English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü


T.C.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

                                                                    BİRİNCİ BÖLÜM                       

                                         Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE – 1

(1)Bu Yönetmeliğin amacı: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev,yetki ve

Sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       

Kapsam:

MADDE- 2

(1)Bu Yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları

İle çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak:

MADDE- 3

(1)Amasra Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 96 sayılı kararı ile oluşturulan İşletme ve

İştirakler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik:5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i

Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

MADDE- 4

(1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Amasra Belediye Başkanlığı’nı.

b) Başkan: Amasra Belediye Başkanı’nı.

c) Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürü’nü.

ç) Müdürlük: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü

d) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü.

e) Yönetmelik: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü   ve Görev ve çalışma Yönetmeliğini  ifade eder.

                                                       İKİNCİ BÖLÜM

                                                          Teşkilat

 

Teşkilat

MADDE- 5

(1)     İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)Müdür

b)Memurlar

 

                                       

c)İşçiler

d)Diğer personel

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

       a) Halk plajı İşletmesi

        b) Otopark işletme şefliği

        c) Sosyal tesisler işletme servisi

        d) Liman işletmesi

        e) Terminal işletmesi

 

                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                               Görev, Yetki, ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE-7

1-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet

Taleplerini, Başkanlık makamına bildirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili

Mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak,Başkanlıkça kurulması

Kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

2-Bu alanlarda gerekli malzeme seçimi, keşif ve metraj çalışmasını yapmak. İhale ve satın

Alma birimi ile koordineli olarak satın alınmasını sağlamak.

3-Başkanlıkça uygun görüldüğünde otopark iş yerinin işletmesini yapmak.Yeni otopark

Yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işletmek.

4-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını

 sağlamak.

5-Ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve

Belediye meclisine sunmak.

6-Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

 

 Müdürlük yetkisi

MADDE- 8

       1-İşletme ve iştirakler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı

Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanlığınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar

çerçevesinde yapmaya yetkilidir.    

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE- 9

1-İşletme ve İştirak Müdürlüğü,Belediye Başkanlığınca verilen bu yönetmelikte tarif

edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve

yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE- 10

1-Belediye Başkanının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak.

2-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

3-Müdürlüğün  yönetiminde tam yetkili kişidir.Müdürlüğün her türlü çalışmalarını

düzenlemek.          

4- Müdürlüğün yıllık performans programının ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlar,

5-Performans hedefleri ve bütçesine göre 1 yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri

gösteren yıllık faaliyet raporunu hazırlar,

 

             6-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,

7-Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

8-İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Amasra Belediyesi Başkanlığı’nın

genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine

getirmek,

9- Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini

etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da

üst makamlara intikal ettirmek,

10- Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

11-Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte

çalıştırır.Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

12-Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içinde yürütülen hizmetlerin

Usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

13-Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,

14-Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir

Bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

15-Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

 

Otopark İşletme Şefliğinin Görevleri

MADDE- 11

1-Açık, yol üstü otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletmek

2-Yeni açılacak olan otoparkların nereye yapılacağının belirlenmesi ve öncelikli olarak  yer

altı ve katlı otoparklar için çalışma yapmak ve önerilerde bulunmak,

3-Şehir içinde kısa süreli parklaşmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklaşmayı ana

arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışma yapmak,

4-İşletilen otoparklarda, otopark ücreti ödeme hususunda görevlilere zorluk çıkaran

sürücülere ait araçları fotoğraf makinesi ile fotoğraflamak, aracın otoparkta ne kadar süre

kaldığını bu cihazla tespit etmek ve bu hususları tutanakla kayıt altına almak, ilgiliye park

ücretini ödemesi için ilgili tutanak ve belgelerle birlikte ihbarname göndermek, sonuç

alınmazsa ilgili araç sahipleri adına yasal işlem başlatmak,

5-Otoparklarda görevli personelin sevk ve idaresini yapmak

 

Belediye Sosyal Tesisler İşletme Servisinin Görevleri

MADDE- 12

1-Belediye Aile Çay Bahçeleri işletme servisinin işletilmesini sağlamak,

2-Belediye Aile Çay Bahçeleri İşletme Servisinin ve diğer kültür salonlarının işletilmesini

Sağlamak,

 3-Sosyal Tesisin ihtiyaçlarını tespit ederek, faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve kaliteli hizmet verilebilmesi         

için gerekli tedbirleri alarak karara bağlar,

4-ilçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak    

amacıyla,kültür merkezleri,gençlik merkezleri,tiyatrolar, gösteri merkezleri,aile eğitim merkezleri gibi  

sosyal tesisleri açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri sağlamak,

Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletme Servisinin Görevleri

MADDE- 13

1-Şehirlerarası otobüs terminalinin işletilmesini yürürlükte bulunan, kanun yönetmelik ve

Diğer mevzuat çerçevesinde yürütür,

2-Şehirlerarası yolculuk yapan otobüs ve turlara yer göstermek,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk Plajı İşletmesi Görevleri

MADDE- 14

1-Halk Plajlarını, ulusal ve uluslar arası mevzuat ve normlara uygun olarak, doğaya zarar

vermeden,herkesin eşit kullanımını, medeni standartlarda; sağlıklı, sportif ve turistik sosyal

alanlar olarak kullanımını sağlamak ve bu hedefe uygun düzenleme yapmak ve bu yönetmeliğin

amacıdır,

2-Plaj sınırları dahilinde hiçbir şekilde halkın rahatsızlık duyacağı yiyecek içecek

satılması, evcil veya sokak hayvanlarının dolaştırılması, çöp ve diğer atıkların toplanması, plaj

içinde iç çamaşırı ve günlük kıyafet ile girilmemesi hususlarının denetiminden sorumlu

olmak,

3-Belediye onaylı özel organizasyonlar hariç, plajda vatandaşı rahatsız edici voleybol, futbol

v.b. oyunlar oynatılmaması ve plajın halk tarafından kullanılmasının hiçbir şekilde

engellenmemesi.Halkın kendi şemsiye ve şenjlonglarını günlük olarak kullanabilmeleri için

kendilerine yer tahsisinin sağlanması,

Liman İşletmesi Görevleri

MADDE-13

1-Amasra Belediyesi Liman İşletme Müdürü, limanın düzenli temiz ve güvenlikli

işletilmesi ve yönetilmesi ile hizmetliler ile hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak

amacıyla aşağıdaki yetkilere sahiptir:

2-Teknelerin liman içerisine giriş, bağlama,konaklama ve liman çıkışlarını düzenlemek,

3-Teknenin yanaşacağı ve bağlanacağı yerleri seçmek, gerekli görüldüğü durumlarda ve

olağanüstü hallerde, yatlara tahsis edilen yanaşma yerlerini değiştirmek ve yatları, kaptan

veya sahipleri limanda bulunmadığı takdirde Amasra Belediyesi Yat Limanında görevli

personel eliyle gerekli ve uygun yerlere çektirmek,

4-Amasra Belediyesi Limanının düzenini, sükûnunu bozan, kamu için tehlike yaratan ve

yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan yat sahiplerini ve kaptanlarını uyarmak, uyarıya

rağmen aynı v.b. davranışlarını sürdüren kişilere ceza tedbirlerini almak, yat ve yat

personeli dışındaki kişileri benzeri davranışları halinde liman alanı dışına çıkarmak, limana

girişlerini yasaklamak, sokmamak ve her türlü hizmet ve faaliyetlerden yararlanmaktan men

etmek yetkisine sahiptir,

5-Kurallara uymayan tekne sahibinin yaptığı geçerli bağlama sözleşmelerini tek taraflı

olarak fesih etmek,bu durumlarda teknenin Amasra Belediyesi Limanı dışına çıkarılması

(Teknenin karaya atılması dahil)için gerekli bütün işlemleri,bedeli tekne sahibinden

tahsil edilmek üzere yerine getirmek,

6- Amasra Belediyesi Limanı içinde sükûn ve güvenliğin sağlanması için gerekli önlemleri

almak ve hizmetleri vermek; gerektiğinde kolluk kuvvetlerini göreve çağırmak,

7-İzne tabi oldukları bu yönetmeliğin diğer maddelerinden belirtilmiş işlemler için yapılan

istemleri incelemek ve uygun gördüğü durumlarda izin vermek,

8-Bu yönetmeliğin öngördüğü görevleri yapmak ve tedbirleri almak,

9-Amasra Belediyesi Liman işletme belgesi kapsamında sağlanan diğer hizmetlerde çalışan

personelin çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemek, bu hizmetler arasında koordinasyonu

sağlamak, uyum sağlayamayanlarla, sakıncalı davranışları görülenleri hizmetten men’i işletme

sorumlusundan istemek,

10-Amasra Belediyesi Limanı içinde, sahibi bilinmeyen ve geçerli bir sözleşmesi olmayan

bir teknenin varlığının belirlenmesi halinde, bu teknenin güvenliği açısından gerektiğinde

karaya alınmasını sağlamak ve sağlanan hizmetin bedelini tekne sahibinin belirlenmesinden

sonra tahsil işlemlerini ikmal etmek, tekne sahibinin belirlenememesi halinde, teknenin

biriken borçlarının tahsili amacıyla gerekli her türlü yasal işlemin Amasra Belediyesi Yat

            Limanı işletmesi tarafından yapılmasını temin için gerekli belgeleri tanzim etmek, dosyayı  İkmal etmek,

            11-Amasra Belediyesi Liman sahasını kirlenmemesi için her türlü tedbirleri almak, tekne Sahibi ve     çalışanlarından her türlü tedbirlerin alınmasını istemek, alınacak tedbirlere, kurallara uyulmasını talep etmek,

           12- Gerekli gördüğü durumlarda, bu yönetmelikte belirlenen yetkilerini kısmen ya da tamamen,şifahi ya da yazılı talimatlarla astlarına devretmek,devrettiği yetkilerin gereğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek.

 

 

 

                                                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                         İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 

Birimler arası işbirliği

MADDE- 14

1-Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

2-Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

 

 

 

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE- 15

1-Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu

kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar: Müdür ve Belediye

Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Vekili’nin imzası ile yürütülür.

 

 

                                                      BEŞİNCİ BÖLÜM

                                 Çeşitli ve son hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Çeşitli ve son hükümler

MADDE- 16

1-Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden

ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler

ile zimmeti altında bulunan eşyaların, bir çizelgeye bağlı olarak, yeni görevliye devir teslimini

yapmaları zorunludur.

2-Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin

hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

                      Yürürlük

                    MADDE- 17

 

                     1-Bu yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Amasra Belediye Meclisi’nde

         kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği ile ilan edildiği tarihte

        yürürlüğe girer.

 

      Yürütme

      MADDE- 18

      1-Bu yönetmelik hükümlerini Amasra Belediye Başkanı yürütür.

                                                             

 

 

 

                                                      


Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız