Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Kararları

308
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/09/2021

KARAR NO: 93

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesi Küçük Liman Caddesi Canlı Balık Önünden Çekiciler Çarşısı Girişine Kadar Olan Alanda Park Yasağı Talebi İle İlgili Hazırlanan Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 03/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 2742 sayılı yazılarında “İlçemiz Boztepe ve Kaleiçi Mahalleleri İlçe Trafik Komisyonunun almış olduğu karara istinaden Temmuz ayından itibaren araç trafiğine kapatılmıştır. Ancak trafiğe kapatılan alan içerisinde kalan ve 02/05/2013 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararı ile kontrollü araç parkına izin verilen, Küçük Liman Caddesi Canlı Balık önünden Çekiciler Çarşısı girişine kadar olan alanda araçlar uzun süreli olarak park ettiklerinden bu konuda sorunlar yaşandığı ve belediyemize çeşitli şikayetlerin geldiği tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendinde; “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” denmektedir. Bu nedenle ilgili madde hükmü gereğince Küçük Liman Caddesi Canlı Balık önünden Çekiciler Çarşısı girişine kadar olan alanda park yasağının uygulanabilmesi için gerekli meclis kararının alınması denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               Belediye Meclisimizin 05/08/2021 tarih ve 89 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Trafik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Trafik Komisyonunca hazırlanan 10/08/2021 tarih ve 01 sayılı raporu doğrultusunda;

                İlçemiz sınırları içerisinde trafik ve park sorunu ile ilgili olarak genel bir inceleme ve araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğuna, konu ile ilgili geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden ve bu konuda Belediyemiz birimleri Zabıta Amirliği ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılmasının uygun olduğuna, Trafik Komisyonunun bu konu hakkında çalışmalarına devam etmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/09/2021

KARAR NO: 94

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 02/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 2729 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 07.12.2021-31.12.2021-31.03.2022-06.04.2022 ve 01.11.2022 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 05.11.2020 tarih ve 83 sayılı meclis kararı da dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               Belediye Meclisimizin 05/08/2021 tarih ve 90 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 12-13/08/2021 tarih ve 15 sayılı raporu doğrultusunda;

                Kiraya verilen taşınmazlarımızın 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre daha kapsamlı irdelenmesine ve hukuk görüşü de alınmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunun araştırma ve incelemelerine devam etmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanacak olan raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/09/2021

KARAR NO: 95

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Deniz Bank A. Ş. Tarafından Kiralanmış Bulunan ATM Yeri Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi İle İlgili Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 27/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3036 sayılı yazılarında “Deniz Bank A.Ş. Bartın Şubesinin 16.08.2021 tarih ve 3504 sayılı dilekçesine istinaden talebin Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Deniz Bank A.Ş. Bartın Şubesinin 16.08.2021 tarih ve 3504 sayılı dilekçe talebi ile ATM Yeri kira bedelinde indirim yapılmasının emsal teşkil etmesi sebebi ile uygun olmadığına, konu ile ilgili uygulanmakta olan 05.08.2021 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararımızın aynen devamına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/09/2021

KARAR NO: 96

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Güzergahındaki Kaleşah Mahallesi ve Fatih Mahallesi Yolcu İndirme ve Bindirme Yerlerinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 23/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 2994 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri çalışma güzergahı olarak kullanılan Kaleşah Mahallesi ve Fatih Mahallesi yol güzergahında ekli krokide gösterilen alanlarda yolcu indirme ve bindirme yeri olarak tespit edilen alanların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendinde belirtilen ‘Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.’ hükmü gereği bu alanların yolcu indirme ve bindirme yerleri olarak belirlenmesi ile ilgili konunun Belediye Meclisimizce değerlendirilmesidenilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Trafik Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/09/2021

KARAR NO: 97

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Yolcu Taşıma Ücretleri Tarifesi İle İlgili Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 17/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 2936 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 06/08/2021 tarihli dilekçeleri ile ‘05.08.2021 tarih ve 82 nolu Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinin öğrenci, 60 yaş ve üzeri ve Belediye Personeli yolcu taşıma bedelinin arttırılarak Belediye Meclisinin daha önce almış olduğu 23.11.2010 tarih ve 147 sayılı kararında öğrenci ve 60 yaş üzeri yolculardan sivil ücretin %50’si oranında ücret alınması ile ilgili kararının kaldırılmasını’ ve tarifenin sivil yolcu ve indirimli yolcu ücreti olarak belirlenmesini, indirimli yolcu ücretinin 2.00 TL. olarak belirlenmesini talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/09/2021

KARAR NO: 98

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 27/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3048 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Eylül ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Ekim ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısının 07 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here