English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü


Ali Rıza ÖZDEMİR

AMASRA

 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

MADDE 1

(1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam 

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Temizlik  İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve  sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar


Dayanak

 MADDE 3

 (1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve  ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır


Tanımlar

         MADDE 4 - (1)     Bu yönetmelikte geçen;

          a)Belediye:           AMASRA  Belediyesini,

          b)Başkan:             AMASRA Belediye Başkanını,

          c)Başkan Yard.:   Belediye  Başkan Yardımcısını, 

          d)Müdürlük:        Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

          e)Müdür:              Temizlik İşleri Müdürünü,  İfade eder.İKİNCİ BÖLÜM


Teşkilat ve Bağlılık


Teşkilat

MADDE 5


(1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 Müdür

Memurlar

Yüklenici  Personel (Taşeron)


 (2)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1- Müdür

2-Temizlik işleri servisi

3-Temizlik İşler Bürosu 

 Bağlılık

 MADDE 6 

 (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan   Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluk


Müdürlüğün görevleri

 MADDE 7

  (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, AMASRA  Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen  ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde   yapmakla  mükellef  bir birimdir.


 (2) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve  pazaryerlerinin yıkanması işlemini kendi imkânları veya Yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlar.  Bu amaçla çalışma plan ve programını belirler ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını  sürdürmesini takip eder.


(3) Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlar, gerekli  bilgi ve belgelerin zamanında amirine teslim edilmesini sağlar.


(4) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve

pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde  yapılmasını takip eder.


(5) İlçe sınırları içerisindeki pazaryerlerinin yıkanmasını takip eder.


 (6) Hastaneler, okul, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması   çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini sağlar.


(7) Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin

engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapar.


 (8)  Kış aylarında kömür cürufları ile küllerin toplanması ve depolama alanına taşınmasını sağlar,

 

(9)   Hafriyat atıklarının  toplanması ve depolama alanına taşınmasını sağlar,


 (10)  Düzenli bir şekilde caddelerin yıkanmasını sağlar,


 (11) Çöp konteyneri ve dış mekan çöp kutularının temini ve  yerleştirilmesini sağlar,


 (12) Temizlik ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara  çözüm bulmaya çalışır,


 (13) Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda  toplanmasını ve uzaklaştırılmasını sağlar, (Bartın ilindeki tıbbi atıklar, Bartın Belediyeler Birliği tarafından toplanmaktadır)

(14) Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile konteyner ve çöp kutularının tamirinin yapılmasını sağlar,

(15) Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için iş proğramının hazırlanması ve proğramın takibini yapar, MADDE 8

 (1) Temizlik  İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı

Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde  yapmaya yetkilidir.


 Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu


 MADDE 9

 1- Temizlik  İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte  tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve  yürütmekle sorumludur

 2-Temizlik İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

 3-Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlar.

 4-Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyumca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

 5-Müdürlüğünde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler.

 6-Temizlik İşleri Müdürü Tahakkuk Amiri, harcama yetkilisidir.

 7-Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

 8-Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar

 9-Yüklenici firma ile irtibatı temin etmek ve kontrol eder.

 10-Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışması için gerekli motivasyonu ve ikazları yapar.


Temizlik İşleri Bürosu’nun görev, yetki ve sorumluluğu 


MADDE 10


(1) Direkt olarak Müdür’e bağlıdır Görev ve sorumluluklarını yerine

getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


 (2) Birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak, kaydetmek ve amirine vermek,


(3) İç ve dış yazışmaları yapmak,


(4 )Hizmet akitlerini düzenlemek,


 (5) Müdürlüğe gelen  şikâyet ve  şikâyet dilekçeleri şikayetler doğrultusunda  gerekli önlemlerin alınmasını taşeron firma yetkilileri  temasa geçerek  uygulamaları takip eder.


 (6) Birimin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini almak,


(7) Fotokopi ve faks işlemlerini yürütmek,


(8 )Hak ediş işlemleriyle alakalı amirinin belirleyeceği diğer görevleri yerine getirmek,


(9) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmektir ,Temizlik İşleri Servisinin  görev,  yetki ve sorumluluğu 


 MADDE 11

 

1-Amasra Belediyesi sınırları içerisindeki üretilen atıkların toplanması, taşınması, bertarafı cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak,

2-Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile hastaneler, okullar, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek.

3-Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılaması için gerekli çalışmaları yapmak,

4-Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanmayan koltuk, kanepe, karyola vs. eski ev eşyalarının toplanarak geri kazanılmasını sağlamak.

5-Bütün hastanelerin ve sağlık faaliyeti yürüten sağlık ocakları, dispanser, poliklinik gibi yerlerin üretmiş oldukları tıbbi atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak toplanmak,  taşımak ve nihai bertarafını sağlamak,

6-İnşaat ve moloz atıklarını toplamak, bu tür atıkların depolanması için standartlara uygun depo yerleri hazırlamak ve işletmek, inşaat ve moloz gibi atıklardan meydana gelen Toprak Kirliliğini ve Görüntü Kirliliğini önlemek, İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirleri almak.

7-Kurban Bayramlarında, kurban kesim yerlerinin ve satış noktalarının temizliği yapmak, sağlıklı bir ortam oluşturulması için bu yerlerin dezenfekte edilmesini sağlamak,

8-Kendisine bağlı bulunduğu birimlerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

9-Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını ve ilgili kurum kuruluşlara gerekli cevabın verilmesini sağlamak.

10-Katı atıkların sağlıklı bir biçimde, sağlık şartlarına uygun olarak toplanmasını sağlamak, geri dönüşümlü ( Şişe, cam,  karton,  plastik, kağıt vb.) kaynağında ayrı toplamak, geri dönüşümünü sağlaymak.

11-Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli tedbirleri almak, ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlamak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 12

(1) Temizlik  İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen  plan dahilinde yürütülür

 Görevin yürütülmesi

 MADDE 13

(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


 İşbirliği ve Koordinasyon

 Müdürlük birimleri arasında işbirliği


 MADDE 14

 (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür   tarafından sağlanır.

   (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

 (3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her  hangi bir nedenle görevlerinden   ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur,

Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

 (5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin

hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  


 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

 MADDE  15

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.


 (2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye  Başkanının  veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 


ALTINCI BÖLÜM

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme


Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem


MADDE 16

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale

edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.


 (2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili  kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim  edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

 

 

 

 

 

Arşivleme ve dosyalama


MADDE 17

 (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı  klasörlerde saklanır.


 (2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.


 (3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve  ilgili amiri sorumludur.


 

YEDİNCİ BÖLÜM MADDE  18

 (1) Temizlik  İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine  sahiptir.

 Temizlik İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

Temizlik  İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan  dosya tutulur.


MADDE-19 - Yürürlük

Bu Yönetmelik  Amasra  Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.


MADDE-20- Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve Birim Müdürü yürütür.


Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız