English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2018 Mart Ayı Meclis Toplantısı Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 08/03/2018

KARAR NO: 19

KARAR ÖZÜ: 1 ADET YAZILI ÖNERİ.

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet yazılı önerinin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1-ÖNERİ : İtfaiye Hizmetleri nin 07/03/2018 tarih ve 33 sayılı yazıları ile Belediyemizde çalışmakta iken 14/03/2018 tarihinde emekliye ayrılan işçi Selim ÖZENGİ ye ödenecek kıdem tazminatı ve sosyal haklarının ödenebilmesi için İller Bankasından kesin teminat mektubu kredisi kullanılması ile ilgili talebinin, gündemin 6.maddesinde yazılı diğer emekli olan işçilere ödenecek kıdem tazminatı ve sosyal haklarının ödenebilmesi için İller Bankasından kesin teminat mektubu kredisi kullanılması ile ilgili konuyla birlikte görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 08/03/2018

KARAR NO: 20

KARAR ÖZÜ: SU SATIŞ ÜCRET TARİFESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamının 05/02/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 56 sayılı yazılarında "T.C.Amasra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belediyemize göndermiş olduğu yazı, yazımız ekinde sunulmuştur.05.12.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 85 ve 86.maddesi gereği,Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ,Eğitim Kurumları,Yurtlar,Okul Pansiyonları ve Hastanelere Belediyemizce uygulanan Su Ücret Tarifesinin Belediyemizce yeniden değerlendirilerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden,Belediye Meclisimizin 08/02/2018  tarih ve 16 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 09/02/2018 tarih ve 02 sayılı rapor doğrultusunda;

03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun da yapılan değişiklik neticesinde,5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; Kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere, derneklere Belediyemizce uygulanacak olan su ücret tarifeleri 12/03/2018 tarihinden itibaren;

SU SATIŞ ÜCRET TARİFESİ;

F) Kamu İdari ve Dernekler (Beher M3 ü)

a) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (Oku,Hastane,Yurtlar ve Sağlık Ocakları hariç)..................................................................... ....................................   5.60 TL

b) Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ......   8.50 TL

c) Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yurt ve Pansiyonu...   5.60 TL

d) Hastane,Sağlık Ocağı ..................................................................  5.60 TL

e) Okullar,Dernekler......................................................................... 5.60 TL

    Ücretlere KDV dahildir.

olarak yeniden belirlenmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 08/03/2018

KARAR NO: 21

KARAR ÖZÜ: MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALIK TAŞINMAZIMIZIN KİRA SÜRESİ BİTECEĞİNDEN TEKRAR KİRAYA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 05/03/2018 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün aynı tarih ve 88 sayılı yazılarında "İlçemiz Kum Mahallesi General Mithat Ceylan Caddesi Büyük Liman Mevkiinde bulunan büfe yeri işletmecisi Serdar DERELİ  nin belediyemize vermiş olduğu dilekçesi yazımız ekinde sunulmuştur. Ayrıca Finansbank A.Ş. Bartın Şube Müdürlüğünün kiralamış olduğu Bankomat (ATM) yerinin kira süresi 31.03.2018 tarihinde bitecektir. Bu yerlerin tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine göre Belediye Meclisinde görüşülmesi" talebine istinaden yapılan görüşmede;

         1- Kira süresi 3 yıl uzatılan kiracılarımızın,01/04/2018 tarihinden itibaren kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanacak Yurtiçi Üretici Fiyat endeksinde yazılı orana göre bir önceki yılın aynı ayına göre artırılmasına,

           Buna göre kiracımızdan;

        a) FİNANSBANK A.Ş-Bankomat (ATM yeri): Kira süresinin 3 yıl uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %15,82 oranında artırılarak 8.266.76.-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile,

        b) Serdar DERELİ-Büfe Yeri : Kira süresinin 1 yıl uzatılması ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde,Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri;Recep IŞIK,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Zafer MEZGEL,Yaşar DENİZCİER (RED),Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ,Tayla BİLKİ (KABUL) 5 RED,5 KABUL oyu kullanılmış olup,Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı bölümünün 10.maddesi:Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Belediye başkanı, meclis üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır."der. Buna göre oylar eşit olduğundan ve Belediye Başkanı RED oyu kullandığından konu oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR.

        2- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği takdirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

        3- Kiracı ile imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR a yetki verilmesine,

        4- Aylık kira bedelinin her ayın 1 i ile 10 u arasında tahsil edilmesine Belediye Meclisimizce karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 08/03/2018

KARAR NO: 22

KARAR ÖZÜ: EVSEL KATI ATIK, ATIK SU TARİFE RAPORU.

KARAR: Başkanlık Makamının 05/03/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 89 sayılı yazılarında "2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince, Belediyemiz Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu 16.01.2018 tarihinden 15.02.2018 tarihi saat 17:00 a kadar Belediyemiz İnternet Sitesinde, Belediyemiz İlan Panosunda ve Belediyemiz Hoparlöründen ilan edilmiştir.

            Belediyemiz Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisimizde görüşülmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinde; 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2018 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.” denmektedir. Buna göre;

               Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığından görüş alınmasına, görüş yazısı geldikten sonra konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 08/03/2018

KARAR NO: 23

KARAR ÖZÜ: TİCARİ TAKSİ SAYISININ ARTTIRILMASI.

KARAR: Başkanlık Makamının 26/02/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 59 sayılı yazılarında "İlçemizin nüfus oranı ve Amasra Deniz Taksi işletmecisi Erhan KOCABIYIK ın Belediyemize vermiş olduğu 02.02.2018 tarihli dilekçesinde belirtmiş olduğu durakta mevcut olan dört adet taksinin yetersiz olduğu, anlık ve zamanlı sürelerde müşterilere yetişemedikleri ve bu nedenle mevcut taksi sayısının arttırılması talebine istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi    Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.   gereği Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Amasra Deniz Taksinin 4 (dört) adet olan mevcut sayısına 1 (Bir) adet taksi eklenmesi için gerekli Meclis Kararının alınması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

                Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Türlü İşler Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 08/03/2018

KARAR NO: 24

KARAR ÖZÜ: BELEDİYEMİZDEN EMEKLİ OLAN PERSONELLERİMİZE AİT KIDEM TAZMİNATI VE SOSYAL HAKLARININ ÖDENMESİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A,Ş DEN ALINACAK TEMİNAT MEKTUBU İLE KAMU VE ÖZEL BANKALARDAN 12 AY VADELİ ANAPARASI 484.631,54.-TL OLAN EŞİT TAKSİTLİ KREDİ KULLANDIRILMASI.

KARAR: Fen İşleri Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih ve 75 sayılı, İtfaiye Hizmetlerinin 07/03/2018 tarih ve 33 sayılı yazılarına istinaden;

    Belediyemizden emekli olan personellerimize ait Kıdem tazminatı ve  Sosyal Haklarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş den alınacak Teminat Mektubu ile Kamu ve Özel Bankalardan 12 Ay vadeli 484.631,54.-TL eşit taksitli kredi kullandırılması,krediden kaynaklanacak anapara,faiz,denetim giderleri, komisyon, vergi, resim,harç,ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.,Kamu ve Özel Bankalar teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.,Kamu ve Özel Bankalar ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( % 40 ın dışında ve % 100  üne kadar) karşılanmasına,kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde,bu krediyle elde edilen tesis,inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş,Kamu ve Özel Bankalarca talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş ve Kamu ve Özel Bankalar adına ipotek ve rehin edilmesine,İller Bankası A.Ş ve Kamu ve Özel Bankalar Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ve Kamu ve Özel Bankalara ipotek vermeye,Belediyemizin her türlü gelir,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş ye ve Kamu ve Özel Bankalar terhin ve temlik etmeye,Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş ye ve Kamu ve Özel Bankalar rehin vermeye,İller Bankası A.Ş nin ve Kamu ve Özel Bankaların mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M.Emin TİMUR un yetkilendirilmesine Belediye meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 08/03/2018

KARAR NO: 25

KARAR ÖZÜ: NİSAN 2018 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN  VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

KARAR: Başkanlık Makamı nın 28/02/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü nün aynı tarih ve 203 sayılı "NİSAN-2018 Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6.maddesi gereği Nisan-2018 ayı meclis toplantısının 05 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14:00  te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız