English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Hizmet Standartları


AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Ruhsat Belgesi

1- Ruhsat Dilekçesi

15 Gün

2- Tapu Fotokopisi,

3- İmar Durum Belgesi,

4- Plan Örneği,

5. Ölçü Krokisi,

6- Aplikasyon Belgesi,

7- Ruhsat Başlangıç ve Bitim Dilekçesi,

8- Fenni Mesul Taahhütnameleri,

9 –Oda Belgeleri,

10- Mimari Projeler,

11- Statik Projeler,

12- Statik Hesaplar,

13-Isı Yalıtım Raporu,

14-Elektrik Tesisatı Projeleri,

15- Zemin Etüt Raporu,

16- Harç Makbuzu,

2

Yapı Kullanma İzin Belgesi

1-İskân Dilekçesi,

15 Gün

2- Fenni Mesul Taahhütnameleri,

3- SGK’dan İlişiksizlik Belgesi,

4- Vergi İlişiksizlik Belgesi,

5- Bina Aplikasyonu,

6- Harç Makbuzu,

3

İmar Durum Belgesi

1-Dilekçe,

7 Gün

2-Tapu Fotokopisi,

3-Harç Makbuzu,

4

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

10 Gün

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  4 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketlerden)

9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi,

10- İtfaiye Raporu,

11-İkametgâh,

12- Müzik Yayını Yapan İşyerlerinde Gürültü Ölçüm Raporu,

13-Kat Maliklerinden İzin Onayı,

14- Mülkiyet Belgesi,

15- Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Doktor Raporu,

16-Adli Sicil belgesi,

17- Bitkisel atık yağ sözleşmesi,

18-Karayolu izin belgesi,

19-Emisyon izinine tabi olanlardan analiz raporu,

20- Deşarj izinine tabi ise analiz raporu,

21-Mesul müdürlük belgesi,

5

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

1Gün

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

6

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1- Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı,

30 Gün

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

3- Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı Yazısı,

4- Tapu Sicil Müdürlüğünden Alınan Taşınmaz Mal Kaydı Yazısı,

5- Muhtarlıktan Alınan Fakirlik Belgesi,

6- Belediyeden Alınan Emlak kaydı

7

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

1Gün

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

8

İhale işlemleri

2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7 Gün

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4-Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5-Noter tasdikli imza beyannamesi,

6-Ticaret Sicil Gazetesi,

7-Noter tasdikli imza sirküleri,

8-İş ortaklığı beyannamesi,

9-Teklif mektubu,

10-Geçici teminat mektubu,

11-Kesin teminat mektubu,

12-Banka referans mektubu,

13-İş deneyim belgeleri,

14-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

15- Anahtar Teknik personel listesi ve beyannamesi,

16- Ortaklık durum belgesi,

9

Gelir tahsili işlemleri

1-Nüfus Cüzdanı

20 Dakika

2-Adres Beyanı

10

Giderlerin ödenmesi

1- Fatura, Harcama Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu,

30 Gün

2- 4734 sayılı Kanunun 22 D Maddesi Gereğince Belediyeden Alınan Teklif Mektubu

11

Ölçü ve ayar işleri

1-Beyanname,

30 Dakika

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Kimlik Fotokopisi,

10 Gün

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  4 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü (Şirketlerden)

9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi,

10- İtfaiye Raporu,

11-İkametgâh,

12- Müzik Yayını Yapan İşyerlerinde Gürültü Ölçüm Raporu,

13-Kat Maliklerinden İzin Onayı,

14- Mülkiyet Belgesi,

15- Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Doktor Raporu,

16-İşyeri Yerleşim Planı,

17-ÇED raporu (Gerekli işyerlerinde)

18-Emisyon izinine tabi olanlardan analiz raporu,

19- Deşarj izinine tabi ise analiz raporu,

20-Mesul müdürlük belgesi,

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi,

5 Gün

2- Gürültü Ölçüm Raporu,

3- 3 Adet Fotoğraf,

4- Kimlik Fotokopisi,

14

Yangın Raporu

1-Dilekçe

2 Gün

2- Yangın Tüpü Faturası,

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim : Nihan EROL

Unvan : Yazı İşleri Müdür Vk.

Adres : Belediye Başkanlığı

Tel : 0378 315 1081

Faks : 0378 315 1986

E-Posta : yaziisleri@amasra.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Özel Kalem

İsim : Zülkar ÖZTÜRK

Unvan : Başkan Özel Kalemi 

Adres : Belediye Başkanlığı

Tel : 0378 315 1081

Faks : 0378 315 1986

E-Posta : ozelkalem@amasra.bel.tr
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız