Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantı Kararları

2020 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantı Kararları

815
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 25

KARAR ÖZÜ: Önerge

KARAR: Amasra Belediye Başkanlığı’nın; Nakit kredi ile ilgili talebinin gündemin 15. maddesine eklenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 26

KARAR ÖZÜ: Kira Artış Oranı

KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Kira artış oranı ile ilgili talebinin gündemin 16. maddesine eklenmesine ve gündemin 20 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 27

KARAR ÖZÜ: Belediye Encümenine İki Üye Seçimi

KARAR: Belediye Başkanlığı’nın 24/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.1111 sayılı yazılarına istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin b bendi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20.maddesine göre Belediye Encümenine iki üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Hasan KALEÇETİN 10 oy, Naci YILDIRIM 10 oy almışlardır.

            Belediye Encümenine;

1- 10 oyla Hasan KALEÇETİN ile

2- 10 oy alan Naci YILDIRIM seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 28

KARAR ÖZÜ: İhtisas Komisyonları Üye Seçimi

KARAR: Belediye Başkanlığı’nın 24/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.1109 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21inci maddesinde “Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.” denmektedir. Buna göre Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve bu komisyonlara üye seçilmesi gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi”  denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Buna göre İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 üyeden oluşturulması, Belediye Meclisimizde yer alan siyasi parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize yazılı olarak bildirmeleri sonucu yapılan açık oylama neticesinde;

İMAR KOMİSYONU:

1- Meltem ÖZ (CHP)

2- Naci YILDIRIM (CHP)

3- Ertan CENGİZ (AKP)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

1- Recep GÜNTER (CHP)

2- Zülkar ÖZTÜRK (CHP)

3- Ahmet REİS (AKP)

   1 yıl süre ile İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 29

KARAR ÖZÜ: Memur Boş Kadro Unvanı Değişikliği

KARAR: Belediye Başkanlığı’nın 08/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.1765 sayılı yazılarında “22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemize tahsis edilen ve Belediye Meclisimizin 04/07/2019 tarih ve 85 sayılı kararı ile belirlenen norm kadromuzda münhal bulunan T.H. sınıfında 1 adet 2 dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek T.H. sınıfında 1 adet 8 dereceli Mühendis kadrosunun ihdası ile ilgili hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetveli ilişikte sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin L fıkrası gereği, söz konusu kadro değişikliği konusunda Belediye Meclisimizce gereğinin yapılması”  denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN:       

KoduSınıfıUnvanıDerecesiAdeti
8750T.H.Tekniker21

ALINMAK İSTENEN KADRONUN:

KoduSınıfıUnvanıDerecesiAdeti
8500T.H.Mühendis81

            5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin l) fıkrası gereği, söz konusu kadro unvanı değişikliğinin onaylanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 30

KARAR ÖZÜ: Memur Boş Kadro Derecesi Değişikliği

KARAR: Belediye Başkanlığı’nın 05/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.1749 sayılı yazılarında “Belediyemizce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yolu ile itfaiye eri alımı yapılacaktır. İtfaiye Eri alımı için özel şartlar bölümünde Belediyemizce belirlenen “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans Programlarından Herhangi Birinden Mezun Olmak” denildiğinden ve 657 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 2 yıllık ön lisans mezunları 10/2’den mesleğe başlaması gerektiğinden Belediyemiz memur norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 7 dereceli İtfaiye Eri kadrosunun Genel İdari Hizmetler Sınıfında 10 dereceli İtfaiye Eri kadrosu olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Kadro değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetveli ilişikte sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin L fıkrası gereği, söz konusu kadro değişikliği konusunda Belediye Meclisimizce gereğinin yapılması”  denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN:       

KoduSınıfıUnvanıDerecesiAdeti
9447G.İ.H.İtfaiye Eri71

ALINMAK İSTENEN KADRONUN:

KoduSınıfıUnvanıDerecesiAdeti
9447G.İ.H.İtfaiye Eri101

            5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin l) fıkrası gereği, söz konusu boş kadro derecesi değişikliğinin onaylanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 31

KARAR ÖZÜ: Kardeş Kentimiz Çankaya Belediye Başkanlığı İle Ek Protokol İmzalanması Hk.

KARAR: Belediye Başkanlığı’nın 08/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.1760 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun18.maddesinin p fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 75.madde kapsamında, işbirliği alanlarına;

-Bakım, yapım, onarım ve taşıma işleri,

-Ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi ve bu hususta kaynak aktarımında bulunulması,

-Asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli ayni ihtiyaçların karşılanması,

-Asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli malzeme ihtiyaçlarının karşılanması,” maddelerinin eklenmesi yönünde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve ek protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesi”  denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediyemiz ile Çankaya Belediye Başkanlığı arasında sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında işbirliği geliştirmek ve yerel yönetim uygulamaları konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak amacı ile 04/07/2019 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kardeş kent ilişkisi kurulmuş olup 13/09/2019 tarihinde Kardeş Kent Protokolü imza altına alınmıştır.

            İlgili meclis kararında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun18.maddesinin p fıkrası Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni ile yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler geliştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” şeklinde hüküm altına alınmış,
            Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 75 “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.
            İlgili madde hükümleri ve Çankaya Belediye Başkanlığı ile imza altına alınan 13/09/2019 tarihli Kardeş Kent Protokolünün maddelerinin bir arada değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu protokolün günümüz şartları ve ihtiyaçları dikkate alındığında Kardeş Kent içeriğini karşılamadığı belirlenmiş olup ilgili protokole;

”5393 sayılı Belediye Kanunu’nun18.maddesinin p fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 75.madde kapsamında, işbirliği alanlarına;

-Bakım, yapım, onarım ve taşıma işleri,

-Ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi ve bu hususta kaynak aktarımında bulunulması,

-Asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli ayni ihtiyaçların karşılanması,

-Asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli malzeme ihtiyaçlarının karşılanması,” maddelerinin eklenmesi yönünde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve ek protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 32

KARAR ÖZÜ: Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Zam Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 04/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği’nin aynı tarih ve E.1719 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 02/06/2020 tarihli dilekçeleri ile ‘Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılmasını’ talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun Haziran ayı meclis toplantısının 2.Oturumu 18/06/2020 Perşembe günü görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 33

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesi Otoprak Kiralaması İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.725 sayılı yazılarında “Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan otopark yerinin işletmecisi Levent ÖZTÜRK adına vekaleten Bülent ÖZTÜRK’e ait olan 27.02.2020 tarihli dilekçe yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 05/03/2020 tarih ve 20 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 17/03/2020 tarih ve 03 sayılı raporuna istinaden;

            Levent ÖZTÜRK Vekili Bülent ÖZTÜRK’ün dilekçesi ve Belediyemizle Levent ÖZTÜRK Vekili Bülent ÖZTÜRK ile imzalanan 20.03.2019 tarihli kira sözleşmesine istinaden;

  1. Plan ve Bütçe Komisyonumuzca otopark süresi ve yeni fiyat ayarlamasının Belediyemizce işletilen ve Belediyemizce kiraya verilen diğer otoparklardaki süre ve yeni fiyat ayarlamasınının yapılması konusunda gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun Haziran ayı meclis toplantısının 2.Oturumu 18/06/2020 Perşembe günü görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
  • Levent ÖZTÜRK Vekili Bülent ÖZTÜRK’ün dilekçesinde “Kum Mahallesi Turgut IŞIK Caddesi otopark alanının devamında olan Orman İşletme Şefliği (hariç) güzergahı üzerinde Ahmet AYHAN Bey’in evine kadar olan yerin, ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler tarafından araçlar park etmekteler. Bu yüzden de yaz aylarında tartışma ve kavgalar yaşanmaktadır. Ayrıca bu alanın temizliği konusunda sıkıntılar olmaktadır. Söz konusu alanın Belediyemiz tarafından (eğer kanun ve yasalara uygunsa, Belediyemiz ve Belediyemiz Meclis Üyeleri tarafından belirlenen fiyat üzerinden tarafıma verilmesini) ihaleye çıkartılarak bu alanın daha düzenli, temiz kullanılmasını sağlayacağı ve trafik akışının düzgün bir şekilde sağlanmış olacaktır.” denilmekte olup meclisimizce yapılan görüşme sonucunda bu alanda araç park yasağı olduğu, araç park yasağı kaldırılmadan bu alanın ihaleye çıkartılarak kiraya verilmesinin mümkün olmayacağına Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
  • Levent ÖZTÜRK Vekili Bülent ÖZTÜRK’ün dilekçesinde “İşletmiş olduğum otoparkımın kira bedelleri günü gününe veya erken ödenmiştir. Bu yılın kira bedelini günümüz koşulları kış sezonunun çok durgun geçtiğinden kira bedelimin 12 ay bölünerek her ay Belediyemiz hesap numarasına otomatik ödeme emir vererek belirlenen günde ödeme yapılması” denilmekte olup meclisimizce yapılan görüşme sonucunda 20.03.2019 tarihli kira sözleşmesi incelendiğinde, kira sözleşmesinin 7.maddesinde; ‘Kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz’ denilmekte olup kira bedelinin 12 aya bölünmesi talebi Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile uygun görülmemiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 34

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Kira Süresi Sona Erecek Olan Kiralık Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.722 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazların kira sözleşme süreleri 31.03.2020-23.04.2020-09.05.2020-24.05.2020 ve 31.05.2020 tarihleri itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 05/03/2020 tarih ve 19 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 17/03/2020 tarih ve 02 sayılı raporuna istinaden;

            1- Amasra Yelken Kulubü: Kira süresinin 01.06.2020 tarihinden 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmasına, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2020 on iki aylık ortalamalara gore %13,94 oranında artış yapılarak aylık kira bedelinin 734,60 TL olarak belirlenmesine, aylık kiraların ait olduğu ayın biri ile onu arasında ödenmesine, kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına, kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine,

            2-  Serdar DERELİ: Kira süresinin 24.04.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihleri arası iki yüz elli iki gün uzatılmasına, yıllık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2020 on iki aylık ortalamalara gore %13,94 oranında artış yapılarak yıllık  kirasının 57,300,00 TL’sı olacağından, ancak kira süresinin iki yüz elli iki gün uzatıldığından (57.300,00 TL/365×252=39.560,60 TL’sı) iki yüz elli iki günlük kira bedelinin 39.560,60 TL olarak belirlenmesine, iki yüz elli iki günlük kira bedelinin sözleşme düzenlenmesinden once peşin olarak yatırılmasına, kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına, kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine,

            3- Nazmi SERT: Belediyemizce bir yıllığına ihaleyle  verilen tek taraflı otopark alanın  tekrardan ihaleye çıkılarak kiraya verilmesine,

            4- Ali SARIKAYA: Dondurma satış yerinin Belediyemizce işletilen Sefa Park Aile Çay bahçesi içersinde bulunduğundan bu yerin tekrardan ihaleye verilmemesine,

            5- Orkun BAĞDAT: Pastene malzemeleri ve gözleme satış yerinin Belediyemizce işletilen Sefa Park Aile Çay bahçesi içersinde bulunduğundan bu yerin tekrardan ihaleye verilmemesine,

        Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 35

KARAR ÖZÜ: Akbank Türk A.Ş. Bartın Şubesinin ATM Yerinin Kira Sözleşmesi Süresi Hk.

KARAR: Başkanlık Makamının 08/06/2020 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1767 sayılı yazılarında “Akbank Türk A.Ş. Bartın Şubesinin ATM yeri ile ilgili dilekçesi yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisimizde görüşülmesi hususu ” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

             1- Kira süresi 3 yıl uzatılan kiracımızın, 01/05/2020 tarihinden itibaren kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Mart 2020 Tüketici Fiyat Endeksinde yazılı orana göre bir önceki yılın aynı ayına göre artırılmasına,

             Buna göre kiracılarımızdan;

            b) AKBANK TÜRK A.Ş-(ATM yeri): Kira süresinin 01/05/2020 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %13,33 oranında artırılarak 9.400,90 TL olarak belirlenmesine,

             2- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

            3- Kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 36

KARAR ÖZÜ: 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 04/05/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1406 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Belediyemizin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Meclisince incelenmek ve karara bağlanmak üzere ekte gönderilmiştir. Belediyemizin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının Belediye Meclisince müzakere edilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 18/06/2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapacağı meclis toplantısı 2.oturumunda görüşülüp karara bağlanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 37

KARAR ÖZÜ: Covid-19 Önlemleri, Kanun, Genelge ve Yazı

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 08/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1768 sayılı yazılarında;

1) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 19/03/2020 tarih 71188846/010.06.02-73304 sayılı Koronavirüs (Covid-19)önlemleri konulu 2020/7 sayılı genelgesi,

2) T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 26/03/2020 tarih 89780865-153-E.5887 sayılı Kovid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler Konulu yazısı İlgi: 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,

3) 17 Nisan 2020 Cuma tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ‘YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNU’, Kanun, Genelge ve Yazıların Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde de görülmesi sebebi ile; 17 Nisan 2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ‘YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNU’nun Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması,

Madde1- (1) Yeni koronavirüs (Covid) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez. denilmektedir.

            Bu sebeple ilçemiz Amasra’da faaliyet gösteren Belediyemiz kiracılarının kiralamadan kaynaklanan bedellerin 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine, söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmamasına, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmemesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 38

KARAR ÖZÜ: Kum Mahallesi 121 Ada, 2 Parsel Mahkeme Kararı Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 24/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1110 sayılı yazılarında “İlçemiz sınırları içerisinde yapılan 10.01.2019 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararı ile PİN: NİP 36237 sayılı 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı ile PİN: UIİP -36236 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama (Kesin) İmar Planı ilgili olarak 121 ada 2 sayılı parsele ilişkin Zonguldak İdare Mahkemesince alınmış mahkeme kararı Belediyemize tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu karar ile;

            İlçemiz Kum Mahallesi 121 Ada 2 parsel sayılı taşınmazı da kapsayan alanda,Amasra Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile PİN:NİP-36237 sayılı 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı ile PİN:UİP-36236 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kendi taşınmazlarına ilişkin kısmının;davaya konu taşınmazı 6292 sayılı Kanun gereği satış (2B) işleminden 07.06.2013 tarihinde mülkiyeti kazandıkları,daha önceki imar planında ayrık nizam 4 kat olarak yapılaşmaya açık iken dava konusu Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planında taşınmazın 440 m2’sinin ilkokul alanı,2960 m2’sinin belediye hizmet alanı,3744 m2’sinin ortaokul alanı,1885 m2’sinin çocuk parkı, 1380 m2’sinin teknik öğretim alanı ve 3071 m2’sinin imar yolu olarak planlandığı,bu nedenle taşınmazın tamamının sosyal donatı alanı olarak planlanarak mülkiyet hakkının kısıtlandığı, ekonomik değerinin sıfırlandığı, eksik incelemeyle imar değişikliği yapıldığı, imar değişikliği ile önceki durumundan geriye gidildiği,üst ölçekli planlara aykırı hareket edildiği, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine aykırı davranıldığı, kamu yararı ile mülkiyet hakkına esas özel yarar arasında denge gözetilmediği, yapılan plan değişikliği ile imar planının bütünlüğünün bozulduğu, kazanılmış hakların korunması ilkesine aykırı davranıldığı, ihtiyaç fazlası donatı alanın yaratıldığı, taşınmazın tamamının sosyal donatı alanı olarak planlanmasıyla kişisel yarar-mülkiyet hakkı ile sosyal yarar arasındaki dengenin korunmadığı,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile İmar Planı Yapılması ve değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiği iddialarıyla iptali istenilmiş uyuşmazlığa konu ile ilgili alınan T.C. Zonguldak İdare Mahkemesinin Esas No:2019/393 Karar No:2019/1236 ve 31/12/2019 tarihli kararı ekte sunulmuştur.Söz konusu karara Belediyemiz Avukatı tarafından ‘YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN ‘itirazda bulunulmuştur. Ancak şöyle ki;

            İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. maddesinin

1) 1 bendinde; ‘Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren başlayarak otuz günü geçemez.

2) 3 bendinde; ‘bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idare mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

3) 4 bendinde; ‘Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.’ denmektedir.


            Yukarıda adı geçen Yargı Organları Kararları dahilinde T.C. ANASAYA’sının 138. maddesinin son fıkrasında “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarını uygulamak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” denilmekte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 28. maddesinin 4001 sayılı yasayla değişik 1. fıkrasının da “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri’nin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.


            Diğer bir tarafından yukarıdaki başlıklarda sıralanan söz konusu yargı kararlarının İmar Planı itirazı olduğu , İmar planlarının ise 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği , bir aylık ilan süresi içerisinde planlara yapılan itirazların belediye meclisince on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanacağı, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de bu usullere tabi olduğunun hükme bağlandığı ve söz konusu yetkinin Belediye Meclisinde olduğu açıktır.

            Bu hususlar dahilinde, ileride telafisi güç zararların oluşmasını engellemek, maddi manevi herhangi bir tazminat ile karşı karşıya kalmamak adına Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak kamu görevinin sürekliliği hızlı ve etkin bir biçimde sağlamak amacıyla konunun Belediye Meclisinde değerlendirilerek gereğinin yapılmasını ” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun Haziran ayı meclis toplantısının 2.Oturumu 18/06/2020 Perşembe günü görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 39

KARAR ÖZÜ: 2020 Temmuz Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamının 25/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1121 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2020 Haziran ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 02 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 40

KARAR ÖZÜ: Nakit Kredi Talebi

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 11/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.1110 sayılı yazılarında “Tüm dünyayı etkisi altına almış olan ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle belediyemiz gelirleri oldukça azalmıştır. Turistik ilçemiz Amasra’da belediyemize ait işletmeler (Sefa Park Aile Çay Bahçesi, otoparklar, işgaliye alanları vb.) yaz sezonunda gelir elde etmektedir. Ancak Koronavirüs salgını nedeniyle yaz sezonunun geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun olmayacağı aşikardır. Zaten mali sıkıntılarla boğuşan belediyemizin, her ne kadar kesintisiz olsa da, İller Bankası payında önemli miktarda düşüş olmuştur. İller Bankası paylarındaki düşüş ve bu yaz sezonunda da gelir kaybı yaşaması belediyemizi çok daha büyük mali sıkıntılara sürükleyecektir. Belediyemizde çalışan personelimize ancak yaz dönemlerinde düzenli maaş ödemesi yapabiliyorken bu dönemde düzenli maaş ödemesi yapabilmemiz mümkün olmayacaktır.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (e) bendinde “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclis kararı, yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denmektedir.

            Buna göre belediyemizde görev yapmakta olan ve hak etmiş oldukları maaş ve diğer alacaklarını düzenli olarak alamayan tüm kadrolu memur ve işçiler ile sözleşmeli personel ve 696 sayılı KHK ile kurulmuş olan belediyemiz şirketinde görev yapan işçiler de dahil olmak üzere tüm personelin maaş ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankasından, kamu veya özel bankalardan, gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereğince 1.500.000,00 TL. (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) tutarında kredi kullanılması ve kredi kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Konu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünce gerekli çalışma ve araştırma yapılması, ilgili birim tarafından hazırlanacak raporun Haziran ayı meclis toplantısının 2.Oturumu 18/06/2020 Perşembe günü görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 11/06/2020

KARAR NO: 41

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiralık Yerlerimizin Kira Artış Oranları Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 10/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1801 sayılı yazılarında “Belediye Meclisimizin 03.10.2019 tarihli 135 sayılı kararında;
1- Sözleşme süresi 31 Aralık 2020 tarihinden önce biten mülklerimizin işletmenin talebi halinde kira sürelerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.
2- Kiralık durumda olan mülklerimizin kira artış oranlarının Plan ve Bütçe Komisyonunca değer tespiti yapılarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi oranına göre belirlenip Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
             Belediye meclisimizin kararına göre yazımız ekinde sunulan kiralık yerlerimizin kira artış oranlarının Belediye Meclisimizde belirlenmesi hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun Haziran ayı meclis toplantısının 2.Oturumu 18/06/2020 Perşembe günü görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here