English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
İçme Suyu Borusu Alım İhalesi


İçme Suyu Borusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

AMASRA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İçme Suyu Borusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:

2010/508596


1- İdarenin

a) Adresi

:

KUM MAHALLESI KÜÇÜK LIMAN CADDESI No:2 74300 AMASRA / BARTIN

b) Telefon ve faks numarası

:

3783151081 - 3783151986

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@amasra.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Amasra/Merkez

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu malların tamamı sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 30 (otuz)takvim günü içinde İdarenin göstereceği yerlerde teslim alınacak,teslim edilecektir.İhale konusu mallar sevk irsaliyesi karşılığında Fen İşleri Müdürlüğünün görevlendireceği personele teslim edilecek,teslim alınacaktır.Sevk irsaliyesi olmayan ihale konusu mallar teslim alınmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kum Mahallesi,Küçük Liman Caddesi No:2 Amasra/Bartın

b) Tarihi ve saati

:

19.10.2010 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki  belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İstekli,imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasra Belediyesi Kat:2 Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasra Belediyesi Kat:2 Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İHALE SONUÇLARI


İHALE SONUÇ İLANI

AMASRA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2010/508596

1) İhale Konusu İşin

a) Adı : İÇME SUYU BORUSU ALIMI (HDPE BORU)

b) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı yer : AMASRA/MERKEZ

d) Başlangıç ve bitiş tarihi : 05.11.2010 – 04.12.2010

2) Sözleşme Bedelinin

a) Karşılanacağı kaynak : BELEDİYE BÜTÇESİ

b) Karşılanacağı kaynağın miktarı : 87.408,00 TL.

 

İÇME SUYU BORUSU ALIMI İŞİ için toplam 4 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 4 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu mal alımı işi Açık İhale Usulü ile 19.10.2010 tarihinde 87.408,00 TL. bedelle SAN.VE TİC.A.Ş. FIRAT PLASTİK KAUÇUK’a ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İHALE SONUÇ İLANI

AMASRA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2010/508596

1) İhale Konusu İşin

a) Adı : İÇME SUYU BORUSU ALIMI (ÇELİK BORU)

b) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı yer : AMASRA/MERKEZ

d) Başlangıç ve bitiş tarihi : 05.11.2010 – 04.12.2010

2) Sözleşme Bedelinin

a) Karşılanacağı kaynak : BELEDİYE BÜTÇESİ

b) Karşılanacağı kaynağın miktarı : 130.506,00 TL.

 

İÇME SUYU BORUSU ALIMI İŞİ için toplam 4 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 4 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu mal alımı işi Açık İhale Usulü ile 19.10.2010 tarihinde 130.506,00 TL. bedelle UFUK BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’a ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız