisyonunca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, güncelliğini yitirmiş olan mevcut yönetmelikler ve ilgili birimlerce hazırlanan güncel yönetmelik taslakları incelenmiş olup onaylanmak üzere Belediye Meclisimize sunulan, Amasra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği Çalışma Yönetmeliklerinin uygun olduğuna ancak Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü yönetmelik taslaklarında eksiklikler olduğu tespit edildiğinden bir sonraki meclis toplantısında değerlendirilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 24

KARAR ÖZÜ: Yönetmelik Komisyonunun, Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 31/12/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 4324 sayılı yazılarında “03.09.2009 tarih ve 137 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin güncelliğini yitirmesi nedeni ile Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği adı altında güncellenerek tekrar oluşturulması ile ilgili gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Belediye Meclisimizin 07/01/2021 tarih ve 12 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Yönetmelik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Yönetmelik Komisyonunca hazırlanan 08/01/2021 tarih ve 03 sayılı raporu doğrultusunda;

                Yönetmelik Komisyonunca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, güncelliğini yitirmiş olan mevcut Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği ve Zabıta Amirliğince hazırlanan güncel yönetmelik taslağı incelenmiş olup onaylanmak üzere Belediye Meclisimize sunulan, Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri, Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ahmet REİS, Zülkar ÖZTÜRK, Neci YILDIRIM, Şükran KARAHAN, Meltem ÖZ (KABUL) Meclis Üyesi Ertan CENGİZ (ÇEKİMSER) oy kullanmış olup oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 25

KARAR ÖZÜ: İtfaiye Hizmetlerinin, 2021 yılı İtfaiye Hizmetleri Ücret Tarifesinin güncellenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 09/01/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İtfaiye Hizmetlerinin aynı tarih ve 279 sayılı yazılarında “Belediyemiz İtfaiye Hizmetlerinde uygulanan ücret tarifesinin güncellenmesi gerektiğinden kanu ile ilgili birimimizin teklifi yazımız ekindeki tarifede belirtilmiş olup ücretlerin Belediye Meclisimizce yeniden değerlendirilerek gerekli kararın alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                 Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/02/2021

KARAR NO: 26

KARAR ÖZÜ: Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 Mart ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

KARAR: Başkanlık Makamının 25/01/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 225 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Şubat ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Mart ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2021 yılı Mart ayı meclis toplantısının 04 Mart 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

2 YORUMLAR

  1. Oy birliği ile yürürlülüğe alınan bu yönetmelikleri de görmek isteriz.Sürekli yönetmelik değişiyor.Nerde bu değiştirdiğiniz yönetmelik?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here