English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Planlamaya Esas Jeolojik


Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt,Güncel Uydu Fotoğrafı ve Plan Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İHALE İLANI

PLANLAMAYA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT,GÜNCEL UYDU FOTOĞRAFI VE PLAN YAPIMI

AMASRA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt,Güncel Uydu Fotoğrafı ve Plan Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2010/570972

1-İdarenin

a) Adresi : Kum Mahallesi,Küçük Liman Caddesi No:2 Amasra/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası : 3783151081 - 3783151986

c) Elektronik Posta Adresi :  fenisleri@amasra.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.amasra.bel.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Amasra/Bartın

c) İşin süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 150(Yüzelli) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kum Mahallesi,Küçük Liman Caddesi No:2 Amasra/Bartın

b) Tarihi ve saati : 17.01.2011 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Tek Bir İşte Koruma Amaçlı İmar Planı,Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı,İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt,Halihazır Harita Güncellemesi Yapmış Olmak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen  tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İHALE DÖKÜMANLARI


İHALE SONUÇ İLANI

AMASRA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası    : 2010/570972
1)    İhale Konusu İşin    
a)    Adı    : PLANLAMAYA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT, GÜNCEL UYDU FOTOĞRAFI VE PLAN YAPIMI
b)    Niteliği, türü ve miktarı    : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)    Yapılacağı yer    : AMASRA / BARTIN
d)    Başlangıç ve bitiş tarihi    : 07.02.2011 – 06.07.2011

2)    Sözleşme Bedelinin    
a)    Karşılanacağı kaynak    : BELEDİYE BÜTÇESİ
b)    Karşılanacağı kaynağın miktarı    : 73.250,00 TL.

PLANLAMAYA ESAS JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT, GÜNCEL UYDU FOTOĞRAFI VE PLAN YAPIMI için toplam 3 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 2 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü ile 03.01.2011 tarihinde 73.250,00 TL. bedelle TÜRK PLANLAMA MÜH. İNŞ. TEKS. KİM. BİL. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız