English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Akaryakıt Alımı İhalesi


Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AMASRA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2010/522622

1- İdarenin

a) Adresi : KUM MAHALLESI KÜÇÜK LIMAN CADDESI No:2 74300 AMASRA / BARTIN

b) Telefon ve faks numarası : 3783151081 - 3783151986

c) Elektronik Posta Adresi :  hesapisleri@amasra.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.amasra.bel.tr

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Amasra İlçesi,Kum Mahallesi,Karaevler Sokak,Belediye Garajında Bulunan Akaryakıt Tanklarına

c) Teslim tarihi : Yüklenicinin Teslim Programı :Yüklenici İdarenin akaryakıt ihtiyacının İdare tarafından kendisinin tebligat adresine yazılı olarak bildirilmesini tebliğ tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Yüklenicin tankeri ile İdarenin Amasra İlçesi,Kum Mahallesi,Karaevler Sokak,Belediye Garajında Bulunan Akaryakıt Tanklarına teslim edilecektir.(Akaryakıt ihtiyaç yazısı faks ile de bildirilebilir,faks ile bildirildiğinde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.)Akaryakıt Teslimatı 01.01.2011 tarihinden itibaren başlayacak olup 31.12.2011 tarihine kadar ve idarenin bildirdiği miktarlarda ve zamanlarda yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Amasra Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 23.11.2010 - 11:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ye "plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/langs/en.js" type="text/javascript"> terlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2. İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi “ ise ;Teklif sahibinin Bayisi olduğu Kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

3.İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

4.İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasra Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasra Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Kum Mahallesi,Küçük Liman Caddesi Kat:1 No:2 Amasra/Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 


 

İHALE SONUÇ İLANI

AMASRA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2010/522622

1) İhale Konusu İşin

a) Adı : AKARYAKIT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı yer : Amasra İlçesi, Kum Mahallesi, Karaevler Sokak, Belediye Garajında Bulunan Akaryakıt Tanklarına

d) Başlangıç ve bitiş tarihi : 01.01.2011 – 31.12.2011

2) Sözleşme Bedelinin

a) Karşılanacağı kaynak : BELEDİYE BÜTÇESİ

b) Karşılanacağı kaynağın miktarı : 152.850,00 TL.

AKARYAKIT ALIMI İŞİ için toplam 3 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 3 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu mal alımı işi Açık İhale Usulü ile 23.11.2010 tarihinde 152.850,00 TL. bedelle SARILLAR AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞTİ’ne ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız