English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Çelik Konstrüksiyon ve Çatı Kaplama Malzemesi Alımı (Sonuçlandı)


ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İHALE İLANI

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI

AMASRA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/18400

1-İdarenin

a) Adresi :

KUM MAHALLESİ KÜÇÜK LİMAN CADDESİ 2 74300 AMASRA/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası : 3783151081 - 3783151986

c) Elektronik Posta Adresi :  fenisleri@amasra.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri  : Kum Mahallesi Küçük Liman Caddesi No:2 Amasra Belediye Başkanlığı yanında bulunan açık pazaryerine,

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) gün içinde, yüklenici alıma ilişkin tüm malların teslim ve montajını tamamlayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :

Kum Mahallesi Küçük Liman Caddesi No:2 Amasra / BARTIN

b) Tarihi ve saati : 08.03.2013 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

A) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

B)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

C)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

D)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Çatı Kaplamaları için TS EN 1013-2

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Amasra Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasra Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İHALE DÖKÜMANLARI


İHALE SONUÇ İLANI

AMASRA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2013/18400

1) İhale Konusu İşin

a) Adı : ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı yer : Kum Mahallesi Küçük Liman Caddesi No:2 Amasra Belediye Başkanlığı yanında bulunan açık pazaryerine,

d) Başlangıç ve bitiş tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) gün içinde, yüklenici alıma ilişkin tüm malların teslim ve montajını tamamlayacaktır. (25.03.2013-25.05.2013)

2) Sözleşme Bedelinin

a) Karşılanacağı kaynak : BELEDİYE BÜTÇESİ

b) Karşılanacağı kaynağın miktarı : 111.083,05 TL.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI İşi için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu mal alımı işi Açık İhale Usulü ile 22.03.2013 tarihinde 111.083,05 TL. bedelle NİKON MÜHENDİSLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’ ne ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız