Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Kararları

2020 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Kararları

722
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 27/07/2020

KARAR NO: 53

KARAR ÖZÜ: Belediyemizce Nakit Kredi Kullanılması Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 22/07/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.2384 sayılı yazılarında “…Belediyemizde görev yapmakta olan ve hak etmiş oldukları maaş ve diğer alacaklarını düzenli olarak alamayan tüm kadrolu memur ve işçiler ile sözleşmeli personel ve 696 sayılı KHK ile kurulmuş olan belediyemiz şirketinde görev yapan işçiler de dahil olmak üzere tüm personelin maaş ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankasından, kamu veya özel bankalardan, gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereğince 1.390.000,00 TL. (Bir Milyon Üç Yüz Doksan Bin Türk Lirası) tutarında kredi kullanılması ve kredi kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediyemizde görev yapmakta olan ve hak etmiş oldukları maaş ve diğer alacaklarını düzenli olarak alamayan tüm kadrolu memur ve işçiler ile sözleşmeli personel ve 696 sayılı KHK ile kurulmuş olan Belediyemiz şirketinde görev yapan işçiler de dahil olmak üzere tüm personelin maaş ödemelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılan araştırma neticesinde Belediyemize ikinci en düşük faiz oranı ile kredi veren Denizbank Bartın Şubesi’nden 1.390.000,00 TL. (Bir Milyon Üç Yüz Doksan Türk Lirası) tutarında kredi kullanılmasına ve kredi kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 27/07/2020

KARAR NO: 54

KARAR ÖZÜ: Belediyemizce Nakit Kredi Kullanılması İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.den Gayri Nakdi Kredi Kullanılması.

KARAR: Başkanlık Makamının 22/07/2020 tarihli havalesiyle Belediye meclisimize gelen aynı tarih ve E.2385 sayılı yazılarına istinaden;

            Belediyemizce tüm personelin maaş ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 1.390.000,00 (BİR MİLYON ÜÇ YÜZ DOKSAN BİN TÜRK LİRASI) TL (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın yetkilendirilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here