English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2018 Ocak Ayı Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 01

KARAR ÖZÜ: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NUN 25.MADDESİ GEREĞİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULMASI.

 

KARAR: Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün 18/12/2017 tarih ve 979 sayılı yazıları ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 22.maddesi gereği, Belediye meclisince Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili taleplerine istinaden Belediye meclisince yapılan görüşmede;

    5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25.maddesi; "İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 nin üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur" denmektedir.

    Denetim Komisyonunun daha önceden olduğu gibi 3 üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir. Buna göre; Belediyemiz meclisinde 7 adet Meclis Üyesi (CHP), 3 adet Meclis Üyesi (AKP) bulunmaktadır. Belediye Meclisimizde yer alan siyasi parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize bildirmiş olup yapılan gizli oylama neticesinde;

 

1- Fatma KARACA (CHP) 10 oy

2- Yaşar DENİZCİER (CHP) 10 oy

3- Ayşe DEMİRCİOĞLU (AKP) 9 oy

4- Recep IŞIK (AKP) 1 oy

 

alarak 1 yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

                                                                                       

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 02

KARAR ÖZÜ: BELEDİYE MECLİS BAŞKANI VE ÜYELERİNE HUZUR HAKKI ÖDENMESİ.

 

KARAR: Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün 18/12/2017 tarih ve 980 sayılı yazıları ile 2018 yılında Belediye meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili taleplerine istinaden Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 sayılı Belediye Kanunu nun 32. maddesinde "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez." denmektedir. Buna göre 2018 yılında Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

    Belediye meclis başkanı ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için 2018 yılında eskisi gibi brüt 74,90 TL huzur hakkı ödenmesine, kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 03

KARAR ÖZÜ: MEMUR DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 19/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 985 sayılı yazılarında "Belediyemiz norm kadrosunda Teknik Hizmetler Sınıfı 5 Dereceli Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Tekniker Gökhan SUÇEKEN in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 68. maddesinin A fıkrasının "b" bendine istinaden, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin (Memur) Meclisimizce onaylanması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN         ALINMAK İSTENEN KADRONUN

Ünvan kodu   Sınıfı  Ünvanı  Derecesi  Adeti      Ünvan kodu   Sınıfı  Ünvanı  Derecesi  Adeti 8750             T.H.   Tekniker      5           1            8750             T.H.   Tekniker      4           1           

 

Olarak değiştirilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 04

KARAR ÖZÜ: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamının 19/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 986 sayılı yazılarında " 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği Belediyemizde Norm Kadro karşılığı olarak 1 adet İnşaat Mühendisi,1 adet Avukat,2 adet Tekniker,1 adet Peyzaj Mimarı ve 1 adet Teknisyen,Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmaktadır.İçişleri Bakanlığı nın 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı yazılarının 13.maddesinde "Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibarıyla hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin meclis kararı mutlaka Dcak ayı içinde alınacak ve sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır"denmektedir.Buna göre Belediyemizde 2018 yılında da Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmaya devam edecek olan 1 adet İnşaat Mühendisi,1 adet Avukat,2 adet Tekniker,1 Adet Peyzaj Mimar ve 1 adet Teknisyen e ödenecek ücretin Belediye Meclisince belirlenmesi talebine" istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede:

     5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği,Maliye Bakanlığı-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/01/2018 tarih ve 376 sayılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili 4 nolu genelgesi doğrultusunda;2018 yılı için Devlet Memurlarına verilen %6 zam oranında artırılarak;

     -Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli İnşaat Mühendisine aylık net 3.400,20.-TL,

     -Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Avukata aylık net 3.328,30.-TL,

     -Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Peyzaj Mimara aylık 3.466,98.-TL

     -Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Tekniker Bahar CEYLAN a aylık net 2.773,58.-TL,

     -Tam Zamanlı Olarak çalıştırılacak sözleşmeli Tekniker Büşra GÜLBEZER e 2.650,00.-TL

     -Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Teknisyene aylık net 2.483,09.-TL,

     ücret ödenmesine, sözleşmeli personellerle yapılacak olan sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 05

KARAR ÖZÜ: BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI TATİL AYININ BELİRLENMESİ.

 

KARAR: Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün 19/12/2017 tarih ve 984 sayılı yazıları ile Belediye Meclisi Tatil Ayı Belirlenmesi ile ilgili talebine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   13 Temmuz 2005 ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6.maddesinde "Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir" denmektedir. Buna göre;

   Belediye meclisi çalışma dönemi içinde 2018 yılında belediye meclisimizin tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde, 2018 yılında Belediye Meclisimizce tatil yapılmamasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 06

KARAR ÖZÜ:HATİCE AKARSU NUN BARIŞ AKARSU KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AÇMAK AMACIYLA UYGUN BİR YER TAHSİSİ TALEBİ.

 

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 30/11/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 920 sayılı yazılarında "Hatice AKARSU nun Belediyemize vermiş olduğu 13/11/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz merkezinde Belediyemize ait uygun bir alanda Barış AKARSU Kültür ve Yardımlaşma Derneği açmak amacıyla kalıcı olarak uygun bir yer gösterilmesi talep edilmektedir."

    5393 sayılı Belediye Kanunu nun 75. maddesinin d bendinde "Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz." denmektedir.

         Hatice AKARSU nun ilgide kayıtlı dilekçe talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. maddesinin e bendi gereğince Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek karar verilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

            Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarih ve 91 sayılı kararının konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Türlü İşler Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Türlü İşler Komisyonunun 11/12/2017 tarih ve 03 sayılı raporu doğrultusunda, sanatçımız Barış AKARSU adına kurulacak derneğe 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 75.maddesinin d fıkrası gereği tahsis yapılmasının uygun olmadığına ancak Başkanlık Makamı tarafından uygun bir yer belirlenerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesinin uygun olacağına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 07

KARAR ÖZÜ: AMASRA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK, ATIK SU TARİFE RAPORU.

 

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 01/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün aynı tarih ve 519 sayılı yazılarında "27/12/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul  ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine istinaden Belediyemizce hazırlanan Amasra Belediyesi Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu  yazımız ekinde sunulmuştur. Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

          Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarih ve 92 sayılı kararının, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 11/12/2017-12/12/2017 tarihli raporuna istinaden, 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 11.maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince Atık Su ve Evsel Katı Atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce, halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığı, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. Belediyeler ve Mahalli İdarelerce hazırlanan raporlar meclis kararlarını duyurma yöntemi ile halka duyurulur maddesi gereğince, Amasra Belediyesi Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun 1 ay süreyle yayımlanarak halka duyurulması ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Fatma KARACA, Zafer MEZGEL, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ, Tayla BİLKİ, Yaşar DENİZCİER (Kabul), Meclis Üyesi; Şirin ÖZLEYEN (Çekimser) 9 KABUL, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 08

KARAR ÖZÜ: KALEŞAH MAHALLESİ, 197 ADA, 3 SAYILI PARSELİN "HÜKÜMET KONAĞI" OLARAK İMAR PLAN TADİLATI.

 

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 07/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün aynı tarih ve 1014 sayılı yazılarında "Amasra Kaymakamlık Makamının  16.10.2017 tarih ve 1126 sayılı Hükümet Konağı konulu yazısına istinaden mülkiyeti hazineye ait  197 ada 3 parseldeki Askeri Alanın imar planında  Hükümet Konağı   yeri olarak değişikliği talep edilmiş ve konu Belediye Meclisimize havale edilmiştir.Belediye Meclisinin 21.11.2017 tarih ve 88 sayılı kararı  ile  197 ada 3 sayılı parselin plan değişikliği talebinin  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesini ve 31. maddesinde belirtildiği şekilde idareye sunulmasının uygun olduğu,kamu yararına olması nedeniyle bir sonraki meclis toplantısında yeniden değerlendirilmesine  karar verilmiştir. 197 ada 3 parseldeki Askeri Alanın imar planında  Hükümet Konağı  olarak plan değişikliği talebinin kamu yararı doğrultusunda Belediye Meclisimizce  görüşülüp, incelenerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

     Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarih ve 94 sayılı kararının, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, İmar Komisyonumuzca hazırlanan 13/12/2017 tarih ve 8 sayılı raporu doğrultusunda, kamu hizmetlerinin etkin ve homojen bir biçimde halka sunulması amacıyla Hükümet Konağı yapılmak üzere 5 kat olarak teklif edilen PİN:UİP-272,1 (Uygulama İmar Planı)-PİN:NİP-276,1 (Nazım İmar Planı) işlem numaralı plan değişikliğinin İmar Komisyonu Raporunda hazırlandığı şekilde aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 09

KARAR ÖZÜ: AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMECİLERİNİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMASI TALEBİ.

 

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 20/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği nin aynı tarih ve 605 sayılı yazılarında "Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 15/12/2017 tarihli dilekçeleri ile "Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılmasını" talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi" talebine istinaden, meclisimizce yapılan görüşmede;

   Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 10

KARAR ÖZÜ: İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ.

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 20/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği nin aynı tarih ve 607 sayılı yazılarında "69430187200 kimlik numaralı Ali Rıza DÖNMEZ in  Belediyemize vermiş olduğu dilekçede Kaleiçi Mahallesi, Kemere Sokak No: 18 / 16 (tapuda 27 pafta ve 1980 parsel) adresinde Kafeterya olarak işletmiş olduğu işyerinin faaliyet konusunu içkili kafeterya olarak değiştirilmesi talebinden dolayı bu işyerinin bulunduğu alanın Belediyemiz meclis toplantısında görüşülerek "içkili yerler bölgesine dahil edilmesini" talep etmektedir. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

      İlçemiz Kaleiçi Mahallesi, Kemere Sokak No:18/16 (27 pafta,1980 sayılı parsel) numaralı adreste Kayıkhane Kafe ünvanıyla (TC:69430187200) Ali Rıza DÖNMEZ  isimli şahıs tarafından işletilen yerin içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 04/01/2018

KARAR NO: 11

KARAR ÖZÜ: 2018 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

 

KARAR: Başkanlık Makamı nın 19/12/2017 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 983 sayılı "2018 Şubat ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 sayılı Belediye Kanunu nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6.maddesi gereği, 2018 Şubat ayı meclis toplantısının 08 Şubat 2018 Perşembe günü saat 14:00  da yapılmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız