English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Haziran Ayı Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 04/06/2015

Karar Numarası : 76     

 Dönem : 2015 / 6

 

Birleşim : 10            

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

ZAFER MEZGEL

 

KARAR ÖZÜ

 

 

GÜMRÜK KONTROL BİNASI YAPIMI İŞİ İÇİN MUHTELİF MALZEME ALIMI İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş.'DEN KREDİ KULLANILMASI.

 

KARAR

 

   Başkanlık Makamı'nın 22/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 328 sayılı yazılarına istinaden;

   Gümrük Kontrol Binası Yapımı İşi için muhtelif malzeme alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den 260.000.-(İkiyüzaltmışbin)TL kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve % 100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacakların İller Bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız M.Emin TİMUR'un yetkili kılınmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                       KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                       Yurdanur TOPÇU             Fahrettin AKYÜZ

Belediye Başkanı                                             1.Yedek Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 04/06/2015

Karar Numarası : 77     

 Dönem : 2015 / 6

 

Birleşim : 10            

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

ZAFER MEZGEL

 

KARAR ÖZÜ

 

 

PLAN İTİRAZ DİLEKÇELERİ.

 

KARAR

 

 

Başkanlık Makamının 25/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 422 sayılı yazılarında" PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ve PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarih ve 21 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılan 331 ada 3-4-6 nolu,208 ada 4-5-8 nolu,308 ada 1 nolu,307 ada 1-2 nolu parsellerin bulunduğu paftaların ilanına müteakip yapılan itirazlar İmar Komisyonunca değerlendirilmiştir.Belediye Meclisinin 02/04/2015 tarih ve 50 sayılı kararına göre; 208 ada 5 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alandaki itirazlar kabul edilmiş olup,ilgili parsellerin bulunduğu paftalar 15/04/2015-15/05/2015 tarihleri arasında Belediyemiz İlan panosunda ve internet sitesinde 30 (otuz) gün boyunca yayımlanmıştır.Belediye Meclisinin 02/04/2015 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile onaylanarak askıya çıkartılan 208 ada 5 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu Revizyon İmar Planı Değişikliği yapılan pafta hakkındaki itirazlar için Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliği'nin 33.madde 5.Fıkrasında belirtilen;"İtirazlar askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde ilgili idare mercii tarafından karara bağlanarak kesinleşir" hükmünün göz önünde bulundurularak Belediyemize gelen itiraz dilekçelerinin görüşülüp,plan itiraz dilekçeleri ile ilgili gerekli kararın alınması" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;

  Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                     KATİP                       KATİP

M.Emin TİMUR                       Yurdanur TOPÇU             Fahrettin AKYÜZ

Belediye Başkanı                                              1.Yedek Katip Üye

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 04/06/2015

Karar Numarası : 78     

 Dönem : 2015 / 6

 

Birleşim : 10            

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

ZAFER MEZGEL

 

KARAR ÖZÜ

 

KALEŞAH MAHALLESİ,MEYDAN MEVKİİNDE YER ALAN TAPUDA 209 ADA 10 NOLU PARSELİN BİTİŞİĞİNDE YER ALAN 58,05 M2 LİK ALAN.

 

KARAR

      Başkanlık Makamının 26/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Başkanlık Makamının (Özel Kalem) aynı tarih ve 1271 sayılı yazılarında " 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesinde "Belediye veya Valilik kendi malı olan veya İmar Planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla,istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçalar,bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak,gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse,şüyulandırılıp satmak suretiyle İmar Planına uygunluğunu temin eder.Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları Kamu yararı Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye Belediye ve Valilik yetkilidir.Ayrıca Belediye ve Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde Belediye ve Valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya,ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyunun izalesi suretiyle sattırmaya  yetkilidir."denmektedir.İlgili hüküm gereğince parsel sahipleri tarafından,parsellerinin bitişiğinde yer alan ve müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan parçaların satışı talep edilmekte ve bu talepler 5393 sayılı Belediye kanunu hükümleri gereği Belediye Meclisine sunulmaktadır.Belediye Meclisine sunulan bu talepler ile ilgili genel olarak Belediye Meclisinden uygunluk kararı alınmakta ve Belediyemizce bedel taktiri suretiyle satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.Ancak İlçemiz Kaleşah Mahallesi,Meydan Mevkiinde yer alan tapuda  209 ada 10 nolu parselin bitişiğinde yer alan ve müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan 58,05 m2 lik alan için 02/04/2015 tarihli Meclis Toplantısında İmar Komisyon raporu doğrultusunda satışın uygun olmadığına oyçokluğu ile karar verilmiştir.(48 nolu karar) Müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan bir adanın bitişik parsel sahibine satışının uygun olmadığı yönünde alınan bu karar Amasra Belediye Meclisi tarafından daha önce alınan kararlar ile çeliştiğinden,hak,hukuk,adalet kuralları ile T.C Anayasasının Eşitlik İlkesine aykırı olduğundan tekrar Belediye Meclisince görüşülmesi" talebine istinaden;

       Konu ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyesi Recep IŞIK (KABUL),Meclis Üyeleri Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Tayla BİLKİ,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ,Yaşar DENİZCİER (RED), 2 KABUL,7 RED oyu ile 209 ada,10 nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyesinde (a) ile gösterilen 58,05 m2'lik kısmın satışının uygun olmadığına, Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                     KATİP                       KATİP

M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU              Fahrettin AKYÜZ   

Belediye Başkanı                                             1.Yedek katip Üye

 

 

 

 

  T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 04/06/2015

Karar Numarası : 79     

 Dönem : 2015 / 6

 

Birleşim : 10            

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

ZAFER MEZGEL

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       123,40 M2 LİK OTOPARK ALANI.

 

KARAR

 

 

        Başkanlık Makamının 01/06/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 153 sayılı yazılarında " Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kira süresi  24/07/2015 tarihinde sona erecek olan İlçemiz Kum Mahallesi,Küçük Liman caddesinde Belediyemiz hizmet binası yanında bulunan 123,40 m2 lik Otopark Alanının tekrar kiraya verilip, verilemeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ve de  6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

        1- OTOPARK ALANI: Kira süresinin 25/07/2015-24/07/2016 tarihleri arası 1 yıl uzatılmasına,Yıllık kira bedelinin % 6,36 oranında artırılarak 12.337,12.-TL olarak belirlenmesine,

        2- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

        3- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine,

        4- Karardan birer suretinin,Mali Hizmetler Müdürlüğüne,kiracılarımıza ve Belediye Avukatına gönderilmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.           

 

       

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı                   Katip                     Katip

M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU             Fahrettin AKYÜZ

Belediye Başkanı                                               1.Yedek Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 04/06/2015

Karar Numarası : 80     

 Dönem : 2015 / 6

 

Birleşim : 10            

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

ZAFER MEZGEL

 

KARAR ÖZÜ

 

 

     TEMMUZ-2015 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI VE GÜN SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR

 

 

      Başkanlık Makamının 29/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 1333 sayılı "Temmuz-2015 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği, Temmuz-2015 ayı meclis toplantısının 02 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                    KATİP

 M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU           Fahrettin AKYÜZ      

 Belediye Başkanı                                             1.Yedek Katip Üye

                                     

 

 

 

Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız