Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Kararları

295
0

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 29/09/2021

KARAR NO: 99

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 02/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 2729 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 07.12.2021-31.12.2021-31.03.2022-06.04.2022 ve 01.11.2022 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 05.11.2020 tarih ve 83 sayılı meclis kararı da dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 05/08/2021 tarih ve 90 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 12-13/08/2021 tarih ve 15 sayılı raporunda “Kiraya verilen taşınmazlarımızın 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre daha kapsamlı irdelenmesine ve hukuk görüşü de alınmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunun araştırma ve incelemelerine devam etmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanacak olan raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine” denilmekte olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 28/09/2021 tarih ve 16 sayılı raporu doğrultusunda;

            Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait kiracılar listesi, kiracılara ait kira sözleşmeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e bendi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılan inceleme ve araştırma neticesinde;

                       A)  Kira listesinde yer alan;

 1. Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesinde bulunan ve Yeliz AYVAZ tarafından işletilen Satış Büfesi Yerinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve 89049088-754-E.2903 sayılı yazılarında (EK-1) Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesi, Büyük Liman Mevkii No:3/2 adresinde tapuda 295 ada 1 parselde bulunan Roma Dondurmacısı adlı büfenin kira sözleşmesinde yazan (kiralanan alanda herhangi bir eklenti vb. yapılamaz) hükmü bulunduğundan, Roma Dondurmacısı adlı büfenin 14,40 m2 olduğu, ancak büfenin 2.35 m2 kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı tespit edilen, büfeye eklenti olarak bir kısmı beton bir kısmı plaj üzerine masa- sandalye atılarak ve çevresinin tel çit ile kapatılarak kullandığı, yaklaşık bu alanın da 30,83 m2 işgal alanı oluşturduğu tespit edilmiştir.’ denilmektedir.

Bu itibarla kira sözleşme süresi 31.12.2021 tarihinde bitecek olan Satış Büfesi Yerinin-Yeliz AYVAZ’ın kira süresi bitiminde tahliye edilmesine,

 • Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesinde bulunan 601 m2’lik Yol Otopark Alanının işletmecisi Levent ÖZTÜRK Vekili Bülent ÖZTÜRK tarafından Belediyemize verilen 28.05.2021 tarihli dilekçesinde (EK-2) Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs illeti bizleri de zor durumda bıraktı. 2020 yılında 2,5 ay, 2021 yılında 7,5 ay ve diğer çalıştığımız günlerde hafta sonlarında çalışamadık. Devletten hiçbir yardım alamadık. Salgınla mücadelede nüfusun %60-70’i aşılanıncaya kadar kısıtlamaların devam edeceğini hükümetimiz ifade etmektedir. Dolayısıyla önümüzde belirsiz bir süre daha bu sıkıntıların yaşayacağımız açıktır. Bu nedenle 04/04/2022 yılında sona erecek olan sözleşmemin, pandemi dönemindeki olumsuzluklar göz önüne alınarak, diğer işletmeler gibi 1 yıl süreyle uzatılarak, 04/04/2023 yılına kadar uzatılmasını ve mağduriyetimin giderilmesini önemle arz ederim.’ denilmektedir. Levent ÖZTÜRK’ün kira dosyası incelendiğinde 07/04/2019-06/04/2020 tarihleri arası yıllık kira bedeli %16,33 oranında artırılmıştır. Yine 30.04.2019 tarihinde iki tarafın da rızasıyla kira bedeline %35 artış yapılmıştır. (15.373,40 TL’sı )

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi“ olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. 18.06.2020 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararında (EK-3) altı kiracımızın 2019 yılında kiralarına %30 oranında artış yapılmış, bu kiracılarımızın 2020 kira artış oranları %3 olarak yapılmıştır.

Bu itibarla kiracımız Levent ÖZTÜRK’ün kirasına 2019 yılında %16,33 ve %35 oranında olmak üzere toplamda 51,33 oranında zam yapıldığından yapılan %35’lik zam oranının (15.373,40 TL’sı) Levent ÖZTÜRK’ün 07.04.2021-06.04.2022 tarihlerini kapsayan 1 yıllık kira bedelinden düşülmesinin uygun olacağına ve kira sözleşme süresinin 1 yıl uzatılmasına,

 • Kum Mahallesi, General Mithat CEYLAN 2 Caddesi, Büyük Liman içerisinde bulunan ve Hatice ÖZCAN tarafından işletilen Bay-Bayan Umumi Tuvalet, Duş, Bebek Bakım Odasının kira sözleşme süresi 31.12.2021 tarihinde bitecektir. Bu alanda Belediyemizce daha modern Bay-Bayan Umumi Tuvalet, Duş, Bebek Bakım Odası yapılması planlandığından kira sözleşme süresi 31.12.2021 tarihinde bitecek olan Bay-Bayan Umumi Tuvalet, Duş, Bebek Bakım Odası-Hatice ÖZCAN’ın kira süresi bitiminde tahliye edilmesine,

4- Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesinde bulunan ve Nesrin DEMİRCİ tarafından işletilen Bakkaliye-Tekel Bayiinin kira sözleşme süresi 31.12.2021 tarihinde bitecektir. Belediyemizce Bakkaliye-Tekel Bayiinin de içerisinde bulunan Turgut IŞIK Caddesinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Amasra Belediyesi Turgut IŞIK Caddesi Peyzaj Düzenleme Uygulama Projesi bulunduğundan (EK-4) kira sözleşme süresi 31.12.2021 tarihinde bitecek olan Bakkaliye-Tekel Bayii-Nesrin DEMİRCİ’nin ayrıca Bakkaliye-Tekel Bayiini hiç çalıştırmadığından, uzun yıllardan beri kapalı tuttuğundan kira süresi bitiminde tahliye edilmesine,

5-  Kum Mahallesi, Prof. Dr. Semavi EYİCE Caddesi üzerinde bulunan ve Coşkun GEZER tarafından işletilen Umumi Tuvalet Belediye Meclisimizin 07.01.2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında Kültürel Tesis Alanı (EK-5) içerisinde kalmakta olup, bu alanda Belediyemizce Kültür Merkezi yapılması planlanmaktadır.

       Bu itibarla kira sözleşmesi de bulunmayan Coşkun GEZER’in tahliye edilmesine,

B) Belediyemizce kira sözleşme süreleri 07.12.2021-01.12.2021-31.03.2022-06.04.2022 (30 Adet) tarihleri itibari ile bitecek olan kiralık yerlerimiz ile ilgili Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.’ye, Gayrimenkul Değerleme ve Kira Raporlaması yaptırılmıştır. (EK-6)

 1. Yeniden fiyatlandırma teklifini kabul edenler ve etmeyenlere tahliye için ihtarname gönderilmesine,
 2. Yeniden fiyatlandırmayı kabul edenlerin kira süresinin 3 yıl uzatılmasına,
 3. Yeniden fiyatlandırmayı kabul etmeyen kiracılarımız ile ilgili yasal süreç başlatılmasına, 10 yıllık kiracılık durumları dolayısıyla tahliye davaları açılmasına,
 4. Belediyemize kira borcu olan kiracılarımızın kira borçlarını ödemeleri için 30 Kasım 2021 Salı gününe kadar kira borçlarını ödemeleri için süre verilmesine, ödemedikleri taktirde icra takipli tahliye edilmelerine,

                        C) Belediyemizce kira süreleri uzatılan kiracılarımız için;

 1. Tüm kiracılarımızın kira bedellerinin aylık olarak tahsil edilmesine, aylık kira bedellerinin her ayın 1’ile 10’u arasında tahsil edilmesine,
 2. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,
 3. İşletme hakkı verilen kiracılarımızın kira sözleşmelerinin Katma Değer Vergisi Dahil olarak hazırlanmasına,
 4. Kiracılar ile imzalanacak kira sözleşmelerine imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine,
 5. Belediyemizce Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.’ye yaptırılan Gayrimenkul Değerleme ve Kira Raporlaması doğrultusunda yeni yıllık ve aylık kiralar aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına,

5-1-Aysel EPLİ-Esin GÜNAYDIN (Balıkhane); Yıllık Tutar:36.000,00 TL, Aylık Tutar:3.000,00 TL

5-2-Hasan GÜLBEZER (Balıkhane); Yıllık Tutar:18.000,00 TL, Aylık Tutar:1.500,00 TL

5-3-Güzin TUŞ YILDIZ (Balıkhane); Yıllık Tutar:24.000,00 TL, Aylık Tutar:2.000,00 TL

5-4-Rafet KOCAMAN (Balıkhane); Yıllık Tutar:24.000,00 TL, Aylık Tutar:2.000,00 TL

5-5-Metin YILMAZ (Balıkhane); Yıllık Tutar:24.000,00 TL, Aylık Tutar:2.000,00 TL

5-6-Kenan KAYA (Balıkhane); Yıllık Tutar:24.000,00 TL, Aylık Tutar:2.000,00 TL

5-7-Nevzat HAKBİLİR (Büfe Yeri); Yıllık Tutar:9.000,00 TL, Aylık Tutar:750,00 TL

5-8-Şükrü DANABAŞ (Cafe Kumsal): Yıllık Tutar:180.000,00 TL, Aylık Tutar:15.000,00 TL

5-9-Nevzat GÜN (Tekel Bayii-Bakkal): Yıllık Tutar:12.000,00 TL, Aylık Tutar:1.000,00 TL

5-10-Bora Ömer IŞIKAL (Beyaz Eşya Satış): Yıllık Tutar:24.000,00 TL, Aylık Tutar:2.000,00 TL

5-11-Mustafa SİRKE (Tuvalet (Cami)): Yıllık Tutar:18.000,00 TL, Aylık Tutar:1.500,00 TL

5-12-Halil YILDIZ (Tuvalet (Bld. Yanı)): Yıllık Tutar:12.000,00 TL, Aylık Tutar:1.000,00 TL

5-13-Deniz Taksi (Durak): Yıllık Tutar:6.000,00 TL, Aylık Tutar:500,00 TL

5-14-Amasra Seyahat (Durak Yeri): Yıllık Tutar:60.000,00 TL, Aylık Tutar:5.000,00 TL

5-15-Metin LERMİOĞLU (Aile Çay Bahçesi): Yıllık Tutar:180.000,00 TL, Aylık Tutar:15.000,00 TL

5-16-Amasra Spor Kulübü (Kulüp Lokali): Yıllık Tutar:42.000,00 TL, Aylık Tutar:3.500,00 TL

5-17-Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN (Satış Büfesi): Yıllık Tutar:60.000,00 TL, Aylık Tutar:5.000,00 TL

5-18-Ali Tuncer PEKİN (İçkili Restoran): Yıllık Tutar:180.000,00 TL, Aylık Tutar:15.000,00 TL

5-19-Seda BAYRAK (Çay Bahçesi (İçkili)): Yıllık Tutar:96.000,00 TL, Aylık Tutar:8.000,00 TL

5-20-Hülya ÖZALTIN (Mısır Tezgâh Yeri): Yıllık Tutar:36.000,00 TL, Aylık Tutar:3.000,00 TL

5-21-Metin YILMAZ (Mısır Tezgâh Yeri): Yıllık Tutar:36.000,00 TL, Aylık Tutar:3.000,00 TL

5-22-Vural ÇAMCI (Satış Büfesi Yeri): Yıllık Tutar:180.000,00 TL, Aylık Tutar:15.000,00 TL

5-23-Ramazan ÖZSOY (Bakkaliye-Tekel Bayii-Kahvehane): Yıllık Tutar:24.000,00 TL, Aylık Tutar:2.000,00 TL

5-24-Serdar DERELİ (Büfe İşletme): Yıllık Tutar:180.000,00 TL, Aylık Tutar:15.000,00 TL

5-25-Güzin TUŞ YILDIZ (Restoran): Yıllık Tutar:420.000,00 TL, Aylık Tutar:35.000,00 TL

5-26-Levent ÖZTÜRK (Yol Otopark Alanı Büfe Yeri) Yıllık Tutar:96.000,00 TL, Aylık Tutar:8.000,00 TL

Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde; Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ ve Ahmet REİS (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 2 RED oyu ile Belediye Meclisimizce oy çokluğuyla karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 29/09/2021

KARAR NO: 100

KARAR ÖZÜ: Amastris Gıda Turizm İnşaat Seyahat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Müdürlüğü Şirket Sözleşmesinin Değişikliği.

KARAR:         Başkanlık Makamının 21/09/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Amastris Gıda Turizm İnşaat Seyahat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Müdürlüğünün 21/09/2021 tarih ve 3365 sayılı yazılarında “19.02.2020 tarihinde kurulan şirketimiz Amasra-189 sicil numaralı 0691105602 vergi kimlik numarası ile faaliyet göstermektedir. Şirketin esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesine istinaden;… şirketimizin bahsedilen faydalı ve lüzumlu görülen işlere girişilmek istendiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Amastris Gıda Turizm İnşaat Seyahat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesinde değiştirilecek olan konular; 

1- Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesaire yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazları, kalorifer, kat kaloriferi, klima, kombi, hidrofor, merkezi ısıtma ve soğutma cihazlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü soğutma, ısıtma ve iklimlendirme sistemlerine ait makine, alet, yedek parça, yardımcı madde yarı mamul, mamul ve konusuyla ilgili tesisleri üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü klima, kombi, havalandırma, ısıtma, soğutma tesisleri, soğuk hava depoları, ısı pompaları montajlarını yapmak, bunlarla ilgili malzeme, ölçü kontrol cihazları ve elemanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesaire tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak,

2-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sağlık kuruluşu, mağaza, restoran veya ören yeri tesisleri gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı halka arzını sağlamak veya üçüncü şahıslarca tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak. İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak. Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapabilir. Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, kokteyl, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir. Fuar stantları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreter ya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek. Her sektörden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi ya da bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç
etmek.

3-3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri gereğince ilgili makamlardan izin almak kaydı ile yerel radyo ile televizyon kurmak ve kuruluşların çalıştırılabilmesi için gerekli ticari faaliyetlerin tamamını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak. Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak. Şirket her türlü sinema, TV, video filmlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, teşhir, pazarlama işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek. Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak. Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak.

4-Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak. İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması. Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabelalar ile eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi,
gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak. Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak. Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak. Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak. Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve teçhizatın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

    Olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (Çekimser) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 2 ÇEKİMSER oyu ile Belediye Meclisimizce oy çokluğuyla karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here