English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
İtfaiye Amirliği


Ali Rıza ÖZDEMİR

AMASRA BELEDİYESİ


İTFAİYE AMİRLİĞİ


GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve Kapsam


MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; İtfaiye Amirliği  çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Dayanak


MADDE 2 - Bu Yönetmelik, aşağıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmıştır.


-5393 Sayılı Belediye Kanunu,


-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


-21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği


-12.06.2002 tarih ve 4390 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.


-22 Şubat 2007 – 26442 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik


Tanımlar


MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;


a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,


b) Belediye: Amasra Belediyesini,


c) yönetici: İtfaiye Amiri


d) Üst yönetim: Amasra  Belediye Başkanı


İKİNCİ BÖLÜM


İtfaiye Amirliği ve Alt Birimlerinin Görevleri


İtfaiye Amirliğinin görevleri


MADDE 4 - Aşağıda belirtilen görevler, İtfaiye Amirliği tarafından yürütülür:


a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,


b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,


c) Su baskınlarına müdahale etmek,


ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,


d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,


e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,


f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,


g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,


ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,


h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,


ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,


i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,


j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,


k) İtfaiye hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak Amasra nin yangın güvenliğini artırıcı tedbirler alır.


l) Amasra nin nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının yapımı için gerekli çalışmaları yapar.


n) İtfaiye Amirliği’ne gönderilen her türlü projelerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlar.


o) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.


İtfaiye Alt Birimlerinin  görev ve yetkileri


Madde 5 — İtfaiye Çavuşu,


a. Stratejik plan doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek.


b. Bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak.


c. Tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak.


d. Bağlı personelin iç hizmet eğitimlerini belli bir plan dahilinde yapmak.


e. Bağlı personelin iş bölümünü yaparak, üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare etmek.


f. Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun Uygulama yapılmasını sağlamak.


g. Müdürlük içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlamak.


h. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak.


i.  İtfaiye Amirliğinin İtfaiye ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


Alt Birimlerin sorumlulukları


a. İtfaiye Çavuş,Onbaşı ve Erlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden İtfaiye Amirine karşı sorumludur.


b. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.


c. Performans programındaki Amirlik hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.


d. Amirliği ile ilgili işlemleri yerine getirirken; Belediyenin genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.


e. Personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından İtfaiye Amirine karşı sorumludurlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İtfaiye Amirliğine  Atama Şartları


İtfaiye Amirliği’ne atanma şartları


Madde 6- İtfaiye Amirliği’ne atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;


a) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunması gerekir.


b) Üniversitelerin; Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik, Kimya, İnşaat, Makine, Elektrik, Mimarlık bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak tercih edilir.


c) Belediyeler itfaiye dairesi yangın personeline ilişkin kadro taleplerinde,


d) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesindeki usule göre teklifte bulunurlar.


 


 


Çalışma düzeni


MADDE 7 - (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.


(2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.


(3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kadro ve unvanlar


Kadro ve unvanlar


MADDE 8 - (1) Belediye itfaiye amirliği personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre;


a) İtfaiye Amiri


b) İtfaiye Çavuşu


c) İtfaiye onbaşısı


d) İtfaiye eri kadrolarından oluşmaktadır.


MADDE 9 - (1) itfaiye Amirliğinde çalışan; İtfaiye Amiri,itfaiye çavuşu,İtfaiye Onbaşısı,İtfaiye Eri  personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İTFAİYE AMİRLİĞİ İş ve İşlemleri


 


İtfaiye Amirliği İş ve İşlemleri


Madde 10


55.1. İtfaiye “Yangın İhbar Formu” işlemi. ( Ek. Örnek 2 )


55.2. İtfaiye “Yangın Raporu” işlemi ( Ek. Örnek 3 )


55.3. İtfaiye “Yangın Proje Onayı” işlemi.


 


 


Proje Onayı İşlemi :


·         Amasra İlçe sınırları içerisinde Resmi Kurumların veya şahısların yapmayı planladıkları inşaatların; mimari, elektrik ve mekanik projeleri İtfaiye tarafından incelenip onaylanmak üzere haftanın  Çarşamba İtfaiye Amirliğine getirilir. Yapı sahibini, ilçesini-beldesini, açık adresini, pafta sını, ada sını, parsel ini ve kullanım amacını belirtmek üzere Resmi Kurumların yazmış olduğu yazılar, şahısların ise Müdürlük Teknik Bürosundan temin ettikleri matbu Proje form-dilekçeler doldurulduktan sonra büro amiri veya müdür yardımcısı tarafından incelenmek ve onaylanmak üzere teknik personele havalesi yapılır.


·         İlgili teknik personel tarafından incelenen projeler söz konusu yönetmeliğe göre uygun bulunması durumunda onaylanır ve onaylandığına dair üç nüshadan oluşan ve bağlı bulunduğu belediye başkanlığına hitaben bir üst yazının yazılması için evrak kayda alınıp, yazısı düzenlenir.


·         Teknik personel tarafından onaylanan projeler büro amiri veya müdür yardımcısı tarafından da onaylanarak ilgilisine projelerle birlikte üst yazısının bir nüshası imza karşılığı teslim edilir.


·         Yazıların bir nüshası İtfaiye Amirliği kuryesi ile İlgili Belediye Başkanlığı kuryelerine bir sonraki hafta içerisinde teslim edilir. Diğer nüshaları da tasnif edilerek arşivlenmek üzere dosyalanır.


·         Yönetmeliğe göre her hangi bir eksikliği bulunmayan projeler aynı gün içerisinde onaylanır. Eksikliği olan projeler ise ilgilileri tarafından eksikliği giderildikten sonra onaylanır.


 


 


İtfaiye İskan Görüşü İstenen Binalar için Tanzim Edilen Raporun Hazırlanışı İşlemi :


·         İskan aşamasına gelen binalar için İtfaiye görüşü almak üzere resmi kurumlarca; yapı sahibi, ilçesi-beldesi, açık adresi, paftası, adası, parseli ve kullanım amacı belirtilmek üzere yazılmış yazılar, şahısların ise Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Teknik Bürosundan temin ettikleri matbu İskan form-dilekçeleri doldurulduktan sonra (yapı sahibi şahıs ise kimliği ile, şirket ise sahibinin imza sirküleri) mal sahibi adına müracaat edenin vekaleti ve yapı ruhsatı fotokopisi eklenerek,Müdürlük Teknik bürosuna kaydı yapılır.


·         Haftanın Çarşamba günleri kayda alınan bu müracaatların kontrolü yapılmak üzere büro amiri veya müdür yardımcısı tarafından teknik personel görevlendirilmek üzere evrak havaleleri yapılır ve teknik personel tarafından yerinde gidip kontroller yapılır.


·         Söz konusu yerlerle ilgili daha önce itfaiyeden onaylanmış projesi varsa projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, proje onayı yapılmamışsa mevcut yürürlükteki yönetmeliğe uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.


·         İtfaiyeden onaylı projesine uygun yapılmayan veya proje onayı yoksa yürürlükteki yönetmeliğe göre uygun yapılmayan binalara uygun görüş verilmeyip, eksiklerini belirten bir üst yazı ilgili belediye başkanlıklarına hitaben yazılarak gönderilir.


·         İtfaiyeden onaylı projesine uygun yapılan veya proje onayı olmadığı halde yürürlükteki yönetmeliğe göre uygun yapılan binalar için İskan Uygunluk raporu düzenlenir.


·         İskan uygunluk raporu düzenlenebilmesi için yeri kontrol eden teknik personel tarafından binanın yapı ruhsatındaki yüzölçümü (m²) üzerinden İskan Muayene Harç ücreti Tahsil Müzekkeresi düzenlenip imzalanır. Amasra Belediyesinin ilgili hesabına ilgililerince ücret yatırılıp banka dekontu alınır ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilir.


·         Müdürlüğe teslim edilen banka dekontu ve tahsil müzekkeresinin birer sureti müracaat evraklarına eklenerek İskan Uygunluk görüşünü belirten rapor ilgili belediye başkanlığına hitaben iki nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen rapor kontrol eden teknik personeller, büro amiri, müdür yardımcısı ve müdür tarafından imzalandıktan sonra bir fotokopi çekilip aslı gibidir yapılır ve ilgilisine verilir. (Raporun aslı şahıslara kesinlikle verilmemektedir.)


·         Raporun bir nüshası Çarşamba günleri İtfaiye Amirliği kuryesine ilgili belediye başkanlığına iletilmek üzere teslim edilir. İkinci nüshası ise arşivlenmek üzere dosyalanır.


Amirliğe iskan için yapılan müracaatlar aynı hafta içerisinde değerlendirilir ve cevap yazılır. Yoğun olması durumunda en geç 15 gün içerisinde cevap verilmekte olup yasal süre 30 gündür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Diğer Hükümler


Çalışmalarda işbirliği ve uyum


Madde 11— İtfaiye dairesinin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, İtfaiye Amirliğinin katılımı ile periyodik olarak toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, İtfaiye Amirliğinin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


İtfaiye Amirliğinde  kullanılacak defter, kayıt ve belgeler


Madde 12— İtfaiye Amirliğinde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.


Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar


Madde 13— İtfaiye Amirliğine gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.


Madde 14 — Bu Yönetmelikte bulunmayan madde ve hükümler için 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” madde ve hükümleri geçerlidir.


Yürürlük


Madde 15 — Bu Yönetmelik Amasra Belediye Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.


(………..2009 tarih 2009/…….. sayılı karar)


Yürütme


Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Amasra  Belediye Başkanı yürütür.


EKLER


Ek-1 DEĞERLENDİRME FORMU


Adı ve Soyadı


 


Sicil No


 


Görev Yeri ve Unvanı


 


Atanmak İstediği Görev


 


DEĞERLENDİRME KISTASLARI


PUAN DEĞERİ


ADAYIN PUANI


1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu


a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek okulları)


b) Önlisans


c) Lisans


d) Yüksek Lisans


e) Doktora


2


4


6


8


10


 


2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı KHK nin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)


a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yılı için


b) 10 yıldan sonraki her bir yılı için


1


0,1


 


3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10 u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10 u katsayı ile çarpılarak hesaplanacaktır)


a) 76-80 arası


b) 81-85 arası


c) 86-90 arası


d) 91-95 arası


e) 96-100 arası


1


1,5


2


2,5


3


 


4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)


a) Her takdirname için


b) Her aylıkla ödüllendirme için


6


8


 


5. Katıldığı her bir hizmet içi eğitim programının süresine göre (Aday memur eğitimleri hariç her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)


a) 05-15 gün için


b) 16-31 gün için


c) 2-3 ay için


d) 4-6 ay için


e) 7-12 ay için


f) 12 aydan fazla için


0,5


1


1,5


2


2,5


3


 


6. Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) (375 sayılı KHK ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)


a) (D) alanlara


b) (C) alanlara


c) (B) alanlara


d) (A) alanlara


1


2


3


4


 


7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)


a) Her uyarma kınama için


b) Her aylıktan kesme için


c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için


-10


-12


-14


 


8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı ve benzer unvanlar için uygulanır.)


a) Başarısız olduğu her bir sınav için


b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için


c) Eğitim programından ilişiği kesilenler için


-2


-3


-5


 


Eksi puanlar düştükten sonra toplam


 


 


 


 


 


 


AÇIKLAMA


1- AMAÇ


Yangın nedenlerini tespit etmek, meydana getirdiği tahribat ve zararların Türkiye düzeyinde değerlendirilmesini yapmak ve gerekli önlemleri almak, istatistikî bilgileri sağlamak amacıyla bu çizelge hazırlanmıştır.


2- ÇİZELGENİN DOLDURULMASI


a) Sütun 1 de; yangın türleri belirlenen başlıklar altında ayrımı yapılarak, dağılım bu başlıklar içinde sayısal olarak belirtilecektir.


a) Sütun 2 de; yanan yerin inşa malzemesine göre cinsi (ahşap, karkas, betonarme, çelik vb.) adet olarak doldurulacaktır.


b) Sütun 3 de; yanan yerin inşa malzemesinin cinsine göre toplamlar yazılacaktır.


c) Sütun 4 te; alt sütunlar yanma derecesine göre adet olarak doldurulacaktır.


d) Sütun 5 te; yanma derecesine göre toplamlar yazılacaktır.


e) Sütun 6 da; yangın kaybı alt sütunlara göre ayrım yapılarak; yangın sırasında halktan ölenlerin sayısı, yangın söndürme olayında görevlilerden ölenlerin sayısı (itfaiye personeli, polis, jandarma vb.), yangın sırasında telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı adet olarak yazılacak ve bunların toplam olarak maddi zararı ( kesin ise kesinleşmiş miktarı (K ile), kesinleşmemiş ise tahmini miktarı (T ile) ifade edilerek) belirtilecektir.


f) Sütun 7 de; yangın nedeni “elektrik kontağı, LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)-doğal gaz vb., ocak-soba- kalorifer kazanı, baca tutuşması, sigara ve kibrit, akaryakıt, patlayıcı madde, sabotaj, yıldırım… vb.” olarak ayrılan sütunlarda belirtilecektir. Yanma nedeni çizelgede belirtilenlerin dışında ise, diğer başlığı altındaki sütuna yazılarak belirtilecektir.


g) Sütun 8 e; gerekli görülen açıklayıcı bilgiler yazılacaktır.


h) GENEL TOPLAM bölümüne tüm sütunların ayrı ayrı sayısal genel toplamı alınarak yazılacaktır.


i) Çizelge her yıl ARALIK ayı sonu itibariyle tüm belediyelerce düzenlenecek ve ilgili Valiliğe gönderilecektir. Bu çizelgeler İl Sivil Savunma Müdürlüklerince değerlendirilerek İL GENELİ için düzenlenen Örnek-1 çizelge doldurularak takip eden yılın ŞUBAT ayı sonu itibariyle Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ne gönderilecektir.


Örnek-2


Sayfa No :


Sıra No :


YANGIN İHBAR FORMU


1


Yangın İhbarını Verenin


Adı-Soyadı


 


2


Telefon Numarası


 


3


Yangının Çeşidi


 


4


Olay Yerinin Adresi


 


5


Tarih-Saat/Dak.


 


6


Ekibin Çıkış


Tarihi :


Saati :


HABERİN İLETİLDİĞİ BİRİMLER


1


İtfaiye Birim Amirliği


 


2


Şb.Md./Md.Yrd. v.b.


 


3


Polis (155)


 


4


Jandarma (156)


 


5


Elektrik Arıza (186)


 


6


Tıbbi Acil Yardım (112)


 


7


Orman İdaresi (177)


 


8


Doğal gaz (187)


 


Ekibin Dönüş


Tarihi:


Saati:


Bildirimi Alanın


Adı:


Soyadı:


Düzenleyenin


Adı-Soyadı :


Görev Unvanı :


İmzası :


 


 


 


 


 


 


 


                                                                      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Örnek-3


YANGIN RAPORU


Olay Tarihi :


Bildirim Sıra No:


Bildirim Saati :


Tel:


Kayıt Tarihi :


Kayıt No :


Bildirim Alan :


Bildirilen Adres :


Doğru Adres :


Yangın Türü :


Yangın Binada İse :


Yapım Şekli :


Kullanım Şekli :


Yanan Şeyin:


Sahibi :


Kiracı veya Kullanan :


Giden


Ekibin


Amiri :


Araç Sayısı :


Çıkış Saati :


Varış Saati :


Personel Sayısı :


Elektrik Arıza Geliş Saati :


112 Acil Geliş Saati :


Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :


Yardımcı Ekip Gitmişse


Çıkış Saati :


Araç Sayısı :


Personel Sayısı:


Ekip Amirinin Adı-Soyadı :


Olayın Görüldüğü Durum


 


Söndürme Türü


 


Söndürmede Kullanılan söndürücü


Su m3


Köpük Kg.


K.K.T. Kg.


 


 


 


Söndürme Sonundaki Hasar Durumu


 


Yangın Çıkış Nedeni


 


Sigortalı ise


Şirketin Adı:


Bedeli:


Araç Gereç Kaybı


 


Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği


 


Ekibin Dönüşü


Tarih :


Saati :


Varsa


Ölü


Yaralı


GİDEN EKİP : …………………. Grubu ……. Posta


ONAYLAYAN


İtfaiyeci


 


 


Gitmişse Üst Amiri :


Ekip Amiri


…../…../….


İtfaiye Birim Amiri


Halk


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız