Ana sayfa Meclis Kararları 2019 Yılı Kasım Ayı 2. Oturum Meclis Toplantısı Kararları

2019 Yılı Kasım Ayı 2. Oturum Meclis Toplantısı Kararları

819
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 25/11/2019

KARAR NO: 150

KARAR ÖZÜ: 2020 YILI BÜTÇE TASARISI.

KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24.maddesine istinaden hazırlanan 2020 yılı Bütçe Tasarısı, Başkanlık Makamı’nın 24.06.2019 tarih ve 341-349 sayılı talimat yazıları üzerine, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/08/2019 tarih ve 53636765-841.01.01-437 sayılı yazısı ekinde Belediye Encümenine sunulmuş ve Encümence incelenerek 25/09/2019 tarih ve 87 sayılı Encümen Kararı ile Başkanlık Makamına geri gönderilmiş ve Başkanlık Makamınca da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi gereğince incelenmek üzere 28/10/2019 tarih ve 53636765-255-563/2493 sayılı yazısı ekinde Belediye Meclisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizin 07/11/2019 tarih ve 145 sayılı Meclis Kararı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27.maddesi gereği incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmiş, Komisyonca incelenen 2020 yılı Bütçe Tasarısı, Komisyonun 15/11/2019 tarihli yazısı ekinde tekrar Belediye Meclisine sunulmuştur.

      2020 yılı Bütçe Tasarısının Gelir (B) ve Gider (A) Cetvelleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29.maddesi gereği, Belediye Meclisince incelenerek, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi itibariyle yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (RED) 6 KABUL, 2 RED oyu kullanılmıştır.

  (A) BELEDİYEMİZİN 2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

  BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI (TL)

  46740502 ÖZEL KALEM ……………………………………………  5.179.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740518 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ …………………….   1.431.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740532 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ……………………… 10.782,000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740533 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ……………  5.035.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740534 İTFAİYE HİZMETLERİ ……………………………..     560.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740544 ZABITA HİZMETLERİ ……………………………….. 1.600.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740545 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ……….     900.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740546 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ……….     370.000,00 TL. Oyçokluğu ile

   46740548 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ……………..     790.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  46740551 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ………….       40.000,00 TL. Oyçokluğu ile

  • Birimler itibariyle 2020 yılı gider bütçesi 26.687.000,00 TL. olarak Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

  BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI (TL)

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ ……………………………….. 11.208.000,00 TL. Oyçokluğu ile   

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ……..   2.138.000,00 TL. Oyçokluğu ile     04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER …………………….       812.000,00 TL. Oyçokluğu ile    

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ………………………            790.000,00 TL. Oyçokluğu ile

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ …………  11.682.000,00 TL. Oyçokluğu ile

07-SAĞLIK HİZMETLERİ ………………………………………….         10.000,00 TL. Oyçokluğu ile

08-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ……….         28.000,00 TL. Oyçokluğu ile

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ … 19.000,00 TL. Oyçokluğu ile

                                                                               TOPLAM: 26.687.000,00 TL.

  • Gider Bütçesi toplam 26.687.000,00 TL. olarak Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

  BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (TL)

01 PERSONEL GİDERLERİ ………………………………………….. 6.830.000,00 TL. Oyçokluğu ile

02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .. 1.305.000,00 TL. Oyçokluğu ile

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ……………………  14.477.000,00 TL. Oyçokluğu ile

04 FAİZ GİDERLERİ ………………………………………………….       380.000,00 TL. Oyçokluğu ile

05 CARİ TRANSFERLER ……………………………………….       175.000,00 TL. Oyçokluğu ile

06 SERMAYE GİDERLERİ ……………………………….. …..        870.000,00 TL. Oyçokluğu ile

07 SERMAYE TRANSFERLERİ ………………………..           50.000,00 TL. Oyçokluğu ile

09 YEDEK ÖDENEKLER ……………………………………….     2.600.000,00 TL. Oyçokluğu ile

                                                                             TOPLAM: 26.687.000,00 TL. Oyçokluğu ile

   (B) BELEDİYEMİZİN 2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

  BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (TL)

01-VERGİ GELİRLERİ …………………………………………………  3.067.000,00 TL. Oyçokluğu ile

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ……………….. 12.604.000,00 TL. Oyçokluğu ile

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER   3.835.000,00 TL. Oyçokluğu ile

05-DİĞER GELİRLER ……………………………………………  5.921.000,00 TL. Oyçokluğu ile

06-SERMAYE GELİRLERİ ……………………………………..  1.310.000,00 TL. Oyçokluğu ile

09-RED VE İADELER (-) ………………………………………………    -50.000,00 TL. Oyçokluğu ile

                                                                             TOPLAM: 26.687.000,00 TL.Oyçokluğu ile

     Gelir Bütçesi Toplam 26.687.000,00 TL. olarak ve ayrıca ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı da birinci düzey itibarıyla Bütçe ile birlikte görüşülerek Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 25/11/2019

KARAR NO: 151

KARAR ÖZÜ: 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi.

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 30.maddesi gereği hazırlanan Amasra Belediyesi 2020 yılı Bütçe Kararnamesinin Belediye Meclisinde madde madde okunması akabinde yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS (RED) 6 KABUL, 2 RED oyu kullanılmıştır.

           2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 26.687.000.00 TL. (Yirmi Altı Milyon Altı Yüz Seksen Yedi Bin Türk Lirası) ödenek verilmiştir. (Oyçokluğu ile)

MADDE 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 26.687.000.00 TL. (Yirmi Altı Milyon Altı Yüz Seksen Yedi Bin Türk Lirası) olarak tahmin edilmiştir. (Oyçokluğu ile)

MADDE 3- 2020 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. (Oyçokluğu ile)

MADDE 4- Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir, bağlı C cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında yürürlükteki mevzuata aykırı olarak hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. (Oyçokluğu ile)

MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. (Oyçokluğu ile)

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. (Oyçokluğu ile)

MADDE 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmaktadır.

1- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

4- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

6- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

7- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek -24)

8- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

9- Mevcut Taşıtlar Listesi (T-2) Cetveli (Örnek-26)

10- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

11- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

12- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Giderler Cetveli (Örnek-7)

13- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

14- Finansmanın Programı (Örnek-28)

15- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen Yıllar Gider Teklifleri Cetveli (Örnek-8)

16- Gerekli Görülen Diğer Cetveller (Oyçokluğu ile)

MADDE 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlarda eşit taksitlerle tahsil edilir. (Oyçokluğu ile)

MADDE 9- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hakkındaki Kanunun 11. maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilatın azami %2’si oranında ödenek ayrılır. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine devir eden ödenek olarak aktarılır. (Oyçokluğu ile)

MADDE 10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” (Oyçokluğu ile)

MADDE 11- Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Elektrik İşletmesi vb. kuruluşlara olan borçların tecil ve taksitlendirilmesinde Belediye Başkanı yetkilidir. (Oyçokluğu ile)   

MADDE 12- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. (Oyçokluğu ile)

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer. (Oyçokluğu ile)

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. (Oyçokluğu ile)

 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 25/11/2019

KARAR NO: 152

KARAR ÖZÜ: 2020 Yılı Bütçe Uygulamasına İlişkin Kararlar.

KARAR:

1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96.maddesinin (A) fıkrası dışında kalan vergi ve harçlardan olan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı, İşgal Harcı, İşyeri Açma İzin Harcının 01/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

2-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereği Belediyemizin isteğe bağlı olarak verdiği hizmetlerinin karşılığı alınan ücret tarifesinin 01/01/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına;