English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2018 Şubat Ayı Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 08/02/2018

KARAR NO: 13

KARAR ÖZÜ: AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İŞLETMECİLERİNİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMASI TALEBİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 20/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 605 sayılı yazısı ve ekindeki Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri İşletmecilerinin belediyemize vermiş oldukları 15/12/2017 tarihli dilekçelerinde " Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüs İşletmecisi olarak giderlerinin artması (motorin, yağ, lastik, sigorta, muhasebe vb.) sebebiyle ücret tarifemize zam yapılmasını istiyoruz. Yapılacak olan zammın bir yıl içerisinde tekrar artırımı olmadığını göz önünde bulundurulmasını isteyerekten,fiyat tarifeleri ilimizdeki en yakın mesafedeki (indi-bindi) sivil yolcu ücreti 2,50.-TL,indirimli (Öğrenci) yolcu ücreti : 1,75.-TL olmuştur." Bu talepleri ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 04/01/2018 tarih ve 09 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR (RED),Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL,Fahrettin AKYÜZ,Yaşar DENİZCİER (KABUL) 1 RED,6 KABUL oyla;

 

 15/02/2018 tarihinden itibaren;

 

 AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ;

 SİVİL                          : 2,00.-TL

 ÖĞRENCİ                   : 1,00.-TL

 60 YAŞ VE ÜZERİ     : 1,00.-TL

 

 Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 08/02/2018

KARAR NO: 14

KARAR ÖZÜ: BELEDİYEMİZ ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNE HER AY MAKTUEN ÖDENEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ.

 

KARAR: Yazı İşleri Müdürlüğünün 17/01/2018 tarih ve 65 sayılı yazıları ve Başkanlık Makamının aynı tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Belediyemizde görevli Zabıta ve İtfaiye personeline her ay maktuen ödenen "Fazla Çalışma Ücretleri"nin yeniden belirlenmesi talebi, Belediye Meclisimizce de incelenerek,yapılan görüşmede;

      24 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/12/2016 tarih ve 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan III.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ,hakkındaki Belediyeler ile ilgili maddesinde, Belediyemizde  günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde çalışan personele Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın Belediye Meclis kararı ile tespit edilen miktar,fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000e kadar olanlar için 263,00.-TLyi geçemez der.Buna göre, 15/02/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

      - Zabıta Amirine aylık maktuen brüt.................................. 260.-TL

      - Zabıta Komiserine aylık maktuen brüt............................. 255.-TL

      - Zabıta Memurlarına aylık maktuen brüt........................... 250.-TL

      - İtfaiye Çavuşu (İtfaiye sorumlusu) aylık maktuen brüt.... 260.-TL

      - İtfaiye onbaşı ve Erlerine aylık maktuen brüt................... 250.-TL

 

Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine, ödenecek fazla çalışma ücretleri görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanması, yaralanma ve sakatlanma hallerinde,tedavi süresince dahi ödenmeye devam edilmesine,diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalıştığı sürece ve süre ile orantılı olarak ödenmesine,aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun,ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başka bir ödeme yapılmamasına,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 08/02/2018

KARAR NO: 15

KARAR ÖZÜ: BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MAAŞININ BELİRLENMESİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 05/02/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 124 sayılı yazılarında " 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince 01/08/2016 tarihinden itibaren Belediyemiz Meclisinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Ayşe DEMİRCİOĞLUna ödenecek aylık maaşının Belirlenmesi ile ilgili olarak alınmış olan 04/08/2016 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis Kararı Zonguldak İdare Mahkemesinin 2016/1736 Esas ve 2017/2383 karar nolu kararı ile iptal edilmiştir.Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe DEMİRCİOĞLUna ödenecek ücretin Belediye Başkanına verilen ödeneğinin 2/3 ünü aşmamak üzere brüt olarak belirlenmesi" talebine istinaden yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince 01/08/2016 tarihinden itibaren Belediyemiz Meclisinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Ayşe DEMİRCİOĞLUna 15/02/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 2.029,50.-TL ödenmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; (Konu Meclis Üyemiz Ayşe DEMİRCİOĞLU ile ilgili olduğundan Meclis Toplantısına katılmamıştır.)  Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyesi; Recep IŞIK,(RED),Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Fahrettin AKYÜZ,Yaşar DENİZCİER (KABUL) oyu kullanılmış olup,2 RED,5 KABUL oyla talep Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 08/02/2018

KARAR NO: 16

KARAR ÖZÜ: SU TÜKETİMİNE YÖNELİK HARCAMA

 

KARAR: Başkanlık Makamının 05/02/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 56 sayılı yazılarında "T.C.Amasra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belediyemize göndermiş olduğu yazı, yazımız ekinde sunulmuştur.05.12.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 85 ve 86.maddesi gereği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  Eğitim Kurumları, Yurtlar, Okul Pansiyonları ve Hastanelere Belediyemizce uygulanan Su Ücret Tarifesinin Belediyemizce yeniden değerlendirilerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında müzakeresine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 08/02/2018

KARAR NO: 17

KARAR ÖZÜ: MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALIK TAŞINMAZLARIMIZIN KİRA SÜRELERİ BİTECEĞİNDEN TEKRAR KİRAYA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 05/02/2018 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 55 sayılı yazılarında "Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Bartın Şubesi Müdürlüğünün Belediyemize vermiş olduğu ATM Mahalli Kiralama hakkındaki dilekçesi yazımız ekinde sunulmuştur. Ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 07.03.2018 tarihinde kira süresi bitecek olan WC ( Belediye Yanı)nın  tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi " talebine istinaden yapılan görüşmede;

        1- Kira süresi 3 yıl uzatılan kiracılarımızın,08/04/2018 tarihinden itibaren kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanacak Yurtiçi Üretici Fiyat endeksinde yazılı orana göre bir önceki yılın aynı ayına göre artırılmasına,

           Buna göre kiracılarımızdan;

        a) Halil YILDIZ- Tuvalet (bld.yanı): Kira süresinin 08/03/2018 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına,yıllık kira bedelinin % 15,47 oranında artırılarak  5.878,00.-TL olarak belirlenmesine,

         b) Türkiye Garanti A.Ş-Bankomat (ATM yeri): Kira süresinin 30/01/2018 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %15,47 oranında artırılarak 7.140,78.-TL olarak belirlenmesine,

         2- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

         3- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMURa yetki verilmesine,

         4- Aylık kira bedellerinin her ayın 1i ile 10u arasında tahsil edilmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 08/02/2018

KARAR NO: 18

KARAR ÖZÜ: MART 2018 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN  VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

KARAR: Başkanlık Makamının 17/01/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 66 sayılı "MART-2018 Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği Mart-2018 ayı meclis toplantısının 08 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00 te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız