English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2018 Nisan Ayı Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 26

KARAR ÖZÜ: BELEDİYE ENCÜMENİNE İKİ ÜYE SEÇİMİ

KARAR: Belediye Başkanlığının 26/03/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 250 sayılı yazılarına istinaden;5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin (b) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 20.maddesi gereğince, Belediye Encümenine iki üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Yaşar DENİZCİER 8 oy, Yurdanur TOPÇU 7 oy almışlardır.

Belediye Encümenine;

1-      8 oyla Yaşar DENİZCİER ile

2-      7 oy alan Yurdanur TOPÇU, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 27

KARAR ÖZÜ: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 24.MADDESİ GEREĞİ İHTİSAS KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI.

KARAR: Başkanlık Makamının 26/03/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 251 sayılı yazıları ile; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereği, Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi gereği İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması ile ilgili taleplerine istinaden, Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilerek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

    İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerindeki plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. der. Buna göre İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 er üyeden oluşturulmasına, Belediye Meclisimizde yer alan Siyasi Parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize bildirerek yapılan açık oylama neticesinde;

     İMAR KOMİSYONU :

     1-Fahrettin AKYÜZ (CHP)

     2-Zafer MEZGEL (CHP)

     3-Ayşe DEMİRCİOĞLU (AKP) İmar Komisyonuna 1 yıl süre ile seçilmelerine,

     PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

     1-Yaşar DENİZCİER (CHP)

     2-Fatma KARACA (CHP)

     3-Ayşe DEMİRCİOĞLU (AKP) Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süre ile seçilmelerine,

     Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 28

KARAR ÖZÜ: BELEDİYEMİZDEN EMEKLİ OLAN PERSONELLERİMİZE AİT KIDEM TAZMİNATI VE SOSYAL HAKLARININ ÖDENMESİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A,Ş DEN ALINACAK TEMİNAT MEKTUBU İLE KAMU VE ÖZEL BANKALARDAN 12 AY VADELİ ANAPARASI 484.631,54.-TL OLAN EŞİT TAKSİTLİ KREDİ KULLANDIRILMASI.

KARAR: Başkanlık Makamının (Özel Kalem) 29/03/2018 Tarih ve 534 sayılı yazılarına istinaden;

Belediyemizden emekli olan personellerimizden Temel DERE için 128.905,60.-TL, Nurettin GİRGİN için 174.315,67.-TL, Selim ÖZENGİ için 181.410,27.-TL olmak üzere İller Bankası A.Ş.den toplam 484.631,54 ( DÖRT YÜZ SEKSEN DÖRT BİN ALTI YÜZ OTUZ BİR TL ELLİ DÖRT KR) TL (12 ay vadeli faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40 ın dışında ve %100 üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M.Emin TİMUR  un yetkilendirilmesine, Belediye Meclisinin 08/03/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile karar verilmiştir.Yukarıda belirtilen kredilerin ilgililere ödenebilmesi için İller Bankası Genel Müdürlüğünün matbu meclis kararı doğrultusunda karar alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 29

KARAR ÖZÜ: Belediyemizden emekli olan 1 adet personelimize ait kıdem tazminatı ve sosyal haklarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması.

KARAR: Başkanlık Makamının (Özel Kalem) 29/03/2018 tarih ve 535 sayılı yazılarına istinaden;

Belediyemizden emekli olan 1 adet personellimiz Temel DERE için İller Bankası A.Ş den 128.905,60 (YÜZ YİRMİSEKİZ BİN DOKUZYÜZ BEŞ TLALTMIŞ KR) TL (faiz hariç) kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40 ın dışında ve %100 üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M.Emin TİMUR  nın yetkilendirilmesine, Belediye Meclisinin 11/06/2017 ve 56 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen kredinin ilgili kişiye ödenebilmesi için İller Bankası Genel Müdürlüğünün 12/03/2018 tarih ve E.10439 sayılı yazıları ekindeki matbu meclis kararı doğrultusunda karar alınmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 30

KARAR ÖZÜ: TİCARİ TAKSİ SAYISININ ARTTIRILMASI.

KARAR: Başkanlık Makamının 26/02/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 59 sayılı yazılarında "İlçemizin nüfus oranı ve Amasra Deniz Taksi işletmecisi Erhan KOCABIYIK ın Belediyemize vermiş olduğu 02.02.2018 tarihli dilekçesinde belirtmiş olduğu durakta mevcut olan dört adet taksinin yetersiz olduğu, anlık ve zamanlı sürelerde müşterilere yetişemedikleri ve bu nedenle mevcut taksi sayısının arttırılması talebine istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi    Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.   gereği Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Amasra Deniz Taksinin 4 (dört) adet olan mevcut sayısına 1 (Bir) adet taksi eklenmesi için gerekli Meclis Kararının alınması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Belediye Meclisimizin 08/03/2018 tarih ve 23 sayılı kararıyla konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Türlü İşler Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda;

       Amasra Deniz Taksi işletmecisi Erhan KOCABIYIK tan başka taksi sayısının yetersiz geldiğine dair başka bir dilekçenin Belediyeye gelmediği, diğer 3 işletmecinin taksi sayısının yeterli geldiği konusunda dilekçelerinin bulunduğu, Belediye ile yapılan görüşmede,Vatandaşların bu konuda bir taleplerinin bulunmadığı anlaşıldığından şu anda mevcut taksi sayısının yeterli olduğu ve talebin ileriki zamanlarda değerlendirilmesinin uygun olduğuna,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 31

KARAR ÖZÜ: TAHSİS.

KARAR: Başkanlık Makamının 26/03/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 120 sayılı yazısı ekindeki T.C.Amasra Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 22/03/2018 tarih ve 446 sayılı yazılarında "Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi PTT kavşağında bulunan ve Belediye Meclisimizin 07/04/2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıllığına tahsis edilen kulübenin tahsis süresinin uzatılması talebi, Meclisimizce müzakere edilerek:

      5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri bölümünün madde 18/c" Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına: üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek", ayrıca, aynı kanunun  Diğer Kuruluşlarla İlişkiler bölümünün madde 75/d "kendilerine ait taşınmazları,asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir.Bu taşınmazların,tahsis amacı dışında kullanılması halinde,tahsis işlemi iptal edilir.Tahsis süresi sonunda,aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür." der.

      Buna göre; İlçemiz Amasra, Kum Mahallesi,Cumhuriyet Caddesi,PTT kavşağında bulunan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıllığına tahsis edilen kulübenin tahsis süresinin sona ermesi nedeniyle 2 yıl daha uzatılması talebi ile ilgili yapılan açık oylamada;Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri Recep IŞIK,Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED),Meclis Üyeleri;Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ,Tayla BİLKİ,Yaşar DENİZCİER (KABUL) 3 RED,7 KABUL oyla Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 32

KARAR ÖZÜ: 2018 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN  VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

KARAR: Başkanlık Makamı nın 26/03/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü nün aynı tarih ve 252 sayılı "MAYIS-2018 Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6.maddesi gereği Mayıs-2018 ayı meclis toplantısının 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00  te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 33

KARAR ÖZÜ: 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 56.MADDESİ GEREĞİ BELEDİYE BAŞKANI 2017 YILI FAALİYET RAPORUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 28/03/2018 tarih ve 83 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize gelen yazı ekinde dergi olarak hazırlanan Belediye Başkanı 2017 yılı Faaliyet Raporuna istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

       5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Emin TİMUR un Belediye Meclisine sunmuş olduğu dergi halindeki 2017 yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde Meclis Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Tayla BİLKİ (KABUL), Meclis Üyeleri Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Yurdanur TOPÇU, Fatma KARACA,Fahrettin AKYÜZ, Yaşar DENİZCİER (RED) oyu kullanmış olup 4 KABUL, 6 RED oyu ile 2017 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 26.maddesinin 4.bendine göre meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu sağlandığından YETERLİ görülmesine karar verildi.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/04/2018

KARAR NO: 34

KARAR ÖZÜ: 2017 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU.

KARAR: Denetim Komisyonu nun 26/03/2018 tarih ve 2018/1 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize dosya halinde gelen "2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu" Belediye Meclisimizce de okunarak bilgilendirme sonucunda;

       5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 22 inci maddeleri "Komisyon çalışmalarını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar.Başkan Nisan ayı Meclis Toplantısında Denetim Raporunu okutmak suretiyle Meclise bilgi verir."denmektedir. Denetim Komisyonunun dosya halinde hazırlamış olduğu 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 inci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 inci maddeleri gereği Meclis Toplantısında okunarak Meclise bilgi verilmiştir.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız