English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Kepçe Satış İhalesi (İLAN ASIL)


Kepçe Satış İhalesi (İLAN ASIL)

 

İHALE İLANI

 

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Amasra Belediye Başkanlığına ait Hidromek Marka Yükleyici-Kanal Kazıcı, Belediyemizce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile satılmak üzere ihale edilecektir.

2- İhale 11/03/2015 Çarşamba günü saat 14:00’da Hidromek Marka Yükleyici-Kanal Kazıcı satışı için belirlenmiş olan ihale saatinde Amasra Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-

ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

ADET

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

(% 3)

İHALE SAATİ

1999 HMK 100B Model Hidromek Marka Yükleyici-Kanal Kazıcı

1 Adet

 

22.500,00 TL.

675,00 TL.

14:00

 

Tahmin edilen satış bedelleri KDV hariç bedeller olup bu bedellerin üzerine KDV eklenecektir.

4- İhaleye Katılmak için gereken belgeler,

Gerçek Kişiler;

a)      Kanuni İkametgah Belgesi,

b)      Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

c)      Nüfus Cüzdanı Sureti,

d)      Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

e)      Teminat Mektubu, Teminat Alındısı,

f)       Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel Kişiler;

a)      Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

b)      İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

c)      Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

d)      Teminat Mektubu, Teminat Alındısı,

e)      Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 11/03/2015 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez.

6- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve isteyenlere verilir.

7- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de istekli Amasra Belediyesine karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

9- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız