English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI


Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 29

 

Karar Özü: BELEDİYE ENCÜMENİNE İKİ ÜYE SEÇİMİ.

 

Karar: Belediye Başkanlığının 29/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 228 sayılı yazılarına istinaden;5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin (b) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 20.maddesi gereğince, Belediye Encümenine iki  üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Fahrettin AKYÜZ 7 oy, Tayla BİLKİ 7 oy almışlardır.

Belediye Encümenine;

1-      7 oyla Fahrettin AKYÜZ ile

2-      7 oy alan Tayla BİLKİ seçilmişlerdir.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI


Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 30

 

Karar Özü: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 24.MADDESİ GEREĞİ İHTİSAS KOMİSYONLARI KURULMASI.

 

Karar: Başkanlık Makamının 29/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 227 sayılı yazıları ile;5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereği, Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi gereği İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması ile ilgili taleplerine istinaden, Belediye Meclisince yapılan görüşmede; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında,üyeleri arasından seçilerek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları,her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşturulur.İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.der. Buna göre İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 3'er üyeden oluşturulmasına, Belediye Meclisimizde yer alan Siyasi Parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize bildirerek yapılan açık oylama neticesinde;

  

     İMAR KOMİSYONU :

     1-Fahrettin AKYÜZ (CHP)

     2-Zafer MEZGEL (CHP)

     3-Ayşe DEMİRCİOĞLU (AKP) 1 yıl süre ile İmar Komisyonuna seçilmelerine,

 

     PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

     1-Yaşar DENİZCİER (CHP)

     2-Fatma KARACA (CHP)

     3-Recep IŞIK (AKP) 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine,

 

     Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 31

 

Karar Özü: BELEDİYE PERSONELLERİ (MEMUR,İŞÇİ,SÖZLEŞMELİ,DİĞER TAŞERON) MAAŞ VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş.DEN GAYRİNAKDİ KREDİ KULLANILMASI.

 

Karar: Başkanlık Makamının (Özel Kalem) 27/03/2007 tarih ve 672 sayılı yazısına istinaden; Belediye personelleri (memur,işçi,sözleşmeli,diğer taşeron) maaş ve diğer alacakların ödenmesi işinde kullanılmak üzere kamu veya özel bankalardan kullanılması için İller Bankası A.Ş'den 945.065,21.-TL (DOKUZYÜZKIRKBEŞBİNALTMIŞBEŞTLYİRMİ KR) tl (faiz hariç) teminat mektubu (gayri nakdi kredi) kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara,faiz,denetim giderleri,komisyon,vergi,resim,harç,ücret vs.ödemelerin,İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( % 40'ın dışında ve % 100' üne kadar) karşılanmasına,kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde,bu krediyle elde edilen tesis,inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,gereç ve malzemenin,İllar Bankası A.Ş'ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek ve rehin edilmesine,İller Bankası A.Ş'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye,Belediyemizin her türlü gelir,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye,Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye,İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'un yetkilendirilmesine Belediye meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 32

 

Karar Özü:MÜSTECİRİMİZ KARDEŞLER ÖZARI İNŞAAT TEM.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ'NİN BELEDİYEMİZE VERMİŞ OLDUĞU ÇAY FİYATININ ARTIRILMASI İLE İLGİLİ DİLEKÇESİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 24/02/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 72 sayılı yazıları ekindeki müstecirimiz Kardeşler Özarı İnşaat Tem.Oto.San.Tic.Ltd.ŞTİ'nin belediyemize vermiş olduğu 09/02/2017 tarihli dilekçelerinde "Kum Mahallesi,Prof.Dr.Semavi Eyice sokak No:2'de bulunan sefa park işletmecisi olarak belediyenizden almış olduğumuz işletmenin ihalesinde Amasra'daki emsal teşkil eden işletmelerin kirasından 6 katı kiramız yüksektir.2016 yılında ilk senemiz olduğu için bu yılın içinde hem ekonomik kriz,hem de darbe olaylarından dolayı işletmemiz % 50 zarar etmiştir.Bunu da dikkate alarak çay fiyatları 1,00.-TL olduğundan dolayı,işletmemizin bildiğiniz üzere çay satışı ağırlıklı olduğu için belediyenizden çay fiyatlarının 2,00.-TL olmasını "talep etmektedirler.Konu Meclisimizce müzakere edilerek;

       Kardeşler Özarı İnşaat Tem.Oto.San.Tic.Ltd.ŞTİ'nin belediyemize vermiş olduğu 09/02/2017 tarihli dilekçeleri araştırılmak ve incelenmek üzere Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarihli Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup,Komisyonca hazırlanan 07/08/03/2017 tarih ve 3 sayılı Komisyon Raporu doğrultusunda;

 

       SEFA PARK AİLE ÇAY BAHÇESİNDE SATIŞA SUNULACAK ÇAYIN;

      -Küçük Bardak Satış Fiyatı K.D.V.Dahil : 1,25.-TL

      -Fincan Satış Fiyatı  K.D.V.Dahil            : 2,00.-TL

    

olarak belirlenmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ, Tayla BİLKİ, Yaşar DENİZCİER (KABUL) oyu kullanılmış olup, 3 RED, 7 KABUL oyla, Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 33

 

Karar Özü: AYVA DÜZÜ ÇAY BAHÇESİNDE SATIŞA SUNULAN İÇECEKLERİN FİYAT TARİFELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 24/02/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 73 sayılı yazılarında " Belediyemizin işletmekte olduğu Ayva düzü Çay Bahçesinde satışa sunulan içeceklerin fiyat tarifeleri yazımız ekinde sunulmuştur.Fiyat Tarifelerinin Belediye Meclisimizde yeniden değerlendirilmesi" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Komisyonca hazırlanan 07-08/03/2017 tarih ve 4 sayılı rapor doğrultusunda;

 

AYVA DÜZÜ ÇAY BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ:(13 NİSAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN)

  1- Çay,Oralet,Kurburnu...................................1,25.-TL

  2- Türk Kahvesi...............................................3,00.-TL

  3- Neskafe ......................................................2,00.-TL

  4- Cola,Meyveli içecekler,Gazoz (Standart) ....2,50.-TL

  5- Su (Küçük)...................................................0,75.-TL

  6- Soda ............................................................1,25.-TL

  7- Meyveli Soda ..............................................1,50.-TL

  8- Ayran ..........................................................1,00.-TL

  9- Cola,Meyveli içecek,Gazoz (kutu)...............3,00.-TL

 10- Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

 11- Bu liste haricinde tüketim malzemesi satılması durumunda ve satışa sunulan tüketim malzemelerinin alış fiyatlarında artış olması halinde talebe istinaden envanter sayımı yapıldıktan sonra toplantı durumuna göre satışa sunulacak tüketim malzemelerin yeni satış fiyatları Belediye Encümenince veya Belediye Meclisince belirlenir.  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 34

 

Karar Özü: SU ÜCRETLERİ TARİFELERİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 24/02/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 70 sayılı yazılarında " Belediyemizin su temini için sarf ettiği harcamalar ile elde ettiği gelir yazımız ekinde dosyada sunulmuştur.Artan işçi maliyetleri,malzeme,bakım ve onarım ve elektrik ücretleri nedeni ile su ücretlerine Belediyemizce zam yapılması zorunlu olmaktadır.Su Ücretlerine zam yapılması hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi" talebine istinaden,yapılan görüşmede;

      Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup,Komisyonca hazırlanan 07-08/03/2017 tarih ve 02 sayılı rapor doğrultusunda;

 

 

 

 

 

 

    MECLİSCE

                 AMASRA BELEDİYESİ 2017 YILI GELİR TARİFESİ

       KABUL

 

 

 

 

 

      EDİLEN

 

  SU SATIŞ ÜCRET TARİFESİ

(Ücretlere Katma Değer Vergisi Dahildir.)

 

A) Meskenler (Beher m3'ü)

 

 

 

 

a) [(1.Kademe) (0-15)]

 

3,75 TL

 

b) [(2.Kademe) (15-Üstü)]

 

4,75 TL

B) Muvakkat Aboneler (Beher m3'ü)

 

 

 

a)[1.Kademe 0-15)]

 

 

4,50 TL

 

b) [(2.Kademe) (15-Üstü)]

 

5,50 TL

C)Ticarethane,Yazıhane,Aile Hekimliği Büroları (Beher m3'ü)

8,50 TL

D) Umumi Tuvaletler (Beher m3'ü)

 

3,75 TL

E)Şantiye,İnşaat Aboneleri,Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayacı Almaları Şartıyla (Beher m3'ü)

10,00 TL

F)Kamu İdareleri ve Dernekler (Beher m3'ü)

 

a) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (Okul,Hastane,Yurtlar ve Sağlık Ocakları Hariç)

8,50 TL

            b)

Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Döner Sermaye İşletmesi ve Pansiyonu,Yurtlar

6,50 TL

 

c) Hastane,Sağlık Ocağı

 

6,00 TL

 

d) Okullar,Dernekler

 

 

5,50 TL

G)Diğer Kuruluşlar(A.T.İ. Müessese.,Başkent  Elkt.,P.T.T.,Türk Telekom,Bankalar ve benzeri kuruluşlar beher m3'ü)

9,50 TL

H)Bahçe Suyu Abonesi(Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayacı Alma Şartı İle Kademesiz m3'ü )

5,50 TL

İ) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44.maddesi gereğince Konutlara ait

Çevre Temizlik Vergisi Resmi Gazete'de açıklanan rakam üzerinden suya yansıtılır.

 

J)İlçemizdeki Mabetlere (Cami,İbadethaneler)içme ve kullanma suyunun ücretsiz verilmesine

 

 

      SU DEPOZİTO ÜCRET TARİFESİ

 

    a ) Meskenler

 

 

 

55,00 TL

    b)  Muvakkat Aboneler

 

 

55,00 TL

    c)  Ticarethane,Yazıhane,Aile Hekimliği Büroları,Dernekler

160,00 TL

    d)  Umumi Tuvaletler

 

 

110,00 TL

    e)  Kamu İdareleri

 

 

160,00 TL

    f)   Yurtlar

 

 

 

160,00 TL

    g)  Belediye hudutları içerisinde oturan ve Abone Kaydı olanlar başka adrese taşındıkları

         takdirde 2.defa depozito ücreti alınmaz.

 

 

                                                                                                    

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

    MECLİSCE

                                  ( C ) Cetvelindeki Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı

       KABUL

 

 

 

 

 

      EDİLEN

 

            SU İŞLERİ SERVİSİ GELİR TARİFESİ

 

  a ) Belediyemizden ilk defa su talep eden abonelerden şebeke katılım payı

110,00 TL

  b ) Borcunu ödemeyen abonelerin suyu kesildiğinde ve açıldığında alınacak açma  ve

         kapama ücreti

 

 

 

25,00 TL

 c ) Su Talepnamesi düzenleme ücreti

 

 

       1- Yeni abone kayıtlarından su tesisatı dosya hazırlama ücreti ( Her daire için)

20,00 TL

 d ) Su bağlama ücreti

 

 

 

       1- Meskenler

 

 

 

150,00 TL

       2- Diğerleri

 

 

 

250,00 TL

e) Su abonelerinden abone olmaları sırasında alınacak açma ücreti,tüm aboneler

20,00 TL

f) Ücretlere Katma Değer Vergisi Dahildir.Bu tarifenin (a) maddesi hariç olmak üzere

 

 

 

 

 

 

 

            ÖN ÖDEMELİ AKILLI KARTLI SU SAYAÇLARI SU SATIŞ ÜCRET TARİFESİ

 

A) Ticarethane,Yazıhane,Aile Hekimleri Büroları  (beher m3'ü)

6,50 TL

B) Meskenler,Muvakkat Aboneler Kademe farkı aranmaksızın   (beher m3'ü)

3,50 TL

C) Turizm Teşvik Belgeli Oteller

(beher m3'ü)

3,50 TL

D) Okullar ve Dernekler (beher m3'ü)

 

4,00 TL

E) Umumi Tuvaletler (beher m3'ü)

 

3,25 TL

F) Kamu İdareleri (Beher m3'ü)

 

 

a) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (Okul,Hastane,Yurtlar ve Sağlık Ocakları Hariç)

5,50 TL

b) Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi  Döner Sermaye İşletmesi Ve Pansiyonu,Yurtlar       

5,50 TL

c) Hastane,Sağlık Ocağı

 

 

5,50 TL

G)Diğer Kuruluşlar (A.T.İ.Müessesesi ,Başkent Elkt.,P.T.T.,Türk Telekom,Bankalar

 

   Ve Benzeri Kuruluşlar  beher m3'ü

 

8,00 TL

H) Turizm Teşvik Belgeli Otellerin Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları Kullanmaması 

durumunda su ücret tarifesindeki Meskenlere Uygulanan tarifenin uygulanmasına

 

İ)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44.maddesi gereğince Konutlara ait Çevre

 

Temizlik Vergisi Resmi Gazete'de açıklanan rakam üzerinden su ücretine yansıtılır.

 

J) Ücretlere Katma Değer Vergisi Dahildir.

 

 

 

 

 

 

    MECLİSCE

 

 

 ( C ) Cetvelindeki Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı

       KABUL

 

 

 

 

 

      EDİLEN

 

     KAÇAK SU KULLANANLAR İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

 

a) Meskenlerde kaçak su kullananlar tespit edildiğinde alınacak ceza miktarı (Maktuen)

1.100,00 TL

b) Kaçak olarak kullanılan suyun 1 metre küpünün ücreti

11,00 TL

c) Meskenler dışında kaçak su kullananlar tespit edildiğinde alınacak ceza miktarı (Maktuen)

1.650,00 TL

d) Meskenler dışında kaçak su kullananların kullandığı suyun 1 metre küpünün ücreti

16,50 TL

e) Belediyece herhangi bir nedenle kesilerek mühürlenmiş,kör tapa takılmış,aparat takılmış

olan suyun abonece mühürü bozulup bir şekilde suyun açılması durumunda alınacak ücret

1.300,00 TL

g) Su sayacının (Teknik arıza haricinde)kullanılmaz hale gelmesi (Sayacın kırılması,ezilmesi

abone tarafından Belediye görevlileri haricindeki kişilere söktürülmesi ve bunun Belediyeye

haber verilmemesi)tespit edildiğinde bir önceki dönem sarfiyatı esas alınarak ( % 110 ) zamlı

olarak su ücreti tahsil edilecektir.

 

 

h) Su Ücretlerine Katma Değer Vergisi Dahildir.

 

         ÖN ÖDEMELİ AKILLI KARTLI SU SAYAÇLARI İLE İLGİLİ GENEL  HÜKÜMLER

 

1- 1 Ocak 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1 yıl  içinde Ticarathane,yazıhane,

Aile Hekimliği Büroları,Dernekler,Umumi tuvaletler,şantiye ve inşaat,Kamu İdareleri,

 

Okullar,Hastane,Sağlık Ocağı,Yurtlar,Diğer kuruluşların sayaçlarının ön ödemeli akıllı kartlı

su sayaçları ile değiştirilmesine,

 

 

2- Meskenler ve Muvakkat su abonelerimizin mevcut su sayaçlarının 01/01/2017 tarihinden

başlayarak 31/12/2019 tarihine kadar 2 yıl içinde peyder pey ön ödemeli akıllı su sayaçları

ile değiştirilmesine,

 

 

 

 

3-Yeni abone olacaklara ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı bağlanmasına,

 

4-Kendi isteğine bağlı değiştirilmesini talep eden tüm su abonelerimizin süre beklenmeksizin

mevcut sayaçlarının ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı ile değiştirilmesine,

 

5-Ön ödemeli akıllı kartlı susayacı bağlatacak abonelerden depozite ve bakım ücreti alınmamasına

6-Belediyemize vadesi geçmiş su ücreti bulunan su abonelerin ,su sayaçlarının öncelikle ön

ödemeli akıllı kartlı su sayacı ile değiştirmek şartıyla,vadesi geçmiş borçlarının tahsiline

 

kadar işleyecek faizi ile birlikte 6 eşit taksitte tahsil edilmesine,bu konuda taahhütname

yapılmasına ve vadesi geçmiş borçlarının taksitlendirme taahhüdüne uymayan abonelerin

kartlı su sayaçlarına su yüklemesi yapılmamasına

 

 

   Amasra Belediyesi Su Ücret Tarifesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ, Yaşar DENİZCİER (KABUL) 3 RED, 7 KABUL oyu kullanılmış olup, Amasra Belediyesi Su Ücret Tarifeleri 01 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 35

 

Karar Özü: 05/05/2016 TARİH VE 42 SAYILI MECLİS KARARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 21/02/2017 tarihli havalesiyle Belediye meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 148 sayılı yazılarında belirtilen 05/05/2016 tarih ve 42 sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilmesi talebine istinaden Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarih ve 24 sayılı kararı ile konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılmıştır. İmar Komisyonunca hazırlanan 09/03/2017 tarih ve 1 sayılı rapor 8. madde olarak Belediye Meclisimizin gündemine alınmış, Ancak; Amasra Kaymakamlığı-İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/04/2017 tarih ve E-433 sayılı yazısı ekindeki T.C.İçişleri Bakanlığı -Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili 20/03/2017 tarihli Bakan onaylı İşleme Konulmama onay yazılarıyla 05/05/2016 tarih ve 42 sayılı Meclis kararının hükümsüz kalmasından dolayı söz konusu kararın yeniden görüşülmesine gerek kalmadığından bu maddenin gündemden çıkarılmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 36

 

Karar Özü: MAHKEME KARARLARI.

 

Karar: Başkanlık Makamının 23/02/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 152 sayılı yazılarına istinaden,İlçemiz sınırları dahilinde kalan Uygulama İmar Planları ile ilgili olarak vatandaşlar tarafından Zonguldak İdare Mahkemesince alınmış mahkeme kararları bulunmaktadır.Söz konusu kararların incelenmesi ve araştırılması için 02/03/2017 tarih ve 25  sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup,İmar Komisyonunda hazırlanan  09/03/2017 tarihli rapor doğrultusunda; İlçemiz sınırları dahilinde kalan Uygulama İmar Planları ile ilgili olarak vatandaşlar tarafından Zonguldak İdare Mahkemesince alınmış mahkeme kararları ile ilgili olarak;

1-      217 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ulaşım yolu olarak davaya müdahil olunan davacı Arı İnşaat Mimarlık Ltd. Şti tarafından Davalı Amasra Belediye Başkanlığına açılan Esas No:2016/45 Karar No:2016/1802 nosu ile işlem gören dava;Bartın İli Amasra İlçesi Kaleşah Mahallesi  217 ada 1 ve 2 nolu parselin maliki olan şirket tarafından 217 ada 38,39 ve 40 nolu parseller arasında kalan yolun 5 metreden , 10 metreye çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin reddine dair 05/11/2015 tarih ve 120 sayılı Belediye Meclisi kararının ; İmar Planındaki gelişme alanlarında 7 metreden dar yaya yolu , 10 metreden dar trafik yolu açılamayacağı dolayısı ile alınan kararın mevzuat hükümlerine  aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmiş uyuşmazlığa konu ile ilgili alınan T.C. Zonguldak İdare Mahkemesinin  Esas No:2016/45 Karar No:2016/1802 ve 21/12/2016 tarihli kararı doğrultusunda;bilirkişi raporu incelemesi yapıldığında ‘Bölgedeki ulaşım sisteminin belli  bir hiyerarşi içinde ve bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulabilmesi için 10 mt’lik imar yolunun bir çıkmaz sokak niteliğinden kurtulabilmesi için kuzeyde olduğu gibi güneyde de 10 mt’lik imar yolu ile 20 mt’lik imar yolu bağlantısının sağlanmasının gereklilik  olduğu,söz konusu 10 mt’lik imar yolunun otopark alanlarıyla birlikte düzenlendiği dikkate alındığında dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda 5 m olarak düzenlenen uyuşmazlık konusu yolun 10 m olarak düzenlenmesinin bölgedeki ulaşım sistemi açısından gereklilik olduğu,Söz konusu yol yaya yolu niteliğinde  düzenlense bile alanın meskun bir alan olmaması  ve yeni gelişen  bir alan olması  nedeniyle yolun genişliğinin asagari 7 m olarak düzenlenmesi  Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinin gereği olduğu,bu kapsamda  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde ‘imar planlarındaki gelişme alanlarında  geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu,10,00 metreden dar trafk yolu açılamaz;yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur.Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.’hükmüne yer verildiğinden  7 m’den dar yaya yolu,10 m’den dar trafik yolu açılamayacağı anlaşıldığından,söz konusu alanı da içine alan kısımda Belediye Meclisimizce alınan 18.07.2016 Tarih ve 61 Sayılı karar ile İller Bankası Anonim Şirketine  Plan yaptırılmasına ilişkin karar alındığından,24.03.2017 tarihinde ihalesi yapılacak olan Plan kapsamında plana işlenmek  üzere,mahkeme kararı ile meclis kararının İller Bankası Anonim Şirketine gönderilmesine,

2-      Eski 2537 parsel yeni 287 ada 10 sayılı parsel üzerinde Davacı Ufuk DENİZCİ Vekili Av. Nezih ŞANLI tarafından Davalı Amasra Belediye Başkanlığına açılan Esas No :2015/1056  Karar No:2016/823 nosu ile işlem gören dava; Bartın İli , Amasra İlçesi , Kum Mahallesi eski 26 pafta 2537 parsel sayılı taşınmaz maliki davacı tarafından , kendi taşınmazını kapsayan alanda 07/05/2015 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının;18. Madde Uygulama Yönetmeliği gereği uygulama sınırı tespitinde yetkili idare organının Belediye Encümeni olup Belediye Meclisinin yetkisiz olduğu , Belediye Meclisinin yetkisi olmadan yaptığı işlemin yok hükmünde olduğu , şirkete ait 2537 numaralı parselin bulunduğu ada çevresindeki bütün adalar incelendiğinde sadece kendi parselinden yüksek oranda terk yöntemi ile yeşil alan sağlamaya çalışılmakta olduğu iddialarıyla iptali istenilmiş konu ile ilgili T.C. Zonguldak İdare Mahkemesinin  Esas :2015/1056 Karar No:2016/823 sayılı ve 29/09/2016 tarihli kararı doğrultusunda bilirkişi raporu incelendiğinde ;Amasra Belediye Meclisi’nin 02.10.2014 tarih ve 102 sayılı kararıyla onaylanan ve Amasra Belediye Meclisi’nin 07.05.2015 tarih ve 68 sayılı kararı ile de kesinleşen dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun bir kısmının dava konusu parselde düzenlenen park alanı açısından şehircilik ilkeleri,planlama teknikleri, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı olduğu,  ‘….26 pafta 2537 sayılı parselde düzenlenen park alanının aynı ada içindeki parsellerin arka bahçesi niteliğinde olduğu,bölgeye hizmet etme potansiyeli olan semt parkı veya mahalle parkı niteliği taşımadığı,davacıya ait parselde düzenlenen park alanı açısından dava konusu işlemde şehircilik esaslarına,planlama ilke ve teknikleri yönünden hukuka uyarlık’ görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline  dendiğinden,bu nedenle Uygulama İmar Planı sınırlarımız  içersinde kalan yaklaşık 208,05 m2 ‘si yeşil alanda,52,36 m2’si yola terk alanında ve 252,54 m2’si Bitişik Nizam 5 katlı yapılaşma adası içerisinde kalan taşınmaza ilişkin mahkeme kararına istinaden,söz konusu alana ilişkin 18.07.2016 Tarih ve 61 Sayılı karar ile İller Bankası Anonim Şirketine  Plan yaptırılmasına ilişkin karar alındığından,24.03.2017 tarihinde ihalesi yapılacak olan Plan kapsamında plana işlenmek  üzere T.C. Zonguldak İdare Mahkemesinin  Esas :2015/1056 Karar No:2016/823 sayılı ve 29/09/2016 tarihli mahkeme kararı ile meclis kararının İller Bankası Anonim Şirketine gönderilmesine,

 

3-      Eski 1 pafta 3 parsel yeni 117 ada 9 sayılı parsel maliki Davacı Musa ALTINIŞIK tarafından Davalı Amasra Belediye Başkanlığına açılan Esas No:2011/977 Karar No:2012/417 işlem gören davada;Bartın İli , Amasra İlçesi , Karaevler Mevkii’inde bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları dahilindeki  eski 1 pafta 3 parsel yeni 117 ada 9 parsel sayılı taşınmazın maliki olan davacı tarafından söz konusu taşınmazı kapsayan alanda imar planı değişikliği yapılması istemi ile yapılan başvurunun zımmen reddine ilişkin işlemin mevcut taşınmaz üzerinden yol geçirildiği  bunun fiilen mümkün olmadığı , taşınmaz üzerindeki binanın dikkate alınmadığı ,hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüş konu ile ilgili T.C. Zonguldak İdare Mahkemesince Esas No:2011/1977 Karar No:2012/417 sayılı ve 30/03/2012 tarihli iptal kararının alındığı,ilgili kararın  Davalı Belediyemiz Avukatı Tarık GÜNEY tarafından temyiz edildiği  ve  T.C. Danıştay Altıncı Dairesinin konu ile ilgili  Esas No:2012/5830 Karar No:2014/9362 ve 24/12/2014 tarihli kararı ile onandığı  görülmüştür.Dava dosyası incelendiğinde; ‘davacı tarafından 06.06.2011 tarihli dilekçe ile Ayrık Nizam 5 Kat olan yapı nizamının  bitişik nizama çevrilmesinin istenildiği,bu talebin davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zimmen red edildiği buna istinaden dava açıldığı,Mahkemenin  19.10.2011 tarihli ara kararına davalı  idarece  verilen cevapta ise;Amasra Belediye Meclisinin 09.03.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile dava konusu taşınmazı kapsayacak şekilde Nazım İmar Planı Revizyonu,Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Sit Alanları dışında kalan alanlarda Revizyon İmar Planı yaptırılmasına karar verildiği,söz konusu plan çalışmalarının halen devam ettiği,davacının talebinin şehir plancısında iletildiği ve plancının çalışmalara başladığı,bu talebin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının onaylanmasını ardından davalı belediyeye sunulacağı ve onay  için gerekli işlemlerin yapılacağının belirtildiği, belediyelerce imar planlarının yapılması,tadili,revizyonu ve değiştirilmesi işlemlerinde  şehircilik ilkelerine,planlama esaslarına,imar mevzuatına ve kamu yararına uyarlık yönünden değerlendirme yapılması gerektiğinden,ayrıca idarece yapılan ve yaptırılan ve ne zaman tamamlanacağı belli olmayan planlama çalışmalarının davacının yaptığı plan talebinin reddine gerekçe olamayacağı da dikkate alındığında,davacının imar  planı değişikliği talebinin cevap verilmemek suretiyle zimmen reddine ilişkin davada hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline ‘ dendiğinden, Eski 1 pafta 3 parsel yeni 117 ada 9 parselin Koruma Amaçlı İmar Planı  çalışmalarında değerlendirilmesine  ve mahkeme kararı doğrultusunda plana işlenmesine, (Oylama yapılmadan önce Meclis Üyesi Recep IŞIK Meclis salonunu dışına çıktığından oylamaya katılmamıştır.Bu maddede 9 KABUL oyu kullanılmıştır)

           Yukarıdaki bilgiler ile ilgili olarak  23.02.2017 tarih ve 151 sayılı yazı  ile Belediyemiz Avukatından alınan  görüş yazısı da incelendiğinde; İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. Maddesi  kapsamında mahkeme kararlarının uygulanmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 37

 

Karar Özü: 147 ADA 1 SAYILI PARSEL İLE İLGİLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 27/02/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 157 sayılı yazılarında "İlgide kayıtlı dilekçe ile ilçemiz Amasra, Boztepe Mahallesi, Nöbethane Sokak, tapuda 147 ada 1 sayılı parsel üzerinde ki mülkiyeti Ahmet SAYLAM'a ait taşınmazın, dilekçe ek'inde yer alan plan örnekleri doğrultusunda plan tadilatı talep edilmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde Belediye Meclisinin 01/04/1988 tarihli kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları dahilinde kalan söz konusu taşınmaza ait ilgili talebin tüm mevzuat hükümleri dahilinde Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın verilmesi" talebine istinaden, konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, İmar Komisyonca hazırlanan 09/03/2017 tarih ve 3 sayılı rapor doğrultusunda; Yapılan incelemelerinde; plan değişikliğine konu 147 ada 1 parselin 01.04.1988 tarih ve 119 sayılı ilke kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarında 3.Derece Arkeolojik Sit alanında konut alanı içerisinde kaldığı, ilçe merkezine yaklaşık 650 mt mesafede bulunduğu görülmüştür. Ayrıca parsel Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2016 tarih ve 3108 sayılı kararı ile ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescil edilmiş’ ve grubunun ise  ‘ 1’ derece olarak belirlendiği görülmüştür. Amasra Müze Müdürlüğü’nden alınan 13/05/2016 tarih ve 59 sayılı sondaj raporu incelendiğinde; Boztepe Mahallesi Ağlayan Ağaç Mevkii 3. Drece arkeolojik sit alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde kalan, aynı zamanda Doğu-Kuzeydoğu Sur Duvarları ve Kale Burcu olan tescilli olan 147 ada,1 parselin tamamını kapsayacak şekilde sondaj kazısı yapıldığı ve parselin güney doğusunda ana kayanın düzeltilmesi ile oluşturulmuş kuzey doğuya doğru kademelenen taban ve parselin kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda  uzanan temel kalıntıları tespit edilmiştir.Yapılan kazı çalışmasında toplam 28 adet bireye ait iskelet ile  parçalar halinde ele geçen iskelet parçaları bulunmuş ve çıkarılmıştır. Şapel ve şapelin kuzey doğusundan güneye doğru uzanan duvar örgüsü ile bu duvarı kuzey yönden doğu-batı doğrultusunda kesen tuğla duvarın ve bu duvar örgülerinin arasındaki derz harçlarının sağlamlaştırılarak doğal şartlardan ve çevre faktörlerine karşı direnci arttırıldıktan sonra ziyarete yönelik koruma ve kullanma şartlarını içeren gerekli kurul kararı ile birlikte alanda önceki kurul kararında belirtildiği üzere gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanaati belirtilmiştir.

       Plan değişikliğine konu 476,65 m2 yüzölçümlü 147 ada,1 parselin,01.04.1988 tarih onaylı Koruma Amaçlı İmar  Planı  paftası incelendiğinde  yaklaşık 197,00 m2 ‘sinin park alanında,130,00 m2’sinin  yola terk alanında ve  61,00 m2 ‘sinde ise öneri  bina alanında kaldığı,Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından sunulan plan değişikliği paftasında ise park alanının 128,00 m2 ,yola terkinin  yaklaşık 66,00 m2,yapılacak bina alanın ise 91,00 m2 olduğu görülmüştür.Parselin yapılaşma hakkının kuzey kısmı şapel koruma alanı içinde,şapel koruma alanın  batı  kısmının ise imar yolu  üzerinde kalması nedeniyle imar haklarının düzenlenmesi  açısından park alanın 69,00 m2 ,yola terk alanının ise  64,00 m2 azaldığı ve öneri bina alanın ise 30,00 m2 arttırıldığı görülmüştür.Parselin batısından geçen imar yolu halihazır durumda mevcut duvar ile uyumlu,sokak dokusu korunacak   şekilde batı yönünde mülkiyet sınırına alınmak suretiyle düzenlenmiştir.Ayrıca parselin kuzey ve doğu  cephesindeki deniz manzarası dikkate alınarak ticari bir kütle önerilmiştir.Ayrıca plan açıklama raporunda mimari proje aşamasında şapelin çatısı,öneri binanın zemin kat kotu ile aynı seviyede olacağı ve şapelin çatısı ve yanlarının cam malzeme ile kaplanarak koruma altına alınması sağlanacağı,yapılan plan değişikliğinin plan ana kararlarını  etkilemediği ve plan bütünlüğünü bozmadığı bildirilmektedir.

       Sonuç olarak; 147 ada 1 sayılı parselin bulunduğu alan 3. Derede Arkeolojik Sit Sınırları içerisinde ve Koruma Amaçlı İmar Planında kalmakta olup,parsel Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2016 tarih ve 3108 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir.Plan değişikliği paftası incelendiğinde  plan onama sınırının mevcut parsel sınırları içersinde kaldığı komşu parsellere tecavüz etmediği,ancak 147 ada2 nolu binanın(B numaratajlı) 147 ada 1 sayılı parsele tecavüzlü olduğu,kıyı kenar çizgisinin park alanı  içerisinden geçtiği,plan değişikliği ile mevcut  kullanılan yolda (onaylı halihazır ) herhangi bir daralmanın söz konusu olmadığı görülmüştür. Ancak tek parselde münferit  olarak yapılmak  istenen İmar plan değişikliğinin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01/04/1988 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan koruma amaçlı  imar  planının yürürlüğü devam eden kısmında Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara  Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi ile değişen ‘Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği, Revizyonu ve İlaveleri’ başlıklı 11. Maddesi gereğince;

      Madde 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Koruma amaçlı imar planı değişikliği, revizyonu ve ilaveleri

       Madde 11 – Koruma amaçlı imar planlarında yapılacak değişiklikler, revizyon ve ilaveler de bu Yönetmelikte belirtilen usullere tabidir. Ancak koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü etkilemeyecek değişiklikler, emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında planlama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmaz.

              Koruma bölge kurulunca koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması kararı alınan alanlarda zorunlu nedenler dışında plan değişikliği yapılamaz.

  Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.” dendiğinden 147 ada,1 sayılı parseldeki imar  plan değişikliği talebinin  imar komisyonumuz tarafından Koruma Amaçlı İmar  Planı Revizyon çalışmaları sırasında değerlendirilmesi uygun görülmüş olsa da,2011 yılından bugüne kadar hazırlanmayan ve ne zaman tamamlanacağı belli olmayan  planlama çalışmaları  için plan değişikliği talebinin ilgili yönetmelikler, plancının açıklama raporları ve ilçemiz için emsal teşkil edebileceği ve  arkeolojik kalıntıların zarar görmemesi, gün yüzüne çıkarılması ve güncel hayata dahil edilerek yaşatılması açısından olumlu değerlendirildiğinden ve söz konusu durumun özel bir durum olması sebebi ile diğer parseller için emsal teşkil etmemesi  gerektiğinden, konunun  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 27. Maddesinin (d) bendi kapsamında uygunluk kararı alınmak üzere Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna  gönderilmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 38

 

Karar Özü: TİCARİ TAKSİ SAYISININ ARTIRILMASI.

 

Karar: Başkanlık Makamının 27/02/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 67 sayılı yazılarında" İlçemizin nüfus oranı, Vatandaşlardan gelen durakta araç bulunmaması, uzun süre araç beklemek ve yaz sezonlarımızın yoğun geçmesi nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi '' Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.'' gereği Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Amasra Deniz Taksinin 3 (üç) adet olan mevcut sayısına 1 (Bir) adet taksi eklenmesi için gerekli Meclis Kararının alınarak İlçe Trafik Komisyonu Başkanlığına sunulması" talebine istinaden,Belediye Meclisimizin 02/03/2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Türlü İşler Komisyonuna havalesi yapılmış olup,Komisyonca hazırlanan 10/03/2017 tarih ve 01 sayılı rapor doğrultusunda;

         26/07/2011 tarih ve 58 nolu encümen kararı ile Kum Mahallesi,Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Amasra Deniz Taksinin araç sayısı 2 adetten 4 adete yükseltilmiş ve 05/06/2014 tarih ve 62 sayılı Meclis kararı ile arttırılan 2 adet taksiden 1 adeti ihale yolu ile satışı yapılmış olup,boşta bulunan 1 adet taksi plakasının  alt limit 50.000,00.-TL üzerinden ihale yolu ile satışının yapılması ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri; Recep IŞIK,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Fahrettin AKYÜZ,Tayla BİLKİ (KABUL) Meclis Üyeleri; Yurdanur TOPÇU,Yaşar DENİZCİER (RED) 8 KABUL,2 RED oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 39

 

Karar Özü: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI (İLAVE-REVİZE) YAPIMI TALEBİ.

 

Karar: Başkanlık Makamının 27/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 262 sayılı yazılarında "Amasra İlçemiz sınırları içerisinde Kum, Boztepe ve Fatih Mahalleri ile Bedesten Mevkii ve çevresi Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.09.2007 tarih ve 674 sayılı kararı ile Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bahse konu kurul kararı ile Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ilan edilen 97,00 hektarlık alanda Koruma Amaçlı İmar Planı Revizesi yapılmak üzere 14.02.2008 gün ve 21 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır.09.03.2010 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile de  ihale çalışmalarına başlanılmıştır. Daha sonra Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarımız içerisinde uygulama imar planlarının bir kısmı  18.05.2013 tarih ve 905 sayılı kurul kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.Ancak söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planımız bugüne kadar çeşitli sebepler  ile tamamlanamamıştır.Bu durum Belediyemiz İmar Uygulamalarında ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.Ayrıca Söz konusu mer'i imar planı uygulama sürecini tamamlamış olup; gerek kullanıcıların gerek yerel yönetimin gerekse de kentin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş; bununla birlikte günün değişen koşulları çerçevesinde planın uygulama süreci uygulamayı neredeyse imkansız hale getirecek sorunlar nedeniyle tıkanma noktasına gelmiştir. Bu nedenle mer'i imar planı üzerinde revizyona gidilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.Ayrıca 2013 yılında ilave edilen arkeolojik sit alanlarında ise imar planı bulunmamakta ve bu alanların da ivedilikle imar planına konu edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda;Koruma Amaçlı İmar Planı İlave-Revize çalışmalarının; 3386 ve 5226  sayılı Kanunlar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’ çerçevesinde 19/01/2010 tarihinde onaylanmış halihazır haritalarla uyumlu olarak sayısallaştırılmış Kadastral sınırlarda dikkate alınarak,kültürel ve tarihi değerlerimizin tahribata uğramaması,sit alanları ile imar hakları kısıtlanan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için, ilgili yönetmelik  çerçevesinde Koruma Amaçlı İmar Planı İlave-Revize çalışmalarının  başlatılması hususunun;Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine,Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında müzakeresine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 40

 

Karar Özü: BELEDİYE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ SÖZLEŞME BEDELİ.

 

Karar: Başkanlık Makamı'nın 29/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 138 sayılı yazılarında "Belediyemiz Gelirleri Tarifesinde belirtilen şehir içi duraklarına yeni giren ve durak devri ile ilgili ücret tarifesinin (C) maddesindeki Belediye Özel Halk Otobüsleri Sözleşme Bedelinin 2017 Mali yılı için yeniden değerlendirilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Belediyemiz Gelirleri Tarifesinde belirtilen şehir içi duraklarına yeni giren ve durak devri ile ilgili ücret tarifesinin (C) maddesindeki Belediye Özel Halk Otobüsleri Sözleşme Bedelinin (yıllık) 2017 Mali yılı için 2.500,00.-TL olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 41

 

Karar Özü: ATM YERİ KİRASI HAKKINDA.

 

Karar: Başkanlık Makamı'nın 31/03/2017  tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 141 sayılı yazılarında "Belediyemizce kiraya verilen Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Kültür Parkında bulunan AKBANK Türk A.Ş. Bartın Şubesinin A.T.M. yerinin kira sözleşmesi sona ermiş, kira sözleşmesinin 3 yıl yenilenmesi ile ilgili AKBANK Türk A.Ş. Bartın Şubesinin 29/03/2017 tarihli dilekçesi ekte sunulmuştur. ATM yerinin en son kira bedeli 5.430,77.-TL'dir. ATM yerinin kiraya verilip verilmeyeceğinin Belediyemiz meclisince değerlendirilmesi" talebine istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede;

      1- Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Kültür Parkında bulunan 5 m 2'lik AKBANK Türk A.Ş. Bartın Şubesi tarafından kiralanan ATM yerinin kira süresinin 01/05/2017-30/04/2020 tarihleri arası 3 yıl uzatılmasına, ilk yıl yıllık kira bedeline Üretici Fiyatları Endeksi Aralık 2016 ayına göre % 9,94 oranın artış yapılarak 5.970.58.-TL olarak belirlenmesine, ikinci ve üçüncü yıllar kira artışının bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılmasına ve yapılacak olan sözleşmeye imza atmaya Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 42

 

Karar Özü: 2017 YILI LİMAN ATIK VE OTOPARK ÜCRET TARİFESİ.

 

Karar: Başkanlık Makamı'nın 31/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 16 sayılı yazılarında "Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Liman İşletmesinde tekne ve gemilerden alınmakta olan atıklarla ilgili ücretin Belediyemiz Gelir Tarifesinin Liman Hizmetleri bölümünde bulunan Liman Atık Kabul Tesisi Tarifesi ile yine Gelir Tarifelerinin içinde bulunan Otopark Ücret Tarifelerinin yeniden değerlendirilerek değiştirilmesi" talebine istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede;

      Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki Meclis Toplantısında müzakeresine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 43

 

Karar Özü: MAYIS-2017 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

Karar: Başkanlık Makamı'nın 29/03/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 229 sayılı "MAYIS-2017 Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6.maddesi gereği Mayıs-2017 ayı meclis toplantısının 04 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:00' da yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 44

 

Karar Özü: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 56.MADDESİ GEREĞİ BELEDİYE BAŞKANI 2016 YILI FAALİYET RAPORUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLMESİ.

 

Karar: Başkanlık Makamı'nın 28/03/2017 tarih ve 78 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize gelen yazı ekinde dergi olarak hazırlanan Belediye Başkanı 2016 yılı Faaliyet Raporuna istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereği, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Emin TİMUR'un Belediye Meclisine sunmuş olduğu dergi halindeki 2016 yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde Meclis Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU) (KABUL), Meclis Üyeleri Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Yurdanur TOPÇU, Fatma KARACA, Tayla BİLKİ, Fahrettin AKYÜZ, Yaşar DENİZCİER (RED) oyu kullanmış olup 3 KABUL, 7 RED oyu ile 2016 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 26.maddesinin 4.bendine göre meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu sağlandığından YETERLİ görülmesine karar verildi.

 

 

 

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/04/2017

Karar No: 45

 

Karar Özü: 2016 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU.

 

Karar: Denetim Komisyonu'nun 31/03/2017 tarih ve 2016/1 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize dosya halinde gelen "2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu" Belediye Meclisimizce de okunarak bilgilendirme sonucunda;

       5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22 inci maddeleri "Komisyon çalışmalarını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar.Başkan Nisan ayı Meclis Toplantısında Denetim Raporunu okutmak suretiyle Meclise bilgi verir."denmektedir. Denetim Komisyonunun dosya halinde hazırlamış olduğu 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 inci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 inci maddeleri gereği Meclis Toplantısında okunarak Meclise bilgi verilmiştir.

 
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız