English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 46

KARAR ÖZÜ: 1 ADET TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK PEYZAJ MİMARI PERSONELİMİZİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 21/04/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 303 sayılı yazılarında "5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği Belediyemizin 11/01/2017 tarih ve 75 sayılı Personel İstihdam İzni ile ilgili yazısına cevaben İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 05/04/2017 tarih ve 8557 sayılı onay yazısı ile Belediyemize 1 adet personel istihdam izni verilmiştir. Belediyemiz ilgili birimlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet peyzaj mimarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Belediyemiz norm kadrosunda mevcut boş 5. dereceli peyzaj mimarı kadrosuna karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak 1 adet peyzaj mimarı çalıştırılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03/01/2017 tarih ve 66 sayılı Genelge doğrultusunda ödenecek ücretin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi" talebine istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede:

     5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği, Maliye Bakanlığı-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03/01/2017 tarih ve 66 nolu sayılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili genelgesi doğrultusunda;

     -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak Sözleşmeli Peyzaj Mimarına aylık net 3.059,04.-TL, ücret ödenmesine, sözleşmeli personelimizle yapılacak olan sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.           

                                                                                       

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 47

KARAR ÖZÜ: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI (İLAVE-REVİZE) YAPIMI TALEBİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 27/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 262 sayılı yazılarında "Amasra ilçemiz sınırları içerisinde Kum, Boztepe ve Fatih Mahalleri ile Bedesten Mevkii ve çevresi Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.09.2007 tarih ve 674 sayılı kararı ile Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bahse konu kurul kararı ile Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ilan edilen 97,00 hektarlık alanda Koruma Amaçlı İmar Planı Revizesi yapılmak üzere 14.02.2008 gün ve 21 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. 09.03.2010 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile de ihale çalışmalarına başlanılmıştır. Daha sonra Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarımız içerisinde uygulama imar planlarının bir kısmı 18.05.2013 tarih ve 905 sayılı kurul kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Ancak söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planımız bugüne kadar çeşitli sebepler ile tamamlanamamıştır. Bu durum Belediyemiz imar uygulamalarında ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Ayrıca söz konusu meri imar planı uygulama sürecini tamamlamış olup; gerek kullanıcıların gerek yerel yönetimin gerekse de kentin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş; bununla birlikte günün değişen koşulları çerçevesinde planın uygulama süreci uygulamayı neredeyse imkânsız hale getirecek sorunlar nedeniyle tıkanma noktasına gelmiştir. Bu nedenle meri imar planı üzerinde revizyona gidilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Ayrıca 2013 yılında ilave edilen arkeolojik sit alanlarında ise imar planı bulunmamakta ve bu alanların da ivedilikle imar planına konu edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda; Koruma Amaçlı İmar Planı İlave-Revize çalışmalarının; 3386 ve 5226  sayılı Kanunlar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik çerçevesinde 19/01/2010 tarihinde onaylanmış halihazır haritalarla uyumlu olarak sayısallaştırılmış kadastral sınırlarda dikkate alınarak, kültürel ve tarihi değerlerimizin tahribata uğramaması, sit alanları ile imar hakları kısıtlanan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili yönetmelik çerçevesinde Koruma Amaçlı İmar Planı İlave-Revize çalışmalarının başlatılması hususunun; Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi" talebine istinaden, konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 06/04/2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, İmar Komisyonca hazırlanan 12/04/2017 tarih ve 4 sayılı rapor doğrultusunda;

Yapılan incelemelerinde; Amasra ilçemiz sınırları içerisinde Kum, Boztepe ve Fatih Mahalleri ile Bedesten Mevkii ve çevresinde Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.09.2007 tarih ve 674 sayılı kararı ile Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescil edildiği, bahse konu kurul kararı ile Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ilan edilen 97,00 hektarlık alanda Koruma Amaçlı İmar Planı Revizesi yapılmak üzere 14.02.2008 gün ve 21 sayılı Belediye Meclis Kararının alındığı, 09.03.2010 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile de ihale çalışmalarına başlanıldığı, 17.01.2011 tarihinde Planlamaya Esas Jelojik-Jeoteknik Etüt, Güncel Uydu Fotoğrafı ve Plan Yapımı Hizmet Alımı ihale edildiği daha sonra Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarımız içerisinde uygulama imar planlarının bir kısmının 18.05.2013 tarih ve 905 sayılı kurul kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edildiği ancak söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planımızın ise bugüne kadar çeşitli sebepler nedeni ile tamamlanamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Belediye Meclisinin 03.09.2015 tarih ve 105 sayılı kararıyla Amasra Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlama sürecine ilişkin Meclis üyelerine bilgi verildiği görülmüştür.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Süreci ile ilgili olarak; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Belediyemiz Avukatından bilgi ve belge talep edildiği görülmüştür.

Belediyemiz Avukatı tarafından verilen görüşte; ihaleyi alan firmanın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermesi, imar planını eksik, hatalı, kusurlu yapması nedeni ile Belediye Başkanımızın, firmaya göndermiş olduğu ihtarname ile feshedilmiştir. Söz konusu ihtarname örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebileceği akabinde iş ve işlemler birimimizin görev alanı dışında olup, bu nedenle istenilen bilgilerin ilgili birimden talep edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen görüşte ise; 2010/57097 kayıt nolu ihale, 17.01.2011 tarihinde saat 11:00da Planlamaya Esas Jeolojik Etüt, Güncel Uydu Fotoğrafı ve Plan Yapımı Hizmet Alımı adı ile gerçekleştirilmiştir. İhaleyi alan firma Türk Planlama Müh.İnş.Teks.Bil.Elekt. San ve Tic.Ltd.Ştidir. İşin süresi 150 takvim günü olup yer teslimi 07.02.2011 ve işin bitimi 06.07.2011 tarihidir. Sözleşme imzalanma tarihi ise 03.02.2011 tarihi olup sözleşme bedeli 73.250,00-TLdir. İhale tamamlanmıştır. Ancak söz konusu iş süresi içerisinde teslim edilmemiştir. EKAP İhale sonuç belgesi yazımız ekinde sunulmuştur. denilmiştir.

Söz konusu bu durum Belediyemiz İmar Uygulamalarında ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Ayrıca söz konusu meri imar planı uygulama sürecini tamamlamış olması nedeni ile; gerek kullanıcıların gerek yerel yönetimin gerekse de kentin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş; bununla birlikte günün değişen koşulları çerçevesinde planın uygulama süreci uygulamayı neredeyse imkansız hale getirecek sorunlar nedeniyle tıkanma noktasına getirdiği görülmüştür. Bu nedenle meri imar planı üzerinde revizyona gidilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Ayrıca 2013 yılında ilave edilen arkeolojik sit alanlarını imar planı bulunmamakta ve bu alanların da ivedilikle imar planına konu edilmesi gerektiği tarafımızca tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; Belediyemiz tarafından 09.03.2010 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile ihale çalışmalarına başlanılan Koruma Amaçlı İmar Planı Revize çalışmalarının çeşitli sebepler nedeniyle bugüne kadar tamamlanamadığı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.05.2015 tarih ve 2297 sayılı kararı ile tarafımıza bildirilen eksiklikler doğrultusunda herhangi bir çalışmanın yapılarak Kurula havale edilmediği, ihaleyi alan firmanın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermesi, imar planını eksik, hatalı, kusurlu yapması nedeni ile Belediye Başkanımızın, firmaya göndermiş olduğu ihtarname ile feshedildiği ve bununla birlikte bugüne kadar alacaklı firma tarafından alacak ve tazminat istemi ile ilgili yasal yollara başvurulmadığı görülmüştür. Bu nedenle Koruma Amaçlı İmar Planı İlave-Revize çalışmalarının; 3386 ve 5226 sayılı Kanunlar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik çerçevesinde kültürel ve tarihi değerlerimizin tahribata uğramaması, sit alanları ile imar hakları kısıtlanan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için, ilgili yönetmelik çerçevesinde Koruma Amaçlı İmar Planı İlave-Revize çalışmalarının başlatılmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 48

KARAR ÖZÜ: 2017 YILI LİMAN ATIK VE OTOPARK ÜCRET TARİFELERİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 31/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün aynı tarih ve 16 sayılı yazılarında "Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Liman İşletmesinde tekne ve gemilerden alınmakta olan atıklarla ilgili ücretin Belediyemiz Gelir Tarifesinin Liman Hizmetleri bölümünde bulunan Liman Atık Kabul Tesisi Tarifesi ile yine Gelir Tarifelerinin içinde bulunan Otopark Ücret Tarifelerinin yeniden değerlendirilerek değiştirilmesi" talebine istinaden, yapılan görüşmede;

      Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 06/04/2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Komisyonca hazırlanan 10/04/2017 tarih ve 05 sayılı rapor doğrultusunda;

 

 

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2017 YILI BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ

(C) Cetvelindeki Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı

UYGULANACAK TARİFE

 

OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

Günlük olarak,

a)      Taksilerden

b)      Minibüs ve Pikaplardan

c)       Otobüs ve Kamyonlardan

d)      Büyük Liman Otopark Alanı Otopark Abonman Kartı Bedeli (Yıllık)

(İlçemiz Amasrada ikamet eden vatandaşlardan)

e)      Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

 

BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE OLAN VE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLMİŞ VE VERİLECEK OLAN OTOPARK ALANLARINDA UYGULANACAK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

1)      0-5 saat

2)      0-10 saat

3)      0-24 saat

Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

 

 

LİMAN HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ

 

BELEDİYEMİZ LİMAN ATIK KABUL TARİFESİ

1)      1 tona kadar olan atıklardan Amasra Limanına bağlı teknelerden

2)      1 tona kadar olan atıklardan diğer teknelerden

3)      2 tona kadar olan atıklardan Amasra Limanına bağlı teknelerden

4)      2 tona kadar olan atıklardan diğer teknelerden

5)      2 tondan fazla olan atıklardan diğer teknelerden

 

 

 

 

 

    6,00 TL

  12,00 TL

  18,00 TL

130,00 TL

 

 

 

 

 

 

     6,00 TL

    12,00 TL

    18,00 TL

 

 

 

 

 

 

     30,00 TL

   150,00 TL

      60,00 TL

     300,00 TL

 1.000,00 TL

 

 

Amasra Belediyesi Liman Atık ve Otopark Ücret Tarifesi 08 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 49

KARAR ÖZÜ: AMASRA DERİN DENİZ DEŞARJI İNŞAATI KOKU GİDERİM ÜNİTESİ İMALATI İŞİ HK.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 25/04/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 260 sayılı yazılarında "İlgide kayıtlı yazıda Belediyemiz ile müşterek denetiminde bulunan Amasra (Bartın) Derin Deniz Deşarjı İnşaatı işinde Amasra Belediye Başkanlığımızın 14/03/2017 tarih ve 589 sayılı yazısı ile bahse konu tesis alanının yerleşim yeri içinde olması ve ilçemizin yoğun turist alan özelliği bakımından değerlendirildiğinde yüklenici sözleşmesinde yer almayan ve Belediyemiz açısından elzem olduğu düşünülen ve talep ettiğimiz, tesiste bir koku giderim sisteminin yapılabilirliği konusunda, gerek finansal ve gerekse teknik ve sosyal açıdan tetkik edilmesi ve değerlendirmelerin yapılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunda talepte bulunulmuştur. İlgili talebimiz İller Bankası Anonim Şirketi Müdürlüğünce değerlendirilmiştir. İller Bankası A.Ş. Ön Arıtma Derin Deniz Deşarjı İnşaatı Yapımı İşi ile Belediyemiz müşterekleri denetiminde bulunan Amasra-Bartın Ön Arıtma Derin Deniz Deşarjı İnşaatı Yapımı İşinde talep ettiğimiz Koku Giderim Ünitesi İmalatlarının %20lik iş artışı kapsamında değerlendirilebilmesi için Meclis Kararının alınması gerekmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede;

        İller Bankası A.Ş. Ön Arıtma Derin Deniz Deşarjı İnşaatı Yapımı İşi Amasra Belediye Meclisi tarafından 04/12/2014 tarih ve 134 sayılı kararı ile onaylanan kredi tutarından karşılanmak üzere Koku Giderim Ünitesi İmalatlarının %20lik iş artışı kapsamında yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 50

KARAR ÖZÜ: 2016 MALİ YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 26/04/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 182 sayılı yazılarında " 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine istinaden Belediyemizin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Meclisince incelenmek ve karara bağlanmak üzere ekte gönderilmiştir. Belediyemizin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının Belediye Meclisince müzakere edilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

        Konu hakkında gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 24/05/2017 Çarşamba günü saat 14.00da yapacağı Meclis Toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 51

KARAR ÖZÜ: 2016 MALİ YILI TAŞINIR KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 26/04/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 183 sayılı yazılarında "18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin Madde 35-10 bendine istinaden Belediyemizin 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Meclisinde incelenmek üzere ekte gönderilmiştir. Belediyemizin 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının Belediye Meclisince müzakere edilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

        Konu hakkında gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 24/05/2017 Çarşamba günü saat 14.00da yapacağı Meclis Toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 52

KARAR ÖZÜ: PREFABRİK BİNANIN TAHSİSİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 26/04/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 184 sayılı yazılarında "Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:8/A adresinde bulunan prefabrik binanın tahsisi için ekli belgelerde bulunan Kum Mahallesi Muhtarlığı-Kaleşah Muhtarlığı ile Amasra İlçesi ve Köyleri Tanıtım ve Enformasyon Bürosu olarak kullanılması için Amasra Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin dilekçeleri ekte sunulmuştur. Belediyemiz Meclisinde karar alınması hususu" talebi, Meclisimizce müzakere edilerek:

      5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri bölümünün 18.maddesinin (e) bendi "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" ayrıca, aynı kanunun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler bölümünün 75.maddesinin (d) bendi "Kendilerine ait  taşınmazları,  aslî  görev  ve  hizmetlerinde  kullanılmak  üzere  bedelli  veya bedelsiz  olarak  mahallî  idareler  ile  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına  devredebilir  veya  süresi  yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların,  tahsis  amacı  dışında  kullanılması  hâlinde, tahsis  işlemi  iptal  edilir. Tahsis  süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." denmektedir.

      Buna göre; İlçemiz Amasra, Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:8/A adresinde bulunan prefabrik binanın Kum Mahallesi Muhtarlığı ve Kaleşah Mahallesi Muhtarlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere Kum Mahallesi Muhtarlığı ve Kaleşah Mahallesi Muhtarlığına tahsisine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/05/2017

KARAR NO: 53

KARAR ÖZÜ: 2017 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR: Başkanlık Makamının 21/04/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 304 sayılı yazılarında "2017 Haziran Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi" talebine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2017 Haziran ayı Meclis Toplantısının 01 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00da yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız