English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Bartın Valiliği İç Hizmet Genelgesi


Konu : Bartın İlinde Hizmetlerin Yürütülmesinde Uyulması Gerekli Esaslar (Devamlı İç Genelge)

T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.74.04.00-529-4698 12/10/2012

Konu : Bartın İlinde Hizmetlerin Yürütülmesinde Uyulması Gerekli Esaslar (Devamlı İç Genelge)


Bartın İlinde; kamu hizmetinin etkinlik, verimlilik, adalet ve eşitlikle vatandaşlarımıza sunmak, vatandaşın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bilgi ve iş akışını kolaylaştırmak, personelin performansını arttırmak, daha etkin bir kamu hizmeti ve daha koordineli bir çalışma düzeni sağlamak, bürokratik işlemlerin zaman ve kaynak israfına yol açması nedeniyle vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçilmesi hizmetlerinin yürütülmesi konularında titizlikle uyulması gereken esaslar aşağıda sunulmuştur.

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMU VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hız, kalite, verimlilik ve etkinlik sağlanmalıdır.

Kamu hizmetlerinin sunumunda 31.07.2005 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan” Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

Kamu hizmetlerinin başvuru yapılan kurumun ilk kademesinde sunulması ve sonuçlandırılması esas olacaktır.

Kurumlar kamu hizmetinin sunumunda, edevlet uygulamaları çerçevesinde, gerekli çalışmaları yapacak, vatandaşları bilgilendirici uygulamaları süratle hayata geçirecektir.

Kurumlar oluşturdukları hizmet standartları tablolarını güncel halde bulunduracak ve vatandaşların ulaşımını sağlamak üzere internet sayfaları ile kurum panolarında duyurulmasını sağlayacaklardır.

Özürlülerin kamu hizmetlerine kolayca ulaşımı için, fiziksel ulaşılabilirliğin sağlanması başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır.

Ödenek gerektiren hususlarda süratle ödenek istenecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kamu İdarecileri yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetlerini yerine getirirken hizmetin; konulan kurallara uygun olarak işlemesini sağlamak, ayrıca işleyip, işlemediğini de sürekli olarak


Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.

Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:3 74100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ÇELİK

Telefon: (378)227 52 81 Faks: (378)227 12 00

eposta:  ozelkalem@bartin.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.


Kamu personellerinin de, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği ödevleri yerine getirmek, yapılmasını zorunlu kıldığı hususları yapmak, yasakladığı işleri de yapmamakla yükümlüdürler.

Ancak mevzuatın uygulanmasında, ilgili mevzuat hükmünün salt lafzi anlamına bağlı kalınmayacak, ilgili mevzuat hükmünün tümü ve amacı dikkate alınarak yorumlanması sureti ile uygulanması, bu surette mevzuat hükümlerinin zaman ve vatandaşların ihtiyaçları dikkate alınarak hayata geçirilmesi esastır.

Mevzuat hizmetin yapılmaması ve ortada kalması şeklinde yorumlanmayacaktır. Yürütülen bütün iş ve işlemlerle ilgili süreçler gözden geçirilmeli, gereksiz işlemler elenmeli, iş akışı basitleştirilmeli, iş tanımlamaları her personelin işini aksatmadan görmesini sağlayacak açıklıkta

ve ayrıntıda yapılmalıdır. İdarenin yürütmekle görevli olduğu bir hizmetin işleyişindeki aksaklık veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuruna dolayısıyla, hizmetin kötü ya da geç işlemesine veya hiç işlememesine meydan verilmemelidir.

Bu nedenlerle; İlimizdeki hizmetlerin yerine getirilip yürütümünde kamu menfaati ve hizmet gereklilikleri içinde yukarıda değinilen hususlara riayet esas olacaktır.

KAMU GÖREVLİLERİ – VATANDAŞ İLİŞKİLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlileri vatandaşlara karşı sorumlu olduğu anlayışı içerisinde olmalıdır. Hizmetleri sırasında vatandaşa karşı; güler yüzlü, saygılı ve

adaletli davranılacak, süratli ve işi tamamlayıcı bir bakış açısıyla sorunlara yaklaşacak, müracaat

sahibinin haklı talebine tatmin edici cevaplar verilecek, alçak gönüllü

olunacaktır.

Kamu görevlileri ile vatandaş arasındaki etkili ve verimli bir iletişim ortamının oluşturulması,

kamu hizmetlerinde de verimlilik artışına neden olacaktır.

Kamu görevlilerinden iyi davranış ve ilgi beklemek her vatandaşımızın anayasal hakkıdır.

Vatandaşlarımızın iş ve işlemleri, sorunları, şikayetleri ve dilekleriyle ilgilenmek, işlem süreçlerini takip

etmek ve yerine getirmek kamu görevlisinin görevlerindendir.

Vatandaşın işinin ilk başvurduğu kuruluşta çözümlenmesi, talep edilen hizmet kurumun kendi iş

ve işlemleri dışında ise ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirilmesi esastır.

Kamu görevlileri hizmetlerin sunumunda tüm vatandaşlarımıza kanun önünde eşitlik ilkesine

uygun olarak eşit ve adil davranılmasını sağlanacak, eğitici ve yol gösterici olunacak, imtiyaz

tanınmaksızın, ayırım gözetilmeksizin, dairelerdeki iş akışı çabuklaştırılacak, aksamalara yol açan

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA

ile imzalanmıştır.

Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:3 74100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ÇELİK

Telefon: (378)227 52 81 Faks: (378)227 12 00

eposta:

ozelkalem@bartin.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

sorunlara çözümler bulunacak ve amirleri aşan sorunlar öncelikle ilgili Vali Yardımcısına, gerek

duyulduğu takdirde ilgili Vali Yardımcısı tarafından Vali'ye getirilecektir.

Çalışma mekanında ziyaret uygulaması zaman israfı ve verimlilik düşüklüğüne yol açtığından,

z i y a r e t u y g u l a m a l a r ı n d a z a m a n v e m e k a n s ı n ı r l a m a s ı n a

gidilecektir.

Vatandaşların hizmetlerle ilgili olarak başvuruda bulunacağı sırada kullanabileceği mümkün

olan her işlem için Standart Başvuru Formları oluşturulacaktır. İşlem sonuçlarından vatandaş

bilgilendirilecektir.

Sunulan hizmetin vatandaş ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olması için periyodik olarak

anket ve analiz çalışması yapılacak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda sunulan hizmetlere ilişkin süreç

ve yöntemler sürekli gözden geçirilecektir.

ÇALIŞMA DÜZENİ

Hizmetlerin yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlükleri zaman geçirmeden bir sonuca

ulaştırılması, her konuya dürüst ve tarafsız olarak yaklaşmak ve vatandaşla kamu görevlilerinin iki

yönlü iletişim içinde olmaları kamuoyunda olumlu ve kalıcı bir imajın oluşmasını sağlayacaktır.

Geleneksel olarak devletine bağlı olan vatandaşlarımızın güvenini sarsacak davranışlardan

kesinlikle kaçınılacaktır.

Mümkün olduğu taktirde, yoğunluk olan kurum ve kuruluşlarda elektronik numaratör sistemi

oluşturulacaktır.

Her düzeydeki yönetici, kamunun olumlu imajı üstün bir gayret içerisinde olmalıdır. Yönetim

sistemi kendisini kendi kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıya kavuşturmalıdır.

KAMU BİNALARININ TERTİP VE TEMİZLİĞİ

Kamu kurumlarındaki tüm büro ve bölümlerin her zaman itinalı ve düzenli olacak ve

yöneticiler bu konularda gerekli denetimleri yapacaklardır.

Kurum içinde iş takibini kolaylaştırmak için yerleştirilmiş olan yön levhaları kurum için bir

ölçüdür. Bu hususların temini bakımından resmi dairelerdeki; kirlilik, dağınıklık son bulacak, binaların

çevresi temiz tutulacak, merdiven ve koridorlar ve tuvaletler temiz olacaktır.

Kurumlar, mimarisi, temizliği, dizaynı, fiziki durumu, biçimi, cephesi, dış aydınlatılması, tabelası

logoları ile taşıma araçları, otopark alanlarının durumu, kullandığı araç ve gereçleri bakımından hizmete

hazır halde bulunacaktır.

Bu konularda kurumlarda bir amir tayin edilecek, hizmetin sürekliliği bu amirce sağlanacak ve

sürekli denetlenecektir.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA

ile imzalanmıştır.

Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:3 74100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ÇELİK

Telefon: (378)227 52 81 Faks: (378)227 12 00

eposta:

ozelkalem@bartin.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

Binaların bakım ve onarımı için mevcut ödenekler yetersiz ise, ödenek temininin sağlanması

için de gerekli gayret gösterilecektir.

DİSİPLİN

Disiplin; karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı olarak tesis edilmesi gereken bir olgudur.

Her birimde çalışanlar arasında, aynı zamanda amir ve çalışanlar arasında iş disiplini

sağlanacaktır.

Amirler, çalışanların görevlerinin yerine getiriliş standartlarını ve şekillerini vatandaşın rahatı ve

ihtiyaçları doğrultusunda sistematize edilmesini sağlayacaktır.

Her amir, disiplini temin ve devam ettirmekle görevlidir. Alınan emir mevzuat çerçevesinde

yapılacak, verilen emir yaptırılacaktır.

Meslek ve görgü kurallarına uyulacaktır.

ÇALIŞMA SAATLERİNE UYUM

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri çalışanlarının mesai saatlerine uygun çalışmalarını

sağlayacak, işe geç gelme ve işten erken ayrılma önlenecek ve bu konuda gerekli denetlemeleri

yapacaklardır. Gerekli hassasiyeti göstermeyen görevliler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Vali Yardımcıları kendilerine bağlı daireleri çalışma saatlerine gösterilen riayet açısından da

sıklıkla denetleyecektir.

Mesai saatinin bitmesine rağmen bekleyen vatandaşın işinin görülmesine devam edilecek,

hizmetin görülmesinde aksamaya meydan verilmeyecektir.

YETKİ DEVRİ

Yetki devri yöneticinin sahip olduğu yetkilerin bir bölümünü astlarına devretmesidir.

Yöneticilerin her işi kendilerinin yapması mümkün olmadığından yetki devri yapılan astlara belli sınırlar

içerisinde özgürce hareket edebilme ve sorunları çözüme kavuşturma inisiyatifi verilmelidir.

Yetki devrinde hangi yetkilerin devredildiği açıkça ve yazılı olarak belirtilmeli, yasal olarak

devri mümkün olmayanlar yetkilerin devrinden kaçınılmalıdır.

Çalışanlar, görevleriyle ilgili yetkilerini ve sorunlarını iyi bilmeli ve uygulamalıdır.

Verilen yetki, yetkiyi devreden açısından tüm sorumluluğun da devredilmesi anlamına

gelmediğinden zaman zaman bilgi alınmalı ve denetim yapılmalıdır.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA

ile imzalanmıştır.

Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:3 74100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ÇELİK

Telefon: (378)227 52 81 Faks: (378)227 12 00

eposta:

ozelkalem@bartin.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

TOPLANTI YÖNETİMİ

Toplantılar, yöneticinin iş ortamına özgü günlük araçlardan olup, bilgi alışverişinde bulunma ya

da problemleri belirleme, çözme, karar alma ana işlevlerine bağlı olarak yapılmaktadır.

Pek çok kişiye kısa zamanda bilgi aktarmak, bir karar almak, aynı anda bilgilendirilip, koordinasyon

içinde çalışmak, aynı konu ile ilgili farklı görüşlere ihtiyaç duymak, belirli bir durumda görevin yerine

getirilmesi için işbirliği yapmak veya gereken bilgi ve deneyimin tek bir kişinin kafasında bulunmadığı,

birçok insanın deneyim ve bilgisinin bir araya getirilmesinin gerekmesi hallerinde toplantı yapılacaktır.

Toplantılar sıradan ve zaman israfına yol açan bir etken durumuna sokulmayacaktır.

Toplantıya katılanların ön hazırlık yapması bakımından, gereken bilgi ve

malzemelerin erken bir tarihte ellerine geçmesi sağlanacaktır.

Toplantı tutanaklarında gerekli hallerde kimin, neyi, ne zaman yapmayı taahhüt ettiği açık

olarak ortaya konulacaktır.

Valilikte yapılacak toplantı ve görüşmelerde kurum ve kuruluşların birinci derecede

yetkilisinin katılması asıl olacaktır. Gerekmesi halinde teknik personel bulundurulacaktır. Bu

konuda takım çalışmasını güçleştirecek tutum ve davranışlardan kaçınılacaktır.

Kurumların yapacağı toplantılarda ilgili Vali Yardımcısı bulunacaktır.

Kanunen gizlilik özelliği bulunmayan bütün toplantıları, halkın katılımı ve izlemesine imkan

vermek üzere, katılma ve izlemeye uygun fiziksel mekanlarda gerçekleştirilecek ve bu toplantılar

önceden halka duyurulacaktır.

Toplantı sonuçları ve alınan kararlar halka ilan edilecek ve isteyenlerin istifadesine sunulmak

üzere basılı olarak sunulacaktır.

Kanunen gizlilik özelliği bulunanlar hariç, vatandaşların hizmetlerle ilgili tüm bilgi ve belgelere

ulaşabilmesi sağlanacak, bu amaçla internet teknolojisinden azami ölçüde faydalanılacaktır.

ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman geri kazanılamayan tek kaynak olduğundan, zamanın yönetilmesi çalışanlar ile kurum

ve kuruluşlar için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Zamanı etkili ve verimli şekilde kullanabilmek, zaman planlamasını en iyi şekilde yapmak iş ve

işlemlerin akışını hızlandıracak, aynı zamanda bu durum kamu görevlileri, yöneticileri ve vatandaşlar

açısından da memnuniyet sağlayacaktır.

Bu nedenle;

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA

ile imzalanmıştır.

Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:3 74100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ÇELİK

Telefon: (378)227 52 81 Faks: (378)227 12 00

eposta:

ozelkalem@bartin.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

Devlet daireleri boş zaman geçirilen, sohbet yerleri haline getirilmeyecek, zaman israfına ve

verim düşüklüğüne fırsat verilmeyecek, mesainin her dakikası kamu hizmetine tahsis edilecektir.

Verimsiz toplantılar, geziler, işleri sürünceme de bırakma, ağırdan alma önlenecek, telaşın

doğurduğu sorunlara meydan verilmeyecektir.

Yapılması, hiçbir sonuç getirmeden yalnızca zaman israfına yol açan işlemler belirlenecek ve

bunlar bertaraf edilecektir.

Çalışmalarda sistemli, programlı ve titiz olunacaktır.

Kamu görevlileri, kendilerinin israf ettikleri zamanın hizmet ettikleri diğer insanların zamanı

olduğunu unutmayacaklardır.

PLANLAMA

Planlama; bir amacı gerçekleştirmek için en iyi hareket şeklini seçme ve geliştirme niteliği

taşıyan bilinçli bir süreçtir.

Plansız bir yönetimden söz etmek de imkânsızdır. Her konuda, planlama yapılarak, zaman ve

emeğin boşa harcanması azaltılacaktır.

Kurumlardaki tüm faaliyetler planlanacak, planlamada görevin yapılmasını sağlayacak hareket

tarzları iyi tanımlanacak, en uygun maliyetli olanlar seçilecektir. Kamu görevlileri yeni yöntemleri

kullanmayı gerektiren değişimlere açık olacaktır.

Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler yürüttükleri

kamu hizmetlerinin sunumu ve personelin performansını geliştirmek için, vatandaşların beklenti ve

ihtiyaçlarını da dikkate alarak ve katılımcı bir anlayışla hedeflerini belirleyecek ve bu hedefleri

gerçekleştirmek üzere “stratejik planlar” yapacaklardır. Belirlenen stratejiler “eylem planları” na

dönüştürülerek uygulamaya konulacaktır.

Planların etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve yenilenebilmesi için, birimler içerisinde yukarıdan

aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru karşılıklı bilgi akışını süratli ve etkin bir şekilde sağlayacak bir

iletişim sistemi oluşturulacaktır.

İNOVASYON (YENİLEŞİM)

Yenileşim (İnovasyon); yeni fikirlerin (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara

dönüşme sürecidir.

Yenileşim, keşfedilmemiş olanı icat etmeyi değil; değer yaratma yollarını keşfetmeyi hedefler.

Üretkenliği artıran en önemli araç inovasyondur.

Gelişmiş Ülkelerin tamamı ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı yenileşimi önemli bir

araç olarak görmekte ve diğer tüm araçlarını kapsayacak şekilde tasarlamaktadır.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA

ile imzalanmıştır.

Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:3 74100 Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ÇELİK

Telefon: (378)227 52 81 Faks: (378)227 12 00

eposta:

ozelkalem@bartin.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr

Kamu kurum ve kuruluşları yenilikçiliği (inovasyon) kurum kültürü olarak benimseyecek ve

yenilikçi hizmetleri / uygulamaları sürekli yapabilme yeteneği kazanacaklardır.

Yönetim sisteminin kendisini, kendi kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıya kavuşturmak ve

çalışanları performanslarını sürekli geliştirmek, yeteneklerini yönetime ve hizmetlere yansıtmak oldukça

önemlidir.

İL İDARESİ VE KOORDİNASYON

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununda; İl İdaresi başlığı kapsamında (m.326/

35)

; İl Memurlarının

Tayin Usulü (m.68),

Valilerin Hukuki Durumları, Görev ve Yetkileri (m.912),

Valilerin Teftiş ve

Denetleme Yetkileri (m.1320),

Vali ile İl İdare Şube Başkanlarının Münasebetleri (m.2125),

Valilerin Devir ve Teftiş Yetkileri (m.26) esaslara bağlanmıştır.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun;

4.maddesi gereğince, bu maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat dışında kalan

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre İllerde lüzumu kadar bulunan teşkilatı ve bu teşkilatın her

birinin başında bulunan il idare şube başkanları ile bunların emri altında çalışan İlin ikinci derecede

memurları il genel idaresinin başı ve mercii olan Valinin emri altında çalışmaktadır.

9.maddesi gereğince
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız