Ana sayfa Genel 2021 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Kararları

171
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/12/2021

KARAR NO: 125

KARAR ÖZÜ: 2 Adet Önerge

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 2 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün; 2022 yılı Belediye Gelirleri Tarifelerinin güncellenmesi ile ilgili talebinin gündemin 5. maddesine eklenmesine,

2- İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün; Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Askı İtirazlarının Uygun Olanlarına İlişkin Plan Paftalarının Değerlendirilmesi ile ilgili talebinin gündemin 6. maddesine eklenmesine, gündem maddelerinin 11 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/12/2021

KARAR NO: 126

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Yolcu Taşıma Ücretleri Tarifesi İle İlgili Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 22/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 4273 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 08/11/2021 tarihli dilekçeleri ile ‘05.08.2021 tarih ve 82 nolu Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinin öğrenci, 60 yaş ve üzeri ve Belediye Personeli yolcu taşıma bedelinin arttırılarak Belediye Meclisinin daha önce almış olduğu 23.11.2010 tarih ve 147 sayılı kararında öğrenci ve 60 yaş üzeri yolculardan sivil ücretin %50’si oranında ücret alınması ile ilgili kararının kaldırılmasını’ ve tarifenin sivil yolcu, 60 yaş ve üzeri, öğrenci ücreti olarak belirlenmesini, sivil yolcu ücretinin 3.50 TL. 60 yaş ve üzeri 2.50 TL. öğrenci ücretinin 2.00 TL. olarak belirlenmesi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/12/2021

KARAR NO: 127

KARAR ÖZÜ: Memur Dolu Kadro Derecesi Değişikliği

KARAR: Başkanlık Makamının 24/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 4314 sayılı yazılarında “Belediyemiz personeli Gökhan SUÇEKEN’in 23.11.2021 tarihli dilekçesine istinaden; Belediyemiz norm kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfında 3 dereceli Tekniker kadrosunda görev yapmakta iken, 2021 yılı Yerel Yönetimler Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında geçerli puanı alarak 05.11.2021 tarih ve 4014 sayılı atama yazısı gereği 15/11/2021 tarihi itibariyle, belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 3 dereceli Fen İşleri Müdürü kadrosuna ataması yapılan Gökhan SUÇEKEN’in, işgal etmekte olduğu 3 dereceli Fen İşleri Müdürü kadro derecesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. maddesinin B fıkrasının “b” bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (L) bendine istinaden yükseltilerek, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin (Memur) meclisimizce onaylanması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN           ALINMAK İSTENEN KADRONUN

Unvan Kodu  Sınıfı  Unvanı  Derecesi  Adeti                        Unvan Kodu   Sınıfı   Unvanı   Derecesi   Adeti

11050        G.İ.H.  Fen İşleri      3           1                     11050        G.İ.H.  Fen İşleri        1          1

                                       Müdürü                                                                                                    Müdürü

      Olarak değiştirilmesine, Belediye Başkanı Vekili Naci YILDIRIM, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Ahmet REİS, Zülkar ÖZTÜRK, Şükran KARAHAN, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ (Çekimser) 8 KABUL, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/12/2021

KARAR NO: 128

KARAR ÖZÜ: Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın Yurt Dışı Gezisi.

KARAR: Başkanlık Makamının (Özel Kalem) 26/11/2021 tarih ve 4446 sayılı yazısında “Amasra ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin daveti üzerine 25 Aralık 2021 tarihinde  Almanya’da yaşayan hemşerilerimiz ile bir araya gelerek ilçemiz Amasra ile ilgili yapılabilecekler ve kardeş kent ilişkisi kurulması konusunda fikir alış verişinde bulunulması amacıyla diğer dernekleri ziyaret etmek ve  Almanya’nın Rheda-Wiedenbrück kentinde yapılacak olan kurultaya katılmak için konunun meclisimizce müzakeresi” denilmekte olup bu talebe istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Amasra ve Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 25 Aralık 2021 tarihinde Rheda-Wiedenbrück/ALMANYA adresinde yapılacak olan kurultaya Belediye Başkanımız davet edilmiş olup 25 Aralık 2021 tarihindeki bu kurultaya Almanya’da yaşayan hemşerilerimiz ile bir araya gelerek ilçemiz Amasra ile ilgili yapılabilecekler ve kardeş kent ilişkisi kurulması konusunda fikir alış verişinde bulunmak için Belediyemiz adına Belediye Başkanımız Sayın Recai ÇAKIR’ın katılmasına, bu geziye gidip gelmesi sırasında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kanuni harcırahların (yol+yevmiye) Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gider Bütçemizin Yolluklar harcama kaleminden ödenmesine, gezi için gerekli iznin Valilik Makamından alınması konusunda Belediye Başkanı Vekili Naci YILDIRIM, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 6 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/12/2021

KARAR NO: 129

KARAR ÖZÜ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2022 Yılı Belediye Gelirleri Tarifeleri

KARAR: Başkanlık Makamının 29/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 4358 sayılı yazılarında “İlçemiz turistlik yönden önem arz eden bir ilçe olması sebebiyle hızlı gelişen ve değişen şartlar göz önünde bulundurulduğunda, Amasra Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ‘2021 yılı Belediye Gelirleri Tarifeleri’ günümüz ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün Belediye Gelirleri Tarifelerinin ekte sunulan tarifeler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek gerekli kararın alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                 Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/12/2021

KARAR NO: 130

KARAR ÖZÜ: Amasra İlçe Sınırları Dahilinde 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümleri Askı İtirazlarının Uygun Olanlarına İlişkin Plan Paftalarının Değerlendirilmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 29/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 4375 sayılı yazılarında “Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Amasra İlçe sınırları dahilinde  1.2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘PİN:KUİP :74007788  işlem numaralı 1/1000 ölçekli (Revizyon+İlave )Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı ve PİN:KNİP:7427824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve Ekleri, Plan Hükümleri’ 22/01/2021-22/02/2021 tarihleri arası Belediyemiz ilan mahalline asılmış, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla  halkımıza duyurulmuştur. Koruma Amaçlı İmar Planına askı süresi içerisinde 178 adet parseli kapsayan 208 adet itiraz dilekçesi sunulmuştur. Söz konusu itiraz dilekçeleri Belediye Meclisine havale edilmiş ve 04.03.2021 tarih ve 35 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havalesine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 26/05/2021 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararına istinaden; Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin Koruma amaçlı imar planına itiraz başlıklı 9. Maddesine istinaden, Belediye Meclisimizce olumlu ve kısmen olumlu karar alınan itiraz dilekçeleri, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.

                Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.09.2021 tarih ve E-1745959 sayılı yazısı ile tebliğ edilen 01.09.2021 tarih ve 6932 sayılı Kurul Kararında itirazların değerlendirildiği Belediyemize bildirilmiş ve konu Belediye Meclisine değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 112 sayılı kararı ile; ‘…. Koruma Bölge Kurulunun 01/09/2021 tarih ve 6932 sayılı kararı ile uygun olduğu yönünde karar alınan 13 adet itiraza ilişkin çalışmanın plan müellifince ivedilikle hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına ve Belediye Meclis Kararı alınarak değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletilmesine …’ karar verilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 11.11.2021 tarih ve 754-4138 sayılı yazısı ile Koruma Amaçlı İmar Planı plan müellifine Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 112 sayılı kararları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak bir sonraki Belediye Meclisi toplantısına kadar tarafımıza gönderilmesi istenmiştir.

                Modern Planlama ve Şehircilik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş’nin 26.11.2021 tarih ve Mp.2021-20 sayılı yazısı ile; 6932 sayılı  kurul kararı ve 04.11.2021 tarih ve 112 sayılı Belediye Meclis  kararında belirtilen düzenlemelerin yapıldığı Belediyemize bildirilmiştir.

                Koruma Bölge Kurulunun 01/09/2021 tarih ve 6932 sayılı kararı ile uygun olduğu yönünde karar alınan 13 adet itiraza ilişkin çalışmanın plan müellifince ivedilikle hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına ve Belediye Meclis Kararı alınarak değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletilmesine karar verilen parsellere ilişkin hazırlanan planların Belediye Meclisince incelenerek gerekli kararın alınmasıdenilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/12/2021

KARAR NO: 131

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi 2022 Yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 27/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3908 sayılı yazılarında 27/12/2010 tarih 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemizce hazırlanan Amasra Belediyesi 2022 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu yazımız ekinde sunulmuştur. 2022 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisinin 04/11/2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili olarak hazırlanan 05-09/11/2021 tarih ve 20 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

Bu rapor 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” hükmü gereği hazırlanmıştır.

Rapor konusu çalışmanın amacı, evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır.

Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifeleri saptarken tam maliyetle “kirleten öder” ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Yönetmeliğe göre kirleten öder ilkesi; Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağını belirtmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanması konusunda yol göstermek amacıyla “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” oluşturulmuştur. Raporun hazırlanmasında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri ile söz konusu kılavuz esas alınmış olup toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Evsel atık miktarının hesaplanmasında Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan “Evsel Atık” tanımı dikkate alınmıştır. Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup edileceği öngörülmüştür. Ayrıca maliyet unsurları KDV dâhil hesaplandığı için evsel katı atık tarifesinde belirlenen tutarlarda KDV dâhil tutarlardır.

2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

Rapor 6 bölüm ve eki “ Katı Atık Tarife Ücretleri” nden oluşmuş olup, raporun 2. Bölümünde Tarife Hesaplama İlkeleri, 3. Bölümünde Maliyetler, 4. Bölümünde Tarifeler ve 5. Bölümünde Tarifeler Göre Gelirler ve 6. Bölümünde Evsel Katı Atık Ücretlerinin Tahsilâtına İlişkin Usul ve Esaslara yer verilmiştir.

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği çöp toplama ve taşıma maliyeti karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.

Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;

Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir.

Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:

 1. Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.
  1. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dâhil olarak hesaplanmıştır.
  1. Özkaynak getirisi hesaplanmıştır. 4- Ortalama maliyet hesaplanmıştır.

5- Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır. 6- Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

Hizmetin Kapsamı; İlçemiz Belediye sınırları içerisinde atıkların toplanması,toplanan atıkların çöp döküm merkezine götürülmesi işi için yürütülen Katı Atık Yönetimidir.

Toplam maliyet hesabında iki unsur dikkate alınmıştır. Unsurlardan birincisi Kılavuzun 5.2.1. Kısmında açıklanan Direkt Maliyetler, ikincisi yine Kılavuzun 5.2.5. bölümünde açıklanan Özkaynak Getirisidir.

Tablo 1. 2021 Mali Yılı Direk Maliyetler

NoGiderin MahiyetiTutar (TL)
1Hizmet       Alımı           (Amasra Belediyesi Personel Limited Şirketi)  1.275.990,12 TL
2Personel Giderleri (Kadrolu İşçi)215.606,99 TL
3Personel Giderleri (Memur)109.449,69 TL
4Akaryakıt Giderleri238.588,42 TL
5Bakım-Onarım ve Diğer Hizmet Alımı Giderleri550.000,00 TL
6Amortisman Gideri0,00 TL
TOPLAM       :2.389.635,22 TL
 1. Hizmet Alımı: 2021 yılına ait 12 Aylık Hizmet Alımı Hakediş miktarları toplamıdır. Söz konusu hak edişlerde tıbbi atık toplama ve ilaçlama vb. evsel atık hizmetleri dışında kalan hizmet bedelleri çıkarılmıştır. (Kasım ve Aralık Ortalama Olarak Hesaplanmıştır.)
 2. Personel Giderleri : 2021 yılında Evsel katı atık hizmetlerinde doğrudan, tam zamanlı çalışan, yönetici olmayan tüm personelin tam maliyetidir.(Kasım ve Aralık Ortalama Olarak Hesaplanmıştır.)
 3. Akaryakıt Giderleri : 2021 yılında Evsel katı atık hizmetleri için çalışan araçların akaryakıt giderleri toplamıdır. (Kasım ve Aralık Ortalama Olarak Hesaplanmıştır.)
 4. Bakım-Onarım Giderleri : 2021 yılında Evsel katı atık hizmetleri için çalışan araçların, konteynırların vb. bakım ve onarım giderleri toplamıdır. (Kasım ve Aralık Ortalama Olarak Hesaplanmıştır.)
 • Amortisman : 2021 yılında Evsel Katı Atık hizmetleri için çalışan araçların, konteynırların vb. kullanım ömürlerine göre hesaplanan amortisman maliyetlerinin toplamıdır.Ancak belediyemizde bulunan araç ve gereçler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildiğinden bu harcama kalemi 0,00- TL olarak girilmiştir.

Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. Maddesi hükmü gereğince mesken ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi toplam sistem maliyetinden çıkarılmalıdır. Verilen aynı hizmet için birden fazla bedel alınamaz. 2021  yılında tahakkuk edilen ÇTV miktarı esas alınmıştır.

Özkaynak getirisi:

Özkaynak getirisinin tarifeye esas tutar hesabında dikkate alınma nedeni kılavuzda şöyle açıklanmıştır:

Özkaynak getirisi, bir maliyet kalemi olmamakla beraber;

 • (Gelecekteki) Yatırım programlarını uygulamak,
 • Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engellemek,
 • Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak,

amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında özkaynak getirisi sürdürülebilir işletme için gereklidir.

İdare olarak, hizmetin sürdürebilirliğinin sağlanması, evsel atık taşıma ve bertaraf hizmetinden dolayı gelecek dönemde yüklenilmesi olası giderlerin karşılanması amacıyla tarifeye esas tutarın belirlenmesinde özkaynak getirisi kalemi de dikkate alınmıştır.

Özkaynak Getirisi,direkt maliyetler toplamının yeniden değerlendirme oranı ile çarpımı sonucu ile bulunmaktadır.2021 yılı yeniden değerlendirme oranı % 36,20 olarak belirlenmiştir.( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211127-6.htm) Buna ilişkin hesaplama aşağıdaki tablodadır:

Tablo 2. Toplam Sistem Maliyeti

NoGiderin MahiyetiTutar (TL)
1Toplam Maliyet2.389.635,22 TL
2Özkaynak Getirisi (%36,20)865.047,95 TL
Toplam Sistem Maliyeti3.254.683,17 TL

Direkt maliyetler ve özkaynak getirisi kalemlerinden oluşan Net Toplam Sistem Maliyetine ilişkin hesaplama aşağıda gösterilmiştir.

“Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” una göre, Net Sistem Maliyeti Çevre Temizlik Vergisi gelirleri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Tablo 3. Net Toplam Sistem Maliyeti

NoGiderin MahiyetiTutar (TL)
1Tahakkuk Eden  2021  ÇTV Gelirleri(*)(-) 90.000,00 TL
Net Toplam Sistem Maliyeti3.164.683,17 TL

(*) ÇTV gelirleri Kasım ve Aralık ortalama olarak hesaplanmış olup yıl sonu tahmini tahsilat 90.000,00 TL olarak alınmıştır.

Amasra İlçesi 2021 yılı evsel katı atık miktarı; 31.12.2021 (Kasım ve Aralık Ortalama Olarak Hesaplanmıştır ) tarihine kadar Amasra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalardan, tahmini nüfus hesaplarından yola çıkılarak hesaplanan miktar olup;

Evsel Katı Atık Miktarı                     : 16.730,60 Ton/Yıl

Net Toplam Sistem Maliyeti             : 3.164.683,17 TL/Yıl Kışlık Nüfus (Konut Yerleşik)   : 6.146  Kişi

Yazlık Nüfus (Konut) Ortalama :15.000 Kişi

1 Ton Katı Atığın Maliyeti               : 189,16 TL/Ton

Uygulanan yöntem Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzunda belirtildiği yöntemlerden sabit tarife uygulanması yöntemi olup Belediyemiz kayıt sistemi, kamu kurum/kuruluşları ile tarife gruplarını oluşturan diğer kurum/kuruluşlarına ait verilerden ve Kılavuzdan yararlanılmıştır.

4.1.Konutlar

Amasra’da  bulunan konut sayısı                   : 5.252 Adet Toplam kışlık nüfus                                                                    : 6.146 Kişi Kışlık nüfusta hane başına kişi sayısı   : 3 kişi

Yaklaşık yerleşik kişi sayısı                            : 6.146 / 3 =2.048,66 (2.049 Adet) Yaklaşık yazlık konut sayısı                                                                    :  5.252– 2.049 = 3.203 adet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları”, bölge ve il bazında konutlar için kişi başına üretilecek evsel katı atık miktarları belirtilmektedir. Buna göre Bartın ili ve ilçeleri için belirlenmiş evsel katı atık miktarı 0,85 kg/kişi.gün’dür.

Kışlık Konutlar için Yapılan Evsel Katı Atık Gider Hesabı     :

Konut başına evsel katı atık üretimi                              : 0,85 kg/kişi.gün * 3 kişi = 2,55 kg/gün

Yıllık konut başına evsel katı atık üretimi                    : 2,55 kg/gün*365=930,75kg/yıl                     1 ton atığın maliyeti                                                                               : 189,16 TL/ton

Kışlık konut başına evsel katı atık ücreti                      : 0,9375 ton/yıl*189,16 TL/ton =       177,33TL/yıl

Kışlık Nüfus Katı Atık Gideri                                          : 2.049*177,33 TL/yıl = 363.349,17 TL/yıl

Yazlık Konutlar için Yapılan Evsel Katı Atık Gider Hesabı:

Yazlık konut sayısı                                                           : 3.203 adet

Konut başına evsel katı atık üretimi                              : 0,85 kg/kişi.gün * 3 kişi = 2,55 kg/gün Yıllık konut başına evsel katı atık üretimi                                                       : 2,55 kg/gün*90 =229,50kg/yıl                     1 ton atığın maliyeti                                                                               : 189,16 TL/ton

Yazlık konut başına evsel katı atık ücreti                     : 0,2295 ton/yıl*189,16 TL/ton =43,41 Yazlık Nüfus Katı Atık Gideri                                                                          : 3.203*43,41 TL/yıl = 139.042,23 TL/yıl

( Yazlık konutların hesabında; ortalama olarak bir yılın ( 365 gün ) 90 günü dolu olduğu ve konut başına ortalama 3 kişinin bulunduğu varsayılmıştır.)

Konutlar için toplam evsel katı atık gideri   : 363.349,17 TL + 139.042,23 TL   Konut başına evsel katı atık gideri               : 502.391,40 / 5.252 = 95,66 TL/yıl

Bu durumda konutların toplam sistem maliyetine kirleten öder prensibine dayalı olarak yapacağı katkı miktarı:

Kışlık Konutlar   : 363.349,17 -TL/yıl Yazlık Konutlar  : 139.042,23 -TL/yıl Toplam Maliyet : 502.391,40-TL/yıl

Konut Başına Aylık : 7,97-TL/Ay

Ancak ; haneler  bu maliyetleri karşılamalarında doğabilecek zorluklar nedeniyle gelir gider tutarlarını dengelemek için; (Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 6.1 Dağıtım İlkeleri 2.bendi)

Konut Başına Aylık : 7,00-TL/Ay  olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları” Okullar için öğrenci sayısına göre üretilecek evsel katı atık miktarları belirtilmektedir.

Tablo 5. Okullar

SıraAd Soyadı/Unvanıİşyeri UnvanıÖğrenci SayısıKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Amasra AnaokuluKamu Okulları1290,065189,16132,171.586,07
2Mesleki Teknik Anadolu LisesiKamu Okulları2420,065189,16247,952.975,41
3Amara Çok Programlı Anadolu LisesiKamu Okulları2020,065189,16206,972.483,61
4İmam Hatip O.OKamu Okulları520,065189,1653,28639,35
5Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve İlkokuluKamu Okulları3930,065189,16402,664.831,97
6Kaleşah Ortaokulu ve İlkokuluKamu Okulları2150,065189,16220,292.643,45
7Amasra Özel Fatih Ortaokulu Erkek Öğrenci YurduÖğrenci Yurdu400,065189,1640,98491,80
8Çeşm-i Cihan Erkek Öğrenci YurduÖğrenci Yurdu500,065189,1651,23614,76
9Turizm Lisesi Karma Öğrenci YurduÖğrenci Yurdu1280,065189,16131,151.573,77

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski Çevre ve Orman Bakanlığı), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları” faaliyet alanına göre üretilebilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmektedir. Bu kılavuz ekine göre yatak sayısına göre çıkarabilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmiştir. Yataklı kurumların çıkaracakları evsel katı atık miktarları ve ödemeleri gereken katılım miktarları aşağıda belirlenmiştir.

Tablo 6. Hastaneler

SıraAd Soyadı/ Unvaıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresYatak KapasitesiKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Amasra Devlet HastanesiDevlet KurumuHastaneKaleşah Mah.61,28189,16121,061.452,71

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları” Okullar için öğrenci sayısına göre üretilecek evsel katı atık miktarları belirtilmektedir.

Tablo 8. Kamu Binaları

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıPersonel SayısıKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET BİNASI
-Yazı İşleri Müdürlüğü
-SYDV Başkanlığı
-Amasra Mal Müdürlüğü
-İlçe Milli Emlak Şefliği
Kamu Kurumu60,59189,1655,80669,61
2İlçe Jandarma KomutanlığıKamu Kurumu330,59189,16306,903.682,86
3Amasra İlçe Emniyet MüdürlüğüKamu Kurumu570,59189,16530,116.361,30
4Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Amasra Halk Eğitim MerkeziKamu Kurumu140,59189,16130,201.562,42
5Amasra İlçe MüftülüğüKamu Kurumu50,59189,1646,50558,01
6Amasra Müze MüdürlüğüKamu Kurumu40,59189,1637,20446,41
7İlçe Tapu MüdürlüğüKamu Kurumu40,59189,1637,20446,41
8Amasra Orman İşletme ŞefliğiKamu Kurumu80,59189,1674,40892,81
9Amasra Nüfus ve Vatandaşlık MüdürlüğüKamu Kurumu30,59189,1627,90334,81
10Amasra Liman BaşkanlığıKamu Kurumu40,59189,1637,20446,41
11Amasra İlçe Tarım ve Orman MüdürlüğüKamu Kurumu70,59189,1665,10781,21
12Amasra Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe MüdürlüğüKamu Kurumu70,59189,1665,10781,21
13Amasra Sahil Güvenlik Grup KomutanlığıKamu Kurumu1410,59189,161.311,3215.735,84
14PTT Amasra ŞubesiKamu Kurumu80,59189,1674,40892,81
15Amasra NoterliğiKamu Kurumu10,59189,169,30111,60
16Amasra Adalet SarayıKamu Kurumu140,59189,16130,201.562,42
17İlçe Özel İdare MüdürlüğüKamu Kurumu20,59189,1618,60223,20

Diğer Ticari olmayan işyerleri atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre bu gruba dahil olan işyerleri için 10 personele isabet eden evsel atık miktarı 6,6 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak 1 personele isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 6,6/10=0,66 ton/yıl olur.Bu gruba giren kuruluşlar;Sendikalar,Ziraat Odaları,Dernekler,Birlikler,Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Eczacılar Odaları,Meslek Odaları,Konut Kooperatifleri ,Şoförler Odaları bu gurubun içerisinde değerlendirilecektir.

Sıraİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuÇalışan İşçi SayısıKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Balıkçılar Kooperatifi LokaliLokal10,66189,1610,40124,84
2Genel Maden İşleri Sendikası Amasra Şube BaşkanlığıSendika10,66189,1610,40124,84
3Eğitim-SenSendika10,66189,1610,40124,84
4Amasra Avcılar ve Atıcılar Spor Kulubü DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
5Amasra Spor Kulübü DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
6Amasra Yelken Kulübü DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
7Atatürkçü Düşünce Derneği Amara ŞubesiDernek10,66189,1610,40124,84
8Maden Teknikerleri DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
9Amasra Kültür ve Dayanışma DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
10Madenciler DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
11Amasra Endüstri Spor Güreş Kulübü DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
12Amasra Kültür ve Turizm DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
13Amasra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
14Amasra Hayvanları Yaşam Hakkı DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
15Amasra Din Gönüllüleri Eğitim,Yardımılaşma ve Dayanışma DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
16Amasra Gençlik Spor ve Sanat Akademi DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
17Barış Akarsu Kültür ve Yardımlaştırma DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
18Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84
19Amasra Sualtı  Avcıları DerneğiDernek10,66189,1610,40124,84

Büro vb. işyerleri için evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 10 personelli bir büroya isabet eden evsel atık miktarı 2,5 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir personele isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 2,5/10=0,25 ton/yıl olur.Muhasebe ve Mali Müşavir Büroları,Otobüs Yazıhaneleri,Mimarlık Büroları,Diş Hekimleri, Mühendislik Büroları,Turizm Acenteleri,Hukuk Büroları,Sigorta Acenteleri,Danışmanlık Büroları,Müteahhitlik Büroları,Reklam Büroları,Taksi ve Minibüs Durakları,Siyasi Partiler bu gurubun içerisinde değerlendirilecektir.Amasra İlçesinde bu tip işletme 30  adet olup çalışan sayısı alınarak hesaplanmıştır.

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresÇalışan SayısıKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Amasra Turistik Yatırımlar Ltd.Şti.Amasra Turistik Yatırımlar Ltd.Şti.Büro,YazıhaneBoztepe Mah. Uç Palamar Sk. No: 14 D: B-C10,25     189,16          3,94     47,29   
2Hema Elektrik Üretim Anonim ŞirketiHema Elektrik Üretim Anonim ŞirketiBüro,YazıhaneKum Mah. Karaevler Sk. No: 64 D: 2010,25     189,16          3,94     47,29   
3Mehmet Ali KoçerAmasra EmlakEmlak Alım SatımıKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 4 D: 010,25     189,16          3,94     47,29   
4Göksel KaraalpKale Emlak OfisiEmlak Alım SatımıKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 31 D: C10,25     189,16          3,94     47,29   
5Cevat AcetVatan Yapı Dekorasyonİnşaat İşleri BürosuKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 7/B D: 010,25     189,16          3,94     47,29   
6Amasra Kontaş İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.Amasra Kontaşİnşaat İşleri BürosuKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 3 D: A10,25     189,16          3,94     47,29   
7Arı İnşaat Mimarlık Ticaret ve Limited ŞirketiArı İnşaat Mimarlık Tic. Ltd. Şti.İnşaat İşleri BürosuKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 83 D: 110,25     189,16          3,94     47,29   
8Aytaç Şahin İnş.Taah.Nak.Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti.Aytaç Şahin İnşaatİnşaat İşleri BürosuKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 9 D: 010,25     189,16          3,94     47,29   
9Necla IşıkIşık Pvc Montaj Tadilatİnşaat İşleri BürosuKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 64/A20,25     189,16          7,88     94,58   
10Nazan KaraÖzemniyet Otobüs YazıhanesiOtobüs YazıhanesiKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 7 D: 0010,25     189,16          3,94     47,29   
11Velioğlu Akaryakıt Oto Alım Satım Nakliye Turizm İnş.Mlz.Taah. San.Tic.Ltd.Şti.Kamil KoçOtobüs YazıhanesiKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 1 D: B10,25     189,16          3,94     47,29   
12Bekir KarabacakYelken Pvc DoğramaPvc DoğramaKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 D: 0010,25     189,16          3,94     47,29   
13Rasim KocamanPvc Şhow RoomPvc Doğrama Satış YeriKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 57 D: 010,25     189,16          3,94     47,29   
14Bayram Yurdanur BoztepeBoztepe TicaretSu Satış Noktası,Tüp Satış İrtibat NoktasıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 17 D: E20,25     189,16          7,88     94,58   
15Likitgaz Dağıtım ve Endüsti A.Ş.Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve San. A.Ş.Tüp Satış İrtibat BürosuKum Mah. Hamam Sk. No: 9 D: D20,25     189,16          7,88     94,58   
16Arnak Otomotiv Ticaret ve San.Ltd.Şti.Arnak Oto.San.Tic.Ltd.Şti.Tüp Satış İrtibat BürosuKum Mah. Dereyanı Sk. No: 21/A D: 020,25     189,16          7,88     94,58   
17Bartın Karadeniz Mar.Gıda Hayv.San.Tic.Ltd.Şti.Karadeniz MarketDepo,Tüp Sipariş İrtibat NoktasıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 46/’a’ D: 020,25     189,16          7,88     94,58   
18Tetyana Muzeleva KandemirSirius Temizlik FirmasıBüro,YazıhaneKum Mah.Amiral Celal Eyiceoğlu Cad.No:8-2420,25     189,16          7,88     94,58   
19Selim ÜnalanElçi GroupBüro,YazıhaneKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 34/A10,25     189,16          3,94     47,29   
20AKP İlçe BaşkanlığıAKP İlçe BaşkanlığıBüro,YazıhaneKum Mah.10,25     189,16          3,94     47,29   
21CHP İlçe BaşkanlığıCHP İlçe BaşkanlığıBüro,YazıhaneKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. Amasra, Bartın10,25     189,16          3,94     47,29   
22MHP İlçe BaşkanlığıMHP İlçe BaşkanlığıBüro,YazıhaneKum Mah.10,25     189,16          3,94     47,29   
23İYİ Parti İlçe BaşkanlığıİYİ Parti İlçe BaşkanlığıBüro,YazıhaneKum Mah.10,25     189,16          3,94     47,29   
24Vatan Partisi İlçe BaşkanlığıVatan Partisi İlçe BaşkanlığıBüro,YazıhaneKum Mah.10,25     189,16          3,94     47,29   
25Saadet Partisi İlçe BaşkanlığıSaadet Partisi İlçe BaşkanlığıBüro,YazıhaneKum Mah.10,25     189,16          3,94     47,29   
26Berkay Dal /AvukatBerkay Dal /AvukatBüro,YazıhaneKum Mah.10,25     189,16          3,94     47,29   
27Engin Uzun/AvukatEngin Uzun/AvukatBüro,YazıhaneKum Mah.20,25     189,16          7,88     94,58   
28Nurullah Elieyioğlu/AvukatNurullah Elieyioğlu/AvukatBüro,YazıhaneKum Mah.10,25     189,16          3,94     47,29   
29Selim ÜnalanElçi Group Rent A CarMotorlu Kara Taşıtı KiralamaKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 7/A10,25     189,16          3,94     47,29   
30Görkem Utgunİpragaz AmasraTüp Satış İrtibat BürosuKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 66/A10,25     189,16          3,94     47,29   

Bu çalışmada Amasra Belediyesi koordinasyonu kurulan komisyon  çalışmaları  neticesinde Amasra geneli için oluşturulan ve eki olan tarife gruplarından belirtilen 1.Gurupta; Aperatif Yiyecek Hazırlama,Balık Pişirme ve Satış Yeri,Büfe İşletme,Çay Ocağı,Çok Amaçlı Büfe,Tüm Deniz Ürünleri,Et Ürünleri,Tost ve Köfte Satışı, Dondurma,Kuruyemiş,Şekerleme ,Baharat Satışı,Dondurma Sunum Yeri, Mısır Satışı,Hazır Yemek(Fastfood)Büfe İşletme yerleri,Kantin İşletmeleri,Hertürlü Pakette Gıda Satışı, Bar,Kafe(İçkili-İçkisiz),Kafeterya(İçkili-İçkisiz),Çay Bahçesi(İçkili- İçkisiz),Büfe(İçkili-İçkisiz),Lokanta(İçkili-İçkisiz),Kahvehane, Pastane,Pide Salonu,Yemek Hazırlama,Pişirme ve Servis Faaliyetleri 2.Gurupta; Çocuk Oyun Alanı İşletmesi,Su Eğlence Tesisi  bu gurubun içerisinde değerlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları” faaliyet alanına göre üretilebilecekleri  evsel katı atık miktarları belirtilmektedir. Bu tabloya göre 1000 m2 lik bir restoran v.b. yeme içme faaliyeti gösteren işyerinin yıllık ortalama üreteceği evsel katı atık miktarı 611 ton/yıl olarak verilmektedir. Buna göre yeme içme faaliyetinin bulunduğu işyerinin m2 başına yaptığı evsel katı atık üretim miktarı 0,611 ton/yıl olmaktadır.

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuGrupAdresKullanım Alanı (m²)Kılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken TutarKomisyonca Belirlenen TutarKomisyonca Belirlenen Aylık TutarKomisyonca Belirlenen Yıllık Tutar
1Ahmet SaylamAğlayan AğaçBüfe İşletme1Boztepe Mah. Nöbethane Sk. No: 62/0 D: 0170,611      189,16          163,73       1.964,76   34,0548,24578,85
2Nurettin KurşunAlaturka DönerDöner  Tantuni Satışı1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 17/B D: 0300,611      189,16          288,93       3.467,22   34,0585,131.021,50
3Muzaffer SalcıoğluÖzen YufkacısıYufka ,Kadayıf Satış Yeri1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 18/’a’ D: 0240,611      189,16          231,15       2.773,77   34,0568,10817,20
4Ergin BayraktarTadım Hatay DürümPakette Yemek Satışı1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 3/A D: 0960,611      189,16          924,59     11.095,10   34,05272,403.268,80
5Özden EmirEmir Çay EviKahvehane,Tost ve Hamburger1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 5/A D: 0300,611      189,16          288,93       3.467,22   34,0585,131.021,50
6Ayşe HafızoğluCan EkmekUnlu Mamuller Satış Yeri1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 6 D: H250,611      189,16          240,78       2.889,35   34,0570,94851,25
7Yasin AydınFacefoodAparatif Yiyecek Hazırlama1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 6 D: I270,611      189,16          260,04       3.120,50   34,0576,61919,35
8Çağlayan AydınÇağrı Çay OcağıÇay  Ocağı1Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 D: 00370,611      189,16          356,35       4.276,24   34,05104,991.259,85
9Hamidiye SertelMinik HoldingPakette Yemek Satışı1Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5/A D: 0620,611      189,16          597,13       7.165,58   34,05175,932.111,10
10Hatice FındıkAs Fındıkoğlu GıdaUnlu Mamuller Satış Yeri1Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 7/’b’ D: 0230,611      189,16          221,52       2.658,20   34,0565,26783,15
11Şeyhmus ArazŞişko BabaLokum Şekerleme ve Halva Satışı1Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 15/A240,611      189,16          231,15       2.773,77   34,0568,10817,20
12Gül GülerGül Çay OcağıÇay  Ocağı1Kum Mah. Genç Plinius Cad. No: 31 D: 36160,611      189,16          154,10       1.849,18   34,0545,40544,80
13Serdar DereliTurgut Reis KafeBüfe İşletme1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 24 D: 0340,611      189,16          327,46       3.929,51   34,0596,481.157,70
14Amasra Petrol İnş.Tur.Yat.San.Vetic.Ltd.Şti.Elif EkmekUnlu Mamuller Satış Yeri1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 28 D: 090,611      189,16           86,68       1.040,17   34,0525,54306,45
15Hüseyin ÜstünsoyAmasra Taş FırınEkmek Fırını ve Unlu Mamuller1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 43 D: 01500,611      189,16       1.444,67     17.336,09   34,05425,635.107,50
16Hasan GülbezerBaşaran BalıkçılıkBalıkhane,Midye Dolma ve Balık Ekmek Satışı1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 53/B D: 0100,611      189,16           96,31       1.155,74   34,0528,38340,50
17Aysel Epli ve Esin Günaydın OrtaklığıMartı BalıkçılıkBalık Pişirme ve Satış Yeri1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 53/C180,611      189,16          173,36       2.080,33   34,0551,08612,90
  18  Vural Çamcı  Carlos Balık Evi  Deniz Ürünleri,Et Ürünleri,Tost,Köfte Satışı  1  Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 67/0 D: 0  20  0,611      189,16          192,62       2.311,48     34,05  56,75  681,00
19İbrahim DemirSevim Ablanın YeriMısır Tezgahı1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 69 D: 0250,611      189,16          240,78       2.889,35   34,0570,94851,25
20Tülay KocabıyıkMutfak KöylüFastfood Büfe İşletme1Kum Mah. Hamam Sk. No: 1/A D: 022,50,611      189,16          216,70       2.600,41   34,0563,84766,13
21Fatma GülbezerResume Çiğ KöftePakette Yemek Satışı1Kum Mah. Hamam Sk. No: 3 D: A250,611      189,16          240,78       2.889,35   34,0570,94851,25
22Fikret AydınÇay OcağıÇay  Ocağı1Kum Mah. Hamam Sk. No: 7 D: 080,611      189,16           77,05          924,59   34,0522,70272,40
23Emrullah ÇelenÇay Ocağı ve Kantin İşletmesiKantin İşletme1Kum Mah. Karaevler Sk. No: 108/A D: 02100,611      189,16       2.022,54     24.270,53   34,05595,887.150,50
24Hayrettin ÖzçetinÖzçetinler KıraathanesiKahvehane,Tost – Hamburger – Cips1Kum Mah. Kum Tabya Sk. No: 2 D: 0350,611      189,16          337,09       4.045,09   34,0599,311.191,75
25Zühre AnülMis Mis DondurmaDondurma Kuruyemiş ,Şekerleme ,Baharat Satışı1Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 1 D: 0100,611      189,16           96,31       1.155,74   34,0528,38340,50
26Şeyhmus ArazAmasra LokumcusuLokum Şekerleme ve Halva Satışı1Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 20/A190,611      189,16          182,99       2.195,90   34,0553,91646,95
  27  Levent Genç  Simar Dondurma  Dondurma Satış Noktası  1  Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 22/A  29  0,611      189,16          279,30       3.351,64     34,05  82,29  987,45
28Mehmet GençAyşe Teyzenin YeriAparatif Yiyecek Hazırlama1Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 25/A200,611      189,16          192,62       2.311,48   34,0556,75681,00
29Mehmet Saltuk KarakaşKonak KafeDondurma Sunum Yeri1Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 7 D: .800,611      189,16          770,49       9.245,92   34,05227,002.724,00
  30  Tuğrul Arığ  Arığ Büfe  Pakette Yemek Satışı  1  Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 8/A D: 0  10  0,611      189,16           96,31       1.155,74   34,0528,38340,50
31Esma Dizdar1460 Çeşmi Cihan Aile Çay BahçesiÇay Bahçesi,Dondurma, Tost, Tatlı, Haşlama ve Bardak Mısır1Kum Mah. Özdemirhan Sk. No: 2/0 D: 01160,611      189,16       1.117,21     13.406,58   34,05329,153.949,80
32Selçuk Erdoğan ve Hüseyin Ayık Adi OrtaklığıHan Kafe Kır BahçesiÇay Bahçesi1Kum Mah. Pr. Dr. Semavi Eyice Sk. No: 1 D: 0700,611      189,16          674,18       8.090,18   34,05198,632.383,50
33Elmas IşıkNostalji FastfoodAparatif Yiyecek Hazırlama1Kum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 7/B600,611      189,16          577,87       6.934,44   34,05170,252.043,00
34Hüseyin EroğluEroğlu BüfeBüfe İşletme1Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 060,611      189,16           57,79          693,44   34,0517,03204,30
35Yeliz AyvazRoma BüfeÇok Amaçlı Büfe1Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 5/D150,611      189,16          144,47       1.733,61   34,0542,56510,75
36Sevinç GülbezerMısır Tezgah YeriMısır Tezgah Yeri1Kum Mah.Mendirek Mevkii6,60,611      189,16           63,57          762,79   34,0518,73224,73
37İbrahim DemirMısır Tezgah YeriMısır Tezgah Yeri1Kum Mah.Mendirek Mevkii250,611      189,16          240,78       2.889,35   34,0570,94851,25
38Metin YılmazMısır Tezgah YeriMısır Tezgah Yeri1Kum Mah.Mendirek Mevkii100,611      189,16           96,31       1.155,74   34,0528,38340,50
39Nevzat HakbilirMadenciler Çay OcağıÇay  Ocağı1Kum Mah. Karaevler Sk. No: 50120,611      189,16          115,57       1.386,89   34,0534,05408,60
40Recep ErkanHelvacı Recep UstaHelva ve Şekerleme1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 8/A280,611      189,16          269,67       3.236,07   34,0579,45953,40
41Onur DemirDemir EkmekUnlu Mamuller Satış Yeri1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 17/B180,611      189,16          173,36       2.080,33   34,0551,08612,90
42Hasan UğurUğur Unlu MamülleriUnlu Mamuller Satış Yeri1Kum Mah. Pr. Dr. Semavi Eyice Sk. No: 35,70,611      189,16           54,90          658,77   34,0516,17194,09
43Şerif CanSu Kafe BistroKafeterya2Boztepe Mah. Nöbethane Sk. No: 77 D: 1400,611      189,16          385,25       4.622,96   47,67158,901.906,80
44Levent GülşenAda KafeKafeterya2Boztepe Mah. Uç Palamar Sk. No: 6/A140,611      189,16          134,84       1.618,04   47,6755,62667,38
45Ali ÖzdenŞapel KafeKafeterya2Kaleiçi Mah. Baruthane Sk. No: 8/A D: 01000,611      189,16          963,12     11.557,39   47,67397,254.767,00
46Ramazan ÖzsoyEmek KıraathanesiKahvehane2Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 1 D: 0300,611      189,16          288,93       3.467,22   47,67119,181.430,10
47Dorukhan GünayDoruk Çay EviKahvehane2Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 16/A D: 0400,611      189,16          385,25       4.622,96   47,67158,901.906,80
48Hakan TopuzSusam KafeCafeterya2Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 37 D: 0500,611      189,16          481,56       5.778,70   47,67198,632.383,50
49Hasan KarahanGençlik KıraathanesiKahvehane2Kum Mah. Barış Sk. No: 3/B D: 0760,611      189,16          731,97       8.783,62   47,67301,913.622,92
50Mehmet SarıhanKaradeniz KafeteryaCafeterya2Kum Mah. Barış Sk. No: 5/E D: 0400,611      189,16          385,25       4.622,96   47,67158,901.906,80
51Raci YolDostlar Çay EviKahvehane2Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 6 D: B330,611      189,16          317,83       3.813,94   47,67131,091.573,11
52Raci YolDostlar Çay EviKahvehane2Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 6/’a’ D: 0360,611      189,16          346,72       4.160,66   47,67143,011.716,12
53Selim Kaya ve Ahmet CevdetGrand Asiye CafeteryaCafeterya2Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 61/’a’ D: 02030,611      189,16       1.955,13     23.461,51   47,67806,429.677,01
54Şener ÇiftçiSlush & WaffelKafeterya2Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 47/A D: 0270,611      189,16          260,04       3.120,50   47,67107,261.287,09
55Evi Gıda İmalat Tar.Paz.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.Evi Gıda Kahve EviCafeterya2Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 55/0 D: 0300,611      189,16          288,93       3.467,22   47,67119,181.430,10
56Selay Orhan TuncerMarina KafeCafeterya2Kum Mah. General Mithat Ceylan 2. Cad. No: 13 D: 083,870,611      189,16          807,77       9.693,19   47,67333,173.998,08
57Emine ÇelikkıranHamam KafeKahvehane2Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 10/2 D: 01560,611      189,16       1.502,46     18.029,54   47,67619,717.436,52
58Atila ÇakıllıkÇakıl CafeCafeterya2Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 35/A300,611      189,16          288,93       3.467,22   47,67119,181.430,10
59Birol PolatAmasra Çay EviKahvehane2Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 6/’a’ D: 0550,611      189,16          529,71       6.356,57   47,67218,492.621,85
60Nurşen GirginNurşen Hanım’ In Yeri Kafe ve Balık EviKafeterya2Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 63 D: .350,611      189,16          337,09       4.045,09   47,67139,041.668,45
61Sabire BaşaranCafe BelvüCafeterya2Kum Mah. Pr. Dr. Semavi Eyice Sk. No: 13/A430,611      189,16          414,14       4.969,68   47,67170,822.049,81
  62  Kenan Tiftik  Meydan Kıraathanesi  Kahvehane  2  Kum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 7 D: A  80  0,611      189,16          770,49       9.245,92   47,67317,803.813,60
63Rabia İlayda GöktepeSanat KafeKafeterya2Kum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sk. No: 14 D: A160,611      189,16          154,10       1.849,18   47,6763,56762,72
64Onur AcarAcr KafeKafeterya2Kum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sk. No: 6/A D: 0450,611      189,16          433,40       5.200,83   47,67178,762.145,15
65Cansu ErgezenMengenli Hayati UstaKafeterya2Kum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sk. No: 8/A D: 0280,611      189,16          269,67       3.236,07   47,67111,231.334,76
66Ayhan AkturanRota CafeKafeterya2Kum Mah. Taşocağı Mevkii No: 799,540,611      189,16          958,69     11.504,23   47,67395,424.745,07
  67  Yalı Kafeterya Restoran Tic. Ltd. Şti.  Sokak Kahvecisi  Kafeterya  2  Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 10/B  78  0,611      189,16          751,23       9.014,77     47,67  309,86  3.718,26
68Mehmet ArslanKoçerler 1Cafeterya2Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 778 D: 0200,611      189,16          192,62       2.311,48   47,6779,45953,40
69Serkan ÇelikÇekiciler KıraathanesiKahvehane2Kum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 22 D: 0730,611      189,16          703,07       8.436,90   47,67289,993.479,91
70Muhammet ÖzenÖzen KıraathanesiKahvehane2Kum Mah. Kuyulu Sk. No: 2/D D: .300,611      189,16          288,93       3.467,22   47,67119,181.430,10
71Yasemin ÇevikNangelso CafeKafeterya2Kum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 1/A1150,611      189,16       1.107,58     13.291,00   47,67456,845.482,05
72Sude Azra AlkanCafe RengarenkKafeterya2Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 48/D240,611      189,16          231,15       2.773,77   47,6795,341.144,08
73Ercan GünayGünay RestaurantLokanta3Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 19/B D: 0350,611      189,16          337,09       4.045,09   56,18163,861.966,30
74Volkan AkyüzTürkan Hanım’ın YeriLokanta3Kum Mah. Fikret Uysal Sk. No: 5/0 D: 0500,611      189,16          481,56       5.778,70   56,18234,082.809,00
75Aynur İlhanSelen OcakbaşıPide Salonu3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 1 D: 00500,611      189,16          481,56       5.778,70   56,18234,082.809,00
76Oğuzhan RecepkethüdaDönerci Nail UstaLokanta,Etli Pide Fırını3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 1/A104,210,611      189,16       1.003,66     12.043,96   56,18487,885.854,52
77İbrahim ArslanAmasra SofrasıLokanta3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 2/A D: 01500,611      189,16       1.444,67     17.336,09   56,18702,258.427,00
78Fatma CoşkunLokantaLokanta3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 25 D: 00600,611      189,16          577,87       6.934,44   56,18280,903.370,80
79Erdoğan ÇekerÖz Karadeniz Pide ve Yemek SalonuLokanta,Etli Pide Fırını3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 3/A D: 0770,611      189,16          741,60       8.899,19   56,18360,494.325,86
80İbrahim AltundağŞafak LokantasıLokanta,Etli Pide Fırını3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 8/0 D: 0147,30,611      189,16       1.418,67     17.024,04   56,18689,618.275,31
81Ayhan BayraktarPide SalonuPide Salonu3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 9 D: A400,611      189,16          385,25       4.622,96   56,18187,272.247,20
82Burcu AyhanAvzem Kafe RestaurantLokanta3Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 3/A D: 0123,930,611      189,16       1.193,59     14.323,08   56,18580,206.962,39
83Mustafa AtaşDeniz Yıldızı Pide Kebap ve Yemek SalonuLokanta3Kum Mah. Özdemirhan Sk. No: 1 D: A750,611      189,16          722,34       8.668,05   56,18351,134.213,50
84Ahmet GürdalKafe KurabiyeLokanta3Kum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sk. No: 8/B D: 0430,611      189,16          414,14       4.969,68   56,18201,312.415,74
85Veli Karayerİmparator Pide BörekPide Salonu3Kum Mah.Cumhuriyet Cad.no:3/A600,611      189,16          577,87       6.934,44   56,18280,903.370,80
86Nurten TuşKorkut Boat Balık Ekmek TeknesiPakette Balık Ekmek Satışı3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 1/0 D: 0520,611      189,16          500,82       6.009,85   56,18243,452.921,36
87Neşat YılmazPirate Of AmasraLokanta3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 22 D: 0178,7670,611      189,16       1.721,73     20.660,81   56,18836,9310.043,13
88Nihat YılmazVapur Restaurant – Nihat KaptanLokanta3Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 24 D: 01000,611      189,16          963,12     11.557,39   56,18468,175.618,00
89Kudret GündoğarCafe N BistroBar4Kaleiçi Mah. Kemere 1. Sk. No: 2 D: 0620,611      189,16          597,13       7.165,58   59,59307,883.694,58
90Saim ÖzbekKemere Çay BahçesiÇay Bahçesi (İçkili)4Kaleiçi Mah. Kemere Sk. No: 12/’a’ D: 02220,611      189,16       2.138,12     25.657,42   59,591.102,4213.228,98
91Mehmet YolcuBedesten RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 8/0 D: 01980,611      189,16       1.906,97     22.883,64   59,59983,2411.798,82
92Şükrü DanabaşKafe Kumsal Almina Çay Bahçesiİçkili Çay Bahçesi,Kafeterya4Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2 D: 01500,611      189,16       1.444,67     17.336,09   59,59744,888.938,50
93Şenol LermioğluRıhtım Kafe PubLokanta(İçkili) ve Bar4Kum Mah. General Mithat Ceylan 2. Cad. No: 33 D: 02000,611      189,16       1.926,23     23.114,79   59,59993,1711.918,00
94Güzin Tuş YıldızÇeşm-İ Cihan RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. General Mithat Ceylan 2. Cad. No: 4/0 D: 0484,750,611      189,16       4.668,71     56.024,47   59,592.407,1928.886,25
95Gürcan GünterTuana Balık RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. General Mithat Ceylan 2. Cad. No: 5300,611      189,16          288,93       3.467,22   59,59148,981.787,70
96Vural ÇamcıBalıkçının YeriLokanta (İçkili)4Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 59 D: 0118,80,611      189,16       1.144,18     13.730,18   59,59589,947.079,29
97Orhan GöncüLotis SofrasıLokanta (İçkili)4Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 9 D: 00750,611      189,16          722,34       8.668,05   59,59372,444.469,25
98Ahmet Settar AltınayÇınar RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 1/A D: 02000,611      189,16       1.926,23     23.114,79   59,59993,1711.918,00
99Eat Enterprıse Gıda ve Turizm Organizasyon Limited ŞirketiBarba Bianca RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 11/A D: 02220,611      189,16       2.138,12     25.657,42   59,591.102,4213.228,98
100Restoran ve Turizm İşletmeleri Danışmanlık İthalat İhracat İnşaat Anonim ŞirketiSahil Balık RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 15 D: A1400,611      189,16       1.348,36     16.180,35   59,59695,228.342,60
101Hasan ÖzcanHan BarCafe,Bar(İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 17 D: 001110,611      189,16       1.069,06     12.828,71   59,59551,216.614,49
102Ünal AltınyayKupa Pub – Cafe BarCafe,Bar(İçkili)Spor Toto ve Ganyan Bayii4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 17 D: B1500,611      189,16       1.444,67     17.336,09   59,59744,888.938,50
103Levent GençSim-Ar Kafe PubKafeterya (İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 24/A D: 0500,611      189,16          481,56       5.778,70   59,59248,292.979,50
104Yıldız Turna (Müşterekleri)Yıldız KafeCafeterya (İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 27 D: 0140,940,611      189,16       1.357,42     16.288,99   59,59699,888.398,61
105Gürkan ÖzengiGünbatımı RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 5 D: 0550,611      189,16          529,71       6.356,57   59,59273,123.277,45
106Öz Canlı Balık Ltd.ŞtiÖz Canlı Balık  Mustafa Amcanın YeriLokanta (İçkili)4Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 8 D: 03080,611      189,16       2.966,40     35.596,77   59,591.529,4818.353,72
107Serkan ÇelikArman KafeCafe,(İçkili)4Kum Mah. Pr. Dr. Semavi Eyice Sk. No: 5 D: 0220,520,611      189,16       2.123,86     25.486,37   59,591.095,0713.140,79
108Özmar Lab.Tur.Bil.Paz.San.Ltd. Şti.Özgün CafeCafe,(İçkili)4Kum Mah. Pr. Dr. Semavi Eyice Sk. No: 7/’a’ D: 01270,611      189,16       1.223,16     14.677,89   59,59630,667.567,93
109Işıkaltın OtelIşıkaltın RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 1 D: 01500,611      189,16       1.444,67     17.336,09   59,59744,888.938,50
110Seda BayrakPier Wood Kafeİçkili Çay Bahçesi ve Büfe,Deniz Ürünleri, Et Ürünleri ve Tost, Köfte4Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 0850,611      189,16          818,65       9.823,79   59,59422,105.065,15
111Metin LermioğluSesamos KafeÇay Bahçesi (İçkili)4Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 003000,611      189,16       2.889,35     34.672,18   59,591.489,7517.877,00
112Ceylan Ayaz LermiBofe Kafe BarBar4Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 32/A D: 0800,611      189,16          770,49       9.245,92   59,59397,274.767,20
113Ali Tuncer PekinMavi Yeşil RestaurantLokanta (İçkili)4Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 5/’b’ D: 02000,611      189,16       1.926,23     23.114,79   59,59993,1711.918,00
  114  Mehmet Sevgin Çelebi  Amasra Koru Akua Park  Su Eğlence Tesisi  5  Kaleşah Mah. Çeşmi Cihan Sk. No: 120 D: 0  774,82  0,611      189,16       7.462,42     22.387,25     22,47  5.803,40  17.410,21
115Buğra Berk BektaşPlaj İşletmesiPlaj Alanı5Kum Mah.B.Liman Mevkii1670,611      189,16       1.608,40       4.825,21   22,471.250,833.752,49
116Nagihan KürkçüGrand BeachPlaj İşletmecisi5Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 5/11009,50,611      189,16       9.722,66     29.167,97   22,477.561,1622.683,47
117Sinan İnş.Turz. Tic. Akary. Otom. Gıda ve Hayv. A.Ş.Diamond BeachPlaj İşletmecisi5Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 117380,611      189,16       7.107,80     21.323,39   22,475.527,6216.582,86
118Yıldız ReisMerkez KıraathanesiKahvehane6Kaleşah Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 29 D: A500,611      189,16          481,56       5.778,70   30,65127,711.532,50
119Şaban ÖzdemirÖzdemir Çay BahçesiÇay Bahçesi6Kaleşah Mah. Cide Yolu Cad. No: 82 D: 0900,611      189,16          866,80     10.401,65   30,65229,882.758,50
120Mehmet KoluCeylin KafeKafeterya6Kaleşah Mah. Cide Yolu Cad. No: 84 D: A1110,611      189,16       1.069,06     12.828,71   30,65283,513.402,15
121Temel ÖzengiSite KıraathanesiKahvehane6Kaleşah Mah. Gazi Mehmet Mezgel Sk. No: 15/A D: 0880,611      189,16          847,54     10.170,51   30,65224,772.697,20
122Şaban DönmezBakacak Aile Çay BahçesiKafeterya6Kum Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 22 D: 02030,611      189,16       1.955,13     23.461,51   30,65518,506.221,95

Belediyemiz bilgi kayıt sistemimizde yer alan Amasra’da faaliyet göstermekte olan yukarı tanımlanan faaliyet türlerinin toplam kullanım alanı ortalama olarak 11.905,75 m2 ye tekabül etmektedir. 1-2-3-4-6 grupta faaliyet gösteren işletmeler 12 ay , 5.gurupta yer alan işletmeler sezonun kısa olması sebebiyle işletmekte oldukları işletmeler 15 Haziran-15 Eylül olmak üzere 3 ay üzerinden hesaplanmıştır.

T.C. Bartın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm İşleri Şube Müdürlüğü ‘nün ve  Amasra Belediyesi Zabıta Amirliği  vermiş olduğu bilgilere göre, Amasra İlçesindeki Otellerin,Pansiyonların,Konaklama Tesislerinin yatak sayıları toplamı: 2.804 yataktır.

Bu kısımda yapılan çalışmada oteller ile misafirhanelerin 12 ay boyunca açık olduğu diğer konaklama tesislerinin bir yıl içerisinde ortalama 6 ay açık kaldığı husus raporla belirlenmiştir.

Bakanlığın yayınlamış olduğu kılavuza göre 20 yataklı bir otelden 19,7 ton/yıl atık oluşmaktadır. Buna göre yatak başına 0,99 ton/yıl(ort) değerine ulaşılmaktadır. Bu değer 0,99 ton/yıl.yatak olarak esas alınarak hesap yapılmıştır.

Oteller,Misafirhaneler,Kamping :

Toplam Gelir : Yatak Sayısı * 0,99 ton/yıl (ort) atık oluşumu * 1 ton atığın maliyeti Toplam Gelir : 1.329  yatak * 0,99/yıl.yatak * 189,16 TL/ton

Yatak Başına : 187,26 TL/yıl Toplam Gelir : 248.873,64-TL/yıl

Diğer Konaklama Tesisleri (Pansiyonlar):

Toplam Gelir : Yatak Sayısı * 1 ton/yıl atık oluşumu * 0,99 ton atığın maliyeti * 240/360 Toplam Gelir : 1.475  yatak * 0,99  ton/yıl.yatak * 189,16 TL/ton * 180/360 (*)

Yatak Başına : 93,63 /6 Ay

Toplam Gelir : 138.107,08 TL/yıl

(*) Pansiyonlar; tahakkuk  ettirilen tutarlar ödeme kolaylığı açısından  6 aylık tutar Temmuz ,Ağustos ve Eylül aylarında eşit olarak dağıtılarak tahsil edilecektir.

TOPLAM GELİR:

Oteller,Misafirhaneler,Kamping                         : 248.873,64 TL/yıl Diğer konaklama tesisleri (Pansiyonlar)   : 138.107,08 TL/yıl TOPLAM   :   386.980,72 TL/yıl

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresYatak KapasitesiKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken TutarKomisyonca Belirlenen TutarKomisyonca Belirlenen Aylık Ödenmesi GerekenKomisyonca Belirlenen  Yıllık Ödenmesi Gereken
1Aynur KarakuşAda OtelOtel İşletmeKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 9/0 D: 0520,99189,16811,489.737,72145,61630,987.571,72
2Adliye MisafirhanesiAdliye MisafirhanesiMisafirhaneKum Mahallesi, Genç Plinius Caddesi,  Bedesten Mevkii     Amasra / BARTIN160,99189,16249,692.996,22145,61194,152.329,76
3Cend Turizm Nakliyat San.Ve Tic.Ltd.Şti.Ahşap Park OtelOtel İşletme,İçkili Rest,Havuz,Büfe,Bungalov,Sauna,Fitnes,T.SalonuFatih Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 122 D: 01500,99189,162.340,8028.089,58145,611.820,1321.841,50
4Mine AyyıldızAmasra Ayyıldız HotelOtel İşletmeKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 6 D: 0800,99189,161.248,4314.981,11145,61970,7311.648,80
5Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama OteliAmasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama OteliOtelKum Mah.Dizinler Sok.No:7970,99189,161.513,7218.164,59145,611.177,0114.124,17
6Amasra ÖğretmeneviAmasra ÖğretmeneviOtelKum Mah. Mustafa Cengiz Cad.No:3270,99189,16421,345.056,12145,61327,623.931,47
7Ersin ÖzkurtAmasra Özyurt OtelOtel İşletmeKum Mah. Çekiciler Sk. No: 55700,99189,161.092,3713.108,47145,61849,3910.192,70
8Amasra Polis EviAmasra Polis EviMisafirhaneKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 29220,99189,16343,324.119,80145,61266,953.203,42
9Amasra PTT MisafirhanesiAmasra PTT MisafirhanesiMisafirhaneKum Mah. Cumhuriyet Cad. No:12100,99189,16156,051.872,64145,61121,341.456,10
10Nizamettin DalkaAmasra Sunrise OtelOtel İşletmeKaleşah Mah. Cide Yolu Cad. No: 45 D: 0650,99189,161.014,3512.172,15145,61788,729.464,65
11Recep AydoğanAydoğan OtelOtel İşletmeKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 10 D: 0120,99189,16187,262.247,17145,61145,611.747,32
12Mehmet YolcuBedesten OtelOtel İşletmeKum Mah. Amr Celal Eyiceoğlu No: 8 D: 00530,99189,16827,089.924,98145,61643,117.717,33
13Sinan İnş.Turz. Tic. Akary. Otom. Gıda ve Hayv. A.Ş.Diamond Liman OtelOtel İçkili Restaurantlı,BarKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 48 D: 0900,99189,161.404,4816.853,75145,611.092,0813.104,90
14Hattat Enerji ve Maden Tic.A.ŞHattat Enerji ve Maden Tic.A.ŞMisafirhaneKum  Mah.Karaevler Sok. No:119570,99189,16889,5010.674,04145,61691,658.299,77
15Sinan İnş.Turz. Tic. Akary. Otom. Gıda ve Hayv. A.Ş.Hotel DiamondOtel İçkili Restaurantlı,Havuz-İçkili Kafe Bar Büfe ve KuyumculukKaleşah Mah. Cide Yolu Cad. No: 59 D: 01120,99189,161.747,8020.973,55145,611.359,0316.308,32
16Işıkaltın OtelIşıkaltın OtelOtel İçkili RestaurantlıKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 1 D: 0620,99189,16967,5311.610,36145,61752,329.027,82
17Fatma KaskatıNew World OtelOtel İşletmeKum Mah. Hamam Sk. No: 4/A130,99189,16202,872.434,43145,61157,741.892,93
18Pelenkoğlu Demir Çlk.İnş.Tur.Nak. San ve Tic.Ltd.Şti.Northdor Hotel ClupOtel İçkili Restaurantlı,İçkili Kafe Bar Büfe ve HavuzKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 98/0 D: 01260,99189,161.966,2723.595,24145,611.528,9118.346,86
19Orman İşletme ŞefliğiOrman İşletme ŞefliğiMisafirhaneKum Mah.Turgut Işık Cad.No:42170,99189,16265,293.183,49145,61206,282.475,37
20Ahmet GünterOtel Seher GünterOtel İşletmeKaleşah Mah. Cide Yolu Cad. No: 57 D: 0500,99189,16780,279.363,19145,61606,717.280,50
21Özmar Lab.Tur.Bil.Paz.San.Ltd. Şti.Özgün OtelOtel İşletmeKum Mah. Pr. Dr. Semavi Eyice Sk. No: 7 D: 0350,99189,16546,196.554,23145,61424,705.096,35
22Mustafa OkulSahil OtelOtel İşletmeKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 86 D: 0400,99189,16624,217.490,55145,61485,375.824,40
23Yaz Sayın Tur.Gıd.San ve Tic.Ltd.Şti.Sardinia OtelOtel İşletmeKum Mah. Küçükliman Cad. No: 20 D: 0290,99189,16452,555.430,65145,61351,894.222,69
24Salih SeymenSeymen OtelOtel İşletmeKum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sk. No: 2 D: 0440,99189,16686,638.239,61145,61533,906.406,84
SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresYatak KapasitesiKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken TutarKomisyonca Belirlenen TutarKomisyonca Belirlenen Aylık Ödenmesi GerekenKomisyonca Belirlenen 6 Aylık Ödenmesi Gereken
1İrfan AyAy PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Nöbethane Sk. No: 42 D: 040,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
2Göksel KaraalpDoğa Amasra PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Nöbethane Sk. No: 75/2-3 D: 090,99189,161.685,37140,4573,02109,53657,18
3Şerif CanSude PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Nöbethane Sk. No: 77 D: 2-380,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
4Uysal Kalafatİkizler PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Uç Palamar Sk. No: 18/1-2 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
5İlker MızrapSönmez Apart PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Uç Palamar Sk. No: 22/2-350,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
6Tolga AltınküplüZühre Apart PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Uç Palamar Sk. No: 36/1-2 D: 0160,99189,162.996,22249,6973,02194,721.168,32
7Çağan MudanyalıBülbül PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Uç Palamar Sk. No: 38 D: 190,99189,161.685,37140,4573,02109,53657,18
8Nazmi BoncukçuBoncuk PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Yassıkaya Sk. No: 22 D: 040,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
9Mustafa İyiceFatma İyice PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Yassıkaya Sk. No: 7/0 D: 050,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
10Hasan AvcıAvcı PansiyonPansiyonFatih Mah. Ihlamur Sk. No: 1/3 D: .90,99189,161.685,37140,4573,02109,53657,18
11Gülzade YılmazGülzade Yılmaz Ev PansiyonuPansiyonFatih Mah. Yıldız Sk. No: 1/1-280,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
12Ahmet ZorHasan Bey Konağı Butik PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Camiönü Sk. No: 13 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
13Rasim AkgüneşGüneş PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Kuledibi Sk. No: 14 D: 260,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
14Hava PamukAntik PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Kuledibi Sk. No: 8/2 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
15Ali Hüsnü TosunMüşerref PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Kurşuna Sk. No: 26/1-2 D: 070,99189,161.310,85109,2473,0285,19511,14
16Gözde YavuzyiğitKuşna Butik PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Kurşuna Sk. No: 8 D: 0220,99189,164.119,80343,3273,02267,741.606,44
17Ahmet GüngörmezMori PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Topyanı 1. Sk. No: 1/B D: 040,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
18Nazlı Gülşah GülerFrau Güler Butik HotelPansiyonKaleiçi Mah. Topyanı Sk. No: 19/B D: 0150,99189,162.808,96234,0873,02182,551.095,30
19Salih SeymenAmasra PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Topyanı Sk. No: 2 D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
20Hasan DemirokEmek PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Topyanı Sk. No: 34 D: 1-2150,99189,162.808,96234,0873,02182,551.095,30
21Raif SertelAsya Kale PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Topyanı Sk. No: 35/1-2 D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
22Hasan Ali YelkenciKale PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Topyanı Sk. No: 36/1-3 D: 0140,99189,162.621,69218,4773,02170,381.022,28
23Alihan DervişoğluMarina PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Topyanı Sk. No: 6 D: 0200,99189,163.745,28312,1173,02243,401.460,40
24Kemal Onur ÖzmanAda Apart PansiyonPansiyonKaleiçi Mah. Yalıkapı Sk. No: 46 D: 1160,99189,162.996,22249,6973,02194,721.168,32
25Recep AydoğanAydoğanlar PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu 1. Sk. No: 2 D: 1120,99189,162.247,17187,2673,02146,04876,24
26Arife YaraşFaika PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 14/10100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
27Burhan KaraKaralar Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 15/0 D: 0200,99189,163.745,28312,1173,02243,401.460,40
28Mehmet GücükPansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 18 D: 150,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
29Hüseyin KayakıranKaya PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 25 D: 4120,99189,162.247,17187,2673,02146,04876,24
30Hüseyin KayakıranKaya PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 25 D: 560,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
31Nalan FındıkKerter Ev PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 29 D: 650,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
32Hasan Kurtİskele PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 31/3 D: 060,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
33Fatma Gülçin SamerSamer PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 36/290,99189,161.685,37140,4573,02109,53657,18
34Ebru BaltacıEbruli PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 41/3-6 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
35İbrahim ÇevikEser PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 67 D: 2120,99189,162.247,17187,2673,02146,04876,24
36Sefer ÖzengiÖzengi PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 78/2-3 D: 050,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
37Vahdettin YarımayHuzur PansiyonPansiyonKum Mah. Barış Sk. No: 1290,99189,161.685,37140,4573,02109,53657,18
38Mehmet SarıhanKaradeniz PansiyonPansiyonKum Mah. Barış Sk. No: 5 D: 0400,99189,167.490,55624,2173,02486,802.920,80
39Selahattin GürselGürsel PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 41/3 D: 070,99189,161.310,85109,2473,0285,19511,14
40Hülya ÖzaltınPansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 46/4 D: 060,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
41İsmail HaşılHaşıl PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 54100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
42Zeki AçıkgözGözde Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 56 D: 2-3120,99189,162.247,17187,2673,02146,04876,24
43Hüseyin KaskatıGrand Asiye PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 61 D: 0250,99189,164.681,60390,1373,02304,251.825,50
44Fatih SerdarFatih PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 68 D: 2-3120,99189,162.247,17187,2673,02146,04876,24
45Şeyda KaracaKaraca PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 70/4 D: 0120,99189,162.247,17187,2673,02146,04876,24
46Halil ÖztanÖzge Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 94 D: 1-2200,99189,163.745,28312,1173,02243,401.460,40
47Mehmet ÖzkayaCemre PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 1 D: 050,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
48Koray YıldızYıldız PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 10 D: 180,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
49Hüseyin GünGün PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 13 D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
50Hüseyin KayakıranKaya PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 17 D: 060,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
51Kanber EmirLamiha Apart Pansiyon-2PansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 21/1 D: 020,99189,16374,5331,2173,0224,34146,04
52Kanber EmirLamiha Apart PansiyonPansiyonBoztepe Mah.Nöbethane Sk.No:24/340,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
53Mehmet Sevgin ÇelebiÇarşı PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 23 D: 0210,99189,163.932,54327,7173,02255,571.533,42
54Hüseyin ÜnalDelfin PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 36 D: 1-2-3-440,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
55Suna KanzaKristal Butik OtelPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 41/0 D: 0200,99189,163.745,28312,1173,02243,401.460,40
56İlhan ÇaçaÇaça PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 49 D: 1-2-3-4190,99189,163.558,01296,5073,02231,231.387,38
57Aziz Turgut GedikEmin Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 52 D: 0180,99189,163.370,75280,9073,02219,061.314,36
58Necmettin GürpınarKaptan PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 54 D: 2-350,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
59Hatice ErdoğanAmasra 1460 Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 56/1-2 D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
60Recep ŞabançelebiÇelebi PansiyonPansiyonKum Mah. Dereyanı Sk. No: 23 D: 150,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
61Rafet KocamanKocaman PansiyonPansiyonKum Mah. Dereyanı Sk. No: 25/2 D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
62Fatma ZorSerap PansiyonPansiyonKum Mah. Dizinler Sk. No: 11 D: 2-350,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
63Cemal BaşolGökhan Özen PansiyonPansiyonKum Mah. Dizinler Sk. No: 18 D: 1-2100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
64Hüseyin YılmazKibar Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Dizinler Sk. No: 18 D: 3-6290,99189,165.430,65452,5573,02352,932.117,58
65Şenol LermioğluLiman PansiyonPansiyonKum Mah. Dizinler Sk. No: 20 D: 0150,99189,162.808,96234,0873,02182,551.095,30
66İsmet MetinMetin Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Dizinler Sk. No: 6 D: 450,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
67Dursun BölükcüBalkaya PansiyonPansiyonKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 12 D: 00370,99189,166.928,76577,4073,02450,292.701,74
68Selahattin Reha KahramanPansiyonPansiyonKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 27/1 D: 060,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
69Onur ÜnalPansiyonPansiyonKum Mah. Hamam Sk. No: 1/5 D: 040,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
70Levent HakbilirHakbilir PansiyonPansiyonKum Mah. Hamam Sk. No: 6 D: 301250,99189,164.681,60390,1373,02304,251.825,50
71Duygu DamarDamar PansiyonPansiyonKum Mah. Hoşgörü Sk. No: 1/3-540,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
72İbrahim Bozkır (Müşterekleri)Okan PansiyonPansiyonKum Mah. Hoşgörü Sk. No: 3 D: 440,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
73Necmettin BozkırNeco PansiyonPansiyonKum Mah. Hoşgörü Sk. No: 3/3 D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
74Seçil ErdoğanSeçil PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 1 D: 00250,99189,164.681,60390,1373,02304,251.825,50
75Dilek Kara FarsakÜmmü PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 18/2 D: 050,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
76Zehra GünterÇevik PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 20/A D: 070,99189,161.310,85109,2473,0285,19511,14
77Birol EsenDefne PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 21/5 D: 060,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
78Mehmet KaraSevgi PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 22 D: 050,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
79Ramazan AydınAydınur PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 6/2-3 D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
80Sami TopcuEfe PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 7/2-3 D: 0250,99189,164.681,60390,1373,02304,251.825,50
81İsmet MetinMetin Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 9 D: 5100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
82Mehmet AyıkAyıklar Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Kuyulu Sk. No: 16 D: 0160,99189,162.996,22249,6973,02194,721.168,32
83Cemil KeskinelKeskinel PansiyonPansiyonKum Mah. Kuyulu Sk. No: 7/B D: 080,99189,161.498,11124,8473,0297,36584,16
84Ünal SerdarSerdar PansiyonPansiyonKum Mah. Küçükliman Cad. No: 10 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
85Levent GençSimar PansiyonPansiyonKum Mah. Küçükliman Cad. No: 22 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
86Erhan ÇevikÇevik PansiyonPansiyonKum Mah. Menekşe Sk. No: 15 D: 1-3140,99189,162.621,69218,4773,02170,381.022,28
87Erdoğan KüpeliErdoğan ApartPansiyonKum Mah. Menekşe Sk. No: 5/5 D: 070,99189,161.310,85109,2473,0285,19511,14
88Aydın OrhanCeren Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 11/2 D: 090,99189,161.685,37140,4573,02109,53657,18
89Mehmet Semavi TuraTura PansiyonPansiyonKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 16 D: 060,99189,161.123,5893,6373,0273,02438,12
90Selahattin GünençAmasra Kerem Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 25/4 D: 070,99189,161.310,85109,2473,0285,19511,14
91İbrahim Mehmet HidayetKuşkayası PansiyonPansiyonKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 4 D: 0260,99189,164.868,86405,7473,02316,421.898,52
92Cafer AkyüzSevimli Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 2 D: 0250,99189,164.681,60390,1373,02304,251.825,50
93Artemim İnşaat Turizm Gıda Otomotiv Elektrik Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.Sesamos PansiyonPansiyonKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 5/B270,99189,165.056,12421,3473,02328,591.971,54
94Cafer AkyüzSevimli Apart Teras PansiyonPansiyonKum Mah. Tepe Sk. No: 27 D: 1150,99189,162.808,96234,0873,02182,551.095,30
95Ali OrhanHuzur PansiyonPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 0090,99189,161.685,37140,4573,02109,53657,18
96Mehmet AkgüneşNecdetin YeriPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 26/1-2100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
97Selçuk KanalAyışığı PansiyonPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 46 D: 11540,99189,1610.112,25842,6973,02657,183.943,08
98Selçuk KanalAyışığı PansiyonPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 46 D: 12200,99189,163.745,28312,1173,02243,401.460,40
99Selçuk KanalAyışığı PansiyonPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 46 D: 2200,99189,163.745,28312,1173,02243,401.460,40
100Türkili Turizm İnş.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.Türkili Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 84 D: 0280,99189,165.243,39436,9573,02340,762.044,56
101Uğur TimurKum – Butik OtelPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 92/0 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
102Özge KüpPlaj Apart PansiyonPansiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 94/5-6 D: 0100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
103Gülten ÖzdilkuralKural PansiyonPansiyonKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 1 D: 0120,99189,162.247,17187,2673,02146,04876,24
104İsmet MetinMetin Apart PansiyonPansiyonKum Tabya Sk. No: 9 D: 1130,99189,162.434,43202,8773,02158,21949,26
105Ertan Değerli Değerli PansiyonPansiyonKum Mah. Genç Plinius 2 Sokak No:1 A40,99189,16749,0662,4273,0248,68292,08
106Filiz ÇelikkıranFiliz Apart PansiyonPansiyonKaleiçi Mah.Kemere Sok.No:8100,99189,161.872,64156,0573,02121,70730,20
107Tetyana Muzaleva KandemirSirius PansiyonPansiyonBoztepe Mah. Nöbethane Sk. No: 35/B D: .50,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
108Levent TekerlekGüven PansiyonPansiyonKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 19/450,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
109Selim Kaya ve Ahmet Cevdet Gençoğlu Adi OrtaklığıGrand Asiye PansiyonPansiyonKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5150,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
110Nazlı Erdem AytekinErdem PansiyonPansiyonKum Mah. Çekiciler Sk. No: 49 D: 1-2-350,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
111Dilek Kara FarsakÜmmü PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 18/250,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
112Mustafa ErolAydınur PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 6/1-250,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
113Yasin ErolAydınur PansiyonPansiyonKum Mah. Kum Tabya Sk. No: 6/3-450,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
114Remziye Şule UludağŞule PansiyonPansiyonKum Mah. Küçükliman Cad. No: 12/150,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
115Hüseyin EkinciSüslü PansiyonPansiyonKum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sk. No: 6 D: 1-450,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
116Hanife MaviçiçekMaviçiçek PansiyonPansiyonKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 7/2-450,99189,16936,3278,0373,0260,85365,10
117Hasan GünterGörkem Kerem PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 25/1-2 D: 0100,99189,161.872,64156,0563,02105,03630,20
118Nizamettin DalkaBaran PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 36 D: 240,99189,16749,0662,4263,0242,01252,08
119Nizamettin DalkaBaran PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 41 D: 0270,99189,165.056,12421,3463,02283,591.701,54
120Nizamettin DalkaBaran PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 43 D: 040,99189,16749,0662,4263,0242,01252,08
121Mehmet KoluAmasra Ceylin OtelPansiyonKaleşah Mah. Cide Yolu Cad. No: 84 D: 1-2-3-4290,99189,165.430,65452,5563,02304,601.827,58
122Şaban ÖzdemirÖzdemir PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Çıkmaz Sk. No: 30 D: 090,99189,161.685,37140,4563,0294,53567,18
123Nurten KaraVilla Amasra PansiyonPansiyonKaleşah Mah. İsmet İnönü Cad. No: 20 D: 0150,99189,162.808,96234,0863,02157,55945,30
124Bahriye ÖzengiAy Sefa PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Meydan 1. Sk. No: 22 D: 1-280,99189,161.498,11124,8463,0284,03504,16
125Davut KarayerElif Pansiyon-2PansiyonKaleşah Mah. Meydan Sk. No: 11/3 D: 060,99189,161.123,5893,6363,0263,02378,12
126Davut KarayerElif PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Meydan Sk. No: 13/2 D: 060,99189,161.123,5893,6363,0263,02378,12
127Coşkun IşıklıYağmur PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Meydan Sk. No: 24/2-3 D: 050,99189,16936,3278,0363,0252,52315,10
128Remzi IşıklıMelis Işıklı PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Meydan Sk. No: 32/1-2 D: 060,99189,161.123,5893,6363,0263,02378,12
129Recep ÖzengiSezer Apart PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Meydan Sk. No: 80 D: 1100,99189,161.872,64156,0563,02105,03630,20
130Recep ÖzengiSezer Apart Pansiyon-2PansiyonKaleşah Mah. Meydan Sk. No: 82/2-3 D: 0100,99189,161.872,64156,0563,02105,03630,20
131Ali Rıza ÖzdemirÖzdemir PansiyonPansiyonKaleşah Mah. Çıkmaz Sk. No: 28 D: B-C-D50,99189,16936,3278,0363,0252,52315,10

 • Bakkaliye,Tekel Bayii,Market ve Kurumsal Süper Marketler

Market ve Pazar Atık Miktarı Hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 100m2 bir Restoran, Market, Pazaryerine isabet eden evsel atık miktarı 61,1 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir metrekareye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 61,1/100=0,611 ton/yıl olur.

Örnek olarak, faaliyeti göstermekte olan bir işyerinin ödeyeceği katılım maliyeti aşağıda hesaplanmıştır:

İşyerinin Kullanım Alanı : 100 m2

Üretilen Evsel Katı Atık Miktarı: 100 m2 x 0,611 ton/yıl = 61,10 ton/yıl 1 ton atığın maliyeti : 189,16 TL/ton

İşyerinin Katılım Payı : 61,10 ton/yıl x 189,16  TL/ton = 11.557,676  TL/yıl

Yukarıda belirtilen hesaplamalar küçük esnafı  olumsuz etkileyeceğinden ilçemizde yer alan işletmeler ödeyebileceği rakamlar m2 üzerinden Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Buna istinaden ;

1-   Bakkal  ve Bakkaliye

     1.Grup (Şehir Merkezi)                       : 17,03-TL/m2 

     2.Grup (Kaleşah Mah. )                       : 11,92-TL/m2

2-  Marketler                                            : 76,61-TL/m2

3-  Kurumsal Market ve Süpermarketler : 115,57-TL/m2

Olarak belirlenmiştir.

BAKKAL VE BAKKALİYELER  :

SıraAdı Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuGrupAdresKullanım Alanı (m²)Kılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken TutarKomisyonca Belirlenen TutarKomisyonca Belirlenen Aylık TutarKomisyonca Belirlenen Yıllık Tutar
1Selda GöncüYunushan KuruyemişKuruyemiş ve Tekel Bayii1Kum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 4/’d’ D: 0250,611189,16240,782.889,3517,0335,48425,75
2Nevzat GünGün Tekel BayiiBakkaliye ve Tekel Bayii1Kum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 3/’b’ D: 0160,611189,16154,101.849,1817,0322,71272,48
3Nesrin DemirciBakkal ve Tekel BayiiBakkaliye ve Tekel Bayi(İçki Satabilir)1Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 3 D: 0720,611189,16693,448.321,3217,03102,181.226,16
4Cevat ÖztürkÇınar TütüncülükBakkaliye1Kum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 7/a200,611189,16192,622.311,4817,0328,38340,60
5Ömer GülerEmek BüfeBakkaliye ve Tekel Bayii1Kum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 13 D: 0240,611189,16231,152.773,7717,0334,06408,72
6Mehmet UygurUygur BakkaliyesiBakkaliye1Kum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 3 D: D200,611189,16192,622.311,4817,0328,38340,60
7Halil KaynarTekel BayiiBakkaliye ve Tekel Bayii1Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 5 D: 009,50,611189,1691,501.097,9517,0313,48161,79
8Mahir DarçınSeval BakkaliyesiBakkaliye ve Tekel Bayii1Kum Mah. Karaevler Sk. No: 42 D: 0(Faaliyet Durdurdu)
9Mustafa KarakaşKarakaş Bakkaliye Tekel Nakliye Kömür Alım SatımKömür,Odun Alım Satımı1Kum Mah. Karaevler Sk. No: 1 D: 0400,611189,16385,254.622,9617,0356,77681,20
10Mustafa KarakaşKarakaş MarketBakkaliye ve Tekel Bayii1Kum Mah. Karaevler Sk. No: 1 D: 0300,611189,16288,933.467,2217,0342,58510,90
11Erhan ÇevikElif MarketBakkaliye ve Tekel Bayi(İçki Satabilir),Gazete ve Dergi Satışı1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 21 D: 0350,611189,16337,094.045,0917,0349,67596,05
12Mehmet SelviSelvi TekelBakkaliye ve Tekel Bayii1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 1 D: 00450,611189,16433,405.200,8317,0363,86766,35
13Arif KaraBakkaliyeBakkaliye1Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 1 D: 0200,611189,16192,622.311,4817,0328,38340,60
14Abdullah ÜnalÜnal GıdaBakkaliye1Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 66 D: A1200,611189,161.155,7413.868,8717,03170,302.043,60
15Abdullah ÜnalÜnal GıdaBakkaliye1Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 64 D: 01100,611189,161.059,4312.713,1317,03156,111.873,30
16Güner Nesrin KalaycıTekel Bayii-BakkaliyeBakkaliye ve Tekel Bayii1Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5 D: 00150,611189,16144,471.733,6117,0321,29255,45
17Ramazan ÖzsoyÖzsoylar  Bakkaliye ve Tekel BayiiBakkaliye ve Tekel Bayi(İçki Satabilir)1Kum Mah. Amr Celal Eyiceoğlu No: 13 D: 00350,611189,16337,094.045,0917,0349,67596,05
18Yüksel KıraçKıraç TicaretBakkaliye1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 8/A150,611189,16144,471.733,6117,0321,29255,45
19Şaziye OrhanTuğçe Tekel BayiiBakkaliye1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 31/B D: 0440,611189,16423,775.085,2517,0362,44749,32
20Muhamet SakaKardeş GıdaBakkaliye1Fatih Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:40/a210,611189,16202,252.427,0517,0329,80357,63
21Yüksel KıraçKıraç TicaretBakkaliye1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 17/A480,611189,16462,305.547,5517,0368,12817,44
22Orhan Uğur GöncüLotis BakkaliyeBakkaliye1Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu No: 10/A580,611189,16558,616.703,2917,0382,31987,74
23Nizamettin DalkaNizam TicaretBakkaliye2Kaleşah Mah. Meydan Sk. No: 12 D: 0280,611189,16269,673.236,0711,9227,81333,76
24Hasan AkınAkın MarketBakkaliye ve Tekel Bayi(İçki Satabilir)2Kaleşah Mah. İsmet İnönü Cad. No: 1/’1′ D: 0500,611189,16481,565.778,7011,9249,67596,00
25Tansu AltunkayaCan Bakkal MarketBakkaliye2Kaleşah Mah. Çeşmi Cihan 2. Sk. No: 1/A D: 0180,611189,16173,362.080,3311,9217,88214,56
26Recep ÖzengiSeray BakkalBakkaliye ve Tekel Bayii2Kaleşah Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 10 D: 00100,611189,1696,311.155,7411,929,93119,20

MARKETLER   :

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresKullanım Alanı (m²)Kılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken TutarKomisyonca Belirlenen TutarKomisyonca Belirlenen Aylık TutarKomisyonca Belirlenen Yıllık Tutar
1Bartın Karadeniz Mar.Gıda Hayv.San.Tic.Ltd.Şti.Karadeniz MarketMarketKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 21/B D: 02750,611     189,16       2.648,57     31.782,83              76,61         1.755,65        21.067,75   
2Dursun BalBal MarketMarketKum Mah. Küçükliman Cad. No: 8/B D: 097,50,611     189,16          939,04     11.268,46              76,61            622,46         7.469,48   
3Ergin KuruKuruoğlu MarketMarketKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 11/A D: 02260,611     189,16       2.176,64     26.119,71              76,61         1.442,82        17.313,86   
4Mehmet KayranDatçalı MarketMarketKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 6 D: 0400,611     189,16          385,25      4.622,96              76,61            255,37         3.064,40   
5Mehmet KayranDatçalı MarketMarket,Tekel BayiKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 11/’2′ D: 0200,611     189,16          192,62      2.311,48              76,61            127,68         1.532,20   

SÜPERMARKETLER  VE KURUMSAL MARKETLER  :

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresKullanım Alanı (m²)Kılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Bim A.Ş.Bim SüpermarketSüpermarketKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 D: 002900,611    189,16      2.793,04    33.516,44   
2Şok Marketler Tic. A.Ş.Şok Marketler Ticaret A.Ş.MarketKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 4 D: A270,70,611    189,16      2.607,16    31.285,87   
3Şok Marketler Tic. A.Ş.Şok Marketler Ticaret A.Ş.MarketKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 17 D: A-B-C2240,611    189,16      2.157,38    25.888,56   
4A 101 MarketYeni Mağazacılık Anonim ŞirketiMarketKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 40 D: 15380,611    189,16      5.181,57    62.178,78   
5A 101 MarketA 101 MarketMarketKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 22 D: 01450,611    189,16      1.396,52    16.758,22   
6Migros Ticaret A.Ş.Miros Ticaret Anonim ŞirketiMarketKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 19/A D: 02520,611    189,16      2.427,05    29.124,63   

Amasra içerisinde bulunan büyük ve küçük çaplı işlemeler bulunmaktadır. Bakanlığın yayınlanmış olduğu kılavuza göre 24 kişinin çalıştığı bir sanayi işletmesinden 87,6 ton/yıl atık oluşmaktadır. Kişi başına düşen atık miktarı 87,6/24=3,65 Ton/Yıl.Kişi olup kişi başına yıllık 644,38 -TL’dir.

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresİşçi SayısıKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Şennur KaraokEsen Demir DoğramaDemir DoğramaKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 023,65189,16115,071.380,83
2Oktay KabaşerKabaşer Demir DoğramaDemir DoğramaKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 31/2013,65189,1657,53690,42
3Kadriye AslanAslanlar TicaretDepoKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 33 D: A13,65189,1657,53690,42
4Levent GençSim Ar DondurmaDondurma ,İmalatı ve Satışı (Gayri Sıhhi Müessese)Kum Mah. Pr. Dr. Semavi Eyice Sk. No: 15/A D: 013,65189,1657,53690,42
5Uğur Can KahyalarÖzkaymak DondurmaDondurma ,İmalatı ve Satışı (Gayri Sıhhi Müessese)Kum Mah. Turgut Işık Cad. No: 10/A13,65189,1657,53690,42
6Meliha ÇelikRo Do DondurmaDondurma ,İmalatı ve Satışı (Gayri Sıhhi Müessese)Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 15/A13,65189,1657,53690,42
7Bayramali AyvazRoma DondurmasıDondurma ,İmalatı ve Satışı (Gayri Sıhhi Müessese)Meşrubat,Tost ve Bardakta MısırKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 7/’c’ D: 013,65189,1657,53690,42
8Cemali TiftikFırınFırınKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 1 D: 0043,65189,16230,142.761,67
9Bartın Karadeniz Mar.Gıda Hayv.San.Tic.Ltd.Şti.Karadeniz Market DepoGıda DeposuKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 31 D: 2913,65189,1657,53690,42
10Ercan ZorAher TicaretHediyelik Eşya İmalatı ve Ağaç OymacılığıKum Mah. Genc Plinius 1. Sk. No: 3/D D: 023,65189,16115,071.380,83
11Fehmi ÜnalUluköylü Hediyelik Eşya ve Ağaç OymacılığıHediyelik Eşya İmalatı ve Ağaç OymacılığıKum Mah. Genc Plinius 1. Sk. No: 4/E D: 013,65189,1657,53690,42
12Murat DarçınDarçın HediyelikHediyelik Eşya İmalatı ve Ağaç OymacılığıKum Mah. Karaevler Sk. No: 46 D: A13,65189,1657,53690,42
13Hasan TokkalTokkal BibloHediyelik Eşya İmalatı ve Ağaç OymacılığıKum Mah. Çekiciler Sk. No: 28 D: 013,65189,1657,53690,42
14Fatma TopcuEsmir HediyelikHediyelik Eşya İmalatı ve Ağaç OymacılığıKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 65/A D: 013,65189,1657,53690,42
15Ergin KuruKuruoğlu Yakacak Maddeleri Pazarlama TicaretKömür  Satış DeposuKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 3/C D: 013,65189,1657,53690,42
16Aysel AkpınarPınar MobilyaMarangozKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 013,65189,1657,53690,42
17Halil ÖztanÖztan Mobilya DoğramaMarangozKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 6 D: D Blok23,65189,16115,071.380,83
18Mustafa KanEmin Mermer ve GranitMermer ve Granit İşlemeKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 023,65189,16115,071.380,83
19Işıkaltınlar İnş.San.Tic.Ltd.Şti.Işıkaltınlar TicaretMobilya İmalatıKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 013,65189,1657,53690,42
20Hüseyin GünHüseyin Gün MobilyaMobilya İmalatı ve SatışıKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 31 D: 2513,65189,1657,53690,42
21Emine YelkenBeyaz Koltuk DöşemeMobilya,Ev DöşemeleriFatih Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 16 D: 013,65189,1657,53690,42
22Uğur SankayaUğur Oto ElektrikOto Elektrik  TamiratıKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 013,65189,1657,53690,42
23Mehmet YatOto YatOto Lastik, Madeni Yağ ,Akü, Yedek Parça SatışıKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 013,65189,1657,53690,42
24Muzaffer İşbilenİşbilen KaynakOto Lastik,Kaynak İşleriKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 013,65189,1657,53690,42
25Nedim KalafatKalafat Oto Bakım ServisiOto TamiriKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 023,65189,16115,071.380,83
26Adem KüpeliDoktor Oto Bakım YeriOto,Halı YıkamaKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 033,65189,16172,602.071,25
27Cem DemirelS/Max Car WashOto,Halı YıkamaKum Mah. Barış Sk. No: 31/’2′ D: 013,65189,1657,53690,42
28Ersin ZorSarp Oto ve Halı YıkamaOto,Halı YıkamaKum Mah. Dereyanı Sk. No: 1/’a’ D: 013,65189,1657,53690,42
29Mustafa AltayMir Oto ve Halı YıkamaOto,Halı YıkamaKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 31/4 D: 023,65189,16115,071.380,83
30Taner BaşaranBaşaran Oto YıkamaOto,Halı YıkamaKum Mah. Genc Plinius 1. Sk. No: 33/A13,65189,1657,53690,42
31Mehmet Saltuk KarakaşKonak KafePasta,Börek,Hamur,Süt Tatlıları Ürünleri ÜretimiKum Mah. Küçükliman Cad. No: 4/’a’ D: 0013,65189,1657,53690,42
32Sönmez BuyukBalkaya PastahanesiPastahaneKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 23/A13,65189,1657,53690,42
33Gürcan GünterSandal Balık DepoSoğuk Hava DeposuKum Mah. Güray Karakaş Sk. No: 11 D: A13,65189,1657,53690,42
34Aysel Epli ve Esin Günaydın OrtaklığıMartı BalıkçılıkSoğuk Hava DeposuKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 31/7 D: 013,65189,1657,53690,42
35Çağla GürtelÖmür Balıkçılık Su ÜrünleriSoğuk Hava Deposu,Toptan Balık Şatış Deposu.Kum Mah. Genc Plinius 1. Sk. No: 4/F33,65189,16172,602.071,25
36Bayram Yurdanur BoztepeKömür DeposuSu ve Kömür Deposu,Su DeposuKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 55 D: 013,65189,1657,53690,42
37Mehmet KurtTamirhaneTamirhaneKum Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 1 D: 0013,65189,1657,53690,42
38Yaşar ÇakmakÇakmak İş MetalTenekeciKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 31/19 D: 013,65189,1657,53690,42
39Yaşar ÇakmakTenekeciTenekeciKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 20 D: 013,65189,1657,53690,42
40Sönmez BuyukBalkayaUnlu Mamuller İmalathanesiKum Mah. Dereyanı 3. Sk. No: 3/613,65189,1657,53690,42
41Hediye Yıldırım ÖzbilginKumsal Unlu MamulleriUnlu Mamuller İmalathanesi ve SatışıKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 1/B D: 023,65189,16115,071.380,83
42Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.Elektrik Dağıtım İşletmesiDepoKum Mah. Zübeyde Hanım Cad., Amasra Merkez13,65189,1657,53690,42
43Sönmez BuyukBi SimitSimit İmalatı ve SatışıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 19/D13,65189,1657,53690,42
44Atlantıc Akaryakıt Petrol Ürünleri Boya ve Kimyevi Maddeler İnş. San Tic. Ltd. Şti. Amasra ŞubesiAtlantıc Akaryakıt Petrol Ürünleri Boya Kimyevi Maddeler İnş.San. Tic. Ltd. Şti. Amasra ŞubesiAkaryakıt ve Lpg Otogaz İstasyonu,MarketBartın Yolu, 74310 Ahatlar/Amasra/Bartın43,65189,16230,142.761,67
45Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş.Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş.Taş Kömürü İşletmesiKum Mah.Karaevler Sok.73,65189,16402,744.832,92
46Şahinler İnşaat A.Ş.İnşaat İşletmesiSanayiTaş Ocağı Mevkii103,65189,16575,356.904,17
47TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesi MüdürlüğüTTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesi MüdürlüğüTaş Kömürü İşletmesiKum Mah.Karaevler Sok.7543,65189,1643.381,21520.574,55

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları” faaliyet alanına göre üretilebilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmektedir. Kılavuz ekinde diğer ticarethanelerin kategorisine göre çıkarabilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmiştir. Buna göre;

10 personel tarafından üretilen Katı atık miktarı: 13,6 ton/yıl 1 personel tarafından üretilen Katı atık miktarı: 1,36 ton/yıl 1 ton katı atığın maliyeti : 189,16 TL/ton.yıl

1 Personel x 1,36 Kılavuz x 189,16 TL= 257,25-TL

Amasra Belediyesi koordinasyonu kurulan komisyon çalışmaları neticesinde Amasra geneli için oluşturulan ve eki olan tarife gruplarından belirtilen Ağaç İşleri,Atari,Oyun Salonu,Ayakkabıcılık.Balıkhane,Berber,Beyaz Eşya Servisi,Beyaz Eşya ve Mobilya Satışı,Bilişim ve Güvenlik Sistemleri Satış ve Tamiri,Camcı,Cep Telefonu ve Bilgisayar  Tamiri  ve  Alım  Satımı,Deniz ve Av ve Balık Malzemeleri,Elektrik İşleri ve Elektrik Malzemesi Satışı,Elektrik Tesisatçısı,Elektrik ve Elektronik İşleri,Fotoğrafçı,Halıcılık,Hediyelik Eşya,Saatçilik,İnşaat Malzemeleri,Nalburiye                          Satışı,Dayanıklı  Tüketim                                                                       Malları,İnternet Kafe,Kasap,Kırtasiye,Kitapçı,Konfeksiyon,Kozmetik,Kömür-Odun                                                                                                                                Alım Satımı,Kuaför,Kuyumcu,Mobilya Mağazası,Ev Döşemeleri,Parfümcü ve Kozmetik,Oyun Salonları(Play Station),Süreli Süresiz Eser Basım Yayım Dağıtım,Telefon Tamircisi,Televizyon Tamircisi,Temizlik Malzemeleri Satışı ,Terzi,Teşhir Salonu,Tuhafiye Unlu Mamulleri Satış Yeri,Yorgancı,Yufka ve Kadayıf Satış Yeri,Zücaciye,Eczane,Depolar ve diğer gurupların içerisinde yer almayan işletmeler bu gurubun içerisinde değerlendirilecektir. Amasra İlçesinde bu tip yerler  174 adet olup 245 adet personel çalışmaktadır.

245  Personel x 1,36 ton/yıl x 189,16 TL/ton = 63.026,58 TL/yıl bulunmaktadır.

Toplam Maliyet: 63.026,58-TL/Yıl

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresPersonel SayısıKılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Mustafa DönmezTur İş BibloAğaç İşleriKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 011,36189,1621,44257,25
2Harun MadanHuzur BibloAğaç İşleriKum Mah. Genç Plinius Cad. No: 1 D: 011,36189,1621,44257,25
3Mustafa AltayEser BibloAğaç İşleriKum Mah. Tepe Sk. No: 29 D: 011,36189,1621,44257,25
4Hayrettin SevimliSevimli KunduraAyakkabıcılıkKum Mah. Çekiciler Sk. No: 49 D: A11,36189,1621,44257,25
5Hayrettin SevimliSevimli KunduraAyakkabıcılıkKum Mah. Çekiciler Sk. No: 29 D: A11,36189,1621,44257,25
6Rafet KocamanKocaman BalıkçılıkBalıkhaneKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 16 D: B11,36189,1621,44257,25
7Kenan KayaBalıkhaneBalıkhaneKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 10 D: 0071,36189,16150,061.800,76
8Metin YılmazGümüş BalıkçılıkBalıkhaneKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 16 D: C11,36189,1621,44257,25
9Yakup Kemal DoğuFatih BerberiBerberKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 19 D: 021,36189,1642,88514,50
10Kemal Günter (Müşkerekleri)Günter Kuaför SalonuBerberKaleşah Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 86/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
11Sami ÖzengiAmastrist Erkek KuaförüBerberKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 7 D: 021,36189,1642,88514,50
12Şenol Rıdvan SertArzum Erkek KuaförüBerberKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 1/0 D: 011,36189,1621,44257,25
13Yunus KalınFormenBerberKum Mah. Amr Celal Eyiceoğlu No: 1 D: 0021,36189,1642,88514,50
14Bora Ömer IşıkalIşıkal TicaretBeyaz Eşya ,Mobilya AtışıKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 5/’b’ D: 011,36189,1621,44257,25
  15  Bora Ömer Işıkal  Işıkal Ticaret  Beyaz Eşya ,Mobilya Atışı  Kum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 3/’a’ D: 0  1  1,36  189,16  21,44  257,25
16Demireller Tur. Dayanıklı Tük.İnş. ve Gıda Mad. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.DemirellerBeyaz Eşya SatıcısıKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 8/A11,36189,1621,44257,25
17Sedat AkkabakSedat UstaBeyaz Eşya ServisiKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 60 D: A31,36189,1664,31771,75
18Bora Ömer IşıkalIşıkal TicaretBeyaz Eşya ve Mobilya SatışıKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 12 D: B11,36189,1621,44257,25
19Ali ÇelebiAli Bilgisayar Güvenlik ve Yazılım HizmetleriBilişim ve Güvenlik Sistemleri Satışı ve TamiriKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 31/B D: 011,36189,1621,44257,25
20Mehmet BiçerCamcıCamcıKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 7 D: 0011,36189,1621,44257,25
21Hüsamettin CanMercan İletişimCep Telefonu Bilgisayar ve Aksesuarları SatışıKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 6/D D: 011,36189,1621,44257,25
22Uğur BaysalUğur İletişim 2Cep Telefonu Bilgisayar ve Aksesuarları SatışıKum Mah. Hamam Sk. No: 6/D D: 021,36189,1642,88514,50
23Vural DemirBenan İletişimCep Telefonu Tamiri ve  Alım SatımıKum Mah. Hamam Sk. No: 1 D: D11,36189,1621,44257,25
24Mert GülbezerMert İletişimCep Telefonu Tamiri ve  Alım SatımıKum Mah. Hamam Sk. No: 6/C D: 011,36189,1621,44257,25
25Tuğba DalkaDoğa ElektronikCep Telefonu Tamiri ve  Alım SatımıKum Mah. Hamam Sk. No: 7/C D: 011,36189,1621,44257,25
26Erem YıldızYıldız BalıkçılıkDeniz,Av ve Balık MalzemeleriKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 1 D: 011,36189,1621,44257,25
27Cem YavuzyiğitCem Av MarketDeniz,Av ve Balık MalzemeleriKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 19/B D: B11,36189,1621,44257,25
28Tuğrul GökmenGökmen Av MarketDeniz,Av ve Balık Malzemeleri,Bisiklet TamiriKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 1/C D: 011,36189,1621,44257,25
29Birkan UçarUçar ElektrikElekrik İşleri ve Elektrik Malzemesi SatışıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 31/E11,36189,1621,44257,25
  30  Ercan Günter  Günter Elektrik  Elekrik İşleri ve Elektrik Malzemesi Satışı  Kum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 60/’b’ D: 0  1  1,36  189,16  21,44  257,25
31Mehmet DenizcierDenizcier TicaretElektrik  TesisatçısıKum Mah. Küçükliman Cad. No: 26 D: 011,36189,1621,44257,25
32Gökhan ÇelikGöksa ElekronikElektrik ElektronikKum Mah. Hamam Sk. No: 7/’e’ D: 0011,36189,1621,44257,25
33Hüseyin BulutElektrikçiElektrik İşleriKum Mah. Hamam Sk. No: 6/A D: 0021,36189,1642,88514,50
34Birgül Esen AkınAkın SoğutmaElektrikli Ev Aletleri TamircisiKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 7/D D: 011,36189,1621,44257,25
35Nuray ÖzkaynakFoto DoğanFotoğrafçıKum Mah. Mustafa Cengiz Cad. No: 2/B D: 011,36189,1621,44257,25
36Melahat AltuntaşFoto SarayFotoğrafçı,Hediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 4/B D: 011,36189,1621,44257,25
37Harun ÇınarÇınar HalıHalıcılıkKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 1/D11,36189,1621,44257,25
38Ahmet GürdalŞans Bijuteri HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 33/A D: 011,36189,1621,44257,25
39Servet ÇınçınServet YazmaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 21/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
40Mehmet BensizKlas Hediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 10 D: 0021,36189,1642,88514,50
41Tunay ÖzmanKuşkayası Hediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 1 D: 021,36189,1642,88514,50
42Emine ÇelikMotif HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 42/’b’ D: 011,36189,1621,44257,25
43Cüneyt KaracaKaraca HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 48/C D: 011,36189,1621,44257,25
44Nurettin DemirHediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 20 D: 0011,36189,1621,44257,25
45Hayrettin DemirkaynakBerdenaz HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 17 D: A11,36189,1621,44257,25
  46  Vedat Büyükada  Ağaç Biblo  Hediyelik Eşya  Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 14 D: 00  1  1,36  189,16  21,44  257,25
47Vedat BüyükadaStar BibloHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 8 D: 011,36189,1621,44257,25
  48  Ali Rıza Dönmez  Amastrist Biblo  Hediyelik Eşya  Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 40/’a’ D: 0  2  1,36  189,16  42,88  514,50
49Ercan ZorHediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 16 D: 0021,36189,1642,88514,50
50Mustafa Muzaffer SalihTürkü Antik HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 18 D: 011,36189,1621,44257,25
51Cemile KahramanErsen HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 10/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
52Hüseyin GünHediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 3 D: 0011,36189,1621,44257,25
53Harun MadanAğaç Oyma İşleriHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 40 D: 0021,36189,1642,88514,50
54Özkan TopcuAğaç Oyma İşleriHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 18 D: 0011,36189,1621,44257,25
55Yaşar AyvazYaşam Hediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 13 D: 0011,36189,1621,44257,25
56Fikret BağdatFiko Hediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 47 D: 011,36189,1621,44257,25
57Timur TanTan HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 19/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
58İmre IşıkIşık El SanatlarıHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 5 D: 011,36189,1621,44257,25
59Abdullah KacakAğaçkakan Ahşap OymacılığıHediyelik EşyaKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 61/A D: 011,36189,1621,44257,25
60Arif AydınAydın Biblo ve İnşaatHediyelik EşyaKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 84/A D: 011,36189,1621,44257,25
61Murat DarçınAmasra AhşapHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 44/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
62Zeynep GöktepeAmasra Gümüş EviHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 30 D: A11,36189,1621,44257,25
63Olcay GürpınarDenizci HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 38/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
  64  Ahmet Necati Bilki  Gözde Hediyelik Eşya  Hediyelik Eşya  Kum Mah. Küçükliman Cad. No: 21 D: 0  1  1,36  189,16  21,44  257,25
65B.Y.Tuncel Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.Ferforje HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 8 D: 011,36189,1621,44257,25
66Musa DönmezTur- İşHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 15 D: 021,36189,1642,88514,50
67Semiha TercanTercanlar Hediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 48 D: 011,36189,1621,44257,25
68Töngel Tur.Tarım Yat.İşlt.İnş. Taahhüt ve Tic. Ltd.ŞtiTöngel Turizm Tarım Yat. İşlt.İnş.Taahhüt ve Tic.Ltd.ŞtiHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 29/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
69Melek KocakurtEnna Takı TasarımHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 3 D: 011,36189,1621,44257,25
70Fikret TunaTuna Seramik Toprak EviHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 23/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
71Ayşe ÖzgürCanan Hediyelik BujiteriHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 33/B D: 011,36189,1621,44257,25
72Yüksel GemalmazŞifalı Doğal Taşlar HacıHediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 12/’a’ D: 021,36189,1642,88514,50
73Necdet BilkiTaşfırın HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 30/’b’ D: 011,36189,1621,44257,25
74Nevin KuşNevin HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 1911,36189,1621,44257,25
75Halife TopcuTopçu BibloHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 43/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
76Melahat ÖzgürÖzgür HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 12 D: 011,36189,1621,44257,25
77Melahat ÖzgürÖzgür HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 10 D: 011,36189,1621,44257,25
  78  Mehmet Erdem Çağlayan  Case Shop  Hediyelik Eşya  Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 4 D: 0  1  1,36  189,16  21,44  257,25
79Semra ŞenBy Desing 3kHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 9/A11,36189,1621,44257,25
80Semra ŞenBy Desing 3kHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 11/A21,36189,1642,88514,50
81Şeyhmus ArazŞişko BabaHediyelik EşyaKum Mah. General Mithat Ceylan 1. Cad. No: 5/A D: 021,36189,1642,88514,50
  82  Nimet Çelik  Nida Hediyelik  Hediyelik Eşya  Kum Mah. Çekiciler Sk. No: 6  1  1,36  189,16  21,44  257,25
83Şevket Feridun ÇilliEkin Saat Hediyelik EşyaHediyelik Eşya ve SaatçilikKum Mah. Çekiciler Sk. No: 22 D: 011,36189,1621,44257,25
84Ali Rıza VatandaşlarVatandaşlar Hediyelik EşyaHediyelik Eşya,ÇilingirKum Mah. Çekiciler Sk. No: 3 D: 021,36189,1642,88514,50
85Mehmet Sağırosman (Müşterekleri)İnşaat Malzemeleriİnşaat Malzemeleri ,Nalburiye SatışıKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 11 D: 0031,36189,1664,31771,75
86Fikret GünterGünter Ticaretİnşaat Malzemeleri ,Nalburiye SatışıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 6/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
87Ekrem Reis İnşaat Ticaret Limited ŞirketiEkrem Reis İnşaat Tic. Ltd. Şti.İnşaat Malzemeleri ,Nalburiye SatışıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 29 D: 031,36189,1664,31771,75
88Burhan KaraKaralar Ticaretİnşaat Malzemeleri ,Nalburiye Satışı,Sıhhi TesisatKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 54 D: 0021,36189,1642,88514,50
89Mehmet Sağırosman (Müşterekleri)Osmanlar Ticaretİnşaat Malzemeleri Dayanıklı Tüketim MallarıKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 9 D: 011,36189,1621,44257,25
90Erdal ÜnlütürkFeyyaz İnternet Cafeİnternet KafeKum Mah. Hamam Sk. No: 1 D: 0011,36189,1621,44257,25
91Berat Yavuz VarAmasranet İnternet Kafeİnternet Kafe,Bilgisayar TicaretiKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 5 D: D11,36189,1621,44257,25
92Zafer ÇaçaAmasra KasabıKasapKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 6/’c’ D: 011,36189,1621,44257,25
93Zeynep BağdatKırtasiyeKırtasiyeKum Mah. Çekiciler Sk. No: 55 D: 0011,36189,1621,44257,25
94Erkan YıldızYıldız KırtasiyeKırtasiyeKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 9 D: 021,36189,1642,88514,50
95Yeşim KarakaşBallıoğlu Hediyelik ve OyuncakKırtasiyeKum Mah. Çekiciler Sk. No: 25 D: 011,36189,1621,44257,25
96Abdulkadir ÇakırAmasra Balcı KırtasiyeKırtasiye,Oyuncak ve Deniz MalzemeleriKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 8/B D: 011,36189,1621,44257,25
97Ömer GülerNo – 14KonfeksiyonKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 14/C D: 011,36189,1621,44257,25
98Mehmet Lutfi SığınDörteltekstilKonfeksiyonKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 011,36189,1621,44257,25
99Mehmet ÖzkayaAmasra KolonyasıKozmetik ve Hediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 1/A D: 021,36189,1642,88514,50
100Müzeyyen DoğanAfrodit Bayan KuaförKuaförKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 5 D: 0011,36189,1621,44257,25
101Fatma Öztoprak İhtiyarBayan Berber SalonuKuaförKum Mah. Selahattin Eyüce Cad. No: 31 D: 0021,36189,1642,88514,50
102Sercan SankayaStar Erkek KuaförüKuaförKum Mah. Hamam Sk. No: 6 D: B21,36189,1642,88514,50
103Hülya AkmanHülya Bayan KuaförüKuaförKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 5/’c’ D: 011,36189,1621,44257,25
104Sibel EyşiNostalji Bayan KuoförüKuaförKum Mah. Hamam Sk. No: 9 D: 211,36189,1621,44257,25
105Fatma AlpNazar BijuteriHediyelik EşyaKum Mah. Küçükliman Cad. No: 1/B D: 021,36189,1642,88514,50
106Kadriye AslanManifaturaManifaturaKum Mah. Amr Celal Eyiceoğlu No: 10 D: 0011,36189,1621,44257,25
107Işıkaltınlar İnş.San.Tic.Ltd.Şti.Işıkaltınlar MobilyaMobilya Satışı, Show RoomKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 10/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
108Mehmet ÖzkayaÖzkaya KozmatikParfümeri ve KozmetikBoztepe Mah. Nöbethane Sk. No: 3 D: 111,36189,1621,44257,25
109Erdal ÜnlütürkFeyyaz Playstation CafePlaystation (Oyun Salonu)Kum Mah. Özdemirhan Sk. No: 4/’b’ D: 011,36189,1621,44257,25
110Vural DemirBenan İletişimTelefon TamircisiKum Mah. Hamam Sk. No: 1 D: 011,36189,1621,44257,25
111Okan KızılboğaBereket TemizlikTemizlik Malzemeleri SatışıKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 74 D: 011,36189,1621,44257,25
  112  Hatice Kırnapcı Kocaman  Terzi Yadigar  Terzi  Kum Mah. Hamam Sk. No: 27 D: 0  1  1,36  189,16  21,44  257,25
113Tulin ÇetinAltın MakasTerziKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 33/’b’ D: 011,36189,1621,44257,25
114Coşkun YükselÇoşkun BebeTeşhir SalonuKum Mah. Hamam Sk. No: 1 D: 011,36189,1621,44257,25
115Halil ÖztanÖztan Mobilya AtölyesiTeşhir SalonuKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 68/’b’ D: 011,36189,1621,44257,25
116Makbule KaskatıCan KonfeksiyonTuhafiyeKum Mah. Hamam Sk. No: 10 D: 011,36189,1621,44257,25
117Makbule KaskatıCan Bebe KonfeksiyonTuhafiyeKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 1/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
118Coşkun YükselYüksel KonfeksiyonTuhafiyeKum Mah. Hamam Sk. No: 3/D D: D21,36189,1642,88514,50
119Coşkun YükselYüksel KonfeksiyonTuhafiyeKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 33 D: A11,36189,1621,44257,25
120Salih SeymenSeğmenler TuhafiyeTuhafiyeKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 1 D: 0011,36189,1621,44257,25
121Yadikar ÖzmenTuana GiyimTuhafiyeKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 29 D: A11,36189,1621,44257,25
122Yadikar ÖzmenTuana TuhafiyeTuhafiyeKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 40 D: 011,36189,1621,44257,25
123Gülten ÖzdilkuralGel Bak TuhafiyeTuhafiyeKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 1 D: 021,36189,1642,88514,50
124Hayri ÇileÇile TuhafiyeTuhafiyeKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 27/’a’ D: 011,36189,1621,44257,25
125Sevim ZorSevim ÇeyizTuhafiyeKum Mah. Tahir Hoca Cad. No: 3 D: 021,36189,1642,88514,50
126Nalan FındıkŞen OrtaklarTuhafiyeKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 44 D: 011,36189,1621,44257,25
127Lütfi DemirokÖzlü ButikTuhafiyeKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 33/’b’ D: 011,36189,1621,44257,25
128İbrahim DadaylıDadaylı TicaretTuhafiyeKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 40 D: 011,36189,1621,44257,25
129Mehmet Mustafa TelliElis GiyimTuhafiyeKum Mah. Çekiciler Sk. No: 1 D: 021,36189,1642,88514,50
  130  Nevin Coşansu  Çoşansu Giyim  Tuhafiye  Kum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 7/’a’ D: 0  1  1,36  189,16  21,44  257,25
131Süleyman AkgüneşGaye ButikTuhafiyeKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 32 D: 011,36189,1621,44257,25
132Emine Ayhan KüçükatalayKumbara ButikTuhafiyeKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 40/B11,36189,1621,44257,25
133Raif BeytekinYorgancıYorgancıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 22 D: 0011,36189,1621,44257,25
134Mustafa KayakıranBuluş TicaretZüccaciyeKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 21/’f’ D: 011,36189,1621,44257,25
135Namık GürpınarCan-GaAtari,Oyun SalonuKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 13/’b’ D: 0011,36189,1621,44257,25
136Mustafa SirkeTuvalet (Cami)Tuvalet (Cami)Kum Mah. General Mithat Ceylan Cad.11,36189,1621,44257,25
137Halil YıldızTuvalet (Belediye Yanı)Tuvalet (Belediye Yanı)Kum Mah.Küçük Liman Cad.11,36189,1621,44257,25
138Deniz TaksiTaksi DurağıTaksi DurağıKum Mah. Cumhuriyet Cad.41,36189,1685,751.029,01
139Amasra SeyahatOtobüs DurağıOtobüs DurağıAmasra Terminal  Mevkii251,36189,16535,946.431,28
140Ing Bank A.Ş.Bankomat YeriBankomat YeriKum Mah. Cumhuriyet Cad.Kafe Kumsal Yanı11,36189,1621,44257,25
141Yapı ve Kredi A.Ş.Bankomat YeriBankomat YeriKum Mah. Cumhuriyet Cad.Kafe Kumsal Yanı11,36189,1621,44257,25
142Akbank Türk A.Ş.Bankomat YeriBankomat YeriKum Mah. Cumhuriyet Cad.Kafe Kumsal Yanı11,36189,1621,44257,25
143Türkiye Garanti A.Ş.Bankomat YeriBankomat YeriKum Mah. Cumhuriyet Cad.Kafe Kumsal Yanı11,36189,1621,44257,25
144Türkiye Halk Bankası A.Ş.Bankomat YeriBankomat YeriKum Mah. Cumhuriyet Cad.Kafe Kumsal Yanı11,36189,1621,44257,25
145Denizbank A.Ş.Bankomat YeriBankomat YeriKum Mah. Cumhuriyet Cad.Kafe Kumsal Yanı11,36189,1621,44257,25
    146    QNB Finansbank A.Ş.    Bankomat Yeri    Bankomat Yeri    Kum Mah. Cumhuriyet Cad.Kafe Kumsal Yanı    1    1,36    189,16    21,44    257,25
147Coşkun GezerUmumi TuvaletUmumi TuvaletKum Mah.11,36189,1621,44257,25
148Sezgin GüneşUmumi TuvaletUmumi TuvaletKum Mah.11,36189,1621,44257,25
149Hatice ÖzcanUmumi TuvaletUmumi TuvaletKum Mah.11,36189,1621,44257,25
150Ferhat GüngörReklam ÜniteleriReklam ÜniteleriKum Mah.11,36189,1621,44257,25
151Amasra EczanesiAmasra EczanesiEczaneKum, Hükümet Cd. No:1431,36189,1664,31771,75
152Kaan EczanesiKaan EczanesiEczaneKum, Cumhuriyet Cd. 19/A41,36189,1685,751.029,01
153Egemen EczanesiEgemen EczanesiEczaneKum, Cumhuriyet Cad. Kumsal Apt. 14/A31,36189,1664,31771,75
154Aysel Epli-Esin GünadınBalıkhaneBalıkhaneKum Mah. General Mithat Ceylan Cad.11,36189,1621,44257,25
155Hasan GülbezerBalıkhaneBalıkhaneKum Mah. General Mithat Ceylan Cad.11,36189,1621,44257,25
156Güzin Tuş YıldızBalıkhaneBalıkhaneKum Mah. General Mithat Ceylan Cad.11,36189,1621,44257,25
157Erhan KocabıyıkKaleşah TaksiTaksi DurağıKaleşah Mah. İsmet İnönü Cad. No: 2911,36189,1621,44257,25
  158  Hasan Demirtaş  Müyesser’in Hobi Evi  Tuhafiye  Kum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 29/C  1  1,36  189,16  21,44  257,25
159Füsun YaparFüsun YaparAyakkabı Boyama HizmetleriKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu No: 29/B11,36189,1621,44257,25
160Seher OkumuşGagacı KuruyemişKuruyemiş SatışıKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 19/C11,36189,1621,44257,25
161Amastris Gıda Turizm İnş.Sey.Nak.San.Ve Tic.Ltd.ŞtAmasra Yöresel ÜrünlerŞarküteriKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 611,36189,1621,44257,25
162Sedayi UğurluUğurlu KuaförKuaförKum Mah. Cumhuriyet Cad. No: 62/111,36189,1621,44257,25
163Sevim DemirBenan HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 2011,36189,1621,44257,25
164Anna Afendıkova ÇelikElinaHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 31/A11,36189,1621,44257,25
165Mehmet ÖzgürCanan HediyelikHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 37/B11,36189,1621,44257,25
166Esra Yıldız ÇetinRenkli Tasarım EviHediyelik EşyaKum Mah. Çekiciler Sk. No: 4311,36189,1621,44257,25
167Tetyana Muzaleva KandemirSirius Temizlik Oto ve Halı YıkamaOto,Halı YıkamaKum Mah. Dereyanı 4. Sk. No: 2/A11,36189,1621,44257,25
168Züleyha Şen KarkaEla Hobi EviTuhafiyeKum Mah. Dizinler Sk. No: 8/A-B11,36189,1621,44257,25
169Sevnur ÖzengiKöşem DöşemeMobilya,Ev DöşemeleriKum Mah. Kuyulu Sk. No: 2/F D: .11,36189,1621,44257,25
170Fatma AlpNazar BujiteriHediyelik EşyaKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 1/B11,36189,1621,44257,25
171Orhan GöncüLotis EmlakEmlak Alım SatımıKum Mah. Özdemirhan Sk. No: 7/B11,36189,1621,44257,25
172Tolga AltuntaşMega Deniz MalzemeleriDeniz Malzemeleri SatışıKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 34/C-D11,36189,1621,44257,25
173Tunay ÖzmanKuşkayası Hediyelik EşyaHediyelik EşyaKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 5011,36189,1621,44257,25
174Okan KızılboğaBt Okan Takı BujiteriBujiteriKum Mah. Zeki Çakan Cad. No: 4/C11,36189,1621,44257,25

Belediyemiz bilgi sisteminde aktif olarak kayıtlı 6 adet otopark bulunmaktadır.Bu tarife otopark araç kapasitesi olarak olup araç başına 80,00-TL/Yıl olarak tarifelendirilmiştir

Sıra NoAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresAraç KapasitesiAraç BaşınaAylık Ödemesi GerekenYıllık Ödemesi Gereken
1Levent TekerlekOtopark İşletmesiOtopark İşletmeciliğiKum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sk. No: 10 D: 004580,00300,003.600,00
2Mehmet Mustafa TelliGüçlü OtoparkOtopark İşletmeciliğiKum Mah. Çekiciler Sk. No: 1 D: 01880,00120,001.440,00
3Levent ÖztürkOtopark İşletmesiOtopark İşletmesiTurgut Işık Cad.10380,00686,678.240,00
4Erdem YalçınOtopark İşletmesiOtopark İşletmesiCumhuriyet Cad.1280,0080,00960,00
5Pelenkoğlu Demir Çelik İnşTur.Nak.Otopark İşletmesiOtopark İşletmesiKum Mahallesi, Turgut Işık Caddesi No:78,, Amasra, BARTIN1780,00113,331.360,00
6Mustafa OkulOtopark İşletmesiOtopark İşletmesiKum, Turgut Işık Cd. No:86, 743001580,00100,001.200,00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları” faaliyet alanına göre üretilebilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmektedir. Kılavuz ekinde diğer ticarethanelerin kategorisine göre çıkarabilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmiştir. Buna göre ilçemiz bulunan bankaların ödeme gücünü düşünülerek m2 cinsine çevrilerek hesaplanmıştır.

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresKullanım Alanı (m²)Kılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiAylık Ödenmesi Gereken TutarYıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1T.Vakıflar Bankası T.A.O  Amasra  Şube MüdürlüğüTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Amasra Şube MüdürlüğüBankaKum Mah. Amiral Celal Eyiceoğlu Cad. No: 9 D: 31130,611189,161.088,3213.059,86
2Türkiye İş BankasıTürkiye İş BankasıBankaKüçük Liman Cd. No:2-A1370,611189,161.319,4715.833,63
3Ziraat BankasıZiraat BankasıBankaMustafa Cengiz Cd. No:8A, 74300 Amasra/Bartın2720,611189,162.619,6831.436,11

Amasra İlçesinde bu tip 10 adet gezi teknesi bulunmakta tarifelendirilirken yolcu sayısına göre  olup yolcu başına 85,52-TL olarak hesaplanmıştır.Tahakkuk  ettirilen tutarlar ödeme kolaylığı açısından  6 aylık tutar Temmuz ,Ağustos ve Eylül aylarında eşit olarak dağıtılarak tahsil edilecektir.

Sıraİşyeri UnvanıFaaliyet KonusuAdresYolcu Kapasitesi6 Aylık Yolcu BaşınaAylık Alınması Gereken Tutar6 Aylık Ödenmesi Gereken Tutar
1Buse-3Gezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 0885,52114,03684,15
2Orsa DenizGezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 02485,52342,082.052,45
3Gökdeniz-3Gezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 01085,52142,53855,19
4Meryem AnaGezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 04685,52655,643.933,87
5Koçerler 1Gezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 07585,521.068,996.413,91
6Flipper 3Gezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 01285,52171,041.026,23
7ÖzmenlerGezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 1 D: 03485,52484,612.907,64
8Ertuğrul Gazi 1Gezi TeknesiKum Mah. Turgut Işık Cad. No: 10/4 D: 03085,52427,592.565,57
9AyıklarGezi TeknesiKum Mah. Cumhuriyet Cad.No:68 D:2 Amasra-Bartın5585,52783,924.703,54
10SarıhanGezi TeknesiKum Mah. General Mithat Ceylan Cad. No: 10 D: 12485,52342,082.052,45

Market ve Pazar Atık Miktarı Hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 100m2 bir Restoran, Market, Pazaryerine isabet eden evsel atık miktarı 61,1 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir metrekareye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 61,1/100=0,61 ton/yıl olur.

Amasra İlçesinde yılda 92 kez Pazar kurulmakta olup yılda 104 güne tekabül etmektedir.

Belediyemiz bilgi kayıt sistemimizde yer alan Amasra’da faaliyet göstermekte olan yukarıda tanımlanan faaliyet türlerinin toplam kullanım alanı ortalama olarak 328  m2 ‘dir. Bu durumda söz konusu hesap ile bu işletmelerin tümünden toplanacak katılım miktarı ;

SıraAd Soyadıİşyeri UnvanıAdresKullanım Alanı (m²)Kılavuzda Belirlenen Yıllık Atık Miktarı1 Ton Atığın MaliyetiNormalde Aylık Ödenmesi Gereken TutarNormal Yıllık Ödenmesi Gereken TutarGünlük Ödemesi Gereken TutarKurulan Pazar Sayısı 104 GünAylık Ödenmesi Gereken TutarNormal Yıllık Ödenmesi Gereken Tutar
1Gökhan İpbükenManavManavAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri120,611189,16115,571.386,893,8010432,93
2Gülay AkçaoğluManavManavAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri25,50,611189,16245,592.947,148,0710469,98
3Kemalettin KaraManavManavAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri34,50,611189,16332,283.987,3010,9210494,68
4Mehmet UygurManavManavAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri13,50,611189,16130,021.560,254,2710437,05
5Elif AyyıldızManavManavAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri150,611189,16144,471.733,614,7510441,16
6Serhat AksoyManavManavAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri100,611189,1696,311.155,743,1710427,44
7Sevilay AltanManavManavAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri7,50,611189,1672,23866,802,3710420,58
8Köylü Pazarı TezgahSatış TezgahıSatış TezgahıAmasra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri2100,611189,162.022,5424.270,5366,49104576,29
 1. Atıksu hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır.
 • Atıksu hizmetlerine ait ücretler belirlenirken; su sayaçlarından kaydedilen su miktarı, içme ve kullanma suyu kaynağı olarak yeraltı veya yüzey suyu kullanan ve şebekeye bağlı olmayan aboneler için atıksu sayacı olan yerlerde ölçüm değeri, olmayan yerlerde idarece belirlenecek atıksu miktarı esas alınır.
 • Sanayiler için ücretlendirme, atıksu debisi ve kirlilik yüküne, sanayi dışı aboneler için tüketilen su miktarına ya da idarece belirlenecek atıksu miktarlarına göre yapılır.
 • Atıksu sistemi 6.146  kentsel nüfusa hizmet vermektedir.
 • Merkezi su şebekesinden faydalanan ve fosseptik kullanan  toplam 2 abone tipi mevcuttur.
 • Belediye sınırları içinde ağırlıklı olarak gıda sektörüne ait işletmeler,otel ve pansiyonlardır.
 • Atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için asgari atıksu ücreti 0,30 TL’dir. Belirlenen miktarın bu asgari ücretten daha düşük olması durumunda Bakanlığın uygun görüşü alınır denilmektedir.2021 yılı Amasra İlçesinde meskenler,resmi daireler, sanayi işletmeleri ve ticarethaneler toplam 327.292,80 m3 su (Kasım ve Aralık Ayları Ortalama Olarak Hesaplanmıştır)
 • Kanalizasyon hattı bulunmayıp foseptik kuyuları olan mesken ve ticarethaneler dilekçe vermeleri durumunda  2 yılda en az 1 kez tanklarının boşaltılması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Sanayi tesisinin daha yüksek bir karşılayabilirliği olduğunu düşünülmektedir.Bu sebeple sanayi işletmeler m3 başına 5,23-TL ödemesi komisyonca oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
 1. Kuyu suyu kullanan hane ve işletmeler eğer kanalizasyon sisteminden faydalanıyorlarsa  belediyemize başvurarak kullandığı hatta sayaç bağlatmak zorundadır.

2022 Yılı Atık Su Tarifelerinin Belirlenmesi İçin

2021 Gider Mahiyetleri Aşağıda Tabloda Belirtilmiştir.

NoGiderin MahiyetiTutar (TL)
1Derin Deşarj Tesisi İller Bankası Ödemesi /Yıllık303.171.48 TL
2Hizmet           Alımı  (Belediye Şirket Personeli)280.977,71 TL
3Elektik Tüketimi109.282,14 TL
4Mal Alımı Bakım –Onarım-Diğer Hizmet Alımı Bedeli256.072,78 TL
5TOPLAM949.504,11 TL
6Yeniden          Değerlendirme Oranı  % 36,20343.720,49 TL
TOPLAM1.293.224,60 TL
Sıra NoKurum/ Kuruluş AdıTüketilen m3TL/m3 BaşınaToplam
1Meskenler225.156,003,00-TL   675.468,00-TL
2Resmi Daireler16.398,004,50-TL     73.791,00-TL
3Ticarethaneler77.593,206,25-TL   484.957,50-TL
4Sanayi İşletmeler8.145,607,24-TL     59.008,10-TL
                      TOPLAM     327.292,80 m3           1.293.224,60-TL

             2022 YILI UYGULANACAK OLAN ATIKSU TARİFESİ

Sıra NoKurum/Kuruluş AdıTutar (TL/Ay) Ton BaşınaKomisyonca Belirlenen İndirim OranıKomisyonca Belirlenen Tutar            (Ton Başına)TOPLAM
1Meskenler3,00-TL25,25%2,24-TL504.912,33 –TL
2Resmi Daireler4,50-TL25,03%3,37-TL55.318,65 –TL
3Ticarethaneler6,25-TL25,12%4,68-TL363.136,18 –TL
4Sanayi İşletmeler7,24-TL27,86%5,23-TL42.568,91 –TL
TOPLAM965.936,06-TL
    KONUTLAR
NoFaaliyet KonusuTürüAylıkYıllıkRapor İle Belirlenen Yıllık TutarKomisyonca Belirnen Aylık MiktarKomisyonca Belirnen Yıllık MiktarKomisyonca Belirlenen Yıllık Tutarİndirim Oranı %
1KonutlarHane Başına7,0084,00441.168,007,0084,00441.168,000,00%
    B-KONUT DIŞI ALANLAR  
NoFaaliyet KonusuTürüMiktar   (Öğrenci/Yatak/Kişi/ m2/Araç/Yolcu)AylıkYıllıkRapor İle Belirlenen Yıllık TutarKomisyonca Belirnen Aylık MiktarKomisyonca Belirnen Yıllık MiktarKomisyonca Belirlenen Yıllık Tutar  İndirim Oranı %  
1OkullarÖğrenci Sayısına1.4511,0212,3017.840,191,0212,3017.840,190,00%
2HastanelerYatak Sayısına620,18242,121.452,7120,18242,121.452,710,00%
3Kamu KuruluşlarıKişi Sayısına3189,30111,6035.489,339,30111,6035.489,330,00%
4Diğer Ticari Olmayan İşletmelerKişi Sayısına1910,40124,842.372,0110,40124,842.372,010,00%
5BürolarKişi Sayısına373,9447,291.749,693,9447,291.749,690,00%
6Hertürlü Yemek İçme Yeri 1.Grupm2 Başına1.517,809,63115,57175.418,132,8434,0551.681,0970,54%
7Hertürlü Yemek İçme Yeri 2.Grupm2 Başına1.730,419,63115,57199.990,313,9747,6782.488,6458,75%
8Hertürlü Yemek İçme Yeri 3.Grupm2 Başına1.346,219,63115,57155.586,454,6856,1875.629,9151,39%
9Hertürlü Yemek İçme Yeri 4.Grupm2 Başına4.080,019,63115,57471.542,844,9759,59243.127,8048,44%
10Hertürlü Yemek İçme Yeri 5.Grupm2 Başına2.689,329,63115,5777.703,831,8722,4760.429,0222,23%
  11  Hertürlü Yemek İçme Yeri 6.Grup  m2 Başına  542,00  9,63  115,57  62.641,08  2,55  30,65  16.612,30  73,48%
13Pansiyonlar (6 Aylık) 1.GrupYatak Sayısına1.32115,61187,26123.687,766,0973,0248.229,7161,01%
14Pansiyonlar (6 Aylık) 2.GrupYatak Sayısına15415,61187,2614.419,325,2563,024.852,5466,35%
15Oteller(12 Aylık)Yatak Sayısına1.32915,61187,26248.873,6412,13145,61193.515,6922,24%
16Bakkal ve Bakkaliyeler 1.Grupm2 Başına822,509,63115,5795.059,571,4217,0314.007,1885,26%
17Bakkal ve Bakkaliyeler 2.Grupm2 Başına106,009,63115,5712.250,840,9911,921.263,5289,69%
18Marketler-2m2 Başına658,509,63115,5776.105,446,3876,6150.447,6933,71%
19Süper Marketler(Kurumsal)m2 Başına1.719,709,63115,57198.752,519,63115,57198.752,510,00%
20Sanayi 1.GrupKişi Sayısına5757,53690,4239.353,7857,53690,4239.353,780,00%
21Sanayi 2.GrupKişi Sayısına77557,53690,42535.073,3157,53690,42535.073,310,00%
22Diğer TicarethanelerKişi Sayısına24521,44257,2563.026,5821,44257,2563.026,580,00%
23OtoparklarAraç Kapasitesi2106,6780,0016.800,006,6780,0016.800,000,00%
24Bankalarm2 Başına522,009,63115,5760.329,609,63115,5760.329,600,00%
TOPLAM3.164.683,17TOPLAM2.293.689,0427,52%


Bu tarife yetkili merciler tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanılacaktır.

 1. Evsel Katı Atık Ücreti su aboneliği olan konutlardan aylık 7,00 TL (KDV Dahil) su faturaları üzerine eklenerek tahsil edilecektir. Diğer katı atık tarifeleri KDV dahil olarak hesaplanmıştır.
 2. Su abonesi olmayan konutların Evsel Katı Atık ücretleri aylık 7,00 -TL (KDV Dahil) olarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Evsel Katı Atık Abonesi yapılarak tahakkuk ve tahsil edilecektir.
 3. Su kullanımı 0 (sıfır) m3 olan meskenlerden ücret talep edilmeyecektir.Yazlıkçı olan aboneler 3 aylık (90 Gün) üzerinden hesaplanacağından Evsel Katı Atık Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.Sözleşme imzalamayan aboneler 12 aylık üzerinden değerlendirilecektir.
 4. Su abonesi olan işyerlerine (18. Madde) evsel katı atık ücretleri, aylık olarak su faturaları üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir.
 5. Su abonesi olmayan işyerlerinin yukarıda belirtilen (18. Madde) Evsel Katı Atık Ücretleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce Evsel Katı Atık Abonesi yapılarak Mayıs ve Kasım  ayları döneminde (Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Zamanı) iki eşit taksit halinde yine KDV dahil olarak tahakkuk ve tahsil edilir.
 6. Şehit,gazi yakınları ve en az %40 engelli olduğunu belgeleyenler için katı atık ve atık su bedeli tahakkuku yapılmayacak olup, bu kapsama giren haneler katı atık bedelinden muaf tutulacaktır.
 7. Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihin bulunduğu ayın tamamı üzerinden tesis edilecek veya sona erdirilecektir.
 8. Yıl içerisinde açılan işyerlerinde, tarifede belirtilen aylık ücretler, işyeri açılış tarihinin bulunduğu ayın başından itibaren geçerli olmak üzere hesaplanacak, söz konusu ayın başından itibaren açılmış gibi ücretlendirilecektir.
 9. Yıl içerisinde kapanan işyerlerinde, tarifede belirtilen aylık ücretlerin, işyeri kapanmasının belediyemize beyan edilmesi tarihine kadar bütün ayların tutarı kendisinden tahsil edilecektir.
 10. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı v.b. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur.
 11. Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik Vergisi beyanında

bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 30 gün içerisinde sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.

 • Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa hükümleri uygulanacaktır. Geciken ödemelerde aynı yasanın 51 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.
 • Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi veya işletmenin tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.
 • Gezi Tekneleri ve Pansiyon sahipleri ödemeleri Nisan ve Eylül aylarında (6 Aylık),Her Türlü Yeme-İçme ve Eğlence Yerleri 5.Gurubunda yer alan işletmeler 15 Haziran -15 Eylül (3 Aylık) diğer guruplara dair diğer işletmeler 12 aylık olarak ödeyecektir.
 • Bu ücretlere KDV dahildir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/12/2021

KARAR NO: 132

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kiracılarının Dilekçe Talepleri İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3949 sayılı yazılarında “Belediyemiz kiracılarından Şükrü DANABAŞ, Aysel EPLİ, Yeliz AYVAZ, Metin LERMİOĞLU, Hüseyin AYIK ve Seda BAYRAK’ın Belediyemize vermiş olduğu dilekçeler yazımız ekinde sunulmuştur. Kiracılarımızın dilekçelerindeki taleplerin Belediye Meclisimizce görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               Belediye Meclisimizin 04/11/2021 tarih ve 117 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 12/11/2021 tarihli raporunda “Kiraya verilen taşınmazlarımızın 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre Plan ve Bütçe Komisyonunun araştırma ve incelemelerine devam etmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanacak olan raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine” denilmekte olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29-30/11/2021 tarih ve 21 sayılı raporu doğrultusunda;

   Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait kiracılar listesi, kiracılara ait kira sözleşmeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e bendi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılan inceleme ve araştırma neticesinde;

 1. Belediyemizce Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş.ye yaptırılan kira süresi 07.11.2021-31.12.2021-31.03.2022-06.04.2022 (30 Adet) tarihi itibari ile bitecek kiralık taşınmazlarımız ile ilgili Gayrimenkul Değerleme ve Kira Raporlamasına göre;
 1. Kira Değerleme Raporlamasına göre kira bedelleri %100’ün üzerinde artış olan kiracılarımızın kira bedellerinin 2022-2023-2024 yılları itibari ile üçe bölünmesinin uygun olacağına,
 • Kira Değerleme Raporlamasına göre kira bedelleri %100 ve %100’ün altında artış olan kiracılarımızın kira bedellerinin 2022 ve 2023 yılları itibari ile ikiye bölünmesinin uygun olacağına,
 • Kira listesinde adı geçen Bora Ömer IŞIKAL, Vural ÇAMCI ve Yeliz AYVAZ’ın mevcut kiralarına Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2021 Haber Bültenindeki on iki aylık ortalamalara göre %17,09 oranında artış yapılmasına,
 • Kiracılarımız; Aysel EPLİ-Esin GÜNAYDIN (Balıkhane)-Hasan GÜLBEZER (Balıkhane)-Güzin TUŞ YILDIZ (Balıkhane)-Rafet KOCAMAN (Balıkhane)-Yeliz YILMAZ (Balıkhane)-Kenan KAYA (Balıkhane)-Nevzat HAKBİLİR (Büfe Yeri)-Şükrü DANABAŞ (Kafe Kumsal)-Nevzat GÜN (Tekel Bayii-Bakkal)-Bora Ömer IŞIKAL (Beyaz Eşya Satış)-Mustafa SİRKE (Tuvalet)-Halil YILDIZ (Tuvalet)-Deniz Taksi (Durak)-Amasra Seyahat (Durak)-Metin LERMİOĞLU (Aile Çay Bahçesi)-Amasra Spor Kulübü (Kulüp Lokali)-Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN (Satış Büfesi)-Ali Tuncer PEKİN (İçkili Restoran)-Seda BAYRAK (Çay Bahçesi-İçkili)-Hülya ÖZALTIN (Mısır Tezgah Yeri)-Yeliz YILMAZ (Mısır Tezgah Yeri)-Yeliz AYVAZ (Satış Büfe Yeri)-Vural ÇAMCI (Satış Büfesi Yeri)-Ramazan ÖZSOY (Bakkaliye-Tekel Bayii)-Serdar DERELİ (Büfe İşletme)-Güzin TUŞ YILDIZ (Restoran) kira sürelerinin 2022-2023-2024-2025 ve 2026 yılı olmak üzere 5 (Beş) yıl olarak uzatılmasına,
 • Kiracımız Levent ÖZTÜRK’ün (Yol Otopark Alanı) kira süresinin 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 1 (bir) yıl olarak uzatılmasına,
 • Belediyemize kira borcu olan kiracılarımızın kira borçlarını ödemeleri için 31 Ocak 2022 Salı gününe kadar kira borçlarını ödemeleri için süre verilmesine, bu tarihe kadar kira borçlarını ödemedikleri taktirde icra takipli tahliye edilmelerine,
 • Kiralarını aylık olarak ödeyen kiracılarımızın kira bedellerinin aylık olarak tahsil edilmesine, aylık kira bedellerinin her ayın 1’ile 10’u arasında tahsiline,
 • Kiralarını yıllık olarak ödeyen kiracılarımızın kira bedellerinin her yılın Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında üç eşit taksitte tahsil edilmesine, (Kira bedeli ödeme vadelerinin ay sonu olarak yapılmasına)
 • Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,
 1. Kira son ödemesi tatil gününe denk geldiği taktirde kira ödemesi tatil gününden sonraki ilk iş gününde gecikme zammı verilmeksizin ödenmesine,
 1. İşletme hakkı verilen kiracılarımızın kira sözleşmelerinin Katma Değer Vergisi dahil olarak hazırlanmasına,
 1. Kiracılarımızın kira bedelleri artışlarının Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Haber Bültenindeki Tüketici Fiyat Endeksi-On İki aylık ortalamalara göre artışının yapılmasına,
 1. Kiracılarla ile imzalanacak kira sözleşmelerine imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine,
 • Belediyemizce Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.’ye yaptırılan Gayrimenkul Değerleme ve Kira Raporlaması doğrultusunda yeni yıllık ve aylık kira bedellerinin hesaplanması ve kira artış oranları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına,
  KİRACININ ADI VE SOYADI  FAALİYET TÜRÜ  2021 YILI KİRASI YILLIK/ AYLIK (TL)  2022 YILI KİRASI (TL)  2023 YILI KİRASI (TL)  2024 YILI KİRASI (TL)  2025 YILI KİRASI (TL)  2026 YILI KİRASI (TL)
Aysel EPLİ – Esin GÜNAYDIN  Balıkhane  1.781,32 (A)  2.390,66 (A)  3.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Hasan GÜLBEZER  Balıkhane  995,58 (A)  1.247,79 (A)  1.500,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Güzin Tuş YILDIZ  Balıkhane  1.348,31 (A)  1.674,16 (A)  2.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Rafet KOCAMAN  Balıkhane  1.407,20 (A)  1.703,60 (A)  2.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Yeliz YILMAZ  Balıkhane  1.450,65 (A)  1.725,33 (A)  2.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Kenan KAYA  Balıkhane  1.504,50 (A)  1.752,25 (A)  2.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Nevzat HAKBİLİR  Büfe Yeri  511,35 (A)  630,68 (A)  750,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Şükrü DANABAŞ  Kafe Kumsal  6.165,80 (A)  9.110,53 (A)  12.055,27 (A)  15.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Nevzat GÜNTekel Bayi-Bakkal  629,44 (A)  814,72 (A)  1.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Bora Ömer IŞIKALBeyaz Eşya Satış  1942,33 (A)  2.274,27 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Mustafa SİRKE  Tuvalet  750,00 (A)  1.125,00 (A)  1.500,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Halil YILDIZ  Tuvalet  8.824,15 (Y)  10.412,08 (Y)  12.000,00 (Y)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Deniz TAKSİ  Durak  299,59 (A)  399,80 (A)  500,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Amasra Seyahat  Durak  2.664,54 (A)  3.832,27 (A)  5.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Metin LERMİOĞLU  Çay Bahçesi  4.740,00 (A)  8.160,00 (A)  11.580,00 (A)  15.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Amasra Spor Kulübü  Kulüp Lokali  1.873,90 (A)  2.686,95 (A)  3.500,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN  Satış Büfesi  1.470,60 (A)  2.647,07 (A)  3.823,53 (A)  5.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Ali Tuncer PEKİNİçkili Restoran  2.559,64 (A)  6706,43 (A)  10.853,21 (A)  15.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Seda BAYRAKÇay Bahçesi (İçkili)  1.644,50 (A)  3.763,00 (A)  5.881,50 (A)  8.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Hülya ÖZALTINMısır Tezgâh Yeri  14.275,96 (Y)  21.517,31 (Y)  28.758,65 (Y)  36.000,00 (Y)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Yeliz YILMAZMısır Tezgâh Yeri  15.375,32 (Y)  24.250,21 (Y)  33.125,10 (Y)  42.000,00 (Y)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Yeliz AYVAZSatış Büfe Yeri  26.142,56 (Y)  30.610,32 (Y)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Vural ÇAMCISatış Büfe Yeri  176.773,49(Y)  206.984,08(Y)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Ramazan ÖZSOYBakkaliye-Tekel Bayii  1.123,10 (A)  1.561,55 (A)  2.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Serdar DERELİ  Büfe İşletme  64.198,92 (Y)  102.799,28(Y)  141.399,64(Y)  180.000,00(Y)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Güzin Tuş YILDIZ  Restoran  14.154,30 (A)  21.102,87 (A)  28.051,43 (A)  35.000,00 (A)Tüketici Fiyat Endeksi ArtışTüketici Fiyat Endeksi Artış
  Levent ÖZTÜRKYol Otopark Alanı  76.059,00 (Y)  96.000,00 (Y)  –  –  –  –
 1. Aylık kiranın (A) olarak tanımlanmasına,
 2. Yıllık kiranın (Y) olarak tanımlanmasına,
 3. Tüketici Fiyat Endeksi-On İki Aylık Ortalamalara Göre Artış Yapılmasına,

                Ayrıca Belediye Meclisimizin 29.09.2021 tarih ve 99 sayılı meclis kararında geçen A) bendinin, B) bendi 2. ve 4. maddelerinin ve C) bendi 5. maddenin 06.12.2021 tarih ve 132 sayılı Belediye Meclisi Kararına aykırılık teşkil etmesinden dolayı iptal edilmesine,

                Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde; Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (RED) oyu kullanmış olup 6 KABUL, 3 RED oyu ile Belediye Meclisimizce oy çokluğuyla karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/12/2021

KARAR NO: 133

KARAR ÖZÜ: 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 24/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 4310 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Aralık ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Ocak ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here