English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Disiplin Amirliği Tip Yönetmeliği


AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ TİP YÖNETMELİĞİ

 AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ 

TİP YÖNETMELİĞİ

 

........................İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

........................Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

      Amasra      Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

            ........................Bağlı Kuruluşlar Disiplin Amirleri Yönetmeliği

………………Birliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

........................İl Özel İdaresinde

........................Büyükşehir Belediyesinde

       Amasra     Belediyesinde

            ........................Bağlı Kuruluşlarda

………………Birliğinde

görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,

........................İl Özel İdaresinde

........................Büyükşehir Belediyesinde

       Amasra     Belediyesinde

            ........................Bağlı Kuruluşlarda

………………Birliğinde

görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

 

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik,

........................ İl Genel Meclisi

........................ Büyükşehir Belediye Meclisi

      Amasra      Belediye Meclisi

            ........................ Birlik Meclisi

kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği,

........................ Valisi

........................ Büyükşehir Belediye Başkanı

        Amasra    Belediye Başkanı

            ........................ Birlik Başkanı yürütür.

EK-4

 BELEDİYE DİSİPLİN AMİRLERİ

 

ÜNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

BİR ÜST DİSİPLİN AMİRİ

 

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

BİRİM MÜDÜRLERİ  (*)

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

SİVİL SAVUNMA UZMANI (**)

BELEDİYE BAŞKANI

VALİ

 

MÜFETTİŞ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN
MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM AMİRLERİ

(***)   (****)   (*****)

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

ŞEF

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

DİĞER MEMURLAR

BİRİM AMİRİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

DİĞER MEMURLAR

(******)

BİRİM AMİRİ

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

(*) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri arasında yer alan diğer Müdürler (B,C,D ve F1Grupları) Kadro Unvanları Listesinde unvan olarak öngörülmeyen ancak mevcutta dolu olan müdürlük kadroları için de dolu olarak mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde Şube Müdürlüklerine yer verilmemiş olup ancak mevcutta dolu olan şube müdürü kadroları için de dolu halde mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

(**)Belediyelerinde sivil savunma uzmanı olan ilçelerde vali yerine kaymakam bir üst disiplin amiridir.

 

(***) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri arasında yer alan İdari ve Teknik Personel Kadro Unvanları Listelerinde unvan olarak öngörülmeyen ancak mevcutta dolu olan başkatip, sayman, muhasip ve fen memuru kadrolarında görev yapanların da birim amiri olmaları ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde birim müdürlerinin de öngörülmüş olması durumunda söz konusu kadrolar dolu halde mevcut oldukları müddetçe ilgili sütundaki açıklama doğrultusunda şayet birim müdürü öngörülmemiş ise bu sütunun bir alt sütununda yazılı olduğu üzere disiplin amiri Belediye Başkanı olarak belirlenmek suretiyle işlem yapılacaktır.

 

(****) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız