Ana sayfa Meclis Kararları 2019 Mayıs Ayı Meclis Kararları

2019 Mayıs Ayı Meclis Kararları

1143
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 30

KARAR ÖZÜ: BELEDİYE MECLİSİ BİRİNCİ VE İKİNCİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ.

KARAR: Belediye Başkanlığı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 186 sayılı yazılarına istinaden; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri doğrultusunda yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleri arasından, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 19.maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 19.maddesine göre Belediye Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekili Seçimi için ayrı ayrı yapılan gizli oylama neticesinde ;

       Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama; Zülkar ÖZTÜRK 10 oy alarak Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili seçilmiştir.

       Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylamada; Ali Rıza DÖNMEZ 9 oy alarak Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili seçilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 31

KARAR ÖZÜ: BELEDİYE MECLİSİNE İKİ ASIL İKİ YEDEK KATİP ÜYE SEÇİMİ.

KARAR: Belediye Başkanlığı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 186 sayılı yazılarına istinaden; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri doğrultusunda yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleri arasından, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 19.maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 19.maddesine göre  Belediye Meclisine iki asıl iki yedek katip üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; 1.Asıl Katip Üye Recep GÜNTER 10 oy, 2.Asıl Katip Üye Naci YILDIRIM 9 oy, 1.Yedek Katip Üye Ali Rıza DÖNMEZ 9 oy, 2.Yedek Katip Üye Meltem ÖZ 9 oy almışlardır.

    Belediye Meclisi Asıl Katip Üyeliklerine;

    1- 10 oyla Recep GÜNTER ile

    2- 9 oy alan Naci YILDIRIM,

    Belediye Meclisi Yedek Katip Üyeliklerine;

    1- 9 oyla Ali Rıza DÖNMEZ ile

    2- 9 oy alan Meltem ÖZ seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 32

KARAR ÖZÜ:. BELEDİYE ENCÜMENİNE İKİ ÜYE SEÇİMİ.

KARAR: Belediye Başkanlığı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 186 sayılı yazılarına istinaden; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri doğrultusunda yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleri arasından, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 33.maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 20.maddesine göre Belediye Encümenine iki üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Recep GÜNTER 7 oy, Zülkar ÖZTÜRK 7 oy almışlardır.

    Belediye Encümenine;

1- 7 oyla Recep GÜNTER ile

2- 7 oy alan Zülkar ÖZTÜRK seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 33

KARAR ÖZÜ: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NUN 24.MADDESİ GEREĞİ İMAR KOMİSYONU KURULMASI.

KARAR: Belediye Başkanlığı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 186 sayılı yazılarına istinaden; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri doğrultusunda yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleri arasından, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 24.maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 21.maddesi gereği İmar Komisyonu oluşturulması talebi ile ilgili Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 sayılı Belediye Kanunu nun 24.maddesi “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.” denmektedir.

    Buna göre İmar Komisyonunun 3 üyeden oluşturulmasına, Belediye Meclisimizde yer alan siyasi parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize yazılı olarak bildirmeleri sonucu yapılan açık oylama neticesinde;

1- Meltem ÖZ (CHP)

2- Naci YILDIRIM (CHP)

3- Ertan CENGİZ (AKP)

   1 yıl süre ile İmar Komisyonuna seçilmelerine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 34

KARAR ÖZÜ: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NUN 24.MADDESİ GEREĞİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KURULMASI.

KARAR: Belediye Başkanlığı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 186 sayılı yazılarına istinaden; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri doğrultusunda yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleri arasından, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 24.maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 21.maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması talebi ile ilgili Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

   5393 sayılı Belediye Kanunu nun 24.maddesi “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.” denmektedir.

   Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 üyeden oluşturulmasına, Belediye Meclisimizde yer alan siyasi parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize yazılı olarak bildirmeleri sonucu yapılan açık oylama neticesinde;

1- Hasan KALEÇETİN (CHP)

2- Zülkar ÖZTÜRK (CHP)

3- Ahmet REİS (AKP)

   1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 35

KARAR ÖZÜ: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 25.MADDESİ GEREĞİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULMASI.

KARAR: Belediye Başkanlığı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 186 sayılı yazılarına istinaden; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri doğrultusunda yeni seçilen Belediye Meclis Üyeleri arasından, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 22.maddesi gereği, Denetim Komisyonu oluşturulması talebi ile ilgili Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25.maddesi, “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az

beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denmektedir.

    Buna göre Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşturulmasına, Belediye Meclisimizde yer alan siyasi parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize yazılı olarak bildirmeleri sonucu yapılan gizli oylama netiçesinde;

1- 10 oyla Meltem ÖZ (CHP)

2- 10 oyla Zülkar ÖZTÜRK (CHP)

3- 9 oyla Şükran KARAHAN (AKP) seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 36

KARAR ÖZÜ: TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE 1 ASIL 1 YEDEK ÜYE BELİRLENMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 188 sayılı yazıları ve ekindeki Tarihi Kentler Birliği nin 12/03/2019 tarih ve 31 sayılı yazılarında “Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü nün 8.maddesinde belirtilen “Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer…” ve 9. maddesinde belirtilen “Belediyeler, Birlik Meclisi nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler…” hükmü gereğince    31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası Belediye Meclisinin yapacağı ilk toplantıda, Tarihi Kentler Birliği Meclisine belediye meclis üyeleri arasından bir asıl bir yedek üye seçilmesi” talebine istinaden;

    Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisi nde temsil etmek üzere, 1 asıl 1 yedek ismi belirlemek için Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan açık oylama neticesinde;

    Doğal üye olarak Belediye Başkanımız Recai ÇAKIR, Asıl Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Meltem ÖZ, Yedek Üyeliğe ise Meclis Üyesi Zülkar ÖZTÜRK 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy alarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 37

KARAR ÖZÜ: SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE ÜYE SEÇİMİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 187 sayılı yazıları ekinde Sağlıklı Kentler Birliği nin 21/03/2019 tarih ve 74 sayılı yazılarında “Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü nün 17.maddesi nde “Birlik meclisi, mahalli idareler seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete de ilanından itibaren otuz gün içinde Vali tarafından Birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Davet üzerine Birlik Başkanlığınca otuz günlük süre içerisinde yapılacak toplantının günü, gündemi ve yeri üç gün öncesinden üyelere bildirilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla Birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. Birlik Meclisi ne Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis Birinci Başkanvekili, onun da bulunmaması durumunda İkinci Başkanvekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı, Meclis Başkanvekilinin başkanlığında yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.”denilmektedir.

    31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi nedeniyle üye Belediyelerin Sağlıklı Kentler Birliği Meclis üyelerini tekrar belirlemeleri gerekmektedir. Konu Meclisimizce müzakere edilerek;

    Sağlıklı Kentler Birliği nde Belediyemizi temsil etmek üzere, doğal üye olarak Belediye Başkanımız Recai ÇAKIR, Meclis Üyesi Meltem ÖZ 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy alarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 38

KARAR ÖZÜ: BARTIN MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİNE 1 ASIL 1 YEDEK ÜYE SEÇİMİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 189 sayılı yazıları ekindeki Bartın Mahalli İdareler Birliği nin 02/04/2019 tarih ve 20 sayılı yazılarında “Bartın Mahalli İdareler Birlik Tüzüğü nün 8.maddesi gereği, Birlik meclisi, üye Mahalli İdarelerden nüfusu 1-20.000 (dahil) e kadar olanlar bir(1) asil, bir (1) yedek, nüfusu 20.001-60.000 (dahil) e kadar olanlar iki(2) asil bir (1) yedek, nüfusu 60.001 ve üzeri olanlar üç(3) asil ve bir(1) yedek üyeden oluşur. Bartın İl Özel idaresi adına Bartın Valisi ile üye Belediyelerin Başkanları birliğin doğal üyesidir. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer hükmü gereği, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra yapılacak olan ilk Meclis toplantınızda Bartın Mahalli İdareler Birliği Meclis üyelerinin seçiminin yapılması ve Meclis kararıyla birliğe seçilen üyelerin banka IBAN numaraları, adres ve cep telefonlarının birliğimize bildirilmesi” talebine istinaden yapılan görüşmede;

    Bartın Mahalli İdareler Birliğine Belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanımız Recai ÇAKIR,

ASİL ÜYELİĞE:

1- Zülkar ÖZTÜRK (Meclis Üyesi),

YEDEK ÜYELİĞE:

1- Naci YILDIRIM (Meclis Üyesi) yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 39

KARAR ÖZÜ: KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE SEÇİMİ

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 190 sayılı yazıları ekinde Kıyı Ege Belediyeler Birliği nin 14/03/2019 tarih ve 56 sayılı yazılarında “5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 8.maddesi ile Birlik Tüzüğümüzün 10.maddesi gereğince Belediye Başkanlarımız  Birlik meclisi doğal üyesi olup, nüfusu 20.000 e kadar olanlar bir (1) üye, nüfusu 20.001-50.000 arası olanlar iki(2) üye, nüfusu 50.001 ve üzeri olanlar üç (3) asil üyeden oluşur.” hükmü gereği, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra yapılacak olan ilk Meclis toplantınızda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis üyelerinin seçiminin yapılması ve Meclis kararıyla birliğe seçilen üyelerin bilgilerinin bildirilmesi” talebine istinaden yapılan görüşmede;

    Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanımız Recai ÇAKIR, Meclis Üyesi Hasan KALEÇETİN oy birliği ile seçilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 40

KARAR ÖZÜ: BATI KARADENİZ KALKINMA BİRLİĞİNE 1 ASİL VE 1 YEDEK ÜYE SEÇİMİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 07/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 192 sayılı yazılarında “Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Tüzüğü nün 7.maddesi gereğince Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Belediye Başkanı ile Birlik Meclisine katılmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi gerekmektedir” talebine istinaden,

       Konu hakkında Belediye Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde;

       Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinde görev almak üzere yapılan açık oylama neticesinde

       1- Recep GÜNTER – ASİL ÜYE

       2- Hasan KALEÇETİN – YEDEK ÜYE

       olarak seçilmelerine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 41

KARAR ÖZÜ: 2019 YILI BELEDİYE MECLİSİ TATİL AYININ BELİRLENMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 191 sayılı yazılarında “13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinde “Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” denmektedir.Buna göre, Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı tatil ayının belirlenmesi ile ilgili talebine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   Belediye Meclisimiz çalışma dönemi içinde tatil ayını belirlemek üzere yapmış olduğu açık oylama neticesinde 2019 yılında tatil yapmaması yönünde oy birliği ile karar verilmiştir. 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 42

KARAR ÖZÜ: 2019 YILI MAYIS AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 193 sayılı “2019 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi” ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

     5393 sayılı Belediye Kanunu nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6.maddesi gereği 2019 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00  da yapılmasına, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 43

KARAR ÖZÜ: İLÇEMİZ SİT ALANI DIŞINDA KALAN ALANLARIN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA (KESİN) İMAR PLANLARINA İTİRAZLAR İLE İLGİLİ KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 01/03/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün aynı tarih ve 159 sayılı yazılarında “İlgide  kayıtlı İller Bankası Anonim Şirketi nin yazısı ile Yüklenici İMPO İmar A.Ş tarafından hazırlanan Belediyemiz kesin imar planı 3 takım olarak gönderilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince onama kararının alındığı belediye meclis kararı  ve eki tüm planların  imzalanma sureti ile onama işleminin tamamlanması   ve onamaya ilişkin meclis kararıyla birlikte 1 takımının İller Bankasına,1 takımının da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne gönderilmesi talep edilmiştir.

Belediye Meclisimiz  tarafından 18.07.2016 tarih ve 61 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar  Planı Sınırları Dışında Kalan Alanların 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına karar verilmiştir.İlgili Meclis Kararı doğrultusunda İller Bankası Anonim Şirketince yaptırılan, Yüklenici İMPO İmar A.Ş tarafından hazırlanan ve 10.01.2019 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan PİN:NİP-36237 işlem numaralı 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile PİN:UİP-36236 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama (Kesin) İmar Planları,21.01.2019 tarihinden başlamak üzere 21.01.2019-22.02.2019 tarihleri arasında Belediyemiz ilan mahalline asılmış,belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla halkımıza duyurulmuştur. 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planına askı süreci içerisinde Belediyemizde  toplamda 64 adet parseli kapsayan  92 adet  itiraz ve 1 adet bilgilendirme dilekçesi sunulmuştur.” talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

      Belediye Meclisimizin 07/03/2019 tarih ve 28 sayılı kararının, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, İmar Komisyonumuzca hazırlanan 13-14/03/2019 tarih ve 2019/2 sayılı raporunda,   

1-Gülseren ÜNALAN  ın 25.01.2019 tarih ve 123 sayılı 329 ada 51 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin;Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

2-Yüksel KABADAYI nın 25.01.2019 tarih ve 129 sayılı 195 ada 15 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

3-Sebahattin GÜNTER in 28.01.2019 tarih ve 135 sayılı  122 ada 56-59 ve 209 ada 13 parseli kapsayan bilgilendirme (itiraz değil) dilekçesinin;itiraz dilekçesi olmadığı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nce 29.01.2019 tarih ve 200 sayılı yazı  ile tarafına  cevap verildiği,

4-Makbule KASKATI nın 28.01.2019 tarih ve 137 sayılı 329 ada 7 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

5-Nurdil ÇELEBİ nin 28.01.2019 tarih ve 138 sayılı 199 ada 1 parseli kapsayan dilekçesinin;DSİ nin Derivasyon Projesi doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

6-Hasan GÜNTER in 31.01.2019 tarih ve 160 sayılı 31.01.2019 tarih ve 160 sayılı 105 ada 24 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin uygun olmadığına, Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

7-Kayhan ŞEKER in 31.01.2019 tarih ve 162 sayılı 295 ada1 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin;3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan Özel Mevzuata tabi alan içerisinde kalması sebebi ile Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

8-İsmail SELAMLAR ın 31.01.2019 tarih ve 152 sayılı 1256 parseli (331 ada 5 parsel) kapsayan Danıştay Kararı doğrultusundaki itiraz dilekçesine;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.2019 tarih ve 243 sayılı yazısı ile cevap verildiği ve ayrıca Danıştay 6. Dairesinin 21.09.2018 tarih ve  2014/2952 Esas,2018/6668 Kararının İller Bankası Anonim Şirketi ne ve İMPO İmar A.Ş ye 10.01.2019 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararı doğrultusunda gönderildiği ve gereğinin yapılmasının uygun olduğuna,

9-Yılmaz GÜNTER in 01.02.2019 tarih ve 181 sayılı 124 ada 2 parseli kapsayan itiraz dilekçesi;Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

10-Recep GÜNTER in 01.02.2019 tarih ve 182 sayılı 124 ada 2 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

11-Yüksel KABADAYI nın 01.02.2019 tarih ve 183 sayılı 195 ada 14  parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı doğrultusunda Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

12-İsmail IŞIK ın 01.02.2019 tarih ve 184 sayılı 209 ada 4 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

13-Ali Rıza VATANDAŞLAR ın 05.02.2019 tarih ve 189 sayılı 121 ada 33 ve 34 sayılı parselleri kapsayan itiraz dilekçesinin; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

14-Mahmut BİLİR in  05.02.2019 tarih ve 190 sayılı 105 ada 36  parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

15-Muhammet YALÇIN ın 04.02.2019 tarih ve 200 sayılı 181 ada 20 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin;uygun olmadığına Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

16-Nurten ÖZENGİ nin 05.02.2019 tarih ve 194 sayılı 209 ada 6 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

17-Metin LERMİOĞLU nun 06.02.2019 tarih ve 212 sayılı 295 ada1 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan Özel Mevzuata tabi alan içerisinde kalması sebebi ile Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

18-Mustafa IŞIKLI nın 06.02.2019 tarih ve 213 sayılı 215 ada 39  parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

19-Mehmet KOLU nun  08.02.2019 tarih ve 214 sayılı 215 ada 38  parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

20-Ahmet YILDIRIM ın 08.02.2019 tarih ve 224 sayılı 105 ada 97-98 ve 99 sayılı parselleri kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

21-Tamer TOLUNAY ın 13.02.2019 tarih ve 244 sayılı 121 ada 46 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesinin;uygun olduğuna Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

22-Niyazi SAKARYA nın 13.02.2019 tarih ve 243 sayılı 121 ada 46 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesinin;uygun olduğuna Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

23-Mehmet IŞIK ın 14.02.2019 tarih ve 254 sayılı 195 ada 5 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

24-Tuncer PEKİN in 14.02.2019 tarih ve 260 sayılı 295 ada 1 parseli kapsayan itiraz dilekçesi;  3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan Özel Mevzuata tabi alan içerisinde kalması sebebi ile Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

25-Mehmet Sevgin ÇELEBİ nin  15.02.2019 tarih ve 270 sayılı  202 ada 1,203 ada 1 ve 2 sayılı parselleri kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

26-Şaban İŞLEK in 18.02.2019 tarih ve 272 sayılı 105 ada 89 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

27-Özbulut Yapı Taahhüt İnş.Şirketi nin 18.02.2019 tarih ve 273 sayılı 105 ada 101 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

28-Ömer IŞIK ın 18.02.2019 tarih ve 274 sayılı 121 ada 36 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

29-Ömer IŞIK ın 18.02.2019 tarih ve 275 sayılı 209 ada 4 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesi; ; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

30-İsmail IŞIK ın 18.02.2019 tarih ve 276 sayılı  121 ada 36 parseli kapsayan itiraz dilekçesi;  Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

31-Ertan BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 289 sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

32-Ali Rıza DÖNMEZ in 20.02.2019 tarih ve 290 sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; ; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

33-Aliye AYDIN ın 20.02.2019 tarih ve 291 sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesi;  Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

34-Ayla CAN ın 20.02.2019 tarih ve 292 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

35-ARI İNŞ.MİM.TİC.LTD.ŞTİ. nin 20.02.2019 tarih ve 293 sayılı  122 ada 103-104 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

36-Erdoğan BAŞARN ın 20.02.2019 tarih ve 294 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

37-Ahmet BAŞARAN ın 20.02.12019  tarih ve 295 sayılı  121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

38-Erol BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 296 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

39-Mustafa BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 297 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

40-Necati BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 298 sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

41-ARI İNŞ.MİM.TİC.LTD.ŞTİ. nin 20.02.2019 tarih ve 299 sayılı 208 ada 13 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin ; 06.09.2018 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden İller Bankası tarafından verilen görüş doğrultusunda Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Kurum Görüşleri Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek ,belediye mülkiyetindeki araziler incelenerek  İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

42- ARI İNŞ.MİM.TİC.LTD.ŞTİ. nin 20.02.2019 tarih ve 300 sayılı 217 ada 2 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

43-Ertan BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 301 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

44- ARI İNŞ.MİM.TİC.LTD.ŞTİ. nin 20.02.2019 tarih ve 302 sayılı 122 ada 45 (E ve F Blok)  parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

45-Erdoğan BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 303 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

46-Ayla CAN ın 20.02.2019 tarih ve 304 sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

47-Aysun YILDIRIM ın 20.02.2019 tarih ve 305 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

48-Ahmet BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 306 sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

49-Mustafa BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 307  sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

50-Erol BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 308  sayılı 121 ada 37 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

51-Necati BAŞARAN ın 20.02.2019 tarih ve 309  sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

52-Nazmiye ATAV ın 20.02.2019 tarih ve 310 sayılı  195 ada 7 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

53-Ali Rıza DÖNMEZ in 20.02.2019 tarih ve 311 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

54-Aliye AYDIN ın 20.02.2019 tarih ve 312 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

55-Cemile ÇARDAK ın 20.02.2019 tarih ve 315 sayılı 122 ada 42 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

56-Selahattin KARAALP ın 20.02.2019 tarih ve 316 sayılı 122 ada 45 (D Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna ,

57-Mehmet ÖZDEMİR in  20.02.2019 tarih ve 317 sayılı 122 ada 45 (A  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

58-Levent GÜLBEZER in 20.02.2019 tarih ve 318 sayılı 122 ada 45 (C  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

59-Nezahat  ZOR un  20.02.2019 tarih ve 319 sayılı 122 ada 45 (A  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

60-Necla BİRİNCİ nin 20.02.2019 tarih ve 321 sayılı 122 ada 45 (D  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna

61-Engin UZUN un 20.02.2019 tarih ve 322 sayılı 122 ada 45 (D  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna

62-Necla BİRİNCİ nin 20.02.2019 tarih ve 323 sayılı 122 ada 45 (D  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

63-Nezahat  ZOR un 20.02.2019 tarih ve 324 sayılı 122 ada 45 (A  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

64-Nami ÖZEN in 20.02.2019 tarih ve 325 sayılı 122 ada 45 (A  Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

65-Seha TOSCU nun 20.02.2019 tarih ve 326 sayılı 122 ada 45 (E Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

66-Seha TOSCU nun 20.02.2019 tarih ve 327 sayılı 122 ada 45 (A Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

67-Yaşar ILGIN ın 20.02.2019 tarih ve 328 sayılı 122 ada 45 (A Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

68-Reyhan GÖKMEN in 20.02.2019 tarih ve 329 sayılı 334 ada 24 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

69-Turhan GÖKMEN in 20.02.2019 tarih ve 330 sayılı 122 ada 103 ve 104 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

70- ARI İNŞ.MİM.TİC.LTD.ŞTİ. nin 20.02.2019 tarih ve 331 sayılı 122 ada 45 sayılı (A-B-C-D-E ve F Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna

71-Aysun YILDIRIM ın 20.02.2019 tarih ve 332 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

72-Fatma TOPAL ın 20.02.2019 tarih ve 334 sayılı 108 ada 4 ve 5,109 ada 4 ve 5 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

73-Zeynep BAYDAR ın 20.02.2019 tarih ve 335 sayılı 121 ada 35 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

74- Zeynep BAYDAR ın 20.02.2019 tarih ve 336 sayılı 121 ada 37  parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

75-Savaş İPEK in 21.02.2019 tarih ve 338  sayılı 329 ada  15 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

76-Halil TİMUR un 21.02.2019 tarih ve 339 sayılı 122 ada 45 (A Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna

77-Hayriye ÇİFTÇİ nin 21.02.2019 tarih ve 340 sayılı 218 ada 3 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

78-Gönül SELAMLAR ın 22.02.2019 tarih ve 344 sayılı 315 ada 8 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin ; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

79-Levent TEKERLEK in 22.02.2019 tarih ve 345 sayılı 105 ada 26  parseli kapsayan itiraz dilekçesinin ; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

80-Uğur TİMUR un 22.02.2019 tarih ve 346 sayılı 105 ada 28, 121 ada 11,196 ada 1,197 ada 1-2-4,198 ada 1 parseli kapsayan itiraz dilekçelerinin; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

81-Hasan REİS in 22.02.2019 tarih ve 347 sayılı 209 ada 14 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

82-Fatma DOĞRU nun 22.02.2019 tarih ve 353 sayılı  105  ada 49 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

83-Osman GÜLBEZER in 22.02.2019 tarih ve 354 sayılı  122 ada 45 (B Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna

84-Ahmet GÜLBEZER in 22.02.2019 tarih ve 355 sayılı  122 ada 45 (B Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna

85- Nermin MIZRAP ın  22.02.2019 tarih ve 356 sayılı  122 ada 45 (B Blok) parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

86-Ziraat BANKASI nın 22.02.2019 tarih ve 357 sayılı 108 ada 6 parsel,192 ada 7-8 parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; itiraz sahibinin mülk sahibi olmadığı hukuki (banka) durumunun bulunduğu Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

87-Gülizar MEZGEL in 22.02.2019 tarih ve 360  sayılı  105 ada 50 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna

88-Rukiye KASAP ın 22.02.2019 tarih ve 361 sayılı 122 ada 42 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

89-Mustafa ÖZENGİ-Recep ÖZENGİ-Sabri ÖZENGİ-Yakup Kemal DOĞU nun 22.02.2019 tarih ve 362 sayılı 122 ada 54 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

90-Recep ÖZENGİ nin 22.02.2019 tarih ve 363 sayılı 122 ada 46 parseli kapsayan itiraz dilekçesi;  Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

91-Ahmet REİS in 22.02.2019 tarih ve 364 sayılı 209 ada 14 parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

92-Mustafa ÖZENGİ nin 22.02.2019 tarih ve 365 sayılı 122 ada 42 sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesi; Onaylı  Jeolojik -Jeoteknik  Etüdü olmayan alanda kaldığından plan kararının getirilmediği bu nedenle uygun olmadığına, Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesine,

93-Ali Rıza ÖZDEMİR in 22.02.2019 tarih ve 366 sayılı 105 ada 8  sayılı parseli kapsayan itiraz dilekçesinin; uygun olmadığına Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankasınca değerlendirilmesine,

Karar verilerek toplamda 93 adet dilekçe incelenmiştir.

Yapılan incelemelerde;  Sebahattin GÜNTER in 28.01.2019 tarih ve 135 sayılı dilekçesinin itiraz dilekçesi olmadığı, bilgilendirme dilekçesi olduğu görülmüştür. Diğer tüm 92 adet dilekçe (64 adet parseli kapsayan) ile ilgili; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerince hazırlanan plan (07.05.2015-03.09.2015-10.01.2019) karşılaştırmaları doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak,söz  konusu planların 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre yapıldığı,plan notları,plan açıklama raporları ile kurum görüşlerinin bulunduğu görülmüştür.Komisyonumuzca itiraz sayısının fazla olması ve değerlendirme süresinin kısa olması ve yakında gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle  bu doğrultuda tüm itiraz dilekçelerinin,Belediyemizce İller Bankasına ve Yüklenici İMPO İmar A.Ş ye  gönderilen Mahkeme Kararları,Danıştay Kararları,İçişleri Bakanlığı Kontrolör Başkanlığı nın yazısı,Onaylı Jeolojik Etüt Rapor ve Ekleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Şehircilik  Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda mülkiyet hakkı da gözetilerek İller Bankası Anonim Şirketince değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.Ayrıca  gerekli düzeltmeler yapılarak tarafımıza onanmak üzere askı için gönderilecek olan planların, itiraz dilekçeleri doğrultusunda gerekçeleri ile birlikte değerlendirilerek tarafımıza bilgi (uygun/uygun değil) verilmesi uygun bulunmuştur.

Sonuç olarak; İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Daire Başkanlığı nın 24.12.2018 tarih ve E.55264 sayılı yazısı doğrultusunda tüm itiraz dilekçelerinin gönderilmesine karar verilmiştir.

Bu nedenle söz konusu itiraz dilekçelerinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince, Mekansal Planlar Yönetmeliği nin 33. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği şekilde   İtirazlar askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.  hükmü gereği Belediye Meclisince incelenerek, sürelerin de  dikkate alınarak karara bağlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.” denmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 27.maddesi gereği Meclis Üyelerimiz Ali Rıza DÖNMEZ ve Recep GÜNTER bu maddenin oylanması öncesi dışarıya davet edilmiştir.

     İmar Komisyonu Raporunun hazırlandığı şekilde aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 44

KARAR ÖZÜ:KALEŞAH MAHALLESİ CİDE YOLU 2 SOKAK YOLDAN İHDAS TALEBİ.(208 ADA, 1 PARSEL)

KARAR: Başkanlık Makamı nın 03/04/2019 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün aynı tarih ve 271 sayılı yazılarında “Bartın ili, Amasra ilçesi, Kaleşah Mahallesi, Cide Yolu 2 Sokakta bulunan, tapuda E28-C-03-B-2-C ve E28-C-03-B-2-D pafta, 208 ada 1 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 17. Maddesine istinaden, İmar Planına uygun olarak Yoldan İhdas İşleminin gerçekleştirilmesi için ekli folyelerde (A) gösterilen 7.00 m2 lik alan ve (B) ile gösterilen 99.71m2 lik alanın yoldan ihdası, parsel sahibine bedel taktiri suretiyle satılması talep edilmektedir. Konunun Belediye Meclisi tarafından İmar Kanunu nun ilgili hükümleri doğrultusunda görüşülerek karar verilmesi” talebine istinaden;            İlçemiz Kaleşah Mahallesi, Cide Yolu 2 Sokakta bulunan tapuda E28-C-03-B-2-C ve E28-C-03-B-2-D pafta, 208 ada, 1 nolu parselin ekli folyelerde (A) ile gösterilen 7,00 m2 lik alan ve (B) ile gösterilen 99.71 m²lik alanın, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 17.maddesine göre yoldan ihdas edilmesi ile ilgili talebin İmar Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine,  Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 45

KARAR ÖZÜ: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NUN 56.MADDESİ GEREĞİ BELEDİYE BAŞKANI 2018 YILI FAALİYET RAPORUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/04/2019 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen dergi olarak hazırlanan 84 sayfalık Belediye Başkanı 2018 yılı Faaliyet Raporuna istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

    31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda önceki dönem Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz değişmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Emin TİMUR un 84 sayfadan oluşan dergi halindeki 2018 yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde YETERLİ görülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/04/2019

KARAR NO: 46

KARAR ÖZÜ: 2018 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU.

KARAR: Denetim Komisyonu nun 12/03/2019 tarihli raporu Belediye Meclis Toplantısında okunarak yapılan bilgilendirme sonucunda;

    5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 22. maddelerinde “Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.”denmektedir. Denetim Komisyonunun dosya halinde hazırlamış olduğu Denetim Komisyonu Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 22. maddeleri gereği Meclis toplantısında okunarak, Meclise bilgi verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here